Consiliul Local - Procesele verbale ale Consiliul Local Zalău


Procesul verbal al sedintei din 12 iunie 2006

Proces verbal
încheiat azi, 12.06.2006în ședința ordinară a Consiliului Local al
Municipiului Zalău.


Dl. FILIP VASILE
Declar deschise lucrările ședinței de astăzi, constatând că sunt prezenți 17 consilieri ai Consiliului Local Zalău. Lipsește dl. Margin, dl Duca, dl BÎrsan, d-na TrifDan Simona.
Precizez că au fost convocați toți consilierii.
în calitate de invitați participă la ședință: dl. viceprimar Abrudan Onorica, dl. Potroviță Stelian – secretar; d-na Ardelean Claudia, dl. Lipovan Ioan, dl. Făgărășan Viorel, d-na Opriș Doina, d-na Pușcaș Rodica, dl. Sabău Gligore, dl Puiu Ion, dl. Matei Ardelean, dl. Pușcaș Ionel, dl. Sandu Constantin - directori și șefi de birouri din cadrul Primăriei Municipiului Zalău, Trif Vasile - delegatul sătesc din Stâna, reprezentanții presei.
Procesul verbal al ședinței anterioare este redactat și este la secretariat pentru consultare. Dacă aveți observații? – Nu sunt.
Supun spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare.
- Cine este pentru? – 17 consilieri.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

*
Dl. FILIP VASILE
Aveți ordinea de zi? Dacă sunt observații? – nu sunt!
Supun spre aprobare următoarea ORDINE DE ZI:
1.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetatean de onoare” al Municipiului Zalau d-lui Guset Gh.Calin.
2. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetatean de onoare” al Municipiului Zalau d-nei Maier (n.Farcau ) Ramona Petruta .
3. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire a unui teren proprietatea Statului roman in favoarea d-nei Tunyogi Iohana.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea listei beneficiarilor de abonamente lunare gratuite pentru transportul localîn comun
5. Proiect de hotarare privind aprobarea corectarii tarifelor cuprinse in anexa nr.II a HCL nr.245/2005.
6. Proiect de hotarare privind modificarea unor tarife practicate de DG ADP Zalau.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico economice aferenta obiectivului de investitii “Bransamente canalizare menajera str.Fabricii “ din Municipiul Zalau.
8.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico economice aferenta obiectivului de investitii “Bransamente canalizare menajera a basei Camin IAIFO corp B,C” din Municipiul Zalau.
9.Demers al Centrului Informational Tighina-Republica Moldova pentru acordarea unui sprjin financiar .
10. Proiect de hotarare privind modificarea bugetului local si a listei de investitii pentru anul 2006.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ-lui Crangului.
12.Proiect de hotarare privind aprobarea unor PUD-uri.
13. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Municipiului Zalau in domeniul privat a unor imobile si concesionarea prin licitatie publica a cestora in vederea realizarii unui complex comercial.
14.Informare privind actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Zalau.
15. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu proprietatea publica a Municipiului Zalau.
16.Proiect de hotarare privind alocarea unei sume din bugetul Serviciului taxe speciale.
17.Proiect de hotarare privind modificarea HCL 86 din 8 mai 2006 privind aprobarea aprobarea/respingerea cererilor formulate de tineri in temeiul Legii nr.15/2003 ,in vederea atribuirii in folosinta gratuita,pe durata existentei constructiilor ,de terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala.
18.Informare privind activitatea SC Transurbis SA Zalau.
19. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico economice aferenta obiectivului de investitii “Asigurare utilitati in locatia fostei gospodarii anexe IAIFO si amenajarea unui grup social si oficiu “.
20. Proiect de hotarare privind alocarea unor sume din rezerva bugetara.
21. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Zalau. 22.Acord de principiu privind efectuarea unei deplasari in strainatate a primarului municipiului Zalau.
23.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetatean de onoare” al Municipiului Zalau d-lui Pop Florian
24. Proiect de hotărâre privind conecsionarea directa a unui teren in vederea extinderii unui cabinet stomatologic –Bl.Lira,ap.4.
25. Proiect de hotărâre privind conecsionarea directa a unui teren in vederea extinderii unui cabinet de kineto-terapie –Bl.A-2,sc.B,ap.17.
26 Proiect de hotărâre privindînchirierea unui spațiu situatîn str. Unirii nr.15,în favoarea Partidului Verde
27. Proiect de hotărâre privindînchirierea prin licitație publică a unui spațiuîn vederea amenajării unui cabinet medical.
28. Proiect de hotarare privind modificarea bugetului local pe anul 2006, urmare aplicării HC 528/2006 si aprobarea tarifelor de folosire a bazelor sportive și a unitații de cazare Hotel Sport
DIVERSE
D1. Proiect de hotarare privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construirea unei case unifamiliale pe str.Fabricii nr.11
D2. Proiect de hotarare privind sistarea completării listei de așteptare pentru atribuirea autorizațiilor de taxi permanente și anularea autorizațiilor devenite vacante după epuizarea listei de așteptare existente.
D3. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritați pe anul 2006 pentru repartizarea locuințelor executate din fonduri ANL.
D4. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitație publică a unui teren proprietatea Statului Roman situatîn municipiul Zalău, b-dul Mihai Viteazul, adiacent spațiului comercial din Bl.E-3, parter,în favoarea SC PRODAS SA Zalău,în vederea extinderii construcției existente.
D5. Proiect de hotarare privind aprobarea Convenției de garanție dintre Ministerul Finanțelor Publice și Compania de Apă Someș SA Cluj
D6. Proiect de hotarare privindînchirierea imobilului situatîn municipiul Zalău, b-dul Mihai Viteazul nr. 23/A, proprietatea municipiului Zalău,în favoarea SC Compania de Apă Someș SA Cluj.
D7. Proiect de hotarare privind aprobarea finanțării din bugetul local a părții ce constituie contribuția proprie a municipiului Zalău la proiectul „ Modernizarea și extinderea stației de epurare și a rețelei de canalizare pentru dezvoltarea durabilă a municipiului Zalău”
D8. Proiect de hotarare privind răscumpărarea de la SC Publiserv SA a unor mijloace fixe aflateîn patrimoniul societății și concesionarea acestora către SC Compania de Apă Someș SA Cluj.
D9. Proiect de hotarare privind acceptarea unei donații oferite de Consiliul local al comunei Meseșenii de Jos.
D.10Informare –contestație atribuire directă traseeîn favoarea SC Transurbis SA
D.11 Informare privind deplasarea d-lui primarîn Polonia.
D.12 Informare privind deplasarea d-lui viceprimarînUngaria.
Dl. FILIP VASILE
Dacă mai sunt și alteîntrebări sau propuneri?
Dl. POTROVIȚĂ STELIAN
Pentru că avem o urgență propun să discutăm maiîntâi proiectul de la D5, Informarea de la punctul 15 și apoi proiectul de la D4.
Dl. FILIP VASILE
Supun spre aprobare ordinea de zi cu modificările propuse.
- Cine este pentru? – 17 consilieri.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

