Consiliul Local - ordinea de zi a ședinței


ORDINE DE ZI pentru şedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Zalău din data de 19 aprilie 2019, orele 11:00


1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Municipiului Zalău pe anul 2019.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al SC Transurbis SA Zalău.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al SC Citadin Zalău SRL.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local aferent trimestrului I 2019 pe cele două secţiuni, respectiv secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, precum şi execuţia bugetului instituţiilor finanţate integral sau partial din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei anuale a Municipiului Zalău pentru perioada 2019 – 2023 la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord – Vest pentru platforma regională on-line.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului  privind  rezultatul  inventarierii patrimoniului public și privat al Municipiului Zalău  pe anul 2018.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului mediu lunar al subvenției și tipurile de servicii sociale pentru care se acordă subvenție din bugetul local al municipiului Zalău, precum și valoarea totală a subvenției alocate în anul 2019 pe fiecare asociație și fundație.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului.

9.Proiect de hotărâre privind modificarea, începând cu anul fiscal 2020, a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor, prin indexarea cu rata inflației în procent de 4,6%.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru introducerea terenului în intravilan în vederea construirii de locuințe individuale pe parcelele beneficiarilor”, prelungire str. Cascadei.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal în vederea schimbării regimului de înălțime pentru construire casă familială P+E+M” pentru imobilul teren particular situat pe str. Episcopiei, proprietatea numiților Rus Vasile și Rus Floare.

12 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Poliției Locale a municipiului Zalău pentru anul 2019.

13.Proiect de hotărâre privind completarea  inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Serviciului de Administrare a Domeniului Public Zalău, în baza  Centralizatorului financiar al categoriilor de lucrări, aferente investiției ,,Modernizare Piața Astralis“.

14.Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 22346 din 25.07.2005 încheiat între Municipiul Zalău și S.C. Davex Chiș S.N.C. şi aprobarea transmiterii concesiunii acestui teren în favoarea actualilor proprietari ai construcţiei edificate pe terenul concesionat.

15.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 59 din 28.02.2019 privind transmiterea în administrarea și gestionarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODES Sălaj a unor amplasamente, în vederea realizării de către operatorul S.C. Brantner Environment S.R.L. a unor puncte  gospodărești de colectare a deșeurilor în Municipiul Zalău.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat în Municipiul Zalău, str. Corneliu Coposu, nr.59, ap.4, în scopul desfășurării unor activități cultural artistice.

17.Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației și transmiterea în administrarea  Poliției Locale Zalău a unui spațiu situat în Municipiul Zalău, str. Spicului, nr. 11, - unitatea de tip container nr. 4, în suprafață de 14,40 mp.

18.Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței de necesitate din Municipiul Zalău, str. Spicului nr.11, ap.3, proprietatea publică a Municipiului Zalău.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic și didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reședință la locul de muncă și de la locul de muncă în localitatea de reședință pentru luna martie 2019.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din municipiul Zalău-etapa II-Teren Liceul de Artă „Ioan Sima”.

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din municipiul Zalău-etapa II-Zona Scala”.

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din municipiul Zalău-etapa II-Valea Sărmaș”.

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din municipiul Zalău-etapa II-Stână (fost cămin cultural și școală)”.

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din municipiul Zalău-etapa II-Teren Școala Gimnazială Corneliu Coposu”.

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiții aferent activelor date în concesiune, finanțat  din Fondul IID, respectiv redevența aferentă contractului de delegare nr. 479/07.12.2019, în anul 2019, pentru dezvoltarea și modernizarea serviciului de  colectare și transport pe raza  Municipiului Zalău.

26.Proiect de hotărâre privind  aprobarea tipului de licitație, a prețului de pornire la licitație și a caietului de sarcini întocmit în vederea vânzării cantității de 260,55 mc de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.

27.Proiect de hotărâre privind  modificarea modului de finanțare al Serviciului de Administrare a Domeniului Public Zalău din subordinea Consiliului Local al municipiului Zalău.

28.Solicitarea nr. 20991 din 02.04.2019 formulată de Niste Valer și soția Niste Raveca de modificare a Planului Urbanistic General aprobat prin HCL nr.117 din 17.05.2010.

29.Solicitarea nr.19637 din 27.03.2019 formulată de Societatea Enefi Energiahatakonysagi Nyrt Budapesta de revocare a HCL nr. 36 din 28.02.2019 privind declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică  de către Municipiul Zalău, în calitate de expropriator, a imobilelor ce constituie coridorul de expropriere în vederea realizării rețelei de canalizare menajeră din cadrul investiției publice ”Lucrări tehnico-edilitare pentru blocurile ANL - Cartier Dumbrava Nord din Municipiul Zalău”.

30.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 6 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii încheiat între serviciului de iluminat public din Municipiul Zalău nr. 24040/01.04.2016.

 

31.Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 407/29.11.2018 de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 353/25.10.2018 pentru aprobarea contractării de către Municipiul Zalău a unui împrumut bancar și aprobarea caietului de sarcini în vederea contractării acestui împrumut.

 

 

 

 


© Primăria Municipiului Zalău