Consiliul Local Zalău - Hotarâri
   înapoi
 
JUDETUL SALAJ										
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU									
 HOTARAREA NR.119 
Din 6  iunie 2005
privind infiintarea,organizarea si functionarea Politiei  Comunitare  a Municipiului Zalau

    Consiliul local al municipiului Zalau;  	Având în vedere:
		-Expunerea de motive a Primarului municipiului Zalau;
		-referatul de specialitate nr.16665 din 30.05.2005 întocmit de Directia Administratie publica locala,Referatul 
nr.16.800/2005.al Directiei economice si Referatul nr.17.043/2005 al  Serviciului resurse umane ;Vazand prevederile art.4 
,art.16 lit a si f din Legea nr.371 /2004 privind infiintarea ,organizarea si functionarea Politiei Comunitare , ale HG 
nr.2295/2004 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a Politiei Comunitare si ale OUG nr.23/2005 
privind modificarea si completarea Legii nr.371/2004 ;
	În conformitate cu prevederile art.38 alin 1,ale alin.2 lit."e" ,"i" ,alin 3,si ale art.46 alin 1,3  din Legea 215/2001 
privind administratia publica locala;
HOTARASTE

	Art.1 Se aproba infiintarea ,organizarea si functionarea Politiei Comunitare a municipiului Zalau ca serviciu public 
local,specializat,cu personalitate juridica distincta,conform Regulamentului de organizare si functionare care constituie anexa 
1,si care face parte integranta din prezenta hotarare.
	Art.2.Se aproba organigrama,statul de functii,conditiile de ocupare a functiilor publice si numarul de personal conform 
anexelor 2-5,parte integranta din prezenta hotarare. 
	Art.3 .Se aproba bugetul Politiei comunitare pe anul 2005 conform anexei nr.6.
	Art.4.Se organizeaza Comisia locala de ordine publica in urmatorea componenta:
* Primarul Municipiului Zalau-ing.Capîlnasiu Sandu Victor Radu-presedinte
* Seful Politiei municipiului Zalau-comisar sef  Cordea Gelu.
* Reprezentantul Comandamentului Jud.de Jandarmi Salaj- Budisan Florinel.
* Seful Politiei Comunitare
* Consilier local Brustan Emilian
* Consilier local Balogh Lucian
* Consilier local Muresan Silviu
* Consilier local Pop Gheorghe
* Reprezentant al comunitatii locale Brata Simion 
* Reprezentant al comunitatii locale Negritas Ioan
	Art.5.Se numeste Comisia de testare profesionala a personalului ce va fi incadrat din randul gardienilor publici in 
urmatoarea componenta:
		1.Potrovita Stelian -secretarul Municipiului Zalau	      	       presedinte
		2.Director executiv- Politia Comunitara				       membru
		3.Jugrestean Stefan 							membru
		4.Ardelean Claudia-director APL					membru
		5.Cuibus Mariana-director economic				      membru
		6. Puscas Ildi  -sef Serviciu Serviciu resurse umane			secretar
	Art.6.Se imputerniceste Primarul municipiului Zalau sa numeasca temporar,pana la organizarea concursului ,directorul 
executiv al Politiei Comunitare a municipiului Zalau .
	Art.7.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul resurse umane. 
	Art.8. Prezenta hotarâre se comunica cu:
		-Prefectul judetului Salaj
		-Primarul municipiului Zalau
	-Directiile si serviciile publice ale aparatului propriu
      		-Politia municipiului Zalau
		-Consiliul judetean Salaj
		-Comandamentului Jud.de Jandarmi Salaj
		-mass-media locala 

	 PRESEDINTE DE SEDINTA
	    Margin Gabriel Adrian 			 		   CONTRASEMNEAZA 	 
										SECRETAR
									     Potrovita Stelian

				ANEXA 1 la HCL NR.119/6.06.2005

R E G U L A M E N T U L
de organizare si functionare a Politiei Comunitare a Municipiului Zalau


CAPITOLUL I

Dispozitii generale

	Art. 1. In conformitate cu prevederile Legii nr. 371 din 20 septembrie 2004, privind înfiintarea, organizarea si 
functionarea Politiei Comunitare, ale Hotarârii Guvernului României nr. 2.295/09.12.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare si functionare a Politiei Comunitare, si ale OUG nr.23/2004 privind modificarea si completarea Legii nr.371/2004 ; 
prin Hotarârea nr. 119/06.06.2005, Consiliul Local al Municipiului Zalau înfiinteaza, începând cu data de 6 IUNIE 2005, Politia 
Comunitara, serviciu public local, specializat, cu personalitate juridica, în subordinea Consiliului local al municipiului Zalau.
   Art. 2. (1) Politia Comunitara a Municipiului Zalau este serviciu public specializat, dotat cu personalitate juridica si 
este subordonat Primarului Municipiului Zalau, având ca obiectiv asigurarea ordinii si linistii publice, precum si a cresterii 
eficientei pazei obiectivelor, bunurile de interes public si privat din municipiul Zalau.
	(2) Sediul Politiei Comunitare a Municipiului Zalau a fost stabilit în Zalau, str.Unirii nr.7,judetul Salaj.
	Art. 3. Politia Comunitara îsi desfasoara activitatea pe baza de buget propriu de venituri si cheltuieli, aprobat anual 
de Consiliul Local. Organizarea si conducerea evidentei contabile, atât a veniturilor, cât si a cheltuielilor se face pe domenii 
si categorii de activitate, iar în cazul acestora pe articole si alineate în clasificatia functionala si economica, potrivit 
bugetului aprobat în conformitate cu prevederile punctelor 160 si 168 din Regulamentul privind aplicarea Legii contabilitatii nr. 
82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare.
	Art. 4. Finantarea cheltuielilor Politiei Comunitare se asigura din urmatoarele surse:
a) venituri proprii;
b) venituri din donatii si sponsorizari;
c) subventii acordate de la bugetul local. Acestea se acorda numai în cazul în care cheltuielile de întretinere, gospodaririi de 
reparatii curente si capitale, precum si cheltuielile de capital, depasesc veniturile realizate de Politia Comunitara.
   Pentru efectuarea controlului operatiunilor de încasari si plati, Politia Comunitara are cont propriu de venituri, 
cheltuieli si disponibilitati, deschis la Trezoreria Municipiului Zalau.
   Art. 5. (1) Finantarea cheltuielilor de capital necesare dezvoltarii si functionarii Politiei Comunitare se asigura, în 
limita fondurilor aprobate în bugetul propriu de venituri si cheltuieli, conform programelor de investitii aprobate ca anexa la 
bugetul de venituri si cheltuieli.
  	(2) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Politiei Comunitare se face conform prevederilor Ordonantei de 
Urgenta a Guvernului nr. 45/2003, privind finantele publice locale si a Legii bugetului de stat.
  	(3) Excedentele rezultate din executia bugetului Politiei Comunitare se regularizeaza cu bugetul local, daca nu exista 
prevederi legale contrare, la sfârsitul anului.
  	(4) Executia de casa a bugetului Politiei Comunitare se efectueaza prin unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului 
(Trezoreria Zalau).
  	(5) In cazul în care finantarea se poate asigura integral din venituri proprii, excedentele anuale rezultate din executia 
bugetului Politiei Comunitare ramân la dispozitia acesteia, urmând a fi folosite cu aceeasi destinatie, raportându-se în anul 
urmator.
  	(6) In cursul exercitiului bugetar se pot face rectificari ale bugetului de venituri si cheltuieli.
  	Art. 6. Contabilitatea Politiei Comunitare este organizata si condusa de catre aceasta pâna la nivel de dare de seama 
inclusiv si este parte componenta a contabilitatii generale a Consiliului Local al Municipiului Zalau.
  	Corespunzator celor de mai sus, Politia Comunitara întocmeste lunar balanta de verificare a conturilor sintetice, 
trimestrial darea de seama contabila si anual contul de executie cu anexele prevazute de normele aprobate de Ministerul 
Finantelor Publice pentru investitiile publice finantate de la bugetul local si din veniturile extrabugetare; situatiile 
întocmite vor fi predate Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Zalau. 
	Art. 7. (1) Patrimoniul Corpului Gardienilor Publici constituit pâna la intrarea în vigoare a Legii nr. 371/2004 privind 
organizarea si functionarea Politiei Comunitare administrat de corp la nivel judetean, inclusiv centrul de pregatire, se preia în 
conditiile legii, de catre Consiliul Judetean Salaj 
    (2) Inventarierea patrimoniului se realizeaza, în prezent, de comisia constituita la nivelul judetului, din reprezentanti 
ai consiliului si ai gardienilor publici.
    (3) Patrimoniul inventariat potrivit prevederilor art.20 din OUG nr.23/2004 se repartizeaza autoritatilor administratiei 
publice locale, pentru înfiintarea Politiei Comunitare, pana la data de 30.11.2005.
    Art. 8. (1) Comisia constituita conform art. 7 alin. (2) se pronunta si asupra drepturilor si obligatiilor nascute din 
contractele încheiate de Corpul Gardienilor Publici pâna la 01.04.2005.
    (2) Drepturile si obligatiile nascute din contractele incheiate de corpurile gardienilor publici se preiau in conditiile 
art.20 din Legea nr.371/2004 de catre Politia Comunitara Zalau cu acordul beneficiarilor activitatilor prestate de personalul 
acestor corpuri.
    (3) În situatia în care efectivele Politiei Comunitare sunt insuficiente, obiectivele asigurate cu paza de gardienii 
publici vor fi asigurate cu alte sisteme de paza, conform legii.
    Art. 9. Asigurarea tehnico-materiala a Politiei Comunitare la nivelul municipiului Zalau se va realiza conform 
reglementarilor proprii, aprobate prin hotarâre a consiliului local.
    Art. 10. Politia Comunitara a municipiului este autorizata sa procure, sa detina si sa foloseasca arme letale si arme 
neletale, precum si munitia corespunzatoare, pentru înarmarea personalului propriu, în conditiile prevazute de lege.
    Art. 11. (1) Personalul Politiei Comunitare se compune din functionari publici si personal contractual.
    (2) Functionarul public din Politia Comunitara este înarmat, poarta uniforma în timpul serviciului si exercita atributiile 
specifice stabilite prin lege.
    Art. 12. (1) Functionarul public din Politia Comunitara este investit cu exercitiul autoritatii publice, pe timpul si în 
legatura cu îndeplinirea atributiilor si îndatoririlor de serviciu, în limitele competentelor stabilite prin lege.
    (2) Autoritatea functiei nu poate fi exercitata în interes personal.
    Art. 13. Functionarul public din Politia Comunitara îsi desfasoara activitatea profesionala în interesul comunitatii 
locale, pentru asigurarea ordinii si linistii publice, pazei si protectiei obiectivelor de interes public, local si privat de pe 
raza de competenta, actioneaza în sprijinul institutiilor statului si executa orice alte activitati date în competenta, exclusiv 
pe baza si în executarea legii, cu respectarea principiilor impartialitatii, nediscriminarii, proportionalitatii si gradualitatii.
    Art. 14. (1) Functionarul public din Politia Comunitara este obligat sa respecte drepturile si libertatile fundamentale 
ale omului, Constitutia si legile tarii, juramântul, angajamentul de serviciu, prevederile normelor interne si sa îndeplineasca 
dispozitiile legale ale superiorilor ierarhici privind activitatea sa profesionala.
    (2) Functionarul public din Politia Comunitara raspunde, în conditiile legii, pentru modul în care îsi executa atributiile 
de serviciu.
    Art. 15. Functionarii publici de conducere din cadrul Politiei Comunitare raspund pentru legalitatea dispozitiilor date 
subalternilor si sunt obligati sa verifice daca acestea au fost transmise si întelese corect si sa controleze modul de 
îndeplinire a acestora.
    Art. 16. Calitatea de functionar public din Politia Comunitara se dobândeste si se pierde în conditiile prevazute de Legea 
nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare.
    