Dl. FILIP VASILE
D5. Proiect de hotarare privind aprobarea Convenției de garanție dintre Ministerul Finanțelor Publice și Compania de Apă Someș SA Cluj.
Dl. FILIP VASILE
Avizul comisiilor.
Dl BRUSTAN EMILIAN
Comisia de urbanism – aviz favorabil.
Dl ONAC ALEXANDRU
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Comisia economică – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Discuții, dacă sunt? întrebări? – nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru? – 17 consilieri
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.


Cu 17 voturi “pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Convenției de garanție dintre Ministerul Finanțelor Publice și Compania de Apă Someș SA Cluj.


14.Informare privind actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Zalau.
Reprezentanții firmei Experient Project a câștigat licitația cu privire la reactualizare PUG și prezintăîn cadrul ședinței CL propunerea lor cu privire la PUG.


Dl. FILIP VASILE
D4. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitație publică a unui teren proprietatea Statului Roman situatîn municipiul Zalău, b-dul Mihai Viteazul, adiacent spațiului comercial din Bl.E-3, parter,în favoarea SC PRODAS SA Zalău,în vederea extinderii construcției existente.
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Comisia economică – acum nu s-a discutatîn comisia de urbanism, nu a fost pe ordinea de zi iar când a fost a primit aviz negativ.
Dl. ONAC ALEXANDRU
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. HAIDUC VASILE
în comisia de urbanism a fost parțial respins și eu nu văd nicio problemăîn această extindere. Practic, cu aceasta se rezolvă colectarea apelor pluviale, se elimină problema subsolului care este un adevărat focar de infecție. Singura problemă și aș propune comisiei de urbanism ca această extindere să se facă funcție de golul de aerisire de la demisol.
Dl. VEREȘ ERNESTIN
Aș vrea să știu ce s-a modificat față de ședința anterioarăîn care a fost analizat? Pentru preț s-a respins?
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Eu vreau să vă amintesc că acest proiect de hotărâre a avut aviz nefavorabil din partea comisie pentru că majoritatea a votatîmpotrivă. Datorită faptului că această planșă este doar o propunere de dezmembrare și nu este o schiță a ceea ce se dorește să seîndeplinească și noi nu ne putem da seama – de unde și până unde… noi am solicitat când am solicitat prima dată să vină cu modificăriîn sensul reducerii cu câțiva metri pătrați a suprafeței respective pentru a se puteaîncadraîn zona respectivă și pentru a nu obstrucționa atât vizibilitatea cât și circulația. Dacă vă uitați cu atenție avem doar o dezmembrare topo și noi nu putem să aprobăm o concesionareîn mijlocul orașului pe baza unei simple dezmembrări. Dacă venea și cu o propunere și o schiță pentru eliberare de autorizație de construire atunci nu am fi avut nimicîmpotrivă. Și este a V-a oară când acest proiect vineîn atenția noastră … nu este rea voință din partea noastră a consilierilor dar…
Dl. ONAC ALEXANDRU
Euîntotdeauna am fostîmpotrivă ca să se atribuie astfel de terenuri pentru extindere sapții. Dar, e prima dată când aud că solicitați să vedeți o schițăînainte de a se aproba o astfel de extindere. Toate au fost aprobate fără o schiță și fără un proiect.
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Este fals pentru căîn comisia de urbanism s-a cerut să se aducă documentație pentru toate proiectele care au fost aprobate.
Dl. HAIDUC VASILE
La servicul de urbanism există proiectul, se poate vedea, se poate consulta.
Dl. FILIP VASILE
Rețin că dl Primar a fostîn teren după ultima ședință de Consiliuîn care a fost discutat proiectul și punctul de vedere a dânsului era că “esteîn regulă” drept urmare a și propus acest proiect de hotărâre pe ordinea de zi.
Dl POTROVIȚĂ STELIAN
Aș vrea să completez căîn discuțiile purtate dimineață cu dl Viceprimar Labo, pe marginea acestui proiect de hotărâre, același punct de vedere are și dl. Viceprimar cu dl Primar, consideră că se poate…
Dl. FILIP VASILE
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
- cine este pentru? -17 consilieri
-împotrivă? Abțineri? – nu sunt.

