Formulare online

 

Formulare necesare în vederea obținerii informațiilor de interes public

  Cerere de informații de interes public
  Reclamație administrativă pentru refuz furnizare informații publice
  Reclamație administrativă pentru nefurnizarea informații în termen
  Formulare pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul local structurilor
  sportive de drept public și privat, cu personalitate juridică română din municipiul
  Zalău, care inițiază și organizează programe și acțiuni sportive de utilitate publică
     - cerere de finanțare
     - contract
     - raport de activitate


Formulare tipizate utilizate la Registrul Agricol

  Cerere de eliberare a atestatului de producător
  Cerere de eliberare a carnetului de comercializare
  Declarație de impunere persoane fizice
  Declarațtie de impunere persoane juridice
  Declaratie de stocuri de vinuri și mustării
  Declarație de producție
  Situația agenților economici care au vinificat sau vândut struguri și/sau must
  Situația provenienței strugurilor și/sau mustului
  Cerere de eliberare a adeverințelor pentru șomaj, bursă, rechizite, alocații
  Declarație pentru completarea registrului agricol
  Declarație pentru identificare teren în blocuri fizice pentru APIA
  Cerere pentru adeverința categorii de folosință necesarăla intabulare,
  pentru adeverința cu nr. de animale înregistrate în Registrul agricol,
  pentru adeverința necesară la eliberare act de identitate, pentru adeverința
  cu terenurile în proprietate necesară la obținerea subvenției agricole
  Formulare de cerere și ofertă de vânzare terenuri (L 17/2014) - persoane fizice
  Formulare de cerere și ofertă de vânzare terenuri (L 17/2014) - persoane juridice
 

Formulare utilizate în cadrul Serviciului Impuneri și Încasări
Persoane Fizice și Juridice

 

Formulare utilizate în cadrul Serviciului Urbanism si Amenajare Teritorială

  Cerere pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală
  Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism
  Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism
  Cerere pentru emiterea autorizației de construire/desființare
  Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare
  Comunicare privind începerea execuției lucrărilor
  Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor
  Model pentru panou de identificare a investiției
  Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor
  Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei
  de construire
 

Formulare utilizate de către Direcția Patrimoniu în relația cu publicul

  Cerere pentru închiriere teren pentru obiectele stradale - persoane juridice
  Cerere pentru închiriere teren pentru garaj preluat prin cumpărare
  Cerere măsurare garaj
  Cerere solicitare concesionare imobil sau teren
  Cerere pentru închiriere teren pentru cale de acces
  Cerere pentru închiriere teren pentru panou publicitar
  Cerere pentru închiriere teren pentru terasă
  Cerere privind desfășurarea comerțului ambulant - persoane juridice
  Cerere privind desfășurarea comerțului ambulant - persoane fizice
 

Formulare tipizate utilizate de către Direcția Corp Control,
Serviciul Comercial și autorizări lucrări

  Formulare pentru emiterea autorizației pentru desfășurarea activității de
  alimentație publică și alte activități recreative și distractive:
     - cerere emitere
     - cerere pentru avizarea programului de funcționare
     - acord al vecinilor limitrofi
     - declarație pe proprie răspundere privind încadrarea pe tipuri a unității de
  alimentație publică

  Cerere pentru vizarea autorizației pentru desfășurarea activității
  de alimentație publică și alte activități recreative și distractive
  Declarație de notificare a vânzărilor de soldare
  Declarație de notificare a vânzărilor de lichidare
  Aviz de executare lucrări la rețelele tehnico-edilitare - cerere
  Notificare privind intervenția de urgență pe domeniul public și/sau privat
  al municipiului
 

Formulare utilizate în cadrul Serviciului de Monitorizare
Servicii Comunitare de Utilități Publice

  Cerere eliberare permis de liberă trecere (PLT) la autovehiculele de trafig greu
  Cerere emitere autorizație taxi
  Cerere eliberare autorizație pentru executarea serviciului public de transport
  persoane / bunuri în regim de taxi / în regim de închiriere
  Cerere prelungire valabilitate autorizație taxi
  Cerere modificare autorizație taxi
  Cerere eliberare autorizație pentru activitatea de dispecerat taxi
  Cerere eliberare certificat de înregistrare vehicul lent
  Cerere radiere vehicul lent
 

Alte formulare utilizate

  Formular de înscriere pentru concursul de funcționar public
  Cerere pentru eliberarea avizului pentru colectarea deșeurilor
  Declarație pe propria răspundere că imobilul nu face obiectul unui litigiu
  Cerere pentru atribuire teren, conform Legii 15/2003
  Cerere pentru acordare locuință
  Cerere pentru declarare adunare publică
  Cerere tip
  Cerere de acordare a gratuității lunare la transportul public
 

© Primăria Municipiului Zalău