CAPITOLUL II

Structura organizatorica si categorii de functionari publici

    Art. 17. Organizarea Politiei Comunitare a municipiului Zalau se face pe domenii de activitate, astfel:
    a)Serviciul ordine publica, paza bunuri si valori
    	-Compartiment sinteza, dispecerat
b)Compartiment financiar-contabil;
c)Serviciul administrativ,secretariat,relatii cu publicul ,;
d)Compartimentul Resurse Umane, pregatire, instruire,protectia muncii;
    Politia Comunitara poate înfiinta si un centru de pregatire a agentilor comunitari unde, pe lânga agentii proprii, pot fi 
pregatiti si agenti comunitari din alte localitati, în baza unor contracte ferme.
    Art. 18. (1) Functiile publice din Politia Comunitara se clasifica dupa cum urmeaza:
a) clasa I cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare sunt necesare studii superioare de lunga durata, absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalent;
b) clasa a II-a cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare sunt necesare studii superioare de scurta durata, absolvite cu 
diploma;
c) clasa a III-a cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare sunt necesare studii medii liceale, absolvite cu diploma
(2) Functionarii publici din Politia Comunitara numiti în functiile publice prevazute pentru clasele a II-a si a III-a, pot ocupa 
numai functii publice de executie.
    Art. 19. (1) Dupa nivelul atributiilor, functionarii publici din cadrul Politiei Comunitare pot fi functionari publici de 
conducere sau functionari publici de executie.
    (2) Functionarii publici de conducere din cadrul Politiei Comunitare sunt numiti în una dintre urmatoarele functii publice:
a) director executiv;
b) director executiv adjunct;
c) sef serviciu;
d) sef birou (compartiment);
    Art. 20. (1) Functionarii publici de executie din cadrul Politiei Comunitare sunt numiti în functia publica specifica de 
agent comunitar.
    (2) Functia publica de executie de agent comunitar este structurata pe grade profesionale, astfel:
a) superior, ca nivel maxim;
b) principal;
c) asistent;
d) debutant.
    Art. 21. (1) Functionarii publici din Politia Comunitara pot fi numiti debutanti sau definitivi, în conditiile legii.
    (2) La terminarea perioadei de stagiu, activitatea functionarilor publici debutanti din Politia Comunitara se evalueaza în 
conformitate cu procedura de evaluare a activitatii functionarilor publici debutanti.
    
