Consiliul Local - Procesele verbale ale Consiliul Local Zalău


Procesul verbal al sedintei din 28 iunie 2006

Proces verbal
încheiat azi, 28.06.2006în ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Zalău.

Dl. FILIP VASILE
Declar deschise lucrările ședinței de astăzi, constatând că sunt prezenți 17 consilieri ai Consiliului Local Zalău. Lipsește dl. Plopeanu, BÎrsan, Trifan, Mureșan.
Precizez că au fost convocați toți consilierii.
în calitate de invitați participă la ședință: dl. Primar Radu CăpÎlnașiu, dl. Potroviță Stelian – secretar; dl. Labo Dorel – viceprimar, d-na Abrudan Onorica – viceprimar, d-na Ardelean Claudia, d-na Cuibuș Mariana, dl. Făgărășan Viorel, d-na Opriș Doina, d-na Pușcaș Rodica, dl. Sabău Gligore, dl Puiu Ion, dl. Matei Ardelean, dl. Pușcaș Ionel, dl. Sandu Constantin - directori și șefi de birouri din cadrul Primăriei Municipiului Zalău, Trif Vasile - delegatul sătesc din Stâna, reprezentanții presei.
Procesul verbal al ședinței anterioare este redactat și este la secretariat pentru consultare. Dacă aveți observații? – Nu sunt.
Supun spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare.
- Cine este pentru? – 17 consilieri.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

*
Dl. FILIP VASILE
Aveți ordinea de zi? Dacă sunt observații? – nu sunt!
Supun spre aprobare următoarea ORDINE DE ZI:
1.Proiect de hotărâre privind retragerea concesiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare din Municipiul Zalau,din favoarea S.C. Publiserv S.A. Zalau .
2.Proiect de hotarare privind modificarea bugetului local pe anul 2006, urmare aplicării HG 528/2006 si aprobarea tarifelor de folosire a bazelor sportive și a unitații de cazare Hotel Sport.
3.Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitație publică a unui teren proprietatea Statului Roman situatîn municipiul Zalău, str.Avram Iancu nr.49 , adiacent spațiului comercial din Bl.N17, parter,în favoarea SC CODIFLOR COM SRL Zalău,în vederea extinderii construcției existente.
4.Proiect de hotarare privind aprobarea listei beneficiarilor de abonamente lunare gratuite pentru transportul localîn comun.
5. Proiect de hotarare privind acceptarea unei donatii in domeniul public al Municipiului Zalau , oferita de Vegh Ferenc si Vegh Elisabeta.
6. Proiect de hotarare privind avizarea PUZ-ului Ansamblu de locuinte str.Paraului .
7. Proiect de hotarare privind completarea HCLl nr.187/04.07.2005 privind amenajarea si marcarea unor statii pentru operatorii de transport in comun pe trasee judetene.
8.Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului “Alimentare cu apa Stana-localitatea apartinatoare a Municipiului Zalau”.
9. Proiect de hotarare privind extinderea obiectului de activitate al Serviciului de Integrare Socio-Profesionala a tinerilor dezinstitutionalizati din cadrul DASC.
Diverse
D1.Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii tarifului serviciului public de canalizare din municipiul Zalău
D2- Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.21 a HCL nr.15/01.02.2006.
D3-Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.326/05.12.2005.
Dl. FILIP VASILE
Dacă mai sunt și alteîntrebări sau propuneri?
Avți ordinea de zi? La D4 este o propunere din partea celor care au câștigat licitația de organizare a “Zilele Romane” - să se facă o informare. Propun săîncepem această ședință cu această informare.
Supun spre aprobare această ordine de zi.
- Cine este pentru? – 17 consilieri.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

La ora 12,15 este prezent și dl Mureșan Silviu.

Dl. FILIP VASILE
D4. Informare.

