Primăria municipiului Zalău, organizează concurs în zilele de 11 şi 12 aprilie 2007, orele 9,00, la sediul Primăriei municipiului Zalău, P-ţa Iuliu Maniu nr.3, în vederea ocupării unor funcţii publice de conducere şi de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Zalău, astfel:

I. ARHITECT ŞEF

Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului

            -2 posturi de consilier clasa I grad superior tr.3 - vezi BIBLIOGRAFIE

Condiţii specifice:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul arhitectură, construcţii civile, industriale şi agricole, construcţii drumuri, poduri, instalaţii 

-vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 9 ani

-cunoştinţe operare pe calculator

 

Compartimentul aviz unic, disciplina în construcţii

            -1 post consilier clasa I grad superior tr.3 - vezi BIBLIOGRAFIE

Condiţii specifice:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul arhitectură, construcţii civile, industriale şi agricole, construcţii drumuri, poduri, instalaţii 

-vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 9 ani

-cunoştinţe operare pe calculator

 

Compartimentul cadastru

            -1 post consilier clasa I grad superior tr.3 - vezi BIBLIOGRAFIE

Condiţii specifice:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul geodezie, topografie, cadastru 

-vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 9 ani

-cunoştinţe operare pe calculator

 

-1 post referent de specialitate clasa II grad asistent tr.3 -vezi BIBLIOGRAFIE

Condiţii specifice:

-studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul geodezie, topografie, cadastru 

-vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 8 luni

-cunoştinţe operare pe calculator

 

II. DIRECŢIA PATRIMONIU

Serviciul patrimoniu, asociaţii de proprietari

-1 post şef seviciu  -vezi BIBLIOGRAFIE

Condiţii specifice:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul tehnic, economic, administraţie publică

-vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 2 ani

-absolvent al studiilor de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, sau absolvent al programelor de formare şi perfecţionare în administraţia publică, organizate de Institutul Naţional de Administraţie, centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, precum şi alte instituţii specializate sau urmează una dintre formele de învăţământ menţionate

-cunoştinţe operare pe calculator

 

-1 post consilier clasa I grad superior tr.3 -vezi BIBLIOGRAFIE

Condiţii specifice:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul tehnic, economic, administraţie publică 

-vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 9 ani

-cunoştinţe operare pe calculator

 

-1 post inspector clasa I debutant  -vezi BIBLIOGRAFIE

Condiţii specifice:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul economic

-cunoştinţe operare pe calculator

 

III. SERVICIUL RESURSE UMANE, SALARIZARE, INFORMATICĂ
 

-1 post consilier clasa I debutant  - vezi BIBLIOGRAFIE

Condiţii specifice:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul matematică-informatică, informatică-calculatoare

-cunoştinţe programare pe calculator

 

Condiţii generale:

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.50 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.

            Dosarele de înscriere la concurs, se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Zalău, P-ţa Iuliu Maniu nr.3, camera 5A, pînă la data de 30 martie 2007, orele 13,oo.

            Concursul va consta din probă scrisă şi interviu.

            Relaţii suplimentare cu privire la desfăşurarea concursului, bibliografia şi actele necesare pentru înscriere la concurs, sunt afişate la Sediul Primăriei municipiului Zalău.

 

 

 

PRIMAR,                                                                                        SECRETAR,

        CĂPÎLNAŞIU S.V.RADU                                              POTROVIŢĂ STELIAN

 

............................................................................................................................................................................................................................................

I.

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A DOUA POSTURI

 consilier clasa I grad superior treapta 3 `n cadrul

SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

 

 

1. - Legea nr. 350 privind Amenajarea teritoriului [i urbanismul                                                                                                

2.- Legea nr. 50/1991*republicat\(2006) privind autorizarea execut\rii lucr\rilor de construc]ii

3. – Anex\ la Ordinul ministrului transporturilor, construc]iilor [i turismului nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut\rii lucr\rilor de construc]ii

4. - H.G. nr.525/1996  ***Republicat\ pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

5. - Legea nr. 114/1996  *** Republicat\, Legea locuin]ei

6. - Legea nr. 10/1995 privind calitatea `n construc]ii

7. - H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recep]ie a lucr\rilor de construc]ii [i instala]ii aferente acestora

8. - Codul civil - cap. II - Servitu]ile stabilite de lege

9. - Legea nr. 188/1999 privind Statutul func]ionarilor publici

10. - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a func]ionarilor publici

11. – Legea nr. 215/2001 privind administra]ia public\ local\

 

 

.............................................................................................................................................................................................................................................

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A UNUI POST

consilier clasa I, grad superior, treapta 3 in cadrul

COMPARTIMENTULUI AVIZ UNIC SI DISCIPLINA IN CONSTRUCTII

 

 

 

 

1. - Legea nr. 350 privind Amenajarea teritoriului [i urbanismul

2. - Legea nr. 50/1991*republicat\ privind autorizarea execut\rii lucr\rilor de construc]ii, publicat\ `n Monitorul Oficial nr. 933/2004

3. – Anex\ la Ordinul ministrului transporturilor, construc]iilor [i turismului nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut\rii lucr\rilor de construc]ii, publicat\ `n Monitorul Oficial nr. 825 bis./2005

4. - H.G. nr.525/1996  ***Republicat\ pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

5. – O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraven]iilor

6. - Legea nr. 114/1996  *** Republicat\, Legea locuin]ei

7. - Legea nr. 10/1995 privind calitatea `n construc]ii

8. - Codul civil - cap. II - Servitu]ile stabilite de lege

9. - Legea nr. 188/1999 privind Statutul func]ionarilor publici

10. - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a func]ionarilor publici

11. – Legea nr. 215/2001 privind administra]ia public\ local\

 

................................................................................................................................................................................................................................................

