Consiliul Local Zalău - Hotarâri
   înapoi
 
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI ZALAU


                 HOTARÂREA Nr. 10
                din 14 ianuarie 2002
      privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
      a D.G.A.D.P. Zalau, a Organigramei si Statului de functii


	Consiliul local al municipiului Zalau;
	Având în vedere Referatul Directiei tehnice nr.1763 din 14.01.2002, Referatul Serviciului resurse umane Nr. 1675 din 
14.01.2002 si Expunerea de motive a Primarului municipiului Zalau;
	În conformitate cu prevederile art.38 alin. 2 lit. "e" din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, ale 
art.17 din Legea serviciilor publice de gospodarie comunala nr.326/2001 coroborate cu prevederile O.G. 87/2001 si ale O.U.G. nr. 
155/2001 privind gestionarea câinilor fara stapân;
	În temeiul art. 46 alin.1 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala;

                 HOTARASTE

	Art.1. Aproba Regulamentul de organizare si functionare a Directiei Generale de Administrare a Domeniului Public Zalau, 
conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.
	Art.2 Aproba Organigrama si Statul de functii al D.G.A.D.P. conform anexelor nr. 2 si 3 care fac parte integranta din 
prezenta hotarâre.
	Art.3. Aproba încredintarea în gestiune directa a urmatoarele servicii publice:
	- Reparatii si întretinere strazi;
	- Salubrizare stradala si zone verzi;
	- Iluminat public;
	- Administrare parcari cu plata;
	- Administrare piete, târguri si oboare;
	- Gestionarea câinilor fara stapân.
	Art.4. Odata cu intrarea în vigoare a prezentei hotarâri se revoca HCL Nr. 55/1998.
	Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza D.G.A.D.P. Zalau.
	Art.6. Prezenta hotarâre se comunica cu:
		- Prefectul judetului Salaj
		- Primarul municipiului Zalau
		- Directia economica
		- Directia tehnica
		- Serviciul resurse umane
		- D.G.A.D.P.	PRESEDINTE DE SEDINTA,			  CONTRASEMNEAZA
	  ec.Muresan Ioan			   SECRETAR,
						    Potrovita Stelian
					
		               Anexa nr. 1
	             la HCL nr. 10 din 14.01.2002Regulament de organizare si
functionare a serviciului public
Directia Generala de Administrare a 
Domeniului Public  Zalau

	Cap. I. Dispozitii generale 

	Art.1. Directia Generala de Administarare a Domeniului Public (D.G.A.D.P.) este serviciu public de interes 
local infiintata in baza  H.C.L. al Municipiului Zalau nr. 6 / 02.02.1998 cu personalitate juridica si functioneaza 
sub autoritatea acestuia.
	Primarul coordoneaza si controleaza serviciul public de interes local, Directia de Administrare a Domeniului 
Public.
	Art.2. Sediul administrativ al serviciului public D.G.A.D.P. este in Zalau, str. Fabricii nr.28, judetul 
Salaj. 
	Art.3. Serviciul public D.G.A.D.P. isi desfasoara activitatea in baza prezentului regulament de organizare 
si functionare si al prevederilor legale in vigoare, dispunand de stampila proprie.
	Serviciul public D.G.A.D.P. dispune de cod fiscal si cont bancar propriu.
	Art. 4. Durata de functionare a D.G.A.D.P. este nelimitata.
	Art.5. Obiectul de activitate al D.G.A.D.P. este reprezentat de administrarea domeniului public al 
municipiului Zalau. Autorizarea urmand a se face dupa formarea Agentiei nationale de reglementare serviciilor 
publice de gospodarire comunala in termenul legal prevazut.
	Art. 6. D.G.A.D.P. colaboreaza cu Primaria Municipiului Zalau, Directia Tehnica, Directia Economica, Directia 
de Administratie Publica Locala si cu alte institutii necesare pentru buna functionare a activitatii.
	Art. 7. Conducatorul D.G.A.D.P. va actiona permanent in vederea indeplinirii la timp si in mod 
corespunzator al atributiilor ce ii revin din legi, hotarari, ordine, dispozitii si sarcini ce-i sunt date de 
prezentul regulament.
	Art. 8. In probleme de specialitate, intocmeste rapoarte pe care le inainteaza directiilor de resort in 
vederea intocmirii proiectelor de hotarari si dispozitii.
	Art. 9. Legatura dintre Consiliul Local si D.G.A.D.P. se face prin biroul primar si direct prin D.G.A.D.P.
	Art.10. Angajarea personalului se face in limita posturilor din organigrama aprobata de Consiliul Local iar 
 statul de functii se aproba de catre primar, atat pentru functionarii publici, cat si pentru personalul 
contractual.
	Art.11. D.G.A.D.P. poate fi restructurat prin Hotararea Consiliului Local Municipal, cu votul majoritatii din 
 numarul membrilor Consiliului Local al Municipiului, aflati in functie. 

	CAP. II. Patrimoniul Directiei Generale de Administrare a 
				Domeniului Public Zalau

	Art 12. Patrimoniul D.G.A.D.P. este format din mijloace fixe si dotarile, aferente necesare desfasurarii 
activitatii, conform activului si pasivului evidentiat in bilantul contabil incheiat la 31 dec. 2001.
	D.G.A.D.P. poseda, foloseste si dispune de bunurile pe care le are in administare in conformitate cu 
dispozitiile legale pentru realizarea scopului pentru care functioneaza, beneficiind de rezulatatele utilizarii 
acestora.
	Instrainarea bunurilor mobile si imobile aflate in administrare se face cu aprobarea Consiliului Local al 
Municipiului Zalau, scoaterea din folosinta a bunurilor, dezmembrarea si valorificarea acestora se face conform 
legii. 

	CAP. III. Finantele Directiei Generale de Administrare a 
					Domeniului Public

	Art.13. Finantarea cheltuielilor curente si de capital al D.G.A.D.P. se asigura din bugetul local si din 
surse extrabugetare.
	Bugetul de venituri si cheltuieli al D.G.A.D.P. se aproba de Consiliul Local al Municipiului Zalau.
	Directorul General D.G.A.D.P. are calitate de ordonator tertiar de credite.
	D.G.A.D.P. intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si il depune la Directia Economica a 
Primariei Municipiului Zalau.
	Art.14. Trimestrial D.G.A.D.P. intocmeste darea de seama contabila asupra executiei bugetului de venituri si 
cheltuieli  care se depune la compartimentul de specilaitate din cadrul Primariei.
	Art.15. Finantarea cheltuielilor din bugetul local se asigura prin plata subventiilor de catre ordonatorul 
principal, in limita creditelor bugetare aprobate prin bugetul local si potrivit destinatiei stabilite in raport 
cu gradul de folosire a sumelor puse la dispozitie anterior cu respectarea dispozitiilor legale care reglementeaza 
 efectuarea cheltuielilor respective.
	Art.16. Efectuarea cheltuielilor bugetare se face numai pe baza de documente justificative care sa confirme 
 angajamentele contractuale, primirea bunurilor materiale, prestarea serviciilor, executarea de lucrari, plata 
salariilor si a altor drepturi banesti, plata obligetiilor bugetare si altor obligetii.
	Art. 17. Angajarea si efectuarea cheltuielilor din subventiile aprobate in buget se aproba de ordonatorul 
tertiar de credite si se efectueaza numai cu viza prealabila de control preventiv care atesta respectarea 
dispozitiilor legale, incadrarea in creditele bugetare aprobate.
	In situatia refuzului de viza de control financiar preventiv, ordonatorul tertiar de credite dispune pe 
propria raspundere angajarea si efectuarea cheltuielilor respective.