CAPITOLUL III

Selectionarea, pregatirea si numirea politistilor comunitari

SECTIUNEA 1

Selectionarea si pregatirea politistilor comunitari

    Art. 22. Statutul de functionar public în cadrul Politiei Comunitare se dobândeste în conditiile legii.
    Art. 23. (1) La înfiintarea Politiei Comunitare, personalul acesteia va fi angajat din rândul gardienilor publici care vor 
fi testati din punct de vedere psihologic si medical de catre institutii specializate, iar profesional de catre o comisie 
stabilita prin hotarâre a consiliului local municipal, la propunerea primarului.
    (2) La testari pot participa toti gardienii publici care îndeplinesc conditiile prevazute în prezentul regulament.
    (3) În vederea participarii la testari, solicitantii întocmesc o cerere adresata primarului sau persoanei desemnata de 
acesta, dupa caz.
    (4) Testarea profesionala se realizaza în scris pe baza tematicii stabilite si aduse la cunostinta publica prin afisare 
sau publicare în mass-media locala, în conditiile legii.
    (5) Pentru persoanele declarate "admis", primarul emite dispozitii de numire în functia publica, respectiv de încadrare a 
personalului contractual, în termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului de contestare a rezultatelor testarii si de 
solutionare a acestora.
    Art. 24. Pentru functiile neocupate în conditiile art. 23, se organizeaza concurs conform prevederilor prezentului 
regulament.
    Art. 25. Persoana care se înscrie la concurs si urmeaza sa fie numita pe o functie publica în cadrul Politiei Comunitare, 
indiferent de rasa, nationalitate, sex, religie, avere sau origine sociala, trebuie sa îndeplineasca conditiile generale legale 
prevazute pentru functionarii publici, si conditiile specifice de ocupare a postului scos la concurs.
    Art. 26. (1) Functiile publice vacante din Politia Comunitara se ocupa prin promovare, transfer, redistribuire sau 
concurs, în conditiile legii.
    (2) Conditiile de organizare si desfasurare a concursului sau examenului se stabilesc prin hotarâre a consiliului local, 
cu respectarea prevederilor legale.
    Art. 27. (1) Concursul va cuprinde trei etape, astfel:
a) selectarea dosarelor de înscriere;
b) lucrare scrisa/teste grila, pentru verificarea cunostintelor necesare îndeplinirii atributiilor functiei sau postului;
c) interviu.
    (2) Conditiile generale, conditiile specifice, precum si bibiografia concursului se stabilesc în conformitate cu 
dispozitiile legale referitoare la organizarea si desfasurarea concursurilor pentru ocuparea functiilor publice.
    Art. 28. Ocuparea postului de catre personalul contractual se face prin sustinerea unei probe practice si a interviului, 
în raport de cerintele stabilite prin fisa postului, conform prevederilor legale aplicabile personalului contractual.
    Art. 29. (1) Dosarele candidatilor se întocmesc, în conditiile legii, diferentiat pentru functionarii publici sau 
personalul contractual, dupa caz.
    (2) Documentele privind organizarea si desfasurarea concursului, lucrarile candidatilor la probele sustinute si procesul 
verbal cuprinzând punctajul obtinut se îndosariaza separat, pentru fiecare concurs.
    Art. 30. Dosarele întocmite conform prevederilor art. 29, în cazul candidatilor admisi, se completeaza cu copia 
procesului-verbal cuprinzând punctajul obtinut.
    (2) Dosarele candidatilor respinsi se restituie acestora, la cerere, pe baza de semnatura.
    Art. 31. (1) Candidatii declarati admisi au obligatia sa se prezinte în vederea numirii în functia publica în termen de 5 
zile lucratoare de la expirarea termenului prevazut de lege pentru solutionarea contestatiilor.
    (2) Dosarele candidatilor admisi se prezinta primarului, de catre comisia de concurs, însotite de propunerea de numire. 
Primarul emite dispozitia de numire în functia publica în termen de 15 zile lucratoare de la data la care candidatii au fost 
declarati admisi.
    (3) Neprezentarea candidatilor în vederea numirii atrage decaderea din dreptul de a fi numiti în functiile publice pentru 
care au candidat. In acest caz, este notificat urmatorul candidat din lista cuprinzând punctajele finale ale concursului, cu 
conditia ca acesta sa fi obtinut punctajul final minim necesar promovarii concursului.
    Art. 32. - (1) Dupa prezentarea în vederea numirii, functionarii publici din Politia Comunitara urmeza un curs de formare, 
cu durata de 3 luni, organizat în centrele proprii ale Politiei Comunitare sau în institutiile de învatamânt ale Ministerului 
Administratiei si Internelor, conform planificarii.
    (2) La terminarea cursurilor, functionarii publici din Politia Comunitara obtin certificate de absolvire.
    (3) Contravaloarea cursurilor de formare se suporta din bugetul primariei Zalau.
SECTIUNEA a 2 - a

Numirea în functii a functionarilor publici din Politia Comunitara

    Art. 33. (1) La numirea în functia publica, functionarii publici din Politia Comunitara depun juramântul de credinta în 
fata sefului Politiei Comunitare, în prezenta superiorului ierarhic si a unui coleg.
    (2) Juramântul are urmatorul continut: "Jur sa respect Constitutia, drepturile si libertatile fundamentale ale omului, sa 
aplic în mod corect si fara partinire legile tarii, sa îndeplinesc constiincios îndatoririle ce îmi revin potrivit functiei, sa 
respect normele de conduita profesionala si civica si sa pastrez secretul profesional. Asa sa-mi ajute Dumnezeu". Formula de 
încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase.
(3) Refuzul depunerii juramântului prevazut la alin (2) atrage revocarea actului administrativ de numire în functie.
    (4) Juramântul de credinta este semnat de catre functionarul public din Politia Comunitara, de seful Politiei Comunitare, 
superiorul ierarhic, precum si de catre colegul asistent.
    (5) Juramântul de credinta este contrasemnat de primar, se pastreaza la dosarul personal al functionarului public din 
Politia Comunitara, iar o copie se înmâneaza acestuia.
    (6) Prevederile alin. (1) - (5) se aplica si functionarilor publici din Politia Comunitara proveniti din rândul 
gardienilor publici.
    Art. 34. (1) Functionarii publici din Politia Comunitara nou-încadrati sunt obligati sa încheie angajamente de serviciu 
pentru o perioada de 3 ani.
(2) Angajamentul se încheie în forma scrisa si cuprinde clauze pentru ambele parti referitoare la drepturi si obligatii, 
conditiile de pregatire si perioada pentru care functionarul public se obliga sa desfasoare activitati în cadrul Politiei 
Comunitare (Anexa nr. 2).
    (3) Dupa semnare, angajamentul va fi inclus în dosarul personal al fiecarui functionar public din Politia Comunitara.
   (4) Prevederile alin.(1) - (3) se aplica si pentru functionarii publici din Politia Comunitara proveniti din rândul 
gardienilor publici.
    Art. 35. - Daca functionarului public din Politia Comunitara numit în functia publica îi înceteaza raporturile de serviciu 
din motive imputabile acestuia, înaintea expirarii perioadei prevazuta în angajamentul de serviciu, acesta este obligat sa 
restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate cu pregatirea sa, proportional cu perioada ramasa neefectuata pâna la expirarea 
termenului prevazut de art. 34 alin. (1).
    Art. 36. (1) Functionarii publici din Politia Comunitara au dreptul la uniforma de serviciu si echipament de protectie 
specific locului si conditiilor de desfasurare a serviciului, care se acorda gratuit, din fondurile primariei.
    (2) Articolele din care se compune uniforma si durata maxima de uzura sunt prevazute în anexa nr. 1.
    (3) Descrierea uniformei de serviciu, a legitimatiei de serviciu, a însemnelor distinctive de ierarhizare si a mijloacelor 
din dotarea personalului Politiei Comunitare, sunt prevazute în capitolul V.
    (4) Uniforma si însemnele distinctive se poarta numai în timpul executarii serviciului.

SECTIUNEA a 3-a

Angajarea personalului contractual

	Art. 37. Personalul contractual din cadrul Politiei Comunitare este angajat cu contract individual de munca, pe perioada 
nedeterminata, în conditiile prevazute de Codul Muncii (art.5, alin 2), aprobat prin Legea nr. 53/2003

