Poliția Locală Zalău

 

Legislația aplicabilă

 • Legea poliției locale nr.155/2010
 • Hotărârea nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului–cadru de organizare și funcționare a poliției locale
 • HCLnr. 106/16.05.2011- înființare Poliția Locală Zalău
 • Lege nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
 • OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
 • Ordonanță nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
 • HCL nr.73/2017 - permise de liberă trecere
 • HCL nr. 170/2007 privind obligațiile și responsabilitățile ce revin cetățenilor, instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice, pentru buna gospodărire, întreținereși înfrumusețare a localității, păstrarea permanentă a curățeniei în municipiului Zalău, modificată prin HCL nr.66/2008, HCL 60/2009, HCL nr.58/27.02.2018 și HCL nr.296/24.10.2019
 • HCL nr.165/24.05.2018 privind aprobarea Politicii publice privind reducerea deficitului de locuri de parcare și eficientizarea modului de utilizare a parcărilor publice aparținând domeniului public și privat al Municipiului Zalău, a noului regulament al Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Zalău - activitatea de administrare, întreținere și exploatare parcări aparținând domeniului public și privat al Municipiului Zalău și a noului Caiet de sarcini al activității de administrare, întreținere și exploatare parcări aparținând domeniului public și privat al Municipiului Zalău
 • HCL nr.140/30.05.2019 privind aprobarea completării Regulamentului serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Zalău-administrarea, întreținerea și repararea drumurilor publice de interes local din Municipiul Zalău, a modificării contractului de delegare/concesionare nr.36269 din 10.08.2010 și a tarifelor aferente serviciului public de ridicare a vehiculelor cu tracțiune animală
 • Ordin Prefect nr. 248/18.09.2017 - Comisia județeană pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic, prevenirea delicvenței juvenile
 • OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
 • OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ
 • Ordinul Prefectului nr.248/18.09.2017 Comisia județeană pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic, prevenirea delicvenței juvenile
 • Legea 287/2009 privind Codul civil
 • Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • Legea nr.554/2004 privind conteciosul administrativ
 • Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare
 • Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
 • Legea nr.571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii
 • Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
 • Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr.432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea contabilității nr 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
 • Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1.718/2011 pentru aprobarea precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • Ordinul ministrului finanțelor publice nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările ulterioare
 • Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare
 • Ordinul 600/2018 al secretarului general al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

 

 

Date de contact

Adresa: Municipiul Zalău, B-dul Mihai Viteazu nr.23/A
Tel/Fax: 0260 610178
e-mail: politialocalazalau@gmail.com

 

Programul de audiențe

Director executiv - Horvat Călin Ovidiu
   - miercuri: 10:00 - 11:00

 Organigrama

 

Cariere

 

Transparența veniturilor salariale, conform art. 33 din Legea 153/2017

     - la data de: 1 martie 2020
     - la data de: 1 septembrie 2019
     - la data de: 1 martie 2019
     - la data de: 1 octombrie 2018

 

Declarații de avere și de interese, anul 2020

    Alege declarația:
    

© Primăria Municipiului Zalău