	CAP. IV. Angajarea, promovarea si salarizarea personalului 				Directiei de 
Administrare a Domeniului Public

	Art.18. Personalul Directiei Generale de Administare a Domeniului Public este angajat sau concediat de 
catre directorul general al serviciului in conditiile legii.
	Art.19. Incadrarea si promovarea personalului se face pe baza de concurs si in baza informatiilor asupra 
candidatului in limita numarului de posturi aprobat, la solicitarea compartimentelor.
	Art.20. Nivelul salariilor pe functii si categorii de personal, sporuri si adaosuri se stabilesc conform 
legii.

	CAP. V. Managementul Directiei de Administrare a 
					Domeniului Public 

	Art.21. Primarul coordoneaza si controleaza activitatea D.G.A.D.P. si poate delega prin dispozitie aceste 
atributii conform legii unuia dintre viceprimari.
	Art.22. Conducerea curenta a D.G.A.D.P. este asigurata de directorul general subordonat Consiliului Local si 
primarului municipiului, director tehnic subordonat directorului general si directorul economic subordonat 
directorului general.
	Art.23.Atributiile conducerii curente sunt urmatoarele:
	- analizeaza si hotaraste asupra modalitatilor de realizare a sarcinilor ce - i revin ;
	- stabileste in conformitate cu legile in vigoare salariile, indemnizatiile, premiile si sporurile ;
	- aproba consumurile de materiale necesare pentru desfasurarea activitatii ;
	- stabileste masuri pentru paza bunurilor unitatii, in conformitate cu prevederile legale ;
	- ia masuri pentru imputarea pagubelor rezultate din neindeplinirea obligetiilor ce revin salariatilor 
unitatii ;
	- dispune inventarierea anuala a patrimoniului ;
	- duce la indeplinire toate celelalte sarcini care reies din delegare de competenta ;
	Art.24. Conducerea curenta se intruneste ori de cate ori este nevoie pentru buna desfasurare a activitatii 
 la convocarea directorului general.
	Art.25. Conducerea curenta a serviciului public la solicitarea Primariei prezinta in prima luna a anului 
raport asupra activitatii desfasurate in anul precedent si programul de activitate pe anul in curs.
	
	CAP. VI. Organizarea Directiei de Administrare a 
					Domeniului Public

	Art.26. Directorul D.G.A.D.P. este numit si revocat de Consiliul Local al Municipiului, la propunerea 
primarului.
	In exercitarea atributiilor ce-i revin, directorul general emite decizii.
	Directorul general al D.G.A.D.P. are urmatoarele atributii, raspunderi si competente:
	- conduce activitatea serviciului public si  raspunde pentru bunul mers al acesteia;
	- angajeaza institutia in relatii contractuale pentru executarea de lucrari si aprovizionarea de materiale ;
	- angajeaza si elibereaza din functii personalul directiei ;
	- aproba sarcinile de serviciu pentru personalul din cadrul serviciului public;
	- aproba sanctiunile propuse de sefii de sectii, birouri si administratii pentru eventualele abateri 
disciplinare ;
	- organizeaza compartimentele functionale si numeste conducatorii  acestora;
	- raspunde pentru respectarea normelor de protectie a muncii, P.S.I si apararea civila ;
	- urmareste permanent modul de gestionare a patrimoniului ;
	- organizeaza si controleaza efectuarea inventarelor si modul de efectuare a pazei bunurilor ;
	- anunta organele de urmarire penala in conditiile si termenele stablite de lege in cazul lipsurilor, 
sustragerilor sau orice alte fapte generatoare de paguba ;
	- ia masuri pentru aplicarea corecta si respectarea tuturor dispozitiilor legale si hotarari ale 
Consiliului Local ;
	- executa si alte atributii conform fisei postului ;
	In subordinea directorului  general sunt :
	- birou resurse umane si juridic ;
	- birou aprovizionare - administrativ P.S.I. si protectia muncii ;
	- administrare parcari cu plata, 
atributiile acestora fiind prevazute la capitolele VI. 9 ś VI. 11
	Art.27. Directorul tehnic - subordonat directorului general este numit si revocat din functie de acesta.
	In subordinea directorului tehnic sunt :
	- sectia reparatii strazi si constructii ;
	- iluminatul public ;
	- sectia salubrizare stradala si intretinere zone verzi ;
	- formatii de interventie ;
	- sectia mecanizare, transport, intretinere si reparatii ;
	- administrare piete si obor ;
	- birou tehnic,
atributiile acestora fiind cele prevazute la capitolele VI. 1 ś VI. 6
	Art.28. Directorul economic al D.G.A.D.P. are urmatoarele atributii, raspunderi si competente:
	- coordonarea si conducerea unitara a birourilor financiar, contabilitate si contracte, informatica din cadrul 
 D.G.A.D.P. ;
	- asumarea raspunderii privind incadrarea initiativelor si actiunilor birourilor subordonate, in prevederile 
legale ale actelor normative ;
	- fundamentarea anuala a categoriilor de cheltuieli si venituri in vederea elaborarii proiectului bugetului 
local ;
	- gestionarea judicioasa si eficienta a fondurilor publice ;
	- asigurarea relatiei de comunicare si de fluidizare a informatiilor de natura economica intre birourile 
subordonate si celelalte birouri si sectiile D.G.A.D.P. ;
	- asigurarea eficientei si operativitatii in prelucrarea datelor din domeniul sau de activitate ;
	- intocmirea de referate care se inainteaza directorului economic din cadrul primariei in vederea intocmirii 
proiectelor de hotarari ;
	In subordinea directorului economic sunt :
	- birou financiar contabilitate ;
	- birou contracte si informatica,
atributiile acestora fiind cele prevazute la capitolele VI. 7 ś VI. 8
	Art.29. D.G.A.D.P. este organizat in sectii, administratii, formatii si birouri conform organigramei aprobate 
 de Consiliul Local al Municipiului.

