Consiliul Local - ordinea de zi a ședinței


ORDINE DE ZI pentru şedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Zalău din data de 18 iulie 2019, orele 09:00


1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019 și modificarea listei de investiții aprobată pentru anul 2019.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al Municipiului Zalău a bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, precum și a bugetului creditului intern aferent semestrului I al anului 2019 pe cele două secțiuni respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare.

3.Proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar de la bugetul local pe anul 2019, structurilor culturale de drept public şi privat care iniţiază şi organizează programe, proiecte şi acţiuni culturale de utilitate publică.

4.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a municipiului Zalău, transmise în administrarea Grădiniței cu Program Prelungit ” Piticii Isteți ” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr.27772/2002.

5.Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a unui spațiu situat în Municipiul Zalău, Piața Iuliu Maniu, clădirea Transilvania corp A, în vederea desfășurării activității Partidului Mișcarea Populară.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției  Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Zalău.

7.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de administrare nr.44769 din 03.08.2015, încheiat cu Spitalul Județean de Urgență Zalău, pentru spațiul situat pe str. Pietriș nr.5, bl. GD8, ap.12, în suprafață de 28,82 mp

8.Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere datorate de domnul Vitan Rudolf.

9.Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere datorate de doamna Grec Maria.

10.Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere datorate de domnul Moldovan Iulian.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bãnești aferente personalului didactic și didactic auxiliar care solicitã decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reședințã la locul de muncã  și  de la locul de muncã în localitatea de reședințã pentru luna iunie 2019.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi, Organigramei și a Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Zalău și al Direcției publice comunitare de evidență a persoanelor Zalău.

13.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Zalău în AGA la societățile din subordinea Consiliului Local de a numi administratori provizorii până la finalizarea procedurilor de selecție a membrilor în consiliile de administrație, conform OUG nr. 109/2011.

 

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de licitație, a prețului de pornire la licitație și a caietului de sarcini întocmit în vederea vânzării cantității de 244,067 mc de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.

 

 

 

Diverse


© Primăria Municipiului Zalău