CAPITOLUL IV

Atributiile personalului Politiei Comunitare

    Art. 38. În vederea îndeplinirii atributiilor ce îi revin, conform legii, Politiei Comunitare, personalul de conducere, de 
coordonare, de paza si ordine raspunde de organizarea si functionarea pazei unitatilor stabilite prin hotarâre a Consiliului 
Local Zalau sau preluate pe baza de contract de prestari servicii, participa la asigurarea climatului de ordine si liniste 
publica, a sigurantei persoanelor, integritatii corporale, vietii sau bunurilor cetatenilor ori ale domeniului public, urmareste 
respectarea regulilor de comert stradal si a curateniei localitatii, conform competentelor stabilite prin legi, hotarâri ale 
consiliului local sau dispozitii ale primarului.
    Art. 39. (1) Directorul executiv îsi îndeplineste atributiile în mod nemijlocit sub autoritatea si controlul primarului, 
este sef al întregului personal din subordine si are urmatoarele atributii:
a) organizeaza, planifica si conduce întreaga activitate a Politiei Comunitare;
b) întreprinde masurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzator;
c) asigura cunoasterea si aplicarea întocmai, de catre întregul personal, a prevederilor legale;
d) raspunde de pregatirea profesionala a personalului din subordine;
e) coordoneaza activitatea de preluare a obiectivelor în paza si urmareste îndeplinirea întocmai a clauzelor prevazute în 
contractele de prestari servicii încheiate;
f) aproba planurile de paza întocmite pentru obiectivele preluate pe baza de contract de prestari servicii;
g) studiaza si propune unitatilor beneficiare de paza introducerea amenajarilor tehnice si a sistemelor de alarmare împotriva 
efractiei;
h) analizeaza trimestrial activitatea Politiei Comunitare si indicatorii de performanta stabiliti de consiliul local;
i) asigura informarea operativa a consiliului local, precum si a politiei locale despre evenimentele deosebite ce au avut loc în 
cadrul activitatii Politiei Comunitare;
j) colaboreaza cu alte organe ale statului cu atributii privind asigurarea climatului de ordine si liniste publica, siguranta 
persoanelor, integritatea corporala, viata, bunurile acestora ori ale domeniului public, curatenia si combaterea comertului 
stradal neautorizat;
k) asigura ordinea interioara si disciplina în rândul efectivelor, având dreptul sa acorde recompense si sa aplice sanctiuni în 
conditiile legii;
l) studiaza si propune consiliului local, adoptarea de masuri, în cadrul obiectului de activitate, menite sa asigure realizarea 
de beneficii suplimentare, cum ar fi: întretinerea si repararea mijloacelor tehnice de paza si a sistemelor de alarmare împotriva 
efractiei, asigurarea pazei transporturilor de valori importante, înfiintarea si deservirea dispeceratelor de zona pentru 
semnalarea patrunderilor prin efractie si altele asemenea;
m) propune spre aprobare consiliului local, tarifele la care se vor executa prestarile de servicii pentru beneficiari;
n) îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.
    (2) În exercitarea atributiilor ce-i revin, seful Politiei Comunitare emite decizii, cu caracter obligatoriu pentru întreg 
personalul din subordine.
    Art. 40. (1) Directorul executiv adjunct se subordoneaza directorului executiv si are urmatoarele atributii principale:
a) coordoneaza activitatea de aprovizionare, repartizare, întretinere si pastrare, în conditii de siguranta, a armamentului si 
munitiei din dotare;
b) urmareste modul de echipare a personalului cu uniforme si însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea si utilizarea 
corespunzatoare a acestora;
c) întreprinde masuri de aprovizionare si mentinere în stare de functionare a aparaturii de paza si alarmare, radio-comunicatii 
si a celorlalte amenajari destinate serviciului de paza si ordine;
d) mentine legatura permanenta cu beneficiarii privind modul în care se desfasoara activitatea de paza, semnaleaza neregulile 
referitoare la îndeplinirea obligatiilor contractuale si propune masurile necesare pentru cresterea eficientei pazei;
e) analizeaza contributia functionarilor publici din Politia Comunitara la apararea ordinii si linistii publice, la constatarea 
contraventiilor în domeniile prevazute de lege si ia masuri de îmbunatatire a acesteia;
f) organizeaza si executa controale tematice si inopinate asupra modului cum sunt îndeplinite atributiile de serviciu de catre 
functionarii publici din Politia Comunitara;
g) organizeaza sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;
h) organizeaza activitatile de protectia muncii, de prevenire si stingere a incendiilor.
    (2) În lipsa directorului executiv, directorul executiv adjunct exercita prerogativele acestuia.
    Art. 41. Seful serviciului ordine publica, paza bunuri si valori se subordoneaza directorului executiv si directorului 
executiv adjunct si are urmatoarele atributii specifice, în functie de responsabilitatile încredintate:
a) organizeaza, planifica, conduce si controleaza activitatea personalului Politiei Comunitare privind asigurarea pazei 
bunurilor, participarea la apararea ordinii si linistii publice, a vietii si integritatii persoanelor;
b) participa, la solicitare, la încheierea contractelor de prestari de servicii cu beneficiarii din zona de competenta, 
întocmeste planurile de paza, asigura cunoasterea prevederilor acestora si punerea lor în practica, mentine legatura permanenta 
cu beneficiarii, urmarind modul de desfasurare a activitatilor specifice si ia masuri de remediere a neregulilor constatate;
c) urmareste ca în planurile de paza sa se prevada toate punctele vulnerabile patrunderii în obiectiv, amenajarile tehnice 
necesare, sistemele de alarmare împotriva efractiei, obligativitatea cu privire la mentinerea lor în stare de functionare si 
raspunderea concreta în cazul nerealizarii lor;
d) asigura cunoasterea si aplicarea întocmai de catre functionarii publici din Politia Comunitara din subordine a prevederilor 
legale ce reglementeaza activitatea de paza, asigurarea ordinii si linistii publice, regulile de convietuire sociala, 
integritatea corporala a persoanelor, curatenia si comertul stradal si a normelor de protectie a muncii ;
e) constata contraventiile date în competenta, aplica sanctiunile potrivit legii si tine evidenta acestora;
f) conduce pregatirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilita;
g) stabileste reguli cu privire la predarea-primirea armamentului si munitiei, portul si folosirea acestora în timpul 
serviciului, precum si întretinerea si asigurarea deplinei lor securitati când nu se afla asupra personalului;
h) informeaza, de îndata, conducerea Politiei Comunitare despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de paza 
si aparare a ordinii publice si tine evidenta acestora;
i) analizeaza lunar activitatea personalului din subordine;
j) întreprinde masuri eficiente pentru ca întregul personal sa execute corespunzator sarcinile ce-i revin, sa aiba o comportare 
civilizata, sa respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense si sanctiuni corespunzatoare.
    Art. 42. (1) Conducatorul Compartimentului Resurse Umane, pregatire, instruire,protectia muncii este subordonat 
directorului executiv si directorului executiv adjunct si are urmatoarele atributii:
    Resurse umane 
a) Asigura aplicarea reglementarilor legale privind salarizarea personalului din Politia Comunitara;
b) întocmeste proiectul de hotarâre pentru aprobarea de catre Consiliul Local al municipiului Zalau a organigramei, statelor de 
functii si de personal, împreuna cu anexele legale;
c) în colaborare cu Serviciul Financiar-Contabil stabileste necesarul fondului de salarii si alte drepturi de personal, în 
vederea înscrierii în proiectul de buget si urmareste folosirea eficienta si în conformitate cu prevederile legale, a acestuia;
d) efectueaza lucrarile privind evidenta si miscarea personalului din Politia Comunitara;
e) întocmeste proiectele de dispozitii si celelalte lucrari privind încadrarea si promovarea în munca si de verificare a 
îndeplinirii de catre solicitanti a conditiilor prevazute de lege.
f) efectueaza lucrarile legate de încadrarea, pensionarea si încetarea contractului de munca, pentru personalul contractual din 
cadrul Politiei Comunitare;
g) efectueaza lucrarile legate de încadrarea, suspendarea, transferarea, pensionarea si încetarea raportului de munca, pentru 
functionarii publici din cadrul Politiei Comunitare;
h) asigura întocmirea, completarea si pastrarea carnetelor de munca ale salariatilor din Politia Comunitara;
i) se ocupa de înregistrarea si pastrarea fiselor de evaluare a performantelor profesionale ale personalul contractual, a 
rapoartelor de evaluare ale functionarilor publici si a fiselor posturilor;
j) organizeaza în luna decembrie pentru anul urmator, programarea concediilor de odihna ale salariatilor si urmareste efectuarea 
acestora;
k) tine evidenta zilelor de concediu medical, concediu de odihna, concediului de studii si a concediului fara plata pentru 
salariatii Politiei Comunitare si verifica foile de pontaj întocmite de sefii de compartimente;
l) întocmeste note de concediu privind concediul de odihna, concediul medical, concediul fara plata si concediul acordat pentru 
studiile angajatilor Politiei Comunitare;
m) elibereaza adeverinte solicitate de personalul din cadrul Politiei Comunitare privind încadrarea, veniturile realizate, 
popriri, împrumuturi C.A.R, giranti, etc.
n) elibereaza si tine evidenta legitimatiilor de serviciu a salariatilor;
o) organizeaza concursuri si examene în vederea ocuparii posturilor vacante;
p) raspunde de organizarea si functionarea, potrivit legii, a comisiei de încadrare; asigura secretariatul acestei comisii;
â) întocmeste si tine evidenta salariatelor care sunt în concediu pentru îngrijirea copiilor pâna la 2 ani;
r) întocmeste contractele de munca si urmareste respectarea lor legala;
s) întocmeste si tine evidenta Registrului general de evidenta a salariatilor privind evidenta personalului contractual al 
Politiei Comunitare;
t) asigura intocmirea, completarea si pastrarea dosarelor profesionale si personale ale functionarilor publici ai Politiei 
Comunitare;
u) tine evidenta declaratiilor de avere;
v) întocmeste si tine evidenta Listei pentru avansare si promovare a functinarilor publici;
w) elibereaza la cerere copii dupa carnetele de munca solicitate de salariati;
x) întocmeste si tine evidenta ecusoanelor salariatilor;
y) întocmeste Registrul pentru evidenta datelor personale ale salariatilor;
z) exercita si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarâri ale Consiliului local sau dispozitii ale 
primarului si directorului executiv.
Pregatire,instruire
aa) întocmeste planul de pregatire profesionala a personalului, coordoneaza activitatea de elaborare a temelor, urmareste modul 
de desfasurare a pregatirii si tine evidenta rezultatelor obtinute;
bb) asigura cunoasterea armamentului din dotare, conditiile de pastrare si întretinere ale acestuia si instruieste personalul 
dotat cu armament, cu privire la modul de folosire;
cc) sesizeaza, de îndata, sefii ierarhici si structurile Inspectoratului General al Politiei Române competente, potrivit legii, 
despre cazurile de pierdere, deteriorare, distrugere sau folosire a armamentului din dotare;
dd) întocmeste zilnic nota cu principalele evenimente si o prezinta sefului Politiei Comunitare ori adjunctului acestuia.
Protectia muncii
a) asigura cunoasterea si aplicarea de catre toti salariatii a masurilor tehnice si organizatorice stabilite, precum si a 
prevederilor legale în domeniul de protectia muncii;
b) executa pregatirea personalului nou angajat pe linia protectiei muncii, conform legislatiei in vigoare;
c) executa pregatirea periodica a personalului pe aceasta linie;
d) tine evidenta fiselor individuale de protectia muncii si urmareste completarea permanenta a acestora;
ee) executa alte sarcini stabilite de conducerea Politiei Comunitare.
Art. 43. Seful Compartimentului Financiar - Contabil se subordoneaza directorului executiv si are urmatoarele atributii 
principale:
a) organizeaza evidenta contabila a creantelor (clienti si debitori), emiterea documentelor legale de încasare la termenele 
prevazute în actele care au generat creantele în cauza si urmarirea încasarii acestora, inclusiv majorarile si penalitatile 
legale de întârziere, raspunzând solidar cu personalul vinovat de neîncasarea acestora conform prevederilor legale în vigoare;
b) informeaza conducerea Politiei Comunitare cu privire la situatia economico-financiara;
c) exercita controlul financiar preventiv propriu pentru documente, în conformitate cu prevederile legale;
d) ia masuri ca actele reprezentând cheltuieli fara viza de control preventiv sa nu se înregistreze în contabilitatea Politiei 
Comunitare;
e) asigura participarea personalului la efectuarea inventarierii patrimoniului si stabilirea diferentelor (plusuri si minusuri), 
rezultate în urma acesteia;
f) asigura înregistrarea în contabilitate a diferentelor rezultate în urma inventarierii si ia masurile de regularizare a 
evidentelor;
g) asigura întocmirea statelor de plata a salariilor si a altor drepturi cuvenite salariatilor din cadrul Politiei Comunitare;
h) asigura întocmirea listelor de pontaj si a statelor de functiuni, împreuna cu inspectorul de personal, din care se preiau 
elementele componente privind încadrarea si salarizarea angajatilor;
i) întocmeste lunar deconturile privind costurile efective aferente serviciilor prestate de Politia Comunitara;
j) întocmeste balanta lunara de verificare si darea de seama trimestriala;
k) participa si raspunde solicitarilor organelor de control pe timpul efectuarii controlului economico-financiar si de gestiune;
l) organizeaza, coordoneaza si asigura desfasurarea în bune conditii a activitatii de încasare a veniturilor si desfasurarea 
activitatii prin casierie.
Art. 44. Seful Serviciului administrativ, secretariat , relatii cu publicul are urmatoarele atributii:
b) asigura legatura permanenta cu cetatenii;
c) organizeaza audientele sustinute de directorul executiv si adjunctul acestuia;
d) transmite compartimentelor din cadrul Politiei Comunitare problemele ce au facut obiectul audientelor;
e) Solicita compartimentelor informatii cu privire la solutionarea petitiilor celor care au fost in audienta si comunica 
petentilor raspunsul primit;
f) primeste, inregistreaza, repartizeaza si verifica pe teren solutionarea sesizarilor primite;
g) urmareste rezolvarea corespondentei in conformitate cu legislatia in vigoare;
h) colaboreaza cu celelalte birouri si servicii in executarea atributiilor specifice;
i) prezinta, la cererea conducerii, rapoarte si informari privind activitatea serviciului, in termenul si forma solicitata;
j) urmareste transmiterea cererilor si a scrisorilor care nu sunt de competenta administratiei locale catre societatile 
comerciale, regiile si institutiile de a caror calitate depinde solutionarea acestora, urmarind modul de solutionare si 
transmitere a raspunsurilor catre petenti;
k) colaboreaza cu celelalte compartimente pentru obtinerea de informatii de interes public cerute de Mass - Media;
l) stabileste contacte si realizeaza o comunicare eficienta cu reprezentantii mass - media;
m) redacteaza si transmite comunicate si stiri de presa, prin fax, telefon sau alte mijloace de comunicare;
n) initiaza, elaboreaza si coordoneaza programe de educatie civica si comunitara,

