Anunțuri online


Locurile speciale pentru afisaj electoral


Dispozitia nr 1569 din 01.10.2018 pentru stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral privind Referendumul National pentru revizuirea Constitutiei, din 6 si 7 octombrie 2018


Regulamentul de acordare a facilităţilor la transportul public de călători pentru elevi şi studenţi

HOTĂRÂREA NR.313

din 27 septembrie 2018

privind acordarea de gratuitate pentru transportul local în comun,

în favoarea elevilor și studenților care studiază în unitățile de învățământ din Municipiul Zalău, începând cu anul școlar 2018-2019


Consiliul Local al municipiului Zalău;

Având în vedere motivele cuprinse în Referatul nr.52964/30.08.2018 al Direcției Economice;

Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;         

În conformitate cu prevederile art. 84 alin.1 și art.205 alin.2 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale cu modificările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;

Văzând prevederile art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În baza art.36, ali.2 lit.d, alin.6 lit.a punctele 1 și 14 şi art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTǍRĂŞTE:

 

Art.1. Acordarea de gratuitate pentru transportul local în comun, în favoarea elevilor și studenților înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, care studiază în unitățile de învățământ acreditate/autorizate din Municipiul Zalău, începând cu anul școlar 2018-2019, pe parcursul întregului an  şcolar 1 septembrie – 31 august.

Aprobarea  Regulamentului  de  acordare  a  facilităţilor  la  transportul  public  de  călători  pentru   elevii  şi  studenţii  care  studiază   în  unităţile  de  învăţământ de  pe  raza  Municipiului  Zalău care constituie anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. În luna  octombrie 2018  elevii  şi  studenţii  vor  circula  pe  mijloacele  de  transport  în  comun  în  baza  carnetului  de  elev/student  vizat  la  zi  de  unitatea  de  învăţământ  sau  a  unei  adeverinţe  care  atestă  calitatea  de  elev/student. Costurile  gratuităţilor  acordate  în  luna  octombrie  se  vor  regăsi  în  subvenţia  calculată  şi  acordată  pentru  această  lună.

Începând  cu  luna  noiembrie  2018 elevii şi  studenţii  vor  circula  pe  mijloacele de transport în comun  în  baza  unui  titlu  de  călătărie/ abonament eliberat de SC Transurbis  SA  la  solicitarea  beneficiarilor.

Eliberarea  titlurilor  de  călătorie / abonamentelor  se  va  efectua în  baza   Regulamentului de acordare  a  facilităţilor  la  transportul  public  de  călători  pentru   elevii  şi  studenţii  care  studiază   în  unităţile  de  învăţământ de  pe  raza  Municipiului  Zalău  anexă.

Serviciile  de  transport  privind  gratuităţile  acordate  vor  fi  decontate  operatorului de transport SC Transurbis SA  potrivit  Regulamentului  de acordare  a  facilităţilor  la  transportul  public  de  călători  pentru   elevii  şi  studenţii  care  studiază   în  unităţile  de  învăţământ de  pe  raza  Municipiului  Zalău  şi  prevederilor  noului  contract  de  delegare  a gestiunii  serviciului  de  transport  public  local  care  va  fi supus  spre  aprobarea  Consiliului  Local  cel  târziu  în  luna  octombrie. 

Art.3. La  data  aprobării  prezentei   hotărâri se abrogă  art. 1,  alin (2)  pct. 1 din Hotărârea Consiliului  Local  al  Municipiului  Zalău  nr. 24 din 13 februarie 2012.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi S.C. Transurbis SA Zalău..

        Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

·         Primarul municipiului Zalău

·         Direcţia administraţie publică locală

·         Direcţia economică

·         Direcţia tehnică

·         Direcția Resurse Umane, Unități de învățământ

·         SC Transurbis SA Zalău

·         aducerea la cunoștință publică

 

 

Regulament


Cunoaște-ți drepturile! Respectă-ți obligațiile!


Cunoaște-ți drepturile! Respectă-ți obligațiile!


Delimitarea secțiilor de votare în municipiul Zalău


Tabel cu delimitarea secțiillor de votare în municipiul Zalău


Sistemul de avertizare a populatiei in situatii de urgenta- RO-ALERT


Incepand cu data de 15.09.2018 s-a lansat
“Sistemul de avertizare a populatiei in situatii de urgenta- RO-ALERT”
 
Modalitatile de setare a telefoanelor mobile pentru primirea mesajelor de  avertizare de catre populatie in situatii de urgenta le gasiti pe https://ro-alert.ro

Inapoi Pagina urmatoare

© Primaria Municipiului Zalau