	CAP. VI.1. Sectia reparatii strazi si constructii

	Are in administrare strazile, aleile, trotuarele, parcarile, podurile, podetele de pe raza municipiului, dupa cum 
 urmeaza:
	- strazi si alei asfaltate in S=293.243 mp ;
	- strazi si alei betonate in S= 83.140 mp ;
	- strazi si alei pavate si pietruite in S= 53.645 mp ;
	- strazi de pamant in S= 109.773 mp ;
	- trotuare asfaltate in S= 79.950 mp ;
	- trotuare betonate in S= 20.789 mp ;
	- trotuare pavate in S= 3.805 mp ;
	- canalizare pluviala in L=9160 m ;
	- rigole in L= 2750 m ;
	- poduri: buc. 25 ;
	- podete (pasarela) buc. 5 ;
	- spatii de joaca: buc. 13 ;
	- parcari: buc. 57.
	Sectia este condusa de un sef de sectie si este organizata pe doua formatii de lucru conduse de doi 
maistri, impartite pe echipe, conduse de sefi de echipa.
	Sectia isi desfasoara activitatea in  baza programului de lucru aprobat de Consiliul Local, executand 
lucrari dinainte stabilite si in baza sarcinilor primite in cadrul sedintelor operative saptamanale de la 
executivul Primariei Municipiului Zalau.
	Lucrarile mecanizate si transportul materialelor se efectueaza cu utilaje si mijloace de transport proprii.
	In cadrul sectiei, formatiile de reparatii strazi executa urmatoarele lucrari :
	- reparatii strazi si trotuare prin plombari asfaltice, covoare asfaltice (cu mixture  asfaltice preparate 
in statia de asfaltare proprie) ;
	- refaceri pavaje, bordurari si rebordurari ;
	- curatat rigole si guri de scurgere ;
	- montarea si intretinerea indicatoarelor de circulatie ;
	- executarea marcajelor longitudinale si transvesale ;
	- intretinerea semafoarelor ;
	- vopsirea bordurilor si a parapetilor de protecttie pietonala ;
	- repararea podurilor si podetelor ;
	- amenajarea si intretinerea locurilor de joaca ;
	- confectionarea prefabricatelor din beton ;
	- intretinerea si marcarea parcarilor ;
	- intretinerea platformelor in piete si obor ;
	- lucrari de refacere a carosabilului si trotuarelor in urma spargerilor ;
	- executa lucrari de dezapezire a cailor publice pe timp de iarna ;
	- lucrari de intervenetii in cazul unor calamitati naturale ;
	- executa lucrari finantate din fondul special al drumurilor.
	Formatiile de constructii executa urmatoarele lucrari :
	- amenajarea si repararea punctelor gospodaresti ;
	- executa lucrari de demolari de constructii neautorizate, in baza dispozitiei primarului ;
	- asigura intretinerea constructiilor din dotare ;
	- monteaza aparate de joaca, cosuri de gunoi si  banci in zonele de agrement ;
	- executa si repara rigole, ziduri de sprijin si imprejmuiri.
	Controlul cantitatii si calitatii lucrarilor executate se face de catre seful biroului tehnic care 
receptioneaza lucrarile si confirma situatiile de lucrari intocmite de biroul tehnic, in baza raportului de lucru 
si a situatiei consumurilor de materiale pe lucrari si care reprezinta justificarea subventiilor.
	Anual sau la solicitarea Consiliului Local, directia prezinta raport asupra activitatii  desfasurate de 
aceasta sectie.
	Sectia are in dotare : 
	- statie de preparare a mixturilor asfaltice tip REISER (cu racordare la reteaua de gaz metan, cu o 
productivitate de 6 t/h, cu o capacitate de depozitare a bitumului de 90 t) ;
	- statia de preparare a mixturilor asfaltice tip LPX (cu racordare la reteaua de gaz, cu productivitate de 30 
t/h, cu capacitate de depozitare a bitumului de 2x30 t) ;
	- instalatie necentralizata de producere a betoanelor ;
	- spatii anexe ce asigura desfasurarea activitatii sectiei.

	Cap. VI. 2. Sectia salubrizare stradala si intretinerea zonelor verzi

	Are ca obiect de activitate salubrizarea stradala a municipiului, amenajarea si intretinerea zonelor verzi.
	Sectia asigura maturatul mecanizat al carosabilului pe o suprafata de 143.708 mp si maturatul manual al 
carosabilului si trotuarelor pe o suprafata de 220.125 mp.
	Zonele verzi intretinute se compun din :
	- 8,9 ha spatii verzi stradale ;
	- 63,3 ha zone verzi in cartiere ;
	- 11,43 ha parcari ;
	- 8,2 ha zone de agrement ;
	- 0,5 ha cimitirul eroilor ;
	Sectia este condusa de un sef de sectie, este impartita pe doua formatii de lucru conduse de doi 
tehnicieni, impartite pe echipe conduse de sefi de echipa.
	Formatiile de salubrizare isi desfasoara activitatea in baza programului de curatenie aprobat prin H.C.L. 
25 / 05.03.2001 (Anexa nr. 1 din Regulament)
	Lucrarile executate de aceste formatii sunt :
	- maturatul manual si mecanic al strazilor ;
	- maturatul manual al trotuarelor ;
	- incarcatul si transportul rezidurilor stradale la rampa de gunoi din Criseni;
	- curatarea platformelor punctelor gospodaresti de crengi si alte reziduri menajere care nu pot fi 
depozitate in containere ;
	- executa lucrari de dezapezire a cailor publice ;
	- asigura stropitul strazilor pe timp de vara ;
	- executa curatirea panourilor de afisaj ;
	- executa golirea cosurilor de gunoi ;
	- asigura functionarea WC - ului public din parcul municipal ;
	- confectioneaza maturi din nuiele ;
	- asigura supravegherea parcului municipal in perioada sarbatorilor de iarna;
	- asigura curatenia cu ocazia diferitelor evenimente din municipiu (ziua orasului, ziua nationala, revelion 
etc.) ;
	- ecarisaj ;
	- asigura front de lucru, coordoneaza si confirma zilele prestate de personae care trebuie sa execute  
lucrari in folosul comunitatii.
	Receptia lucrarilor se face de catre directorul tehnic iar justificarea subventiilor se face prin 
intocmirea situatiei de lucrari pe care o confirma.
	Formatiile de zone verzi isi desfasoara activitatea in baza programului de intretinere prezentat in Anexa 2 
la regulament.
	Lucrarile executate de aceste formatii sunt:
	- amenajarea si intretinerea zonelor verzi prin gazonare ;
	- cosit gazon ;
	- tuns gard viu ;
	- toaletat arbori si arbusti ;
	- greblat frunze ;
	- sapat in jurul arborilor si arbustilor ;
	- varuit copaci ;
	- efectuat stropiri de combatere a daunatorilor ;
	- plantat si intretinut plante in jardinière, ronduri si rabate de flori (plantarea de toamna: panselete; 
plantarea de primavara: flori de mozaic) ;
	- intretinerea zonelor porticurilor de intrare in oras ;
	- producerea materialului floricol in sere si a materialului dendrologic in pepiniera ;
	- udatul rondurilor de flori ;
	- reprezentarea municipiului la expozitii de flori interjudetene ;
	- intretinerea cimitirului eroilor ;
	- amenajarea oraselului copiilor in perioada sarbatorilor de iarna ;
	- asigura aprovizionarea si comercializarea florilor din productia proprie si de la terti ;
	- executa coroane de flori pentru festivitatile comemorative ;
	- asigura materialul floricol pentru protocolul primariei ;
	- asigura front de lucru, coordoneaza si confirma zilele prestate de persoanele care trebuie sa execute 
lucrari in folosul comunitatii.
	Receptia lucrarilor din punct de vedere calitativ si cantitaiv se face de catre directorul general, iar 
justificarea subventiilor se face prin intocmirea situatiilor de lucrari pe care le confirma.
	Sectia are in dotare :
	- 2.213 mp sere pentru producerea materialului floricol pentru plantat ;
	- 2.411 mp sere pentru producerea de flori taiate si plante ornamentale;
	- 5,8 ha pepiniera ;
	- grapa cu discuri ;
	- plug ;
	- motocultor si accesorii ;
	- motounelte.