	Art. 45. Seful Compartimentului Sinteza, dispecerat se subordoneaza Sefului serviciului ordine publica,paza bunuri si 
valori si are urmatoarele atributii generale:
a) colecteaza toate date operative de la politie, jandarmerie si întocmeste zilnic sinteza cu situatia operativa de pe raza 
municipiului Zalau pe care o va prezenta, la prima ora, directorului executiv sau înlocuitorului acestuia;
b) tine evidenta, în permanenta, a locurilor acoperite cu politisti comunitari;
c) tine legatura cu personalul politiei ce se afla în serviciu, noteaza problemele pe care le ridica acesta si raporteaza, pe 
cale ierarhica, pentru a se dispune masurile corespunzatoare;
d) informeaza pe directorul executiv sau pe înlocuitorul acestuia la sosirea în institutie, cu problemele avute pe timpul 
absentei;
e) verifica modul de acces în sediul institutiei;
f) urmareste buna functionare a mijloacelor din dotare si ia masuri de anuntare pentru remedierea defectiunilor aparute;
g) la plecarea personalului din sediu, verifica securitatea documentelor, întreruperea curentului electric, a mijloacelor de 
încalzire si asigurarea încaperilor;
h) dirijeaza echipajele si patrulele la locurile în care s-au produs anumite evenimente de competenta Politiei Comunitare;
i) tine legatura permanenta cu Politia Municipiului Zalau si Jandarmeria Prahova pentru cooperarea în vederea mentinerii si 
restabilirii ordinii publice;
j) executa alte sarcini stabilite prin fisa postului sau primite de la directorul executiv.
    Art. 46. Functionarii publici de executie din Politia Comunitara au urmatoarele atributii specifice: 
a) sa se prezinte la serviciu în conditii corespunzatoare pentru îndeplinirea îndatoririlor ce le revin si sa nu consume bauturi 
alcoolice pe timpul executarii sarcinilor de serviciu;
b) la intrarea în serviciu sa verifice locurile si punctele vulnerabile, existenta si starea încuietorilor, a amenajarilor 
tehnice si a sistemelor de paza si alarmare si sa ia, în caz de nevoie, masurile care se impun;
c) sa cunoasca prevederile legale privind accesul în obiective si regulile stabilite în planurile de paza;
d) sa supravegheze ca persoanele carora li s-a permis accesul în incinta, pe baza documentelor stabilite, sa se deplaseze numai 
în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;
e) sa nu paraseasca postul încredintat decât în situatiile si conditiile prevazute în consemnul postului;
f) sa verifice obiectivul încredintat spre paza, cu privire la existenta unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau 
alte evenimente grave. În cazul când acestea s-au produs, sa ia primele masuri de salvare a persoanelor si a bunurilor, precum si 
pentru limitarea consecintelor acestor evenimente si sa sesizeze organele competente;
g) în cazul savârsirii unei infractiuni flagrante ia masuri de conducere si predare a faptuitorului structurilor Inspectoratului 
General al Politiei Române competente potrivit legii. Daca faptuitorul a disparut, asigura paza bunurilor, nu permite patrunderea 
în câmpul infractional a altor persoane si anunta unitatea de politie competenta, întocmind totodata proces-verbal cu cele 
constatate;
h) sa constate contraventiile date în competenta si sa aplice sanctiunile potrivit legii;
i) sa faca uz de armamentul din dotare numai cu respectarea stricta a prevederilor legale.
    Art. 47. Pe timpul patrularii pe raza municipiului Zalau, politistii comunitari pot folosi autovehicule cu însemnul 
distinctiv - "POLITIA COMUNITARA".
    Art. 48. Pe timpul executarii serviciului, functionarului public din Politia Comunitara îi este interzis:
a) sa încredinteze arma altei persoane;
b) sa întreprinda actiuni care nu au legatura cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;
c) sa încredinteze fara aprobarea superiorului ierarhic paza postului unei alte persoane;
d) sa paraseasca postul înainte de ora stabilita prin consemn sau înainte de a fi schimbat, atunci când serviciul de paza se 
executa pe mai multe schimburi;
e) sa intre în unitatile de alimentatie publica, cu exceptia situatiilor în care este necesara interventia pentru restabilirea 
ordinii publice sau îndeplinirea altor sarcini de serviciu.
 	Art. 49. Modul de actiune în caz de forta majora, incendii, calamitati, inundatii, explozii, atac terrorist, evenimente 
rutiere, etc., vor fi cuprinse în regulamentul de ordine interioara întocmit de directorul executiv al Politiei Comunitare care 
se aproba de primarul municipiului Zalau.