Cu 17 voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la concesionarea fara licitație publică a unui teren proprietatea Statului Roman situatîn municipiul Zalău, b-dul Mihai Viteazul, adiacent spațiului comercial din Bl.E-3, parter,în favoarea SC PRODAS SA Zalău,în vederea extinderii construcției existente.


Dl. FILIP VASILE
1.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetatean de onoare” al Municipiului Zalau d-lui Guset Gh.Calin.
Comisia economică – aviz favorabil.
D-na MARC MARIA
Comisia sport-cultură – aviz favorabil
Dl. ONAC ALEXANDRU
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dar, am oîntrebare – dacă dânșii au fost invitați să participe la ședință.
Dl. POTROVIȚĂ STELIAN
Nu au fost invitați pentru că nu suntîn localitate, dl. Gușet esteîn turneu… urmează ca, dacă vor primi acest titlu, li se vaînmânaîn cadru festiv de “Zilele Zalăului”. Și,în plus, nu vrem să punem pe nimeniîntr-o lumină nefavorabilă.. să vină aici și să nu fie validat.
Dl. FILIP VASILE
Discuții, dacă mai sunt?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
- cine este pentru? -17 consilieri
-împotrivă? Abțineri? – nu sunt.

Cu 17 voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la conferirea titlului de “Cetatean de onoare” al Municipiului Zalau d-lui Guset Gh.Calin.


Dl. FILIP VASILE
2. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetatean de onoare” al Municipiului Zalau d-nei Maier (n.Farcau ) Ramona Petruta .
Comisia economică – aviz favorabil.
D-na MARC MARIA
Comisia sport-cultură – aviz favorabil
Dl. ONAC ALEXANDRU
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Discuții, dacă mai sunt?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
- cine este pentru? -16 consilieri
- Abțineri? – 1 Maty
-împotrivă?– nu sunt.

Cu 16 voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la conferirea titlului de “Cetatean de onoare” al Municipiului Zalau d-nei Maier (n.Farcau ) Ramona Petruta .

Dl. FILIP VASILE
23.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetatean de onoare” al Municipiului Zalau d-lui Pop Florian.
Comisia economică – aviz favorabil.
D-na MARC MARIA
Comisia sport-cultură – aviz favorabil
Dl. ONAC ALEXANDRU
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. VEREȘ ERNESTIN
Aș propune să discutăm următoarea problemă: câte titluri de cetățean de onoare dorim să conferim annual. Este cel maiînalt Titlu care se poate acorda de Municipiu. Un titlu are valoare atâta timp cât nu-l posedă foarte mulți. Eu aș propune să ne gândim … să nu conferim acum 3, 5, n titluri anuale… poate ar fi bine să aprobăm mai puține titluri și, așa, mai argumentat – ar avea o valoare mult mai mare – nu materială pentru că nu acordăm avantaje materiale, ci spiritual..
Dl. POTROVIȚĂ STELIAN
Nu și-a propus nimeni un număr și să fiți convinși că ne-am gândit. Cine a inițiat proiectul de hotărâre a și gândit. Dar, repet, niciodată nu a fost refuzată luareîn discuție a unei propuneri formulată de un consilier local sau a Societății Civile când s-a făcut propunerea să se facă Cetățean de Onoare din partea unor instituții, toată lumea a fost deschisă, indiferent cine a fost la conducerea Primăriei. Vreau să vă mai spun că nu ne-am propus acum să facem “pe bandă rulantă” Cetățeni de Onoare. Aceste propuneri sunt rodul gândirii executivului din perioada aceasta. Sigur, se dorește ca aceștia să fie prezenți la “Zilele Zalăului” și cu această ocazie să le fieînmânat Titlul.
Dl. FILIP VASILE
Discuții, dacă mai sunt?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
- cine este pentru? -14 consilieri
- Abțineri? – 2 Plopeanu, Brustan
-împotrivă?– nu sunt.
- Dl Onac nu esteîn sală.

Cu 14 voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la conferirea titlului de “Cetatean de onoare” al Municipiului Zalau d-lui Pop Florian.

Dl. FILIP VASILE
3. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire a unui teren proprietatea Statului roman in favoarea d-nei Tunyogi Iohana.
Comisia economică – aviz favorabil.
Comisia juridică – aviz favorabil
Comisia de urbanism – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Dacă mai suntîntrebări? Discuții? – nu sunt
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
- cine este pentru? – 17 consilieri?
- împotrivă? Abțineri? – nu sunt.


Cu 17 voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire a unui teren proprietatea Statului roman in favoarea d-nei Tunyogi Iohana.