	Cap.VI. 3. Formatii de interventii

	Are ca obiectiv de activitate intervenetiile rapide impuse de lucrarile neprevazute in domeniul reparatiilor 
 strazii, constructiilor, zonelor verzi si salubrizare.
	Executa lucrarile de investitii ( dotarea municipiului cu puncte gospodaresti ), montarea mobilierului urban si 
a cosurilor de gunoi.
	Formatia este condusa de un sef de echipa.

	Cap. VI. 4 Sectia de mecanizare, transport, intretinere si reparatii

	Aceasta sectie asigura mijloacele de transport si utilaje de constructii necesare bunei functionari a 
celorlalte sectii.
	Sectia este condusa de un sef de sectie, este impartita pe formatii de lucru conduse de sefi de echipa.
	Revizia tehnica zilnica si periodica a mijloacelor de transport si utilajelor este asigurata de maistru 
mechanic.
	Lucrarile executate de aceste formatii sunt:
	- asigurarea activitatii sectiilor cu mijloace de transport si utilaje specifice fiecarei activitati ;
	- intretinerea si repararea utilajelor si mijloacelor de transport ;
	- confectionarea si repararea panourilor de protectie pietonala si alte confectii metalice necesare 
celorlalte sectii ;
	- executarea pavoazarii municipiului de sarbatori ;
	- intretinerea fantanilor arteziene ;
	- confectionarea aparatelor de joaca ;
	- confectionarea si montarea panourilor de afisaj ;
	- amenajarea sectiilor de votare ;
	- executia lucrarilor de reparatii la sere si cladiri administrative ;
	- intretinerea si repararea instalatiilor electrice, de gaz, de incalzire si apa din dotarea directiei ;
	- repararea cosurilor de gunoi ;
	- prestarea serviciilor de transport alimente pentru cantina de ajutor social ;
	- executarea lucrarilor de reparatii la piete si obor ;
	- intretinerea fantanii ornamentale ;
	- executarea de lucrari specifice pe baza de comanda pentru agentii economici si personae fizice ;
	- executarea unor prestatii de transport si lucrari cu utilajele din dotare pentru agentii economici si 
persoane fizice ;
	- asigurarea cu mijloace de transport si utilaje necesare activitatii de dezapezire si combaterea poleiului ;
	- ridicarea masinilor abandonate de pe domeniul public.
	Are in dotare:
- un atelier mecanic ;
- un atelier de tamplarie ;
- o forjarie ;
- o strungarie (cu strung si freza) ;
- 7 buc. tractoare cu remorca ;
- 4 buc. autobasculante de 5 t ;
- 2 buc. autocisterne ;
- 2 buc. autobasculante de 8 t ;
- 2 buc. autobasculante de 16 t ;
- 1 buc. autobasculanta de 26 t ;
- 1 buc. autotransport ciment ;
- 1 buc. autotransport bitum ;
- 1 buc. autotransport Wolkswagen ;
- 1 buc. Dacia transport marfa ;
- 2 buc. autoturism Dacia ;
- 1 buc. autotransportor asfalt turnat ;
- 1 buc. automaturatoare ;
- 4 buc. ifron ;
- 3 buc. rulou compactor ;
- 1 buc. buldozer S651 ;
- 1 buc. buldozer S1500 ;
- 1 buc. escavator ;
- 2 buc. motocompresor ;
- 1 buc. distribuitor mixturi asfaltice ;
- 2 buc. masini de frezat asfalt ;
- 10 buc. utilaje si unelte portabile (aparate de sudura, taietor afalt, placa vibratoare etc.) ;
- 1 buc. autogreder ;
- 3 buc. semigreder ;
- 1 buc, raspanditor de sare si nisip.

	Cap VI. 5 Adimistrare piete si obor

	Pietele din Zalau sunt piete mixte si se compun din trei zone publice unde se vand si se cumpara 
legume, fructe, produse artizanale si mestesugaresti, articole de imbracaminte si incaltaminte, materiale de 
constructii etc. si o zona publica destinata comertului cu ovine, caprine, porcine, bovine, bubaline, cabaline 
precum si furaje.
	Zonele publice enumerate mai sus sunt denumite :
- Piata Centrala ;
- Piata Astralis ;
- Piata D-va Nord ;
- Oborul de vite.
	Pietele sunt  amplasate in zone de locuinte cu o densitate mare a populatiei, pe artere de circulatie 
majora in punctele de convergenta ale traficului pietonal.
	Coordonarea activitatilor ce se desfasoara in perimtrul pietelor se realizeaza de catre doi responsabili de 
 piata care sunt controlati de directorul general al D.G.A.D.P. Zalau.

	PIAȘA CENTRALȚ

	Este constituita dintr-o platforma de 11000 mp mobilata cu:
	- 39 tarabe din lemn si 9 trabe din alumuniu proprietatea D.G.A.D.P., inchiriate comerciantilor pe baza 
de licitatie;
	- 58 tarabe proprietatea diferitelor societati comerciale;
	- 50 rulote proprietatea diferitelor societati comeciale;
	- cladirea in care se gaseste biroul administrative, spatiul pentru pastrarea si eliberarea cantarelor, 
biroul pentru controlul alimentelor, biroul pentru protectia consumatorilor si organelor de control precum si 
cantarele etalon si 12 spatii comerciale inchiriate;
	- 30 mese cu galantar - pentru produse lactate;
	- 2 sectoare acoperite pentru produse industriale cu 96 bucati, respectiv 64 buc. mese beton;
	- sector alimentar avand 16 buc. mese beton;
	- sector de legume fructe cu 54 buc. mese beton;
	- 10 boxe de 12 mp fiecare pentru marfa in vrac;
	- grupul sanitar - WC public;
	- apa este asigurata din reteaua de distribuire a apei poatabile la o cismea si bazin de spalare a 
legumelor si fructelor;
	- iluminatul se face cu 4 corpuri si 3 reflectoare;
	- paza este asigurata prin Corpul Gardienilor Publici;
	- gunoiul menajer se colecteaza in pubele si containere si se transporta de catre ROMENTRANS.

	PIAȘA ASTRALIS

	Este constituita dintr-o platforma acoperita de 600 mp si este mobilata cu:
	- doua incaperi pentru produse lactate;
	- 64 buc. mese din fibra de sticla;
	- 25 buc. mese mozaicate.
	Separat de platforma acoperita se gaseste WC public precum si instalatia pentru spalarea zarzavaturilor;
	- biroul administrativ si spatiul pentru cantare precum si biroul penru controlul alimentelor care se 
gasesc la parterul blocului G1 - spatii inchiriate de la S.C. Publiserv SA ;
	- 3 tarabe proprietatea diferitelor societati;
	- 3 rulote;
	- iluminatul se face cu trei corpuri de iluminat;
	- paza este asigurata cu personal propriu al pietii, punctul de paza fiind intr-o taraba metallica la 
intrarea in piata.

	PIAȘA D-VA NORD

	Este constituita dintr-o platforma de 2920 mp, imprejmuita, mobilata cu:
	- 74 buc. mese acoperite;
	- cladire in care se gaseste biroul administrativ, spatiul pentru pastrarea si eliberarea cantarelor, biroul 
 pentru controlul alimentelor precum si WC -ul public;
	- 18 bucati tarabe din aluminiu pentru inchiriere.