CAPITOLUL V

Descrierea uniformei de serviciu, a legitimatiei de serviciu,
a însemnelor distinctive de ierarhizare si a mijloacelor din dotare


	Art. 50. Echipamentul politistilor comunitari se compune din tinuta de serviciu si tinuta de interventie.
    A. Uniforma de serviciu
    Uniforma de serviciu pentru personalul Politiei Comunitare este confectionata în varianta vara-iarna si se compune din:
    1. Haina - se confectioneaza din tergal pentru varianta de vara, iar pentru varianta de iarna, din stofa, ambele fiind de 
culoare neagra.
Croiala este dreapta, putin cambrata în talie (pentru a acoperi în întregime bazinul) si se încheie la un rând de nasturi.
    Spatele hainei se confectioneaza din doua bucati, având cusatura pe mijloc, fara slit.
    Are în partea inferioara, lateral, la nivelul mijlocului dintre cei doi nasturi, doua buzunare ascunse, prevazute cu 
clapa. În partea superioara, stânga sus, are revazuta o bentita, cusuta în partea exterioara, iar sub guler este prinsa cu un 
nasture, pe care se pun tresele pentru ierarhizare.
    Haina se poarta cu camasa de culoare bleu si cravata de culoare neagra.
    2. Pantalonul - în varianta vara-iarna, se confectioneaza din aceleasi materiale ca haina, fiind de culoare gri-închis, cu 
vipusca de culoare neagra inclusa în cusatura. Are croiala dreapta, fara manseta, lungimea poate ajunge pâna la partea superioara 
a tocului încaltamintei, iar largimea ei este între 210-250 mm, în raport cu talia. Pantalonul este prevazut cu doua buzunare 
laterale si un buzunar la spate, închis cu clapa si nasture. Pantalonul se confectioneaza cu betelie obisnuita si este prevazut 
cu patru gaici lungi de 70 mm si late de 20 mm, prinse în partea superioara prin cusatura beteliei, iar în partea inferioara 
prinse cu nasture de format mic, astfel încât pantalonul sa permita portul centurii a carei latime este de 50 mm.
    3. Fusta se confectioneaza, în locul pantalonului, numai la costumul de vara al femeilor. Croiala este dreapta, largimea 
stabilindu-se în raport cu talia, iar lungimea este de 50 mm sub rotula genunchiului.
    4. Camasa-bluza - se confectioneaza din poplin sau tercot de culoare bleu, închisa la gât si încheiata cu cinci nasturi; 
mâneca este scurta, în partea superioara având doua buzunare cu burduf si clape care se încheie cu câte un nasture de format mic. 
Pe clapa buzunarului din partea stânga se aplica o bentita lata de 30 mm, cusuta în partea exterioara si prinsa cu un nasture 
spre interior, pe care se aplica tresele pentru ierarhizare.
    Camasa-bluza se poarta deschisa la gât (sau cu cravata), cu partea inferioara introdusa în pantaloni sau în fusta. Poate 
fi purtata si sub haina, cu cravata.
    5. Camasa se confectioneaza din pânza, poplin sau tercot de culoare bleu. Se poarta cu cravata sub veston sau scurta de 
vânt.
    6. Scurta de vânt - se confectioneaza din tercot impermeabilizat de culoare neagra. Se poarta deschisa la gât, putând fi 
purtata si închisa datorita croiului cu revere rasfrânte; se încheie cu fermoar pe interior si la patru nasturi pe exterior.
    În partea de jos si la mâneci este prevazuta cu elastic.
    Scurta de vânt este prevazuta cu doua buzunare oblice ascunse, care se încheie cu fermoar. Pe interior, în partea dreapta, 
este prevazuta cu un buzunar care se încheie cu un nasture.
    Pe cusatura de deasupra buzunarului oblic, din partea stânga, se aplica o bentita din acelasi material, lata de 30 mm, 
cusuta în exterior si prinsa cu nasture în interior, pe care se aplica tresele pentru ierarhizare.
    Spatele este confectionat din trei parti, una în partea de sus si doua în partea de jos, prevazute cu pense. Lungimea 
trebuie sa depaseasca talia cu 100-120 mm.
    7. Pelerina de ploaie - are croiala tip raglan si este deschisa la gât, cu posibilitatea de a fi purtata si închisa. Se 
încheie în fata la un rând cu patru nasturi ascunsi, iar ajustarea în talie se face cu ajutorul unui cordon cu doua catarame din 
metal sau înlocuitori.
    Mâneca are croiala raglan. Pelerina este prevazuta cu doua buzunare asezate oblic (ascunse) cu nasturi (de 170-180 mm 
lungime si de 40 mm latime) sub guler si se prinde cu trei nasturi mici.
    Gluga este confectionata din acelasi material.
    Pelerina de ploaie este de culoare neagra si se confectioneaza dintr-un materia1 impermeabi1.
    În partea stânga sus are o bentita cusuta în exterior (lunga de 100 mm si lata de 30 mm) si prinsa cu un nasture sub 
rever, pe care se aplica tresele pentru ierarhizare.
    8. Scurta îmblanita - se confectioneaza din tercot impermeabilizat de culoare neagra, usor matlasata, cu mesada 
detasabila, de culoare asortata cu fata scurtei.
    Modelul este tip sport, se încheie cu fermoar în interior si cu butoni în
exterior, are guler pe gât, prevazut cu snur ascuns.
    În talie si în partea de jos, pentru ajustare pe corp, este prevazuta tot cu snur ascuns. Lateral (stânga-dreapta), în 
partea de jos, sunt dispuse doua buzunare aplicate, drepte, cu clape care se încheie cu nasturi. În partea de sus 
(stânga-dreapta) va fi prevazuta cu buzunare drepte cu clape care se închid cu nasturi. Pe clapa buzunarului de sus din partea 
stânga este prevazuta o bentita (100 mm lungime si 30 mm latime) cusuta în partea dinspre umar si prinsa cu un nasture în partea 
interioara, pe care se aplica tresele de ierarhizare. Largimea scurtei îmblanite se stabileste în raport cu talia, acoperind în 
întregime bazinul.
    9. Sapca - se confectioneaza din acelasi material cu costumul de vara sau de iarna, dupa caz.
    Calota sepcii este de forma ovala, cu distanta de 20 mm între diametrul latimii si diametrul lungimii, este întinsa cu 
ajutorul unei sârme din otel, pentru a-si mentine forma.
    Banda are diametrul ce rezulta din marimea sepcii si se confectioneaza din carton tare. Pe partea exterioara a benzii se 
aplica o tesatura din lâna (lata de 40 mm) de culoare neagra, cu romburi de culoare bleu.
    Sapca este captusita cu tesatura de culoare asortata calotei.
    Cozorocul este de culoare neagra, de forma ovalizata, si se fixeaza la sapca, înclinat.
    Sapca este prevazuta deasupra cozorocului cu un snur dublu de culoare neagra.
    Capetele snurului sunt prinse pe linia colturilor cozorocului cu câte un buton de culoare galbena. Sapca are aplicata, în 
fata - la centru - pe banda, emblema.
    Cozorocul de la sapca sefului Politiei comunitare si a adjunctului (adjunctilor) acestuia este prevazut cu trei rânduri de 
frunze de stejar, pentru sefii de servicii cu doua rânduri de frunze de stejar, pentru sefii de birouri si compartimente cu un 
rând de frunze de stejar, iar pentru functionarii publici de executie acesta este simplu.
    Frunzele de stejar se confectioneaza din metal de culoare galbena.
    10. Sepcuta cu cozoroc - se confectioneaza din tercot de culoare gri petrol.
    Calota se confectioneaza în clini si are inscriptionat pe mijlocul ei POLITIA COMUNITARA.
    La spate este prevazuta cu un sistem reglabil de strângere. În fata sub inscriptia POLITIA COMUNITARA este aplicata 
emblema pentru coifura.
    11. Bascul - se confectioneaza din stofa postav, este de culoare neagra, iar
în lateral pe partea stânga se aplica emblema.
    12. Caciula - este de culoare neagra, confectionata din postav, prevazuta cu doua clape din blana naturala de ovine. Clapa 
din fata este rotunjita, iar cea din spate formeaza doua urechi laterale, prevazute cu doi nasturi si o bentita pentru încheierea 
acestora deasupra capului sau sub barbie.
    La mijlocul clapei din fata se aplica emblema.
    Caciula este captusita cu tesatura din celofibra în amestec cu fibre poliamidice sau poliesterice, asortata la culoarea 
calotei.
    Pentru seful Politiei comunitare si adjunctul (adjunctii) acestuia, blana de la caciula este din astrahan (caracul).
    13. Bocancii sau ghetele sunt din piele de culoare neagra, prevazuti cu bombeuri, au talpa si tocuri din cauciuc si se 
încheie cu sireturi sau cu fermoar.
    14. Pantofii sunt din piele de culoare neagra, prevazuti cu bombeuri, fara ornamentatie si se încheie cu sireturi.
    Pentru sezonul de vara se pot confectiona pantofi perforati, iar pentru femei, acestia pot avea decupaj.
    15. Centura - este de culoare neagra, fara diagonala, are latimea de 50 mm si se încheie cu o catarama din metal de 
culoare galbena.
    16. Emblema - se aplica pe sapca si pe caciula de catre personalul Politiei comunitare cu drept de uniforma. Se 
confectioneaza din metal de culoare galbena, în forma de rozeta circulara, cu diametru de 40 mm, încadrata cu un rând de frunze 
de stejar.
    Pentru seful Politiei comunitare, adjunctul (adjunctii) si sefii de servicii emblema este încadrata cu trei rânduri de 
frunze de stejar, este bombata, având în centrul sau un triunghi echilateral cu colturile rotunjite si latura de 35 mm, emailat 
în culorile drapelului de stat al României, si are imprimata în relief, în partea superioara, inscriptia de culoare alba 
"ROMANIA", iar în partea inferioara, initialele "P.C.".
    17. Cravata - se confectioneaza din tesatura poliesterica tip matase, este de culoare neagra, cu un medalion cu inscriptia 
P.C. pe fond de culoare albastra si cu tricolorul în diagonala.
    18. Fularul se confectioneaza din fibre P.N.A. tip lâna, de culoare neagra.
    19. Pulover - se confectioneaza din fire tip lâna de culoare gri petrol cu anchior cu sau fara mâneci.
    Puloverul este prevazut pe umeri cu platca si epoleti de culoare bleu. Pe spatele mânecii sunt prevazute cotiere din 
acelasi material. Pe pieptul stâng este prevazuta o banda velcro pentru fixarea însemnului de grad. La 3 centimetri de umeri se 
aplica ecusonul cu Politia Comunitara.
    20. Ecusonul pentru mâneca - se confectioneaza din fibre poliesterice pe fond de culoare bleu, având în partea superioara 
inscriptia "POLITIA COMUNITARA", la mijloc culorile drapelului de stat al României, asezate în pozitie verticala, iar în partea 
inferioara se înscrie denumirea orasului. Se poarta pe bratul stâng de catre întreg personalul cu drept de uniforma si se aplica 
la 5 cm de cusatura umarului.
    21. Numarul matricol - se confectioneaza din metal în forma de octogon, pe fond de culoare galbena, în care se înscrie o 
rozeta circulara reprezentând culorile drapelului de stat al României si inscriptia " POLITIA COMUNITARA", iar la mijloc, un cerc 
de culoare bleu, unde este trecut numarul matricol al personalului cu drept de uniforma si abrevierea denumirii orasului. Se 
poarta pe partea dreapta, deasupra buzunarului.
    22. Port-carnetul - se confectioneaza din piele sau din înlocuitori de culoare neagra si se compune din doua fete prinse 
printr-un burduf. Partea din spate se rabateaza sub forma de capac si se încheie în fata printr-un buton sau tic-tuc. Se poarta 
fixat pe centura prin doua gaici.
    23. Palaria pentru femei se confectioneaza din fetru de culoare neagra; deasupra borului se monteaza o banda la fel ca la 
sapca.