Dl. FILIP VASILE
4. Proiect de hotarare privind aprobarea listei beneficiarilor de abonamente lunare gratuite pentru transportul localîn comun.
Comisia economică – aviz favorabil.
Comisia juridică – aviz favorabil
Dl POTROVIȚĂ STELIAN
Sunt 42 de poziții.
Dl. FILIP VASILE
Dacă mai suntîntrebări? Discuții? – nu sunt
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
- cine este pentru? – 17 consilieri?
- împotrivă? Abțineri? – nu sunt.


Cu 17 voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de abonamente lunare gratuite pentru transportul localîn comun.


Dl. FILIP VASILE
5. Proiect de hotarare privind aprobarea corectarii tarifelor cuprinse in anexa nr.II a HCL nr.245/2005.
Comisia economică – aviz favorabil.
Comisia juridică – aviz favorabil
Dl. FILIP VASILE
Dacă mai suntîntrebări? Discuții?
Dl VEREȘ ERNESTIN
Aș vrea săîntreb ceînseamnă corectarea prin aplicarea cotei de TVA, cum se va aplica, nuînțeleg ceînseamnă, cum se va calcula?
Dl. LIPOVAN
îN Hotărârea din luna Octombrie era stipulată o NOTĂ care preciza că tarifele din anexa 2 punctul 3 șiu 4 nu cuprinde TVA. După stabilirea cotei de TVA pentru anul 2006 se va face corectarea acestora. Probabil că ar fi trebuit să o facem mai repede dar,..
Dl. PLOPEANU STELIAN
Deci, consider că nu suntemîn măsură să schimbăm noi cota de TVA la 20%, nu este corect…
Dl POTROVIȚĂ STELIAN
S-a rotunjit, este suma obținuttă prin rotunjire. Precizarea este cu rotunjire. Tariful se rotunjește. Exprimarea este greșită.
Dl. LIPOVAN
La tarif se aplică TVA și rezultatul se rotujește..
Dl. FILIP VASILE
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
- cine este pentru? – 15 consilieri?
- împotrivă? - Brustan
- Abțineri? – Haiduc.


Cu 15 voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea corectarii tarifelor cuprinse in anexa nr.II a HCL nr.245/2005.


Dl. FILIP VASILE
6. Proiect de hotarare privind modificarea unor tarife practicate de DG ADP Zalau.
Comisia economică – aviz favorabil.
Comisia juridică – aviz favorabil
Dl. FILIP VASILE
Dacă mai suntîntrebări? Discuții? - nu
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
- cine este pentru? – 17 consilieri?
- împotrivă? Abțineri? – nu sunt.


Cu 17 voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la modificarea unor tarife practicate de DG ADP Zalau.Dl FILIP VASILE
7. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico economice aferenta obiectivului de investitii “Bransamente canalizare menajera str.Fabricii “ din Municipiul Zalau.
Comisia economică – aviz favorabil.
Comisia juridică – aviz favorabil
Comisia de urbanism – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Dacă mai suntîntrebări? Discuții?
Dl. POTROVIȚĂ STELIAN
Cu o singură observațieîn titlu – documentația se aflăîn fază de studiu de fezabilitate.
Dl. FILIP VASILE
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre cu observația făcută de dl. Secretar.
- cine este pentru? – 17 consilieri?
- împotrivă? Abțineri? – nu sunt.


Cu 17 voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice aferenta obiectivului de investitii “Bransamente canalizare menajera str.Fabricii “ din Municipiul Zalau.


Dl FILIP VASILE
8.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico economice aferenta obiectivului de investitii “Bransamente canalizare menajera a basei Camin IAIFO corp B,C” din Municipiul Zalau.
Comisia economică – aviz favorabil.
Comisia juridică – aviz favorabil
Comisia de urbanism – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Dacă mai suntîntrebări? Discuții? – NU
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre
- cine este pentru? – 17 consilieri?
- împotrivă? Abțineri? – nu sunt.


Cu 17 voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice aferenta obiectivului de investitii “Bransamente canalizare menajera a basei Camin IAIFO corp B,C” din Municipiul Zalau.
Dl. FILIP VASILE
9.Demers al Centrului Informational Tighina-Republica Moldova pentru acordarea unui sprjin financiar .
Dl. FILIP VASILE
Dacă mai suntîntrebări? Discuții?
D-na ABRUDAN ONORICA
Aș avea o propunere avândîn vedere demersul care s-a făcut. Aș veni cu o propunere de creere a unui comitet de inițiativăîmpreună cu DASC, cu Dir. Economică cu dumneavoastră dacă doriți să ne sprijinițiînîncercarea de a primi fonduri pentru a-I ajuta.
Dl. PLOPEANU STELIAN
Eu sunt pentru a-I sprijini.
Dl. FILIP VASILE
Mulțumim.Dl. FILIP VASILE
10. Proiect de hotarare privind modificarea bugetului local si a listei de investitii pentru anul 2006.
Comisia economică – aviz favorabil.
Comisia juridică – aviz favorabil
Comisia de urbanism – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Dacă mai suntîntrebări? Discuții?
Dl. VEREȘ ERNESTIN
Am oîntrebare. De ce se face la Ferma Meseș și nu la cea de pe str. Crasnei? Nu țin minte când am hotărât asta și nuînțeleg de ce acolo se face? Nici nu este parcelată și se face PUG. Când se va ajunge să se facă șiîn zoneleîn care sunt case de peste 100 de ani și nu există utilități.
Dl. FILIP VASILE
Este corect cum puneți dumneavoastră problema dar, este o zonă nouă care se va dezvolta iar canalizarea orașului este deja cuprinsîntr-un proiect.
Dl. VEREȘ ERNESTIN
Răspunsul că nu sunt bani nu pot să-l accept. De unde bani…
Dl. NISTORESCU RADU
Mă simt nevoit să subscriu părerii colegului meu pentru că am aceeași părere. într-adevăr nu mi se pare normal ca cetățeni care plătesc de zeci de ani impozite și taxe să nu beneficieze de facilități și să mergemînîntâmpinarea celor care acum doresc să construiască. Desigur,întrebarea mea este retorică.
D-na OPRIȘ DOINA
Acest proiect a fost cuprinsîn buget.
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Comisia de urbanism a dat aviz favorabilîntrucât nu aveam proiectul de hotărââreîn față dar informația a fost de la executiv că este vorba despre investiția de la Grădiniță cu care am fost de acord.
Dl. FILIP VASILE
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre
- cine este pentru? – 12 consilieri?
- Abțineri? – Brustan, Vereș, Nistorescu, Trifan, Balogh - 5
- împotrivă – nu sunt.