	OBORUL DE VITE

	Este imprejmuit pe o suprafata de 3100 mp si are in dotare un cantar bascula pentru cantarirea 
animalelor.
	a) Programul pietii este diferentiat la fiecare piata si este afisat la intrare si la biroul administrativ, 
dupa cum urmeaza :

Vara

Iarna
- zilnic
- sambata
- duminica
600 - 2230
500 - 2000
800 - 1400

- zilnic
- sambata
- duminica
700 - 2030
630 - 1900
800 - 1400

	b) Activitatea de comert se realizeaza numai in perimetrul pietei, este interzisa  vanzarea pe strazi, 
trotuare sau parcari ;
	c) Salubrizarea pietei se efectueaza in tot cursul zilei de catre personalul pietii ;
	d) Ocuparea locului de desfacere se face pe baza rezervarilor prin licitatie si plata taxelor stabilite 
conform legii ;
	e) Pentru buna desfasurare a activitatii comerciale, pe langa cantare se asigura contra unei taxe de 
inchiriere, vanzatorilor, umbrele, scaune, sorturi, halate, baticuri precum si rezervarea mesei pe o anumita perioada 
de timp a anului ;
	f) Chiria pentru cantare precum si taxa pentru rezervarea de masa se stabileste de catre Consiliul Local, 
 iar chiriile pentru obiecte marunte ca: scaune, umbrele, halate, baticuri, sorturi este data prin dispozitie de 
directorul general al D.G.A.D.P. ;
	g) Oocuparea locurilor rezervate de catre alte persoane decat titularul de contract este permisa numai in 
cazul in care acesta nu are nevoie de locul rezervat ;
	h) Amplasarea meselor (altele decat proprietatea D.G.A.D.P. - ului) se face numai cu aprobarea directorului 
general al D.G.A.D.P. Zalau, pe perioada de cel mult 3 luni. Aceste mese se supun aceluiasi regim ca si cele 
din proprietatea D.G.A.D.P. in  ce priveste taxa de rezervare ;
	In ce priveste stabilirea taxei de rezervare a meselor conform Hotararii nr. 184 din 26 noiembrie 2001, 
se considera o masa = 2 mp. Pentru mesele mai mici se recalculeaza taxa in functie de suprafata ;
	i) Cantarirea produselor oferite spre vanzare se va face numai cu cantare verificate metrologic ;
	j) Utilizatorii pietii vor afisa datele de identificare a marfurilor, preturile practicate in locuri 
vizibile ;
	k) Persoanele juridice vor afisa datele de identificare a societatii comerciale;
	l) Comerciantii si producatorii care vand in piata sunt obligeti sa posede documente legale privind 
calitatea de producator/comerciant, autorizatia sanitar - veterinara, documentele de provenienta sau de origine a 
marfurilor, factura, aviz de insotire a marfurilor. Este interzisa vanzarea in piata a substantelor toxice, 
inflamabile sau exploziv, de orice fel acelor care dauneaza marfurilor aflate la vanzare precum si a armelor de 
foc si a munitiei ;
	m) Utilizatorii sunt obligeti sa pastreze  curatenia in perimetrul in care isi desfasoara activitatea ;
	n) Un exemplar din prezentul regulament se va afisa in perimetrul pietii ;
	o) Personalul pietii va sprijini organelle de control in activitatea lor ;
	Nerespectarea de catre administratia pietii a atributiilor si responsabilitatilor ce ii revin din prezentul 
regulament propriu, atrage raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala sau penala dupa caz, potrivit 
prevederilor legale.

	Cap. VI. 6. Biroul tehnic 

	Are urmatoarele atributii:
- verifica si normeaza rapoartele de lucru intocmite de maistri pe baza carora intocmeste situatiile de lucrari 
lunare la toate activitatile ;
- verifica consumurile de materiale pe lucrari ;
- verifica respectarea retetelor la prepararea betoanelor, a mixturilor asfaltice si a prefabricatelor mici ;
- intocmeste programul anual de activitate, dari de seama, statistici si analize privind activitatea productiva a 
unitatii ;
- intocmeste documentatii pentru lucrarile din fondul special al drumurilor si urmareste realizarea lor ;
- executa predarea amplasamentelor la lucrarile de spargere, intocmeste procese-verbale de predare amplasament si 
urmareste modul de refacere a acestora.
- participa la recptia lucrarilor de refacere in urma spargerilor ;
- intocmeste si reactualizeaza analizele de pret pe unitate de produs ;
- stabileste preturi si tarife la utilaje si mijloace de transport pentru activitatea interna si pentru terti ;
- executa masuratori pe teren pentru intocmirea situatiilor de plata pentru terti;
- intocmeste planul de investitii si urmareste realizarea lui ;
- controleaza si receptioneaza calitatea lucrarilor executate prin responsabilul cu controlul tehnic al calitatii 
(sef bioru) numit prin decizie de catre conducatorul unitatii ;
- colaboreaza cu biroul contabilitate si celelalte compartimente pentru stabilirea corecta a preturilor la lucrarile 
interne si pentru treti ;
- impreuna cu comisia de evaluare a materialelor recuperate stabileste preturile acestora ;
- preia ofertele la lucrarile de investitii, urmareste executia si decontarea acestora ;
- intocmeste caietele de sarcini pentru licitatii ;
- face parte din comisiile de inventariere a bunurilor D.G.A.D.P. si a patrimoniului mun. Zalau ;
- verifica si confirma situatiile de lucrari elaborate de terti inainte de efectuarea platii lor ;
- stabileste norme locale pentru lucrarile pentru care nu  exista norme de deviz.
- urmareste pretul de cost pe lucrari

	Cap. VI. 7. Biroul financiar contabilitate:

	Atributii si sarcini:
	- se ocupa de efectuarea retinerilor din salariile personalului propriu al D.G.A.D.P. si stabilirea 
datoriilor fata de bugetul statului, precum si de virarea acestora conform legislatiei in vigoare ;
	- centralizeaza anual si verifica fisele fiscale ale personalului D.G.A.D.P. ;
	- regularizeaza impozitul pe venitul global conform Ord. 73/1999 ;
	- intocmeste si depune declaratiile privind achitarea in termen a sumelor datorate bugetului de stat al 
asigurarilor sociale de stat, de sanatate ;
	- intocmeste darile de seama trimestriale si anuale asupra executarii bugetului propriu al serviciului ;
	- intocmeste bilantul trimestrial si anual privind bugetul propriu ;
	- intocmeste contul de executie propriu si il inainteaza directiei economice a Primariei Mun. Zalau ;
	- exercita controlul financiar preventive propriu ;
	- organizeaza si controleaza inventarierea anuala si ocazionala a mijloacelor materiale si banesti in 
conformitate cu prevederile legale si face propuneri de imbunatatire a activitatii si luarea masurilor ce se 
impun ;
	- organizeaza, controleaza si raspunde de modul de desfasurare a activitatii
de evidenta contabila pentru cheltuielile curente, din subventii si surse autofinantate;
	- efectueaza incastrile in numerar a veniturilor proprii ale serviciului ;
	- primeste si verifica extrasele de cont ale bancilor si documentele insotitoare ale acestora ;
	- intocmeste notele contabile ;
	- centralizeaza zilnic operatiunile care se fac in caseria serviciului si asigura incasarea la timp a 
creantelor si lichidarea obligetiilor contractuale.