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A DOUA POSTURI,

 unul pentru  consilier clasa I, grad superior, treapta 3 şi unul pentru referend de specialitate clasa II, asistent treapta 3  in cadrul

COMPARTIMENTULUI CADASTRU

 

 

 

  1. – Legea cadastrului [i publicit\]ii imobiliare nr. 7/1996 cu modific\rile [i complet\rile ulterioare (Legea nr. 78/2002, Legea nr. 499/2004 [i Legea nr. 247/2005 – Titlul XII)
  2. – Ordinul nr. 534/2001 al ministrului administra]iei publice privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general
  3. – Ordinul Directorului General al Agen]iei Na]ionale de Cadastru [i Publicitate Imobiliar\ nr. 634/13.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind Con]inutul [i modul de `ntocmire a documenta]iilor cadastrale `n vederea `nscrierii `n cartea funciar\-publicat `n Monitorul Ofocial al Romqniei partea I nr. 1048/29.12.2006.
  4. – Ordinul 539/2001 al ministrului administra]iei publice privind aprobarea Regulamentului privind avizarea lucr\rilor de geodezie, cartografie, fotogrametrie, cadastru [I teledetec]ie
  5. – Legea nr. 50/1991* privind autorizarea execut\rii lucr\rilor de construc]ii, publicat\ `n Monitorul Oficial nr. 933/2004

6 – Anex\ la Ordinul ministrului transporturilor, construc]iilor [i turismului nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut\rii lucr\rilor de construc]ii, publicat\ `n Monitorul Oficial nr. 825 bis./2005

7. –Legea nr. 188/1999 privind Statutul func]ionarilor publici

8. – Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit\ a func]ionarilor publici

9. – Legea nr. 215/2001 privind administra]ia public\ local\

 

..................................................................................................................................................................................................................................................

II.

                                                                                                                  BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR:

 

-         Şef serviciu “Patrimoniu si asociaţii de proprietari” consilier I grad superior, treapta 1

 

-         Consilier I, grad superior, treapta 3

 

 

1.      Legea nr.188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, actualizată în baza actelor normative modificatoare, publicate în MO, partea I, până la 04.12.2006 ( cap. 5;6;8;9) ;

2.      Legea nr.215/2001 privind administraţia publică, actualizată în baza actelor normative modificatoare, publicate în MO, partea I, până la 13.09.2006 ( cap. 1;2;3;4;7 ) ;

3.      Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şiregimul juridic al acesteia, actualizată în baza actelor normative modificatoare, publicate în MO, partea I, până la 13.06.2003 ;

4.      Hotarârea nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor ;

5.      Ordinul 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, actualizate în baza actelor normative modificatoare, publicate în MO, partea I, până la 30.11.2005 ;

6.      HG 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, actualizate până la 19.05.2005 ;

7.      HG 2139/2004 privind aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe ;

8.      Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi a Planului de conturi pentru acestea ;

9.      Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii actualizată în baza actelor normative modificatoare, publicate în MO, partea I, până la 12.11.2002 ( Secţiunea 5, Secţiunea 6, Secţiunea 8 )

10.  Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduită a funcţionarilor publici ;

 

.........................................................................................................................................................................................................................................

BIBLIOGRAFIE

                                                                                                 Serviciul Patrimoniu, Asociatii de Proprietari, Inspector I, debutant

 

1.      Legea nr.188/1999* - privind statutul funcţionarilor publici – M. OF. nr.251/22.III.2004, partea I ;

2.      Legea nr.215/2001* - Legea administraţiei publice, cu modificările ulterioare - M. OF. nr. 776/13.IX.2006 ;

3.      Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduită a funcţionarilor publici - M. OF. nr. 157/23.II.2004 ;

4.      Legea nr. 247/2005 – privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele masuri adiacente- M.OF. nr.294/31.III.2006, partea I ;

5.      Legea nr. 10/2001*** - Republicată privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 – M.Of. nr.798/2.IX.2005, partea I ;

6.      Legea nr.213/1998 - privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia - M. OF. nr. 448/24.XI.1998 partea I cu modificarile ulterioare;

7.      Legea nr.52/2003 – privind transparenţa decizională în administaţia publică - M. OF. nr. 70/03.II.2003, partea I;

8.       Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii actualizată în baza actelor normative modificatoare, publicate în MO, partea I, până la 12.11.2002 ( Secţiunea 5, Secţiunea 6, Secţiunea 8 ) ;

 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

      III.                                                                                                                      BIBLIOGRAFIE

                                                                                                                    pentru postul de consilier clasa I, debutant

                                               Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Informatica                            

 

 

1.Sisteme de operare

   Windows 98, Windows XP, Windows NT Server

   Editura Teora  - "Totul despre Windows NT Server 4.0"  de Charlie Russel&Sharon Crawford

   Carti si reviste de specialitate in informatica; www.teora.ro

  

2.Retele de calculatoare

   Generalitati

   Editura Teora-“Retele de calculatoare” de Peter Norton, Dave Kearns

   Carti si reviste de specialitate in informatica; www.teora.ro

  

3.Baze de date : Visual FoxPro;   Pachetul Microsoft Office

   Editura Teora - "Visual Studio" de Don Berage&Azam Mirza

   Carti si reviste de specialitate in informatica; www.teora.ro

 

4.Internet, Intranet, Protocoale de comunicatie

   Definitie, generalitati

   Carti si reviste de specialitate in informatica; www.teora.ro

 

  

Legislatie:

1.         Legea 215/2001  - Legea administratiei publice locale

2.         Legea 188/1999 -  Legea privind statutul functionarilor publici- republicata

3.         Legea 7/2004     -  Legea privind Codul de conduita a functionarilor publici

4.         HG 1007/2001    - Aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea 

                                         administratiei publice.