Cu 12 voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la modificarea bugetului local si a listei de investitii pentru anul 2006.

Dl. FILIP VASILE
11. Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ-lui Crangului.
Comisia economică – aviz favorabil.
Comisia juridică – aviz favorabil
Comisia de urbanism – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Dacă mai suntîntrebări? Discuții? - nu.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre
- cine este pentru? – 17 consilieri?
- împotrivă? Abțineri? – nu sunt.


Cu 17 voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea PUZ-lui Crangului.


Dl. FILIP VASILE
12.Proiect de hotarare privind aprobarea unor PUD-uri.
Comisia economică – aviz favorabil.
Comisia juridică – aviz favorabil
Comisia de urbanism – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Dacă mai suntîntrebări? Discuții? - nu.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre
- cine este pentru? – 17 consilieri?
- împotrivă? Abțineri? – nu sunt.


Cu 17 voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unor PUD-uri.


Dl. FILIP VASILE
13. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Municipiului Zalau in domeniul privat a unor imobile si concesionarea prin licitatie publica a cestora in vederea realizarii unui complex comercial.
Comisia economică – aviz favorabil cu propunerea de modificare a art. 4 . valoarea minimă a redevenței să fie de minim de 7000 euro iar plata redevenței să se achiteîn doi ani.
Dl. ABRUDAN ONORICA
Mi-amînsușit propunerea.
Comisia juridică – aviz favorabil
Comisia de urbanism – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Dacă mai suntîntrebări? Discuții?
Dl- PLOPEANU STELIAN
Nu ar fi trebuit să știm și noi despre această investiție, ce valoare are?… ce recuperăm?
Dl. POTROVIȚĂ STELIAN
Câștigătorul licitației, conform caietului de sarcini, va despăgubi Municipiul Zalău cu valoarea expertizată a clădirii care se dărâmă. Este consemnatîn caietul de sarcini care este parte integrantă a …
Dl. FILIP VASILE
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre cu modificările propuse șiînsușite de Primar.
- cine este pentru? – 13 consilieri?
- Abțineri? – Pop, Conde, Marc, Plopeanu
- împotrivă?– nu sunt.


RESPINS

Dl. FILIP VASILE
15. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu proprietatea publica a Municipiului Zalau.
Comisia economică – aviz favorabil
Comisia juridică – aviz favorabil
Comisia de urbanism – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Dacă mai suntîntrebări? Discuții?
D-na MARC MARIA
Domnilor, așa ușorînchiriem aici spații pe bani de nimic… nu știu dacă mi se pare mie că nu am avut grijă de această clădire. Ar trebui să avem discuții pe comisii ce destinație vom da acestei clădiri. Ne trezim că o clădire frumoasă din centrul orașului se va da pe bani de nimic … trebuie să fie o strategie și ar trebui să fim și noi consultați…
Nu am nimicîmpotriva acestora șiîn a le da un spațiu dar să vedem ce facem cu clădirea Transilvania?!
Dl. FILIP VASILE
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
- cine este pentru? – 8 consilieri?
- Abțineri? – Brustan, Matyi, Balogh, Vereș, Condea, Marc - 6
- împotrivă?– Pop, Plopeanu, Onac - 3


RESPINS


Dl. FILIP VASILE
16.Proiect de hotarare privind alocarea unei sume din bugetul Serviciului taxe speciale.
Comisia economică – aviz favorabil
Comisia juridică – aviz favorabil
Comisia sport cultură – aviz favorabil
Dl. FILIP VASILE
Discuții ? – nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
- cine este pentru? – 15 consilieri?
- Abțineri? – Nistorescu, Brustan.
- împotrivă?– nu sunt.

Cu 15 voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la alocarea unei sume din bugetul Serviciului taxe speciale.