Dl. FILIP VASILE
1.Proiect de hotărâre privind retragerea concesiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare din Municipiul Zalau,din favoarea S.C. Publiserv S.A. Zalau .
Comisia economică – aviz favorabil.
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Discuții, dacă sunt?
D-na MARC MARIA
Am oîntrebare. Avândîn vedere că CL este acționar la SC Publiserv și avem acolo reprezentanți, vreau săîntreb executivul ce seîntâmplă cu acestea?
Dl. MARGIN ADRIAN
Aceeașiîntrebare vreau să o pun și eu. Aț vrea să știu ce seîntâmplă ulterior luării acestei hotărâri, cu activele, pasivele darîn mod special cu datoriile Publiservului. Le preluăm noi la buget ca și costuri?
Dl. RADU CĂPîLNAȘIU
Această hotărâre nu este a executivului Primăriei. Hotărârea se va luaîn AGA Publiserv, se va stabili care este viitorul acestei societăți. Se discută practic de lichidarea societății conform Legii falimentului dar, urmează să se discuteîn cadrul AGA. Ca și datorii – cele mai multe datorii sunt de fapt către Bugetul de Stat. Datoriile curente sunt sub nivelul a ceea ce urmează a seîncasa, exceptând datoriile la Buget.
Dl. NISTORESCU RADU (și d-na Ciule pune aceeașiîntrebare)
Ar fi normal să neînțelegem să vedem ce avem de hotărât mâineîn AGA..
Dl. LABO DOREL
După ședința de CL o să discutăm, acum, sunt persoane care nu sunt interesate de această problemă..
Dl. FILIP VASILE
Dacă mai suntîntrebări? – nu
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- cine este pentru? – 18 consilieri.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

Cu 18 voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la retragerea concesiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare din Municipiul Zalau,din favoarea S.C. Publiserv S.A. Zalau .Dl. FILIP VASILE
2.Proiect de hotarare privind modificarea bugetului local pe anul 2006, urmare aplicării HG 528/2006 si aprobarea tarifelor de folosire a bazelor sportive și a unitații de cazare Hotel Sport.
Comisia economică – aviz favorabil.
Comisia juridică – aviz favorabil.
Comisia sport-cultură – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Discuții, dacă sunt?
D-na TRIF DAN SIMONA
Mi se pare normal să ca la toate aceste terenuri sportive, stadion, terenuri de tenis, Hotel - să apară inscripționat pe banner ca susținător al acestora Primăria Mun Zalău și Consiliul Local. Sunt anumite facilități pe care le oferim și ar trebui să se știe că sunt proprietatea Mun. Zalău.
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
Vom prelua această idee. în plus vreau să vă informez că Billa a câștigat licitația cu privire la “terenurile de tenis”, care va face toate aceste investiții conform caietului de sarciniîn plus 60000 de euro.
Dl. CONDEA ROMAN
în referat este specificat că se acceptă cu titlu gratuit darla capitolul venituri sunt precizate venituri din chirie pentru activități sportive. Dar, pentru cele două cluburi sportive nu se acordă anumite facilitățiîn această situație?
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
Este o HG care ne obligă să acordăm pentru CSM Armătura- aceste baze au fost ale lor. Vis a vis de celelalte Cluburi sportive rămâne la latitudinea Consiliului Local stabilirea tarifelor. Dacă se va veni ulterior cu o HCL pentru a asigura vreo facilitate pentru un anumit club sportiv, rămâne de văzut dar trebuie să ne gândim că trebuie să asigurăm finanțarea acestora. Se poate gândi o facilitate … rămâne de discutat. Acestea sunt tarifele preluate de la ANS.
Dl. FILIP VASILE
Dacă mai suntîntrebări? – nu
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- cine este pentru? – 18 consilieri.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

Cu 18 voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la modificarea bugetului local pe anul 2006, urmare aplicării HG 528/2006 si aprobarea tarifelor de folosire a bazelor sportive și a unitații de cazare Hotel Sport.