Mijloace din dotare

Art. 51. Pentru realizarea sarcinilor de servicu si autoaparare, politistii comunitari au în dotare:
- arme de foc:
* pistoale;
* pistoale mitraliera - pentru cei care executa transporturi de valori monetare;
- munitie;
- bastoane de cauciuc sau tomfe;
- pulverizatoare iritant - lacrimogene;
- catuse;
- mijloace de comunicare ( statii emisie-receptie, telefoane mobile);
- alte mijloace autorizate: (scut, casca, veste antiglont, veste multifunctionale, bastoane cu electrosoc, etc.)
- autovehicule:
* autoturisme pentru patrulare si executarea controlului;
* autospeciale pentru transport valori monetare;
Pe autovehicule, în partile laterale si pe capota din fata se va aplica emblema politiei comunitare.
    
    
Însemnele distinctive de ierarhizare
    
    Art. 52. În raport cu functiile îndeplinite, însemnele distinctive de ierarhizare au urmatoarele forme si marimi:
    a) directorul executiv - trei stele tip octogon metalice, de culoare galbena, asezate pe banda de culoare bleu din 
tesatura de lâna, cu latimea de 15 mm, la o distanta de 5 mm între ele;
    b) directorul executiv adjunct - doua stele tip octogon metalice, de culoare galbena, asezate pe banda de culoare bleu din 
tesatura de lâna, cu latimea de 15 mm, la o distanta de 5 mm între ele;
    c) seful de serviciu - o stea tip octogon metalica, de culoare galbena, asezata pe banda de culoare bleu din tesatura de 
lâna, cu latimea de 15 mm, prinsa la jumatatea bentitei;
    d) seful de birou sau compartiment - trei trese din metal, de culoare galbena, cu latimea de 10 mm, asezate paralel pe 
banda de culoare bleu din tesatura de lâna cu latimea de 15 mm, având între ele o distanta de 5 mm;
    e) functionarul public superior - doua trese din metal, de culoare galbena, cu latimea de 10 mm, asezate paralel pe banda 
de culoare bleu din tesatura de lâna cu latimea de 15 mm, având între ele o distanta de 5 mm;
    f) functionarul public principal - o tresa din metal, de culoare galbena, cu latimea de 10 mm, asezate pe banda de culoare 
bleu din tesatura de lâna cu latimea de 15 mm, prinsa la jumatatea bentitei;
    g) funtionarul public - o tresa din poliester de culoare albastra, cu lungimea de 15 mm, având inscriptia "P.C."