Dl. FILIP VASILE
17.Proiect de hotarare privind modificarea HCL 86 din 8 mai 2006 privind aprobarea aprobarea/respingerea cererilor formulate de tineri in temeiul Legii nr.15/2003 ,in vederea atribuirii in folosinta gratuita,pe durata existentei constructiilor ,de terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala.
Comisia economică – aviz favorabil
Comisia juridică – aviz favorabil
Dl. FILIP VASILE
Discuții? – nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
- cine este pentru? – 17 consilieri?
- Abțineri? împotrivă?– nu sunt.

Cu 15 voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la modificarea HCL 86 din 8 mai 2006 privind aprobarea aprobarea/respingerea cererilor formulate de tineri in temeiul Legii nr.15/2003 ,in vederea atribuirii in folosinta gratuita,pe durata existentei constructiilor ,de terenuri pentru construirea de locuinte proprietate personala.

Dl. FILIP VASILE
18.Informare privind activitatea SC Transurbis SA Zalau.
dl. director Puiu face o prezentare a situației economice a SC Transurbis.
D10.Informare –contestație atribuire directă traseeîn favoarea SC Transurbis SA.
Dl POTROVIȚĂ STELIAN
Este o solicitare de la SC CARGO Trans care cere să ne revocăm hotărârea cu privire la atribuirea directă a serviciului de transport public local. în cursul zilei de ieri am primit din partea a 7 firme de transport maxi taxi, oînștiințare care vine prin Tribunal și prin care suntemîncunoștințați că s-a depus o cerere de suspendare a aplicării Hotărârii, depusăîn data de 2 iunie. Doresc să vă propun să vă pronunțațiîn legătură cu aceasta. Se cere punctul de vedere al CL. Menținem sau nu această hotărâre., aceasta este problema. Părerea mea este să menținem hotărârea. Vis a vis de cealaltăîncunoștiințare eu propun comisiei care are termen deîntrunire pe 19 iunie pentru negociere, deci propun să lucrezeîncontinuare comisia dar, nu vor lua nicio decizie pentru căîn data de 23 este termenul de judecată care vizează suspendarea aplicării hotărârii. Dacă Instanța se va pronunța că Hotărârea este suspendată va trebui să așteptăm soluția finală din dosar. Instanța se va pronunța și va trebui să ținem cont.
Dl ONAC ALEXANDRU
Cu toate că anterior am votatîmpotrivă acum eu voi vota “pentru”. Sunt de acord cu menținerea hotărârii.
Dl. FILIP VASILE
Supun la vot propunerea de menținere a hotărârii Consiliului Local.
- cine este pentru? – 17 voturi
- abțineri? împotrivă? – nu sunt.

Cu 17 voturi “pentru” s-a aprobat menținerea Hotărârii cu privire la atribuire directă traseeîn favoarea SC Transurbis SA.
Dl. FILIP VASILE
19. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico economice aferenta obiectivului de investitii “Asigurare utilitati in locatia fostei gospodarii anexe IAIFO si amenajarea unui grup social si oficiu “.
Comisia economică – aviz favorabil
Comisia juridică – aviz favorabil.
Comisia de urbanism – aviz nefavorabil.
Dl. FILIP VASILE
Discuții?
Dl. VEREȘ ERNESTIN
Aș vrea săîntreb comisia de urbanism de ce nu este de acord?
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Noi ne-am sesizatîn legătură cu investiția ce se dorește a se puneîn practică și cu ce sume fabuloase – 1,800mld pentru un grup social.
D-na OPRIȘ DOINA
Este un grup social care se amenajează, de peste 100 mp, cu WC-uri, dușuri, o sală de luat masa. Dar, este vorba și de o greșeală a proiectantului care a adunat lei vechi cu lei noi.
DL BALOGH LUCIAN
Locuiește cineva acolo?
D-na ABRUDAN ONORICA
Nu se poate locui acolo fără să se asigure utilitățile. Se va revizui valoarea ..
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Problema este că acest studiu este superficial făcut. Propun ca banii să fie virați banii doar după ce se aprobă proiectul… nu este nici explicit…cât a costat, știe cineva?
Dl. FILIP VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre..
- cine este pentru? – nu sunt
- abțineri? – Filip, Vereș, Condea, Marc, Prodan, Onac
- împotrivă? – 11

RESPINS


Dl FILIP VASILE
20. Proiect de hotarare privind alocarea unor sume din rezerva bugetara.
Comisia economică – aviz favorabil
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Discuții? întrebări? – nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre..
- cine este pentru? - 17 consilieri
- abțineri? împotrivă? - nu sunt.

Cu 17 voturi “pentru” s-a aprobat menținerea Hotărârii cu privire la alocarea unor sume din rezerva bugetara.


Dl FILIP VASILE
21. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Zalau.
Comisia economică – aviz favorabil
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl BALOGH LUCIAN
Aș vrea să știm care este situația de fapt. Nu știm care este de fapt situația retehnologizării și care este situația de fapt.
Dl. LIPOVAN
Precizez că această sumă a fost aprobată anterior dar a fostîncadrată greșit. Nu este o sumăîn plus.
Dl. FILIP VASILE
Discuții? întrebări? – nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre..
- cine este pentru? - 17 consilieri
- abțineri? împotrivă? - nu sunt.

Cu 17 voturi “pentru” s-a aprobat menținerea Hotărârii cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Zalau.

