administrator

Furnizări date

Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, referitoare la:

 •  date de stare civilă (numele, prenumele, data şi locul naşterii, cât şi prenumele părinţilor persoanelor în cauză);
 • date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informaţii;
 • date referitoare la domiciliile şi reşedinţele acordate;
 • date referitoare la codul numeric personal atribuit.

În situaţia în care o persoană fizică solicită transmiterea unor date cu caracter personal, prin intermediul unui cabinet individual de avocatură, este necesară formularea unei cereri scrise în acest sens, ce va fi depusă, spre competentă soluţionare, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia se află sediul acestui cabinet sau, dupa caz, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia domiciliază persoana fizică ale cărei date sunt solicitate.

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor este reglementată de OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Regulamentul European 679/2016.

Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai dupa obţinerea, în prealabil, a consimţământului scris al persoanelor vizate. Consimţământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când există un temei legal justificat.

Se consideră temei legal justificat, solicitările unor date cu caracter personal primite din partea organelor de poliţie, Ministerului Apărării, Serviciului Român de Informaţii, organelor judiciare, instituţiilor specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptăţite la ocrotire, autorităţilor de sănătate publică judeţene, caselor de pensii judeţene, executorilor judecătoreşti, persoanelor fizice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidenţa persoanelor,etc.

Taxa pentru furnizarea datelor este de 1 leu/persoană şi se poate plăti la Serviciul Taxe și Impozite Locale din cadrul Primăriei Zalău, CEC Bank sau ghiseul.ro.

Formular E 401

Eliberarea formularului E401 (partea B) privind componenţa familiei în vederea acordării prestaţiilor familiale pentru lucrătorii, cetăţeni români, care au domiciliul în România.

Completarea Formularului E401 poate fi solicitată:

 • personal, de către lucrătorul migrant ( cetăţean român cu domiciliul în România);
 • prin persoană împuternicită;
 • de către instituţiile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene în care îşi desfăşoară activitatea lucrătorii migranţi români, prin intermediul Agenției Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Sălaj.

Documente necesare:

 • cerere (se primeşte în momentul depunerii formularului E401);
 • formular E 401 completat (partea A) de către instituţia abilitată din străinătate sau de către lucrătorul migrant român
 • dovada scrisă, neautentificată, a consimţământului expres şi neechivoc al persoanelor vizate pentru prelucrarea de date cu caracter personal ale acestora;
 • actul de identitate sau paşaportul de cetăţean român;
 • alte documente doveditoare, respectiv decizii/dispoziţii de schimbare a numelui pe cale administrativă.

În situaţia în care solicitările vin de la instituţiile competente din alte state membre, prin direcţiile judeţene de muncă, pentru completarea formularului nu se va mai solicita cererea.

Close Search Window