Dl. FILIP VASILE
3.Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitație publică a unui teren proprietatea Statului Roman situatîn municipiul Zalău, str.Avram Iancu nr.49 , adiacent spațiului comercial din Bl.N17, parter,în favoarea SC CODIFLOR COM SRL Zalău,în vederea extinderii construcției existente.
Comisia economică – aviz favorabil cu modificarea redevenței la 500ron/mp.
Comisia juridică – aviz favorabil.
Comisia urbanism –în comisia de urbanism situația este de 50%.
Dl. FILIP VASILE
Discuții, dacă sunt?
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
Deci, preiau ceea ce dorește comisia economică – cu privire la modificarea redevenței.
Dl PRODAN ONUȚ
A mai fost de câteva ori discutat acest proiect. Nu există o unitate cu privire la aceste extinderi și de aceea m-am opus – pentru a nu distruge ceea ce a fost frumosîn oraș.
Dl. MUREȘAN SILVIU
Vreau săîntreb dacă cineva din comisia de urbanism s-a deplasat la fața locului și dacă se pretează acolo așa ceva?
Dl. NISTORESCU RADU
Nuîncurcă cu nimic stația de autobus. Este o baracă metalică autorizatăîn acel loc și se vrea să-I dea o altă față, să oînlocuiască pe cea veche.
Dl. ONAC ALEXANDRU
Părerea mea este că noi nu suntem competenți și că nu avem pregătirea necesară pentru a judeca asemenea lucruri. Nu suntem arhitecți ! fiecare-și dă cu părerea… eu cred că este o chestiune de principiu. Ar trebui ca cineva de la sistematizare să spună “așa se face” și apoi să hotărâm. Așa cum și-au bătut joc de curtea interioară de la Prefectură acum acest lucru seîntâmplă și aici, la Primărie. Ce-s cu scările, cu mozaicul … care nu au nici o legătură cu clădirea asta? Și, nu cu niște incompetenți din punct de vedere arhitectural se face treaba asta ci cu oameni competenți, dacă avem așa ceva! Nu sunt de acord cu nicio concesionare de teren până nu se face un studiu de către arhitecți și de către specialiștiîn domeniu.
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
Vis a vis de curtea interioară, vă dau dreptate.. din păcate nici eu nu am fost mulțumit de ceea ce s-a realizat dar din păcate nu s-a ținut cont de aceste aspecteîn momentulîn care s-a organizat licitația. Sunt de acord cu ceea ce ați spus dumneavoastră, chiar am solicitat prin cerere de ofertă să avem posibilitatea de a consulta arhitecți și amîncheiat contract cu doi profesori universitari de la Facultatea de Arhitectură dar pe care, din păcate, nu I-am prea consultat. Ar trebui să revenim asupra acestui aspect… dar, vis a vis de acest proiect eu consider că nu este nici o problemă. Nu cred că prin ceea ce se dorește acolo va fi afectată stația de autobus sau zona. Rămâne la latitudinea noastră, trebuie să impunem un anumit trend. Oricum de luna viitoare va dispărea posibilitatea de a seîncheia concesiuni până când prin HG se vor stabili precizări cu privire la concesiuni.
Dl. FILIP VASILE
Dacă mai suntîntrebări? – nu
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- cine este pentru? – 11 consilieri.
- Abțineri? – Balogh, Trif, Condea, Marc.
- împotrivă? – Prodan Onac, Matyi.

RESPINS

Dl. FILIP VASILE
4.Proiect de hotarare privind aprobarea listei beneficiarilor de abonamente lunare gratuite pentru transportul localîn comun.
Comisia economică – aviz favorabil.
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Discuții, dacă sunt? - nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre
- Cine este pentru? – 18 voturi.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

Cu 18 voturi “pentru” a fost aprobat proeictul de hotărâre privind aprobarea listei beneficiarilor de abonamente lunare gratuite pentru transportul localîn comun.