	Cap. VI. 8. Biroul contracte, programare - monitorizare semaforizare si informatica

	Atributii si sarcini:
	Urmarirea si incasarea contractelor economice incheiate de catre Primaria Municipiului Zalau si direct de 
catre D.G.A.D.P. cu terte persoane fizice si juridice pentru:
	- inchirieri de terenuri ;
	- ocuparea locurilor publice ;
	- inchirierii de spatii ;
	- terase si cai de acces ;
	- analizarea activitatilor desfasurate de D.G.A.D.P. din punct de vedere al prelucrarii datelor in vederea 
informatizarii lor ;
	- configureaza drepturile utilizatorilor in retea ;
	- prpunerea solutiilor de optimizare si de informatizare ;
	- dezvoltarea programelor existente ;
	- proiectarea de noi programe ;
	- organizarea licitatiilor pentru achizitionarea de tehnica de calcul ;
	- testarea calculatoarelor si imprimantelor la recaptionarea acestora ;
	- instruirea personalului D.G.A.D.P. pentru exploatarea eficienta a calculatoarelor ;
	- supravegherea programelor in perioada de testare si rezolvarea erorilor aparute ;
	- actualizarea si intretinerea programului legislativ ;
	- studierea noutatilor aparute in domeniul informaticii si tehnicii de calcul pentru rezolvarea 
incompatibilitatilor care pot aparea intre soft si hard ca urmare a dezvoltarii rapide a acestor domenii ;
	- protejarea virusarii calculatoarelor, devirusari ;
	- intretinerea retelei de calculatoare ;
	- completarea bazelor de date, dactilografierea documentelor ;
	- instruirea personalului pentru navigarea pe Internet.
	- monitorizarea si programarea echipamentelor de semaforizare ;
	- configurarea planurilor de intersectii in vederea implementarii echipamentelor de dirijare a traficului ;
	- asigura contactul cu furnizorii de module si piese de schimb pentru instalatiile si echipamentele de 
semaforizare ;
	- analizeaza traficul in vederea optimizarii timpilor de verde pe diferitele relatii din intersectii pentru 
asigurarea de unda verde ;
	- sesiseaza echipa de intervenetie la depistarea sau aflarea unor probleme care conduc la fonctionarea 
anormala a semafoarelor ;
	- opreste functionarea echipamentelor la sonicitarea serviciului de circulatie ;
	- analizeaza posibilitatile de extindere a retelei de semaforizare ;
	- planifica si organizeaza intervenetiile la echipamentele de semaforizare
	
	Cap. VI. 9. Birou resurse umane si juridic

	Are urmatoare atributii si sarcini :
- asigura evidenta personalului, stabileste impreuna cu conducerea necesarul de personal pe meserii si functii ;
- intocmeste anual fisele de evaluare a performantelor profesionale individuale ;
- asigura aplicarea prevederilor legale in vigoare privind sistemul de salariazare a personalului din  unitatile 
bugetare ;
- intocmeste programul de plan de munca si salarii in colaborare cu compartimentul financiar - contabil ;
- impreuna cu conducerea unitatii stabileste organigrama, intocmeste statele de functii ;
- urmareste pe sectoare de activitate modul cum este folosit timpul de munca ;
- propune spre angajare forta de munca necesara in baza numarului de personal stabilit prin organigrama ;
- asigura efectuarea operatiunilor necesare in carnetele de munca, intocmirea dosarelor personale privind angajarea, 
pensionarea etc.
- verifica pontajele tuturor sectiilor in ceea ce priveste : concedii de boala, de odihna, invoire, nemotivate, 
concedii pentru evenimente deosebite si intocmeste statele de salarii ;
- intocmeste pontajul pentru personalul TESA ;
- intocmeste dispozitii pe linie de personal si le supune spre aprobare juridicului ;
- intocmeste declaratii de salar pentru banca ;
- intocmeste situatiile pentru bonurile de masa pe baza pontajelor ;
- efectueaza statistici pe linie de personal si salariazare ;
- asigura tinerea evidentei militare ;
- in baza planificarilor de concedii, efectueaza comunicari si urmareste efectuarea acestora ;
- asigura si intocmeste graficul de paza pentru cele doua sedii ;
- inregistreaza corespondenta primita ;
- elibereaza adeverinte pe line de personal si salarizare ;
- notifica societatile cu restante la chirii si penalizari ;
- actioneaza in judecata in prima instanta ;
- face apel civil si recurs in numele unitatii ;
- face adrese cu cereri de executare silita ;
- participa la punerea sechestrului impreuna cu executorul judecatoresc ;
- face cereri de staruinta asupra executarii silite ;
- urmareste incasarea sumelor restante prin intermediul executorului judecatoresc
- participa la licitatiile de la piata ;
- intocmeste procesul verbal de desfasurare a licitatiilor ;
- intocmeste procesele verbale de contravenetie a persoanelor care refuza plata parcarilor cu plata ;
- participa la identificarea posesorilor de autovehicule care refuza plata parcarii ;
- face cereri de chemare in judecata in cazul neachitarii sumelor stabilite prin proces verbal de contravenetie ;
- urmareste actele normative noi aparute si le prelucreaza cu compartimentele carora se adreseaza ;
- reprezinta unitatea in procesele intentate tertilor sau in tentate de catre acestia in toate domeniile 
legislative ;

	Cap. VI. 10. Biroul aprovizionare, administrativ, P.S.I. si protectia muncii 

	Biroul are urmatoarele atributii :
- aprovizionarea cu materii prime, materiale, piese de schimb ;
- depozitare si gestionarea materialelor si pieselor de schimb ;
- administrarea si paza patrimoniului D.G.A.D.P. ;
- prevenirea si stingerea incendiilor, securitatea, si sanatatea in munca ;
- gestionarea parcarilor cu plata din municipiu ;
- incasarea sumelor contractate conf. H.C.L. 184 / (26.11.2001) Cap. V Art. 5 ;
- asigurarea personalului auxiliar (soferi, fochisti, personal intretinere) pentru unele activitatii ale Primariei si 
Consiliului Local ;
- gestionarea iluminatului public (asigurarea consumabilelor)
- colaboreaza cu birourile si sectiile din cadrul D.G.A.D.P. Zalau.

