Consiliul local - Hotarârile Consiliului Local
înapoi
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU			

 HOTARĀREA NR.310
din 20 decembrie 2004
privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, a unor cabinete medicale, proprietate privata a municipiului Zalau 

   Consiliul Local al municipiului Zalau;
	Avānd īn vedere:
     Expunerea de motive a Primarului municipiului Zalau si Referatul Directiei tehnice nr.28.372 din 17.12.2004 ;
	Īn conformitate cu prevederile art.38 alin.2 lit.f, I,j,x,y, si ale art.46 alin 2 din Legea 215/2001 privind 
Administratia publica locala;

HOTARASTE:

	Art.1.Se aproba concesionarea prin licitatie publica a doua cabinete medicale situate īn municipiul Zalau, b-dul 
M.Viteazul nr.78/A, proprietate privata a municipiului Zalau, īn suprafata de 15 mp. respectiv 19 mp. si a cotelor parti aferente 
din spatiile comune īn suprafata de 41,5 mp. respectiv, 46,8 mp.
	Art.2. Durata concesionarii este de 5 ani.
	Art.3. Pretul de pornire a licitatiei este de un EUR/mp.
	Art.4. Se aproba Caietul de sarcini, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarāre.
	Art.5. Se stabileste Comisia de licitatie īn urmatoarea componenta:
	1. Capīlnasiu S.V. Radu    primar      presedinte
	2. Sabou Gligore        sef serviciu   membru
	3. Pop Letitia          consilier juridic membru
	4. Orza Ana           referent       membru
	5. Lungu Ioan          DGFP        membru   
	Art.6. Se īmputerniceste Primarul municipiului Zalau pentru semnarea contractelor de concesiune.
	Art.7. Cu ducere la īndeplinire a prezentei hotarāri se īncredinteaza Directia Tehnica.
   Art.8. Prezenta hotarāre se comunica cu:
   -Prefectul judetului Salaj
		-Primarul municipiului Zalau 
            -Directia economica 
		-Directia tehnica
            -Serviciul Administratie publica locala
		

PRESEDINTE DE SEDINTA  		CONTRASEMNEAZA
   Nistorescu Radu Mihai				Secretar	
             					  Potrovita Stelian

 BO/1ex.

JUDETUL SALAJ                        Anexa nr.1
CONSILIUL LOCAL                   la HCL nr.310/2004
AL MUNICIPIULUI ZALAU


CAIET DE SARCINI

PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA DESCHISAA DOUA SPATII SITUATE ĪN IMOBILUL DIN MUNICIPIUL ZALAU B-DUL M.VITEAZUL 
NR.78/A PENTRU ACTIVITATEA DE CABINETE MEDICALE

1. Suprafata spatiilor:15 mp, 19 mp.
2. Nivelul redeventei de pornire a licitatiei:1 euro/mp/an
3. Durata concesionarii:5 ani
4. Calitatea de concesionar: medicii care desfasoara activitati medicale conform O.G. nr.124/1998 privind organizarea si 
functionarea cabinetelor medicale, aprobate cu modificari si completari prin Legea nr.629/2001, republicata cu completarile 
ulterioare.
5. Spatiile de folosinta comuna, respectiv holurile si salile de asteptare, salile de tratamente, sala termometizare, grup 
sanitar, fisierul, magazia, arhiva, accesele, se utilizeaza sub forma de cota indiviza.
Suprafata spatiilor comune este : 41,5 mp, respectiv 46,8 mp.
Modalitatea de expluatare si modul de suportare a cheltuielilor reprezentānd īntretinerea acestor se vor prevedea īn contractul 
de concesiune.
6. Contractul de concesiune este conform modelului cadru aprobat, prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului 
administratiei si internelor.
7. Este interzisa subconcesionarea īn tot sau īn parte, unei terte persoane a spatiului care face obiectul contractului de 
concesiune.
8. Schimbarea destinatiei spatiilor dupa concesionare atrage realizarea de drept a contractului de concesionare.
9. Concesionarul are obligatia de a restitui bunul concesionat, dupa expirarea contractului de concesiune , cel putin īn 
conditiile īn care a fost preluat, īn caz contrar urmānd sa suporte contravaloarea daunelor produse.
10. Cuantumul garantiei ce urmeaza a fi depusa de catre concesionar īn conformitate
Cu prevederile art.34 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor este de 25% parte din suma  datorata concedentului cu 
titlu de redeventa pentru primul an de activitate.PRESEDINTE DE SEDINTA  		CONTRASEMNEAZA
   Nistorescu Radu Mihai				Secretar	
             					  Potrovita Stelian

 BO/1ex.