Dl. FILIP VASILE
5. Proiect de hotarare privind acceptarea unei donatii in domeniul public al Municipiului Zalau , oferita de Vegh Ferenc si Vegh Elisabeta.
Comisia economică – aviz favorabil.
Comisia juridică – aviz favorabil.
Comisia de urbanism – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Discuții, dacă sunt? - nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre
- Cine este pentru? – 18 voturi.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

Cu 18 voturi “pentru” a fost aprobat proeictul de hotărâre privind acceptarea unei donatii in domeniul public al Municipiului Zalau , oferita de Vegh Ferenc si Vegh Elisabeta.Dl. FILIP VASILE
6. Proiect de hotarare privind avizarea PUZ-ului Ansamblu de locuinte str.Paraului.
Comisia economică – aviz favorabil.
Comisia juridică – aviz favorabil.
Comisia de urbanism – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Discuții, dacă sunt? întrebări?
Dl. MARGIN ADRIAN
în legătură cu proiectul de hotărâre aș vrea să aducîn atenția dumneavoastră faptul că la intrarea pe această stradă există un indicator care limitează accesul mașinilor cu tonaj mai mare de 3,5 tone. în condițiileîn care s-a stabilit acest lucu și nu se respectă – ceea ce s-a lucrat anul trecut acum se degradează iarîn condițiileîn care există – pentru ceea ce am avizatîn puz, care sunt condițiile de acces acolo? Nu se poate analiza o variantă de acces? (Din drumul județean)
D-na MARC MARIA
Este o zonăîn plină dezvoltare și mă bucur că este așa, este o zonă de care avem grijă și mă bucur că este așa, dar am rugămintea dacă se poate, să ne uităm și la celelalte zone ale orașului. Mulțumesc!
Dl. FILIP VASILE
Mulțumim, d-na Marc! Dar subiectul acestui proiect de hotărâre este “aprobare PUZ”. S-a ridicat o problemă foarte serioasă, este gravă! Este vorba despre o investiție a noastră a Consiliului Local, care se degradează…
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru? – 18 voturi.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

Cu 18 voturi “pentru” a fost aprobat proeictul de hotărâre privind avizarea PUZ-ului Ansamblu de locuinte str.Paraului.


Dl. FILIP VASILE
7. Proiect de hotarare privind completarea HCLl nr.187/04.07.2005 privind amenajarea si marcarea unor statii pentru operatorii de transport in comun pe trasee judetene.
Comisia economică – aviz favorabil.
Comisia juridică – aviz favorabil.
Comisia de urbanism – aviz favorabil.
Discuții, dacă sunt? întrebări?
Dl. POP GHEORGHE
Ceînseamnă amenajarea unor noi spații față de cele existente?
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
Se vor pune “table”, indicator pentru stație.
Dl. NISTORESCU RADU
Avândîn vedere faptul că stațiile suntîntreținute de ADP măîntreb dacă nu ar trebui să majorăm tarifele. Eu propun să dublăm tarifele.
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
îmiînsușesc.
(discuții controversate)
Dl. FILIP VASILE
Mai sunt și alte propuneri? – nu
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre cu propunerea de dublare a taxei, propunereînsușită de Primar.
- Cine este pentru? – 14 voturi.
- Abțineri? – Pop, Trif, Condea, Marc
- împotrivă? – nu sunt.

Cu 14 voturi “pentru” a fost aprobat proeictul de hotărâre privind completarea HCLl nr.187/04.07.2005 privind amenajarea si marcarea unor statii pentru operatorii de transport in comun pe trasee judetene.Dl. FILIP VASILE
8.Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului “Alimentare cu apa Stana-localitatea apartinatoare a Municipiului Zalau”.
Comisia economică – aviz favorabil.
Comisia juridică – aviz favorabil.
Comisia de urbanism – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Discuții, dacă sunt? întrebări? – nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru? – 18 voturi.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

Cu 18 voturi “pentru” a fost aprobat proeictul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului “Alimentare cu apa Stana - localitatea apartinatoare a Municipiului Zalau”.


Dl. FILIP VASILE
9. Proiect de hotarare privind extinderea obiectului de activitate al Serviciului de Integrare Socio-Profesionala a tinerilor dezinstitutionalizati din cadrul DASC.
Comisia economică – aviz favorabil.
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Dacă sunt discuții?
Dl. MARGIN ADRIAN
Cred că la art.1 putea fi scris altfel, de exemplulucrări deîntreținere a gospodăriei sau altceva.
D-na PUȘCAȘ RODICA
Sunt lucrări punctuale pe care noi am considerat că acești tineri le pot face.
Dl. FILIP VASILE
Discuții, dacă mai sunt? întrebări? – nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru? – 18 voturi.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

Cu 18 voturi “pentru” a fost aprobat proeictul de hotărâre privind extinderea obiectului de activitate al Serviciului de Integrare Socio-Profesionala a tinerilor dezinstitutionalizati din cadrul DASC.