Dl. FILIP VASILE
22.Acord de principiu privind efectuarea unei deplasari in strainatate a primarului municipiului Zalau.
Comisia economică – aviz favorabil
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Discuții? întrebări? – nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre..
- cine este pentru? - 17 consilieri
- abțineri? împotrivă? - nu sunt.

Cu 17 voturi “pentru” s-a aprobat menținerea Hotărârii cu privire la efectuarea unei deplasari in strainatate a primarului municipiului Zalau.

Dl. FILIP VASILE
24. Proiect de hotărâre privind conecsionarea directa a unui teren in vederea extinderii unui cabinet stomatologic –Bl.Lira,ap.4.
Dl. POTROVIȚĂ STELIAN
Am o precizare. în Titlu șiîn dispozitiv să fie trecut și Șandor Mihaela și Josef. Facem această concesionareîn favoarea celor două familii care sunt proprietari ai apartamentului. Nu putem să facem altfel pentru că apartamentul esteîn cotă indiviză, proprietatea este comună și extinderea va fi comună.
Comisia economică – aviz favorabil
Comisia de urbanism – aviz favorabil cu stabilirea redevenței la 500 RON.
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Discuții? întrebări? – nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu modificarea propusă.
- cine este pentru? - 16 consilieri
- abțineri? - Nistorescu
- împotrivă? - nu sunt.

Cu 16 voturi “pentru” s-a aprobat concesionarea directa a unui teren in vederea extinderii unui cabinet stomatologic –Bl.Lira,ap.4.

Dl. FILIP VASILE
25. Proiect de hotărâre privind conecsionarea directa a unui teren in vederea extinderii unui cabinet de kineto-terapie –Bl.A-2,sc.B,ap.17.
Comisia de urbanism – aviz favorabil cu stabilirea redevenței la 500 de euro.
Comisia economică – aviz favorabil.
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Discuții? întrebări? – nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu propunerea făcută de comisia de urbanism.
- cine este pentru? – 17 consilieri.
- împotrivă? Abțineri? – nu sunt.


Cu 16 voturi “pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre privind concesionarea directa a unui teren in vederea extinderii unui cabinet de kineto-terapie –Bl.A-2,sc.B,ap.17.

Dl. FILIP VASILE
26. Proiect de hotărâre privindînchirierea unui spațiu situatîn str. Unirii nr.15,în favoarea Partidului Verde.
Comisia economică – aviz favorabil.
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Discuții? întrebări?
Dl. NISTORESCU RADU
Am avut o singură obiecție, să ni se prezinte un certificat deînregistrare. Să vedem dacă există sau…
Dl POTROVIȚĂ STELIAN
Să verificăm din nou dosarul, darîn mod sigur este. Nu seîncheie contractul până nu se fac verificările de rigoare.
Dl. FILIP VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- cine este pentru? – 17 consilieri.
- împotrivă? Abțineri? – nu sunt.


Cu 17 voturi “pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre privindînchirierea unui spațiu situatîn str. Unirii nr.15,în favoarea Partidului Verde.


Dl. FILIP VASILE
27. Proiect de hotărâre privindînchirierea prin licitație publică a unui spațiuîn vederea amenajării unui cabinet medical.
Comisia de urbanism – aviz favorabil cu propunerea de vânzare a acestor spații fără dedicație.
Comisia economică – aviz favorabil.
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Discuții? întrebări? – nu sunt.
Supun la vot propunerea făcută de comisia de urbanism.
- cine este pentru? – 17 consilieri.
- împotrivă? Abțineri? – nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu propunerea de vânzare fără destinație a acestor spații.
- cine este pentru? – 17 consilieri.
- împotrivă? Abțineri? – nu sunt.
Dl. POTROVIȚĂ STELIAN
Eu vă propun să amânăm proiectul de hotărâre pentru căîn situația aceasta ne apare caiet de sarcini, studiu de oportunitate, alte acte noi pentru vânzare. în această situație eu vă propun să amânăm..
D-na ABRUDAN ONORICA
De acord cu retragerea proiectului.


RETRAS


Dl. FILIP VASILE
28. Proiect de hotarare privind modificarea bugetului local pe anul 2006, urmare aplicării HC 528/2006 si aprobarea tarifelor de folosire a bazelor sportive și a unitații de cazare Hotel Sport.
Comisia economică – aviz favorabil.
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Discuții? întrebări?
Dl. MUREȘAN SILVIU
Vreau să știu dacă s-au luatîn considerare tarifele de cazare la terți pentru că , la ora actuală suntîncheiate contracte și pe termen lung.
D-na MARC MARIA
Consider că preluarea acestor unități ar trebui să ne preocupeîn mod serios. Așa cum am discutat șiîn comisie – nu suntem de acord cu tarifele. în plus, acolo sunt niște agenți economici care au contracteîn derulare. Trebuie să vedem deasemenea, dacă se schimbă denumirea societății. Nu știuîn ce formă vom prelua noi exact. Propun să amânăm acest proiect și să-l analizămîn amănunt pentru că noi nu știm foarte multe lucruri pentru că noi discutăm despre un buget de care noi nu suntem foarte siguri și nu avem prea multe date.
Dl. FILIP VASILE
Da, am reținut propunerea dumneavoastră și cred că ar trebui și un material care să ne prezinte care este situația de fapt și ce va trebui făcut acolo
Inițiatorul este de acord.