	Cap. VI. 11. Administrare parcari cu plata

	Parcarile din municipiul Zalau cu plata, in regim de autotaxare sunt intretinute si exploatate de catre 
Primaria Municipiului Zalau prin grija D.G.A.D.P. Zalau.
	Intretinerea parcarilor cu plata din municipiu (Anexa 3, Anexa 4) - inseamna:
- reparatii, semnalizare, marcaje, curatenie ;
- crearea conditiilor pentru infiintarea de noi parcari publice.
	Exploatarea ca si parcari cu plata se face intre orele 7 - 20 pe timp de iarna si 7 - 22 pe timp dse 
vara.	
	Locurile de parcare nu se rezerva.
	Pentru folosirea parcarilor publice cu plata in regim de autotaxare, persoanele fizice si juridice au 
posibilitatea de a opta intre doua variante :
	A. Achizitionarea de tichete in functie de durata stationarii astfel :

            30 minute - culoare portocalie
            60 minute - culoare albastra
             o zi     - culoare alba

	B. Achizitionarea de abonamente de parcare de la D.G.A.D.P. Zalau, strda Tudor Vladimirescu nr. 74 si de 
la biroul de profil din cladirea administrativa a pietei centrale.
	1. Pentru persoanele fizice si juridice:	

	a) pentru o parcare la alegere:
		1. - luna/loc - numai pentru locatarii persoane fizice din  imobilele adiacente 			
	  parcarii        
		2. - luna/loc - pentru persoane fizice si juridice 
		3. - trim/loc - pentru persoane fizice si juridice
		4. - an/loc	- pentru persoane fizice si juridice
	b) pentru 4 parcari la alegere:
		1. - 4 parcari/luna/loc
		2. - 4 parcari/trim./loc
		3. - 4 parcari/an/loc
	c) pentru toate parcarile:
		1. - parcari/luna/loc
		2. - parcari/trim./loc
		3. - parcari/an/loc

	2. Pentru taximetristii autorizati:

		1. - parcari/luna/loc
		2. - parcari/trim./loc
		3. - parcari/an/loc

	Dupa cumpararea tichetelor de la chioscurile de ziare, administratia pietelor, floraria IRIS, sediul D.G.A.D.P. 
 str. T. Vladimirescu nr. 74 si serviciul impozite si taxe a Primariei Municipiului Zalau, posesorii lor vor marca in 
 momentul parcarii anul, luna, ziua, ora si minutul conform instructtiunilor de pe verso- ul tichetului dupa care le 
 vor afisa pe parbriz sau pe bordul masinii in loc vizibil din exterior.
	Inspectorii D.G.A.D.P. impreuna cu gardienii din zona, vor controla daca marcajul corespunde realitatii.
	In cazul in care se constata lipsa tichetului, marcarea incorecta a acestuia, depasirea timpului marcat pe 
tichetul de parcare afisat, afisarea incorecta a tichetelor de parcare ( intors, acoperit partial sau total), 
inspectorul care constata acest lucru va intocmi o INĂTIINȘARE prin care se adduce la cunostinta contravenientului 
suma datorata ca taxa de penalizare.
	Daca conducatorul auto este de buna - credinta, pe baza instiintarii poate achita suma de instiintare 
stabilita  prin H.C.L. in termen de 24 de ore la :
	a) sediul D.G.A.D.P. Zalau str. T. Vladimirescu nr. 74 :
     
		LUNI -  JOI     	orele 7 - 9         13 - 15 
	       VINERI       	orele 7 - 9                
	b) biroul de profil din cladirea administrativa a pietei centrale :

	     LUNI - VINERI orele 7 - 20
	       SiMBȚTA    orele 7 - 15 
	c) la administratia pietii centrale :
	       SiMBȚTA    orele 15 - 20
     		  DUMINICA   orele  7 - 13
	Dupa trecerea celor 24 de ore, se va intocmi procesul-verbal de constatare a contraventiei pe baza 
datelor obtinute de la Politia Mun. Zalau, Serviciul de evidenta a circulatiei.
	In termen de 48 ore de la comunicarea procesului-verbal contravenientului, acesta va putea achita jumatate 
din minimul amenzii datorate si stabilite prin H.C.L.
	Dupa termenul de 48 de ore se va aplica amenda integrala stabilita. Amenda pentru refuzul achitarii taxei 
 de parcare fiind intre 392.000 - 654.000 lei.
	In cazul neachitarii amenzii stabilite in procesul verbal de constatare a contravenetiei in termen de 30 
zile, D.G.A.D.P. Zalau va da in debit procesul verbal, respective Serviciul Impozite si Taxe din  cadrul 
Primariei in raza careia domiciliaza  contravenientul.
	Daca in termen de 15 zile de la data comunicarii procesului verbal, contravenientul contesta procesul 
verbal, contestatia va fi depusa la juristul D.G.A.D.P. str. T. Vladimirescu nr. 74 care o va trimite 
Judecatoriei spre competenta solutionare.
	Pentru mijloacele de transport care ocupa mai mult de un loc in parcarile cu autotaxare se impune 
afisarea in parbriz a unui nr. de bilete sau aboanamente corespunzator cu numarul locurilor de parcare ocupate.
	In domeniul parcarilor cu plata constituie contravenetii urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel 
 de conditii incat potrivit legii penale sunt considerate infractiuni:
a) repararea sau executarea lucrarilor de intretinere a autovehiculelor in parcari;
b) parcarea autovehiculelor in parcari cu plata fara afisarea tichetului sau abonamentului de parcare conform celor 
 stipulate in prezentul regulament.
c) neintretinerea in stare de curatenie a parcarilor de catre conducatorii auto (scurgeri de ulei, benzina etc.).
	Faptele prevazute la punctele a) si c) se sanctioneaza cu amenda de la 250.000 lei la 500.000 lei iar 
cea de la punctul b) cu amenda stabilita prin H.C.L.
	Nu constituie contravenetii incalcarea regulamentului, situatia in care conducatorul auto achita taxa de 
instiintare dupa primirea acesteia, conform celor stipulate in regulament.
	Constatarea contravenetiilor pevazute in  prezentul regulament se face de catre primar, imputernicitii 
primarului, gardienii publici, subofiterii si ofiterii de politie.
	Constatarea contravenetiilor si stabilirea despagubirilor se face prin proces-verbal intocmit in trei 
exemplare, din care unul se comunica contravenientului.
	Persoanele imputernicite sa constate contravenetii vor aplica si amenda cu exceptia imputernicitilor 
primarului, respectiv responsabilii cu administrarea parcarilor, urmand ca aplicarea amenzilor sa se faca de 
viceprimarul care raspunde de aceasta activitate.
	Contravenetiilor prevazute in prezenta hotarare le sunt aplicabile prevederile Ordon. 2 / 2001 privind 
stabilirea si sanctionarea contravenetiilor.

