Primăria municipiului Zalău, organizează concurs în zilele de 4 şi 5 aprilie 2007, orele 9,00, la sediul Primăriei municipiului Zalău, P-ţa Iuliu Maniu nr.3, în vederea ocupării unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Zalău, astfel:

 

I. DIRECŢIA ECONOMICĂ

Serviciul impuner,  încasări, control şi executarea creanţelor bugetare persoane fizice

            -1 post consilier clasa I grad superior tr.3

Condiţii specifice:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul economic

-vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 9 ani

-cunoştinţe operare pe calculator

 

            -1 post inspector clasa I grad principal tr.3

Condiţii specifice:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul economic

-vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 5 ani

-cunoştinţe operare pe calculator

 

            -2 posturi de referent clasa III grad superior tr.3

Condiţii specifice:

-studii medii cu diplomă de bacalaureat în domeniul economic

-vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 9 ani

-cunoştinţe operare pe calculator

 

Serviciul financiar contabilitate

            -1 post consilier clasa I grad superior tr.3

Condiţii specifice:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul economic

-vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 9 ani

-cunoştinţe operare pe calculator

 

II. DIRECŢIA TEHNICĂ

Serviciul investiţii, achiziţii publice

-2 posturi de consilier clasa I grad superior tr.3

Condiţii specifice:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul tehnic, economic, administraţie publică

-vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 9 ani

-cunoştinţe operare pe calculator

Condiţii generale:

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.50 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.

            Dosarele de înscriere la concurs, se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Zalău, P-ţa Iuliu Maniu nr.3, camera 5A, pînă la data de 23 martie 2007, orele 13,oo.

            Concursul va consta din probă scrisă şi interviu.

            Relaţii suplimentare cu privire la desfăşurarea concursului, bibliografia şi actele necesare pentru înscriere la concurs, sunt afişate la Sediul Primăriei municipiului Zalău.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

B  I  B  L  I  O  G  R  A  F  I  E

 pentru concursul organizat în vederea  ocupării postului de execuţie consilier I grad superior treapta 3

la Serviciul Impuneri, Incasări, Control şi Executarea Creanţelor Bugetare Locale la  persoane fizice

 

 

 1)  Legea nr. 571/2003 , republicată , privind Codul fiscal ,Titlul IX – Impozite şi taxe locale , cu modificările şi completările ulterioare

 2)  O.G. nr. 92/2003 , republicată , privind Codul de procedură fiscală , cu modificările şi completările ulterioare

 3) H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G.nr.92/2003

 4)  H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003

5) H.G. nr.1861/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal.

 6)  Legea nr.  273/2006 privind finanţele publice locale

 7)  Legea  administraţiei publice locale nr.215/2001

 8) Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare

 9)  Ordonanţa Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar valutare

 10)  Ordonanţa Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare , cu privire la modificarea şi completarea O.G.15/1996

11)  Legea nr. 188/1999 ,republicată, privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare

12)  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor pub

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

B  I  B  L  I  O  G  R  A  F  I  E

pentru concursul organizat în vederea  ocupării postului de execuţie inspector I principal treapta 3

la Serviciul Impuneri, Incasări, Control şi Executarea Creanţelor Bugetare Locale la  persoane fizice

 

 

 1)  Legea nr. 571/2003 , republicată , privind Codul fiscal ,Titlul IX – Impozite şi taxe locale , cu modificările şi completările ulterioare

 2)  O.G. nr. 92/2003 , republicată , privind Codul de procedură fiscală , cu modificările şi completările ulterioare

 3)  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003

 4) H.G. nr.1861/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal.

 5)  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

 6)  Legea  administraţiei publice locale nr.215/2001

 7) Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare

 8) Ordonanţa Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar valutare

 9)  Ordonanţa Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare , cu privire la modificarea şi completarea O.G.15/1996

10)  Legea nr. 188/1999 , republicată , privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare

11)  Legea  nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

B  I  B  L  I  O  G  R  A  F  I  E

 pentru concursul organizat în vederea ocupării  postului de  referent III grad superior treapta 3

la Serviciului Impuneri, Incasari,Control şi Executarea Creanţelor Bugetare Locale la persoane fizice

 

 

 

   1)      Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor , constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor

   2)      Legea nr. 571/2003 , republicată , privind Codul fiscal ,Titlul IX – Impozite şi taxe locale , cu modificările şi completările ulterioare

   3)      H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003

   4)    H.G. nr 1861/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal

   5)      Legea  administraţiei publice locale nr.215/2001 , cap.I,II,III si IV

   6)      Decretul 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale societatilor comerciale

   7) Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare

   8) Ordonanţa Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar valutare

   9) Ordonanţa Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare , cu privire la modificarea şi completarea O.G.15/1996

  10) Legea nr. 188/1999 , republicată , privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

 11)   Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

 

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B I B L I O G R A F I E

pentru ocuparea postului de consilier I superior treapta 3 la serviciul financiar contabilitate

 

      OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice.Planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia.

      Legea nr.82/1991Legea Contabilitatii, -republicata,

     Ordinul nr. 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice.

       Legea 273/2006 privind finantele publice locale

      Ordinul nr.1753/2004 privind aprobarea Normelor privind efectuarea inventarierii elementelor de active si de pasiv.

      Decretul 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa.

      OMFP522/2003 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la executarea controlului financiar preventive cu modificarile si completarile ulterioare si OG nr.119/1999 ”republicata”.

      Legea 215/2001 Legea administratiei publice locale, modificata.

      Legea 188/1999privind statutul functionarilor publici, republicata.

      Legea nr.7/2004 Codul de conduita a functionarului public.

      Legea nr.571/2003 privind codul fiscal- capitolul pentru bugete locale

     Legea nr.486/2006 Legea bugetului de stat pe anul 2007.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B I B L I O G R A F I E

pentru concursul de ocupare a postului de

consilier clasa I, grad profesional superior, treapta de salarizare 3

Serviciul investiţii – achiziţii publice

 

 

 

  1. Ordonanţa de urgenţă nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, actualizată în baza actelor normative modificatoare, publicate în MO, partea I, până la 01.08.2006 (cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6).
  2. Hotărârea nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, actualizată în baza actelor normative modificatoare, publicate în MO, partea I, până la 04.10.2006.
  3. Legea nr. 188/08.12.1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, actualizată în baza actelor normative modificatoare, publicate în MO, partea I, până la 04.12.2006 (cap.5; 6; 8; 9).
  4. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, actualizată în baza actelor normative modificatoare, publicate în MO, partea I, până la 13.09.2006 (cap. 1; 2; 3; 4; 7).
  5. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în MO nr. 157 din 23.02.2004.