Anunțuri online


Memorandum, principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO, inclusiv lista cauzelor CEDO


Memorandum CEDO

Principii jurisprudenta CEDO

Lista cauze -1

Lista cauze –2


Selecție parteneri pentru proiect ”Zalău pentru toți” finanțat prin POCU Axa 5

Municipiul Zalău intenționează să depună o solicitare de finanțare în cadrul Axei 5 a POCU “Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala – oraşe/ municipii cu populaţie de peste 20 000 de locuitori”, AP 5/PI 9.vi/OS 5.1. ” Pe această cale anunțăm intenția de a selecta doi parteneri (un ONG și un agent economic) pentru a dezvolta și implementa împreună acest proiect. Termenul de predare a dosarelor este 10 mai 2017.

Anunt selectie parteneri

Scrisoare de intentie

Fisa ofertantului

Declaratie pe proprie raspundere

Grila de verificare conformitate administrativa

Grila de verificare a eligibilitatii

Grila de evaluare

Procedura operationala privind selectia partenerilor


Program de acordare de finanţări nerambursabile pentru Sport


În conformitate cu prevederile art.15 din Legea nr. 350 din 02.12.2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, vă aducem la cunoştiinţă că, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 17.03.2017 a fost aprobat următorul Program de acordare de finanţări nerambursabile pentru „Sportul pentru toţi” pentru anul competiţional 2017, respectiv 220 000 lei.

     Municipiul Zalău face publică derularea etapei de selecţie de proiecte / programe sportive, drept pentru care, invităm structurile sportive care doresc să beneficieze de astfel de finanţări, să depună dosarul conţinând documentaţia de solicitare, într-un exemplar, la Centrul de Informare pentru Cetăţeni din Cadrul Primăriei Municipiului Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, cam.4.

     Data şi ora limită de depunere a proiectelor este 24.04.2017, ora 13,00.

     Data şi ora de evaluare şi selecţie a proiectelor este 25-26.04.2017, începând cu ora 10,00, la sediul Primăriei Zalău.

     Formularele conţinute de documentaţie, precum şi Regulamentul pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Zalău structurilor sportive locale fără scop patrimonial, participante la competiţii sportive, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 237 din 05.10.2015, se pot obţine de pe site-ul Primăriei Municipiului Zalau www.zalausj.ro – secţiunea: informaţii publice – regulamente.

 

Primar

Ciunt Ionel


Anunț de selecție de oferte culturale


     În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitanţilor (Regulament) pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru programe/proiecte şi acţiuni culturale de interes local, în municipiul Zalău, aprobat prin HCL nr.212/ 6.08.2010, cu modificările ulterioare, aducem la cunoştinţa solicitanţilor- persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine, autorizate, înfiinţate în condiţiile legii române sau străine, după caz, care intenţionează să depună o ofertă culturală-, că suma aprobată cu această destinaţie de către Consiliul Local, prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2017 al Primăriei Municipiului Zalău a fost de 150.000 lei.

     În acest sens se organizează Sesiunea de selecţie a ofertelor culturale pentru data de 25.04.2017, ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Zalău.

     Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se va face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, drept pentru care, invităm persoanele interesate care doresc să beneficieze de astfel de finanţări, să depună documentaţia de solicitare, într-un exemplar, la Centrul de Informare pentru Cetăţeni din Cadrul Primăriei Municipiului Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr. 3, cam. 4.

     Cuprinsul documentaţiei, formularele şi condiţiile de acordare a finanţării nerambursabile de la bugetul local, pentru programe/proiecte şi acţiuni culturale de interes local în municipiul Zalău se pot consulta/ obţine în format electronic, de către cei interesaţi de pe site-ul oficial al instituţiei www.zalausj.ro, secţiunea Consiliu Local- subsecţiunea Hotărârile Consiliului Local - accesând atât cuprinsul Hotărârii nr. 212/ 6.08.2010, cât şi anexa acesteia.  

     Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare în cadrul acestei sesiuni de selecţie este  24.04.2017, ora 1300.

       

Primar,

Ionel  Ciunt


Anunț privind disponibilitatea materialelor informative referitoare la măsurile de mediu și climă


   Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală de Dezvoltare Rurală, Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 informează beneficiarii și potențialii beneficiari cu privire la măsurile de mediu și climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole.

   Măsurile de dezvoltare rurală adresate utilizatorilor de terenuri agricole care facilitează acordarea unor plăți anuale, pe hectar suprafață agricolă pentru compensarea totală  sau parțială a costurilor  suplimentare și a pierderilor de venit suportate de fermieri se regăsesc în Măsura „Agro-mediu și climă”, Măsura 11 „Agricultura ecologică” și Măsura 13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice.”

   Pentru accesarea și implementarea cu succes a angajamentelor din cadrul acestor măsuri au fost elaborate o serie de documente informative și de ghidare care sunt publicate pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și pot fi consultate accesând link-ul următor:

http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html

Inapoi Pagina urmatoare

© Primaria Municipiului Zalau