	Cap. VI. 11. Formatia pentru gestionarea cainilor fara stapan

	Dispune de: 
	- un adapost dotat cu boxe pentru cainii capturati, un spatiu pentru interventii medicale;
     - un tractoras dotat cu cusca metalica pentru transportul cainilor capturati.
	Activitatea este condusa de un sef de formatie (tehnician veterinar) care are in subordine doi muncitori 
pentru capturare si un tractorist rutierist pentru transport.
	Asistenta medicala este asigurata de un medic veterinar care poseda atestatul de libera practica conform 
prevederilor O.U.155/13.12.2001 art.6 si anexa 3.
	Capturarea se efectueaza permanent, in tot cursul anului, de catre doi muncitori vaccinati antirabic si 
dotati cu echipament de protectie, crose cu bucla glisanta si plase speciale.
	Pentru cainii foarte agresivi sau suspecti de turbare se vor folosi produse imobilizante.
	Gestioanarea materialelor mai sus mentionate se face de catre medicul veterinar.
	Cainii capturati se transporta in adapostul amenajat unde se face selectarea lor in functie de starea de 
sanatate.
	Cainii bolnavi si agresivi vor fi separati pentru eutanasiere.
	Eutanasierea se executa de medicul veterinar conform anexei 3 la O.U. 155/2001, cadavrele rezultate se 
transporta pentru incinerare la SC PROTAM SA Suplacu de Barcau.
	Cainii sanatosi se tin in adapost sub supravegherea tehnicianului veterinar care asigura controlul bolilor, 
dezinfectarea adapostului.
	Hranirea cainilor se face de catre muncitori cu resturi de la cantina de ajutor social si hrana 
cumparata.
	Curatenia adaposturilor se asigura de muncitori.
	Cainii sunt pastrati pe o perioada de pana la 7 zile, perioada in care se poate face revendicarea sau 
se poate solicita adoptia lor.
	Revendicarea sau adoptia lor de catre solicitant se face la D.G.A.D.P. strada Fabricii nr. 28 in zilele 
lucratoare intre orele 9-12 in baza unei declaratii angajament si a achitarii unui tarif care reprezinta 
cheltuielile medicale, cheltuielile de intretinere si este aprobata prin H.C. L.
	Incredintarea cainilor revendicati sau ceruti pentru adoptie se face numai dupa ce acestia au fost 
sterilizati, vaccinati antirabic, deparazitati si identificati prin tatuare si aplicarea zgardei cu placuta 
numerotata.
	Evidenta pentru gestionarea cainilor fara stapan, in registrele speciale, precum si raportarile lunare la 
Directia Sanitar Veterinara Judeteana si Prefectura prevazute de art. 12 din O.U. 155/2001, se fac de catre 
tehnicianul veterinar.

	Cap. VI. 13. Ilumunatul Public

	D.G.A.D.P. are urmatoarele atributii :
	
- administreaza iluminatul public prin urmarirea consumului de energie electrica pe puncte de aprindere, diferentiata 
 pentru consumul de zi si cel de noapte ;
- deconteaza F.R.E. contravaloarea acesteia ;
- inventariaza defectiunile la sistemul de iluminat (becuri, ignitere, balasturi, ...);
- asigura aprovizionarea cu aceste materiale, comanda executarea lucrarilor de reparatii prin F.R.E., recaptioneaza 
aceste lucrari ;
- centralizeaza sesizarile cetatenilor privind lipsa iluminatului public;
- gestioneaza instalatiile de iluminat festiv, le activeaza si exploateaza cu ocazia diverselor evenimente din 
municipiu ;
- aproba pe baza de contract bransarea la sistemul de iliminat public a diferitilor mici consumatori (cabine 
telefonice, reclame, ...).

	Cap. VII. Dispozitii finale si tranzitorii


	Art. 30. D.G.A.D.P. Zalau este un serviciu public de intgeres local cu autonomie functionala. 
	Art. 31. "n cazul desfiintarii D.G.A.D.P. Zalau, patrimonioul acestuia revine Primariei Municipiului Zalau.
	Art. 32. D.G.A.D.P. Zalau isi va organiza arhiva proprie, in care va pastra, in conformitate cu prevederile 
legale :
- documentele de personal ;
- documente financiar - contabile ;
- documente specifice activitatii sale curente.
	Art. 33. Personalul D.G.A.D.P. Zalau este obligat :
- sa cunoasca si sa respecte prevederile prezentului regulament ;
- sa manifeste grija, disciplina, initiativa si o buna colaborare in indeplinirea sarcinilor specifice ;
- sa raspunda personal pentru continutul, forma si legalitatea actelor si materilalelor scrise pe care le intocmesc 
 in cadrul competentelor lor ;
- are obligetia de a informa cetatenii asupra tuturor informatiilor solicitate si sa - i trateze cu respect si 
demnitate ;
- pastrarea confidentialitatii informatiilor pentru toate actiunile care sunt in faza de conceptie si in derulare.
	Art. 34. Masurile de raspundere disciplinara si materiala se aplica de catre Consiliul Local al Municipiului 
Zalau, la propunerea primarului pentru directorul general, si de catre acesta pentru personalul din subordine.
	Art. 35. Prevederile prezentului Regulament se completeaza de drept cu prevederile actelor normative in 
vigoare.
AMPLASAMENTUL
Parcarilor cu plata din municipiul Zalau, regim de autotaxare


1.
B-dul Mihai Viteazul (Zahana - CEC)
19 locuri
2.
B-dul Mihai Viteazul (trotuar P-ta 1 Dec. PTTR)
18 locuri
3.
B-dul Mihai Viteazul (trotuar Galeriile Meses)
17 locuri
4.
Piata Iuliu Maniu (sediu Finante, D.S.P. Ardaf)
62 locuri
5.
Str. 22 Dec. 1989 - Str. Gh. Doja - Club Tineret)
31 locuri
6.
Str. Unirii (de la BRD - magazin - BCR)
65 locuri
7.
Str. Unirii (Piata Centrala ) 
18 locuri
8.
Str. Unirii (Prefectura - Hotel Porolissum )
36 locuri
9.
Zona Salii Sporturilor 
62 locuri
10.
Str. Simion Barnutiu (Magazin Scala)
16 locuri
11.
Str. S. Barnutiu (BANC POST)
30 locuri
12.
Str. S. Barnutiu (Grup Sc. Voievod Gelu)
10 locuri
13.
B-dul Mihai Vitezul (Bl. A96, C1, C2, C3)
70 locuri
14.
Str. 9Mai (Centrul militar judetean)
28 locuri
15.
Str. 22 Dec. 1989 (Spate Primarie Zalau)
60 locuri
16.
Str. S. Barnutiu (Bl. H10)
20 locuri
17.
Str. S. Barnutiu (Bl 3B - Str. M. Gorki)
26 locuri
18.
Str. T. Vladimirescu (Autogara - Dalia)
17 locuri
19.
Str. Armoniei (Magazin Mobila)
22 locuri
20.
Str. Avram Iancu (casa Vancea)
 9 locuri
21.
Str. Gh. Doja (BL. D 20 - Bl.D48)
67 locuri
22.
Str. GH. Doja (Videlco - Str. Vanatorilor)
42 locuri
23.
Str. Avram Iancu (Bl. N10 )
46 locuri
24.
Str. T. Vladimirescu (BL. Flora - Tribunal)
35 locuri
25.
Str. T. Vladimirescu (Politia Mun. Zalau)
24 locuri
26.
B-dul M. Viteazul (COMAT)
30 locuri

	
		ANEXA 4
LISTA AMPLASAMENTELOR STAȘIILOR DE TAXI
DIN MUNICIPIUL ZALȚU
CU FUNCȘIONARE "N SISTEM DE AUTOTAXARE


1.
Str. S. Barnutiu - Zona Spital Judetean - Bl. A4
2.
Str. T. Vladimirescu - Autogara
3.
B-dul M.Viteazul - Bl. B 120 (Zona statiei de autobus)
4.
B-dul M. Viteazul - Zona Astralis
5.
Str. V. Deleu - Biserica Reformata
6.
Str. A. Iancu - Complex alimentar
7.
B-dul M. Viteazul - Zona Ceas - Casa de Cultura
8.
Piata I. Maniu - Zona Casa Grande
9.
Str. Armoniei - Ăcoala Gen. Nr. 1


© Primaria Municipiului Zalau