Legitimatia de serviciu
    
    Art. 53. Legitimatia de serviciu - se confectioneaza din imitatie de piele (ecologica), cu dimensiunile de 200 x 80 mm, cu 
deschidere pe verticala, cuprinzând urmatoarele mentiuni: în partea superioara tricolorul, iar sub acesta inscriptia "ROMÂNIA"; 
sub acestea se înscrie în partea stânga consiliul local care a eliberat-o, mentiunea "POLITIA COMUNITARA", numarul legitimatiei, 
iar în partea dreapta va fi aplicata fotografia detinatorului; dupa aceasta se înscriu numele si prenumele functionarului public 
din Politia Comunitara, codul numeric personal, numarul matricol, data emiterii legitimatiei, semnatura sefului Politiei 
Comunitare din care face parte detinatorul si stampila structurii.
    În partea inferioara a legitimatiei se introduce emblema politiei comunitare, dupa care se aloca 6 spatii suprapuse pentru 
aplicarea vizelor anuale care se semneaza de seful Politiei Comunitare.
CAPITOLUL VI

Activitatea de pregatire a personalului Politiei Comunitare

	Art. 54. Personalul Politiei Comunitare este obligat, în conformitate cu prevederile legale, sa-si îmbunatateasca 
permanent cunostintele profesionale de specialitate si de cultura generala. Aceasta activitate se va realiza, în principal prin 
studiu individual, dar si prin pregatirea continua la locul de munca:
- cursuri de 3 luni organizate în centrele proprii ale Politiei Comunitare sau în institutiile de învatamânt ale Ministerului 
Administratiei si Internelor;
- convocari lunare de pregatire la locul de munca, pe baza unei tematici de pregatire propusa de conducatorul compartimentului 
pregatire, instruire si aprobata de directorul executiv, conform planului anual;
- sedinte de tragere cu armamentul din dotare care se vor desfasura lunar;
- pregatire fizica timp de doua ore pe saptamâna bazata pe exercitii de mentinere a conditiei fizice de rezistenta si exercitii 
de autoaparare;

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

    Art. 55. Prevederile Legii nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare 
si ale altor acte normative referitoare la functionarii publici se aplica în mod corespunzator functionarilor publici din Politia 
Comunitara, în masura în care prin legea de organizare si functionare a acesteia nu se dispune altfel.
    Art. 56. (1) Personalul Politiei Comunitare îsi îndeplineste atributile în mod nemijlocit sub autoritatea si controlul 
primarului si nu poate primi însarcinari din partea altor persoane.
    (2) Primarul poate delega prerogativele ce-i revin unei persoane desemnate prin dispozitie.
    Art. 57. Personalul Politiei Comunitare poate înfiinta si se poate asocia în organizatii sindicale sau în alte 
organizatii, în conditiile legii.
    Art. 58. Personalul Politiei Comunitare beneficiaza de salarizarea functionarilor publici sau a personalului contractual, 
în functie de categoria din care face parte, potrivit legii.
    Art. 59. Pâna la definitivarea preluarii de catre Politia Comunitara a patrimoniului, a drepturilor si obligatiilor 
nascute din contractele încheiate de Corpul Gardienilor Publici, în termenul prevazut de lege, vor fi mentinute normele actuale 
referitoare la salarizare, raporturile financiar-contabile cu institutiile administratiei centrale si locale si personalul de 
conducere si executie existent.
    Art. 60. Anexele nr. 1 si nr. 2 fac parte integranta din prezentul regulament.
       PRESEDINTE DE SEDINTA
	    Margin Gabriel Adrian 		 		CONTRASEMNEAZA 	 
									SECRETAR
								     Potrovita Stelian

ANEXA nr.1 LA Regulament 

ARTICOLELE
din care se compune uniforma si durata maxima de uzura

Nr. crt.
Denumirea articolului 
Durata maxima de uzura
- ani -
1
Sapca pentru costum de vara 
2
2
Sapca pentru costum de iarna 
3
3
Basca 
2
4
Sepcuta cu cozoroc 
2
5
Palarie (femei) 
2
6
Caciula 
3
7
Cravata 
1
8
Fular P.N.A. 
3
9
Camasa 
1/2
10
Camasa - bluza 
1
11
Costum de vara 
2
12
Costum de iarna 
3
13
Scurta de vânt 
2
14
Pulover 
2
15
Costum de interventii de vara 
2
16
Costum de interventii de iarna 
2
17
Pelerina de ploaie 
3
18
 Scurta îmblanita 
3
19
 Manusi din piele 
3
20
 Pantofi de vara de culoare neagra 
1
21
 Pantofi de iarna de culoare neagra 
2
22
 Ghete piele de culoare neagra 
2
23
 Centura piele 
6
24
 Curea piele 
6
25
 Port-carnet piele 
6
26
 Port-baston piele 
6
27
 Emblema pentru sapca, basc, caciula, palarie si sepcuta 
1
28
 Însemne distinctive 
1
29
 Port-catuse din piele 
3
 
NOTA:
1. Insemnele distinctive se asigura pentru fiecare articol de echipament (haina,
camasa bluza, scurta de vânt, scurta îmblanita, pulover, pelerina de ploaie).
2. La solicitari personale se pot confectiona, contra cost, haine piele tip geaca de
culoare neagra.
3. Dupa expirarea duratei de uzura sau dupa încetarea raporturilor de munca,
articolele de uniforma nu pot fi instrainate; srticolele se pot transforma în echipament cu
croiala civila, eliminandu-se în mod obligatoriu accesoriile, însemnele si vipustile.


          PRESEDINTE DE SEDINTA
	    Margin Gabriel Adrian 			 		CONTRASEMNEAZA 	 
										SECRETAR
									     Potrovita Stelian

										ANEXA 2 la Regulament

ANGAJAMENT DE SERVICIU
(pentru personalul contractual)

	Subsemnatul ______________________, fiul lui ______________ si al ___________________, nascut la data de _______________, 
in localitatea, __________________, judetul ______________, domiciliat in _____________, str. _______________, nr. ___, bloc 
_______, sc. ___, et. ____, ap. ____, posesorul actului de identitate seria ______, nr. ____________, eliberat de 
_____________________ la data ____________, CNP ___________________, cu ocazia angajarii in cadrul Politiei Comunitare a 
municipiului Zalau, am luat cunostinta de drepturile si obligatiile ce-mi revin (prevazute mai jos), si ma oblig sa-mi desfasor 
activitatea in cadrul Politiei Comunitare pe o perioada de 3 (trei ) ani.
In cazul in care, din cauze imputabile mie, mi se va desface contractul de munca, ma oblig sa achit contravaloarea cheltuielilor 
facute cu pregatirea mea, in raport cu timpul ramas pana la concurenta celor 3 ani.

Drepturile principale ale salariatului:
- dreptul la salarizare pentru munca depusa;
- dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
- dreptul la concediu de odihna anual;
- dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
- dreptul la demnitate in munca;
- dreptul la securitate si sanatate in munca;
- dreptul la acces la formarea profesionala;
- dreptul la informare si consultare;
- dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca;
- dreptul la protectie in caz de concediere;
- dreptul la negociere colectiva si individuala;
- dreptul de a participa la actiuni colective;
- dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.
Obligatii principale ale salariatului:
- obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
- obligatia de a respecta disciplina muncii;
- obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in 
contractul individual de munca;
- obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
- obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
- obligatia de a respecta secretul de serviciu.

Drepturile principale ale angajatorului:
- sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;
- sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii;
- sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
- sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
- sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv 
de munca aplicabil si regulamentului intern.

Obligatiile principale ale angajatorului:
- sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
- sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile 
corespunzatoare de munca;
- sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele 
individuale de munca;
- sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii;
- sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze 
substantial drepturile si interesele acestora;
- sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si 
impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;
- sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;
- sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
- sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.    Data							Semnatura 
___________					___________________

         PRESEDINTE DE SEDINTA
	    Margin Gabriel Adrian 			 		CONTRASEMNEAZA 	 
										SECRETAR
									     Potrovita Steli

© Primaria Municipiului Zalau