RETRAS

DIVERSE
D1. Proiect de hotarare privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construirea unei case unifamiliale pe str.Fabricii nr.11
Comisia de urbanism – aviz favorabil.
Comisia economică – aviz favorabil.
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
întrebări? – nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- cine este pentru? – 16 consilieri.
- împotrivă? Abțineri? – nu sunt.
- Dl Haiduc lipsește din sală.


Cu 17 voturi “pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construirea unei case unifamiliale pe str.Fabricii nr.11


Dl. FILIP VASILE
D2. Proiect de hotarare privind sistarea completării listei de așteptare pentru atribuirea autorizațiilor de taxi permanente și anularea autorizațiilor devenite vacante după epuizarea listei de așteptare existente.
Comisia economică – aviz favorabil.
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
întrebări? – nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- cine este pentru? – 16 consilieri.
- împotrivă? Abțineri? – nu sunt.
- Dl Haiduc lipsește din sală.


Cu 17 voturi “pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre privind sistarea completării listei de așteptare pentru atribuirea autorizațiilor de taxi permanente și anularea autorizațiilor devenite vacante după epuizarea listei de așteptare existente.

Dl. FILIP VASILE
D3. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritați pe anul 2006 pentru repartizarea locuințelor executate din fonduri ANL.
Comisia pentru drepturile omului – aviz favorabil.
Comisia economică – aviz favorabil.
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
întrebări?
D-na MARC MARIA
Sunt semnate actele?
D-na ABRUDAN ONORICA
Este actul semnatîn original.
Dl. FILIP VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- cine este pentru? – 17 consilieri.
- împotrivă? Abțineri? – nu sunt.


Cu 17 voturi “pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de prioritați pe anul 2006 pentru repartizarea locuințelor executate din fonduri ANL.


Dl. FILIP VASILE
D6. Proiect de hotarare privindînchirierea imobilului situatîn municipiul Zalău, b-dul Mihai Viteazul nr. 23/A, proprietatea municipiului Zalău,în favoarea SC Compania de Apă Someș SA Cluj.
Comisia urbanism – aviz favorabil.
Comisia economică – aviz favorabil.
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
întrebări?
Dl ONAC ALEXANDRU
Nu se poate revedea prețul la acest proiect de hotărâre? Mi se pare prețul o bătaie de joc.
Dl. FILIP VASILE
Am verificat, este preț aprobatîn Consiliul Local. De aceasta am dat aviz favorabilîn Comisia economică.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- cine este pentru? – 17 consilieri.
- împotrivă? Abțineri? – nu sunt.


Cu 17 voturi “pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre privindînchirierea imobilului situatîn municipiul Zalău, b-dul Mihai Viteazul nr. 23/A, proprietatea municipiului Zalău,în favoarea SC Compania de Apă Someș SA Cluj.


Dl. FILIP VASILE
D7. Proiect de hotarare privind aprobarea finanțării din bugetul local a părții ce constituie contribuția proprie a municipiului Zalău la proiectul „ Modernizarea și extinderea stației de epurare și a rețelei de canalizare pentru dezvoltarea durabilă a municipiului Zalău”
Comisia urbanism – aviz favorabil.
Comisia economică – aviz favorabil.
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
întrebări?
D-na MARC MARIA
Vis a vis de rețeaua de canalizare am rugămintea ca acolo unde se execută lucrări, vă rog să solicitați să se și repare porțiunile de străzi care sunt sparte … este dezastru.
Dl. FILIP VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- cine este pentru? – 17 consilieri.
- împotrivă? Abțineri? – nu sunt.

Cu 17 voturi “pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local a părții ce constituie contribuția proprie a municipiului Zalău la proiectul „ Modernizarea și extinderea stației de epurare și a rețelei de canalizare pentru dezvoltarea durabilă a municipiului Zalău”


Dl. FILIP VASILE
D8. Proiect de hotarare privind răscumpărarea de la SC Publiserv SA a unor mijloace fixe aflateîn patrimoniul societății și concesionarea acestora către SC Compania de Apă Someș SA Cluj.
Comisia economică – nu s-a discutatîn comisie.
Comisia urbanism – aviz nefavorabil, nu mai cumpărăm vechituri. Este vorba despre o listăîntreagă de apometre și contoare… nu-i treaba noastră…
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. POTROVIȚĂ STELIAN
în documentație este un referat semnat de Direcția Economică și de Dir. Tehnică să ne dea explicații. Să ne spună ce implicații sunt dacă nu se aprobă acest proiect ..
Dl- NISTORESCU RADU
Laîntrebările puse am tras concluzia că noi plătim niște contoare care de fapt sunt casate…se pare că anul viitor va trebui să cumpărăm unele noi.
Dl. CONDEA ROMAN
Nu sunt casate, sunt amortizate!
DL BALOGH LUCIAN
într-o discuție avută la Publiserv amînțeles că sunt mijloace fixe care se găsescîn teren, sunt rețele publice.
Dl. SABĂU GRIGORE
Legat de contoare și apometre, valoarea rămasă de amortizat este zero și ar fi păcat să nu le luăm. Să vedem lista care sunt acele mijloace fixe care au valoare și constatăm că de fapt acestea sunt formate din rețele. Se pune problema “nu preiau această rețea – ce seîntâmplă?” – rețeau, practic, trebuie să facă parte din patrimoniu public pentru că este componentