ANUNT

 

                Primaria municipiului Zalau, organizeaza concurs in zilele de 14 si 16 iunie 2006, orele 9,00, la sediul Primariei municipiului Zalau, P-ta Iuliu Maniu nr.3, in vederea ocuparii unor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al municipiului Zal\u, astfel:

I. ARHITECT SEF

Serviciul urbanism si amenajarea teritoriului

-1 post de consilier clasa I grad superior tr.3

Conditii specifice:

                    -studii superioare de lunga durata in domeniul constructiilor civile sau arhitectura cu diploma de licenta

                    -vechimea in specialitatea absolvita de minim 5 ani

                    -cunostinte operare calculator

Aviz unic, disciplina in constructii

-1 post de consilier clasa I grad superior tr.3

Conditii specifice:

                    -studii superioare de lunga durata in domeniul constructiilor civile sau instalatii cu diploma de licenta

                    -vechimea in specialitatea absolvita de minim 5 ani

                    -cunostinte operare calculator

Compartimentul cadastru

-1 post de inspector clasa I grad asistent tr.3

Conditii specifice:

                    -studii superioare de lunga durata in domeniul cadastral cu diploma de licenta

                    -vechime in specialitatea absolvita 1 an

                    -cunostinte operare calculator

II. SERVICIUL RESURSE UMANE, SALARIZARE, INFORMATICA

-1 post de consilier clasa I grad principal tr.3

Conditii specifice:

                    -studii superioare de lunga durata in domeniul informatic sau tehnic cu diploma de licenta

                    -vechimea in specialitate absolvita minim 3 ani

                   

III. COMPARTIMENTUL CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

-1 post de consilier clasa I grad principal tr.3

Conditii specifice:

                    -studii superioare de lunga durata in domeniul economic cu diploma de licenta

                    -vechimea in specialitate absolvita minim 3 ani

                   

IV. COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN, MANAGEMENTUL CALITATII

-1 post de auditor clasa I grad superior tr.3

Conditii specifice:

                    -studii superioare de lunga durata in domeniul economic cu diploma de licenta

                    -vechimea in specialitate absolvita minim 5 ani

                    -cunostinte operare calculator

-1 post de consilier clasa I grad superior tr.3

Conditii specifice:

                    -studii superioare de lunga durata in domeniul economic sau tehnic cu diploma de licenta

                    -vechimea in specialitate absolvita minim 5 ani

                    -cunostinte operare calculator

Conditii generale:

                    -candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.50 din Legea nr.188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata.

Dosarele de inscriere la concurs, se vor depune la sediul Primariei Municipiului Zalau, P-ta Iuliu Maniu nr.3, camera 15, pana la data de 2 iunie 2006, orele 12,oo.

Concursul va consta din proba scrisa si interviu.

Relatii suplimentare cu privire la desfasurarea concursului, bibliografia si actele necesare pentru inscriere la concurs, sunt afisate la Sediul Primariei municipiului Zalau si pe pagina de internet a primariei www.zalausj.ro.

PRIMAR,                                                                                                                         SECRETAR,

CAPALNASIU S.V.RADU                                                                                                             POTROVITA STELIAN

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A UNUI POST

consilier clasa I, grad superior, treapta 3 in cadrul

COMPARTIMENTULUI AVIZ UNIC SI DISCIPLINA IN CONSTRUCTII

 

1. - Legea nr. 350 privind Amenajarea teritoriului si urbanismului

2. - Legea nr. 50/1991*republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, publicata in Monitorul Oficial nr. 933/2004

3. – Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, publicata in Monitorul Oficial nr. 825 bis./2005

4. - H.G. nr.525/1996 ***Republicata pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

5. – O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

6. - Legea nr. 114/1996 *** Republicata, Legea locuintei

7. - Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii

8. - Codul civil - cap. II - Servitutile stabilite de lege

9. - Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

10. - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici

11. – Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala

 

Arhitect Sef,

ing. Constantin Sandu

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI

inspector clasa I grad asistent treapta 3 in cadrul

COMPARTIMENTULUI CADASTRU

 

1. – Legea cadastrului si publicittaii imobiliare nr. 7/1996 cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 78/2002, Legea nr. 499/2004 si Legea nr. 247/2005 – Titlul XII)

2. – Ordinul nr. 534/2001 al ministrului administratiei publice privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general

3. – Ordinul nr. 946/2000 al Presedintelui ONCGC pentru aprobarea instructiunilor privind intocmirea documentatiei tehnice necesare la inscrierea cu caracter nedefinitiv in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la terenuri si constructii cu modificarile ulterioare (Ordin nr. 93/2004)

4. – Ordinul 539/2001 al ministrului administratiei publice privind aprobarea Regulamentului privind avizarea lucrarilor de geodezie, cartografie, fotogrametrie, cadastru si teledetectie

5. – Legea nr. 50/1991* privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, publicata in Monitorul Oficial nr. 933/2004

6. – Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, publicata in Monitorul Oficial nr. 825 bis./2005

7. –Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

8. – Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici

9. – Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala

Arhitect Sef,

ing. Constantin Sandu

 

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul organizat īn vederea ocuparii functiei publice

de executie vacanta de auditor clasa I grad profesional superior treapta 3

 

 1. Legea nr.672/2002 privind auditul intern,cu modificarile si completarile ulterioare,
 2. Ordinul MFP nr.38/2003, pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern,
 3. Ordinul nr.423/2004, privind modificarea si completarea Normelor metodologice, privind exercitarea activitatii de audit intern,
 4. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare
 5. Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata,(cap.1,2,3,4 si 7)
 6. Ordinul nr. 252/2004 privind aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern
 7. Legea nr.188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata ( cap.5,6,8,9)
 8. Ordinul nr.1702/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si
 9. exercitarea activitatii de consiliere desfasurate de catre auditorii interni din cadrul entitatilor publice

  Intocmit,

  Puscas Ildi

   

  BIBLIOGRAFIE

  pentru ocuparea postului vacant de consilier cls.I grad principal

  treapta 3 Compartiment Control Financiar de Gestiune

1. Legea nr. 82/1991, Legea contabilitatii republicata, cu completarile si modificarile ulterioare

2. Legea nr. 215/2003, privind administratia publica locala, republicata,(cap.1,2,3,4 si 7)

3. Legea nr. 7 din 2004, privind codul de conduita a functionarilor publici

4. Legea nr.188/1999, privind statutul functionarilor publici, republicata ( cap.5,6,8,9)

5. Ordinul nr. 522/2003 privind exercitarea controlului financiar preventiv

6. H.G. nr 720/1991, privind aprobarea Normelor nr.63943/1991 privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar propriu

7. O.U.G. 45/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

8. Decret 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa .

9. Ordinul 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice si a Planului de conturi pentru acestea.

Īntocmit,

Mastan Ioana

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru postul de consilier clasa I, grad principal, treapta 2 informatica

 

1.Sisteme de operare

Windows 98, Windows XP, Windows NT Server

Editura Teora - "Totul despre Windows NT Server 4.0" de Charlie Russel&Sharon Crawford

Toate cartile si revistele de specialitate in informatica; www.teora.ro

2.Retele de calculatoare,Servere

Editura Teora-"Retele de calculatoare" de Peter Norton, Dave Kearns

Toate cartile si revistele de specialitate in informatica; www.teora.ro

3.Baze de date : Visual FoxPro, Access, MySql

Pachetul Microsoft Office

Editura Teora -"PL/SQL de Tom Luers&Timothy Atwood,

Editura Teora - "Visual Studio" de Don Berage&Azam Mirza

Editura Teora - "Bazele Access 95" de Allen Browne &Alison Balter

Toate cartile si revistele de specialitate in informatica; www.teora.ro

4.Internet, Intranet, Protocoale de comunicatie

Definitie, generalitati

Toate cartile si revistele de specialitate in informatica; www.teora.ro

Legislatie:

1. Legea 215/2001 - Legea administratiei publice locale

2. Legea 188/1999 - Legea privind statutul functionarilor publici- republicata

3. Legea 7/2004 - Legea privind Codul de conduita a functionarilor publici

4. Legea 455/2001 - Semnatura electronica

5. HG 181/2002 - Implementarea sistemului electronic de incasare a impozitelor si taxelor locale

Intocmit,

ing.Violeta Conde

Consilier IT

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A UNUI POST

consilier clasa I, grad superior, treapta 3 in cadrul

COMPARTIMENTULUI URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

 

1. - Legea nr. 350 privind Amenajarea teritoriului si urbanismului

2. - Legea nr. 50/1991*republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, publicata in Monitorul Oficial nr. 933/2004

3. – Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, publicata in Monitorul Oficial nr. 825 bis./2005

4. - H.G. nr.525/1996 ***Republicata pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

5. - Legea nr. 528/2004 Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat

public-privat, precum si a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

6. - Legea nr. 114/1996 *** Republicata, Legea locuintei

7. - Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii

8. - Codul civil - cap. II - Servitutile stabilite de lege

9. - Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

10. - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici

11. - Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala

12. - H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Arhitect Sef,

ing. Constantin Sandu

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A UNUI POST

consilier clasa I, grad superior, treapta 3 in cadrul

COMPARTIMENTULUI AUDIT INTERN SI MANAGEMENTUL CALITATII

 

 

1. Legea administratiei publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001;

2. Legea nr. 188 din 08.12.1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. cunostinte generale cu privire la sistemul de management al calitatii conform EN ISO 9000:2000 si EN ISO 9001:2000 (SAU SR EN ISO 9000:2001, respectiv SR EN ISO 9001:2001).