Diverse
Dl. FILIP VASILE
D1.Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii tarifului serviciului public de canalizare din municipiul Zalău
Comisia economică – nu se poate pronunța pentru că anterior am discutat despre retragerea concesiunii la Publiservcum și cum să aprobăm cu o dată anterioară. La art. 2 este specificat cu ducerea laîndeplinire la SC Publiserv- ori, noi am aprobat retragerea concesiunii
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
Deci, ce seîntÎmplă: au fost făcute niște demersuri la Autoritatea Națională de Reglementare care auînsemnat niște costuri. Aceste tarife vor fi preluate de către Compania de Apă Someș, nu este nici o problemă…
Dl POTROVIȚĂ STELIAN
Altfel, trebuie să respectăm din nou procedura de două luni de zile
Aceste demersuri auînceput acum trei luni și au trecut prin niște faze
Dl. MARGIN ADRIAN
Din punct de vedere juridic este legal, aceasta esteîntrebarea? avÎndîn vedere că de la data de 1.07 Publiservul nu mai are serviciulîn concesiune iar noi aprobăm la o dată ulterioară majorarea tarifului. Avem un alt operator după 1 iulie. Eventual să nu apară Publiserv, să facem direct pe Compania de apă..
Dl. LABO DOREL
La data de astăzi operatorul de apă este știut și ar fi trebuit să-l știți și dumneavoastră dacă ați fi participat la dezbaterea publică ca reprezentant al cetățenilor (cine ne-a chemat?) vă rog să vă informați. Dumneavoastră acuzați executivul că a propus un proiect de hotărâre prea târziu. Nu a putut să facă altfel pentru că au fost necesare niște demersuri care durează. Acest serviciu se preia de către Compania de Apă …
Dl. POTROVIȚĂ STELIAN
în proiectul de hotărâre trebuie eliminat la art. 2 “SC Publiserv” pentru că șiîn titlu este vorba despre un serviciu de canalizare, indiferent cine-l va presta va fi acest tarif. Atunci, vom stabili cine va duce laîndeplinire ..nici o problemă nu este.
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
Să completăm art și să spunem “cu ducere laîndeplinire operatorul” – eîn regulă.
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre cu modificările propuse șiînsușite de Primar.
- Cine este pentru? – 15 voturi.
- Abțineri? - nu sunt
- împotrivă? – Pop, Condea, Onac

Cu 18 voturi “pentru” a fost aprobat proeictul de hotărâre privind aprobarea majorarii tarifului serviciului public de canalizare din municipiul Zalău


Dl. FILIP VASILE
D2- Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.21 a HCL nr.15/01.02.2006.
Comisia economică – aviz favorabil.
Comisia juridică – aviz favorabil.
Comisia de urbanism – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Discuții, dacă mai sunt? întrebări? – nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru? – 18 voturi.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

Cu 18 voturi “pentru” a fost aprobat proeictul de hotărâre privind modificarea anexei nr.21 a HCL nr.15/01.02.2006.


Dl. FILIP VASILE
D3-Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.326/05.12.2005.
Comisia economică – aviz favorabil cu modificarea datei – 1.07.2006.
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Discuții, dacă mai sunt? întrebări? – nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre cu modificarea făcută.
- Cine este pentru? – 18 voturi.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

Cu 18 voturi “pentru” a fost aprobat proeictul de hotărâre privind modificarea HCL nr.326/05.12.2005.


Dl. FILIP VASILE
Domnilor consilieri, ordinea de zi a fost epuizată. Vă mulțumesc pentru participare și implicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
FILIP VASILE

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL MUN. ZALĂU
STELIAN POTROVIȚĂ


© Primăria Municipiului Zalău