administrator

Dovada adresei de domiciliu - act spațiu

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente,
prevăzute de legislaţia română în vigoare:

1.contractul de vânzare-cumpărare al unui imobil cu destinaţia de locuinţă, încheiat în formă autentică;
2. contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă, încheiat în formă autentică;
3. contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă cu clauză de uz sau uzufruct, încheiate în formă autentică;
Notă: poate cere înscrierea domiciliului la imobilul respectiv cel care dobândeşte deplina proprietate sau un drept de uz ori uzufruct asupra acestuia, nu şi cel care dobândeşte nuda proprietate; nudul proprietar îşi poate stabili domiciliul doar cu acceptul uzufructuarului;
4. contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă cu clauză de abitaţie, încheiat în formă autentică;
Notă: poate cere înscrierea domiciliului la imobilul respectiv persoana fizică care dobândeşte dreptul de abitaţie asupra acestuia;
5. contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauză de uz sau uzufruct, încheiate în formă autentică.
Notă: poate cere înscrierea domiciliului la imobilul respectiv cel care dobândeşte deplina proprietate sau un drept de uz ori uzufruct asupra acestuia, nu şi cel care dobândeşte nuda proprietate; nudul proprietar îşi poate stabili domiciliul doar cu acceptul uzufructuarului;
6. contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauză de abitaţie, încheiat în formă autentică;
Notă: poate cere înscrierea domiciliului la imobilul respectiv persoana fizică care dobândeşte dreptul de abitaţie asupra acestuia;
7. contractul de schimb de locuinţe, încheiat în formă autentică;
8. contractul de întreţinere cu uzufruct viager, încheiat în formă autentică;

Notă: dacă dreptul de uz sau de folosinţă (uzufruct viager) rezervat persoanei întreţinute, priveşte doar o parte din imobil, atunci întreţinătorul poate sa-si stabileasca domiciliul fara acordul intretinutului;

9. certificatul de moştenitor eliberat de notarul public în cadrul procedurii succesorale
10. contractul de închiriere (de locaţiune) a unui imobil cu destinaţia de locuinţă;

Notă:   - dacă acest contract a fost încheiat în formă autentică nu se impune să fie înregistrat la Administraţia Financiară şi nu este necesară prezentarea vreunui alt document;
            - dacă a fost încheiat sub forma înscrisului sub semnătură privată, acest tip de contract se impune să fie înregistrat la Administraţia financiară ;

11. contractul de comodat (împrumutul de folosinţă gratuită) al unui imobil cu destinaţia de locuinţă;
12. actul de adjudecare;
13. actul de partaj convenţional (voluntar) încheiat în formă autentică;
14. hotărârea judecătorească, rămasă definitivă şi irevocabilă, privind constatarea dreptului de proprietate, retrocedarea sau partajul (partajul judiciar) a unui imobil cu destinaţia de locuinţă;

Notă: în cazul hotărârilor judecătoreşti (sentinţe civile) prin care s-au admis acţiunile în prestaţie tabulară şi s-au dispus măsuri privind obligarea la plata unor sume de bani, acestea trebuie să fie definitive, irevocabile şi să fie investite cu formulă executorie.

15. sentinţa/hotărârea judecătorească având ca obiect şi atribuirea beneficiului locuinţei conjugale;
 Notă: această hotărâre judecătorească va fi însoţită în mod obligatoriu de actul privind proprietatea imobilului din care rezultă că foştii soţi sunt coproprietari;
16. extrasul de carte funciară (C.F. nu poate fi mai vechi de 30 de zile);
17. titlul de proprietate al unui imobil cu destinaţia de locuinţă;
18. documentul (adeverinţa) eliberat/ă de autoritatea administraţiei publice locale (primărie), în original, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu imobil cu destinaţia de locuinţă; această adeverinţă trebuie prezentată într-un interval de cel mult 30 de zile de la data emiterii (nu poate fi mai veche de 30 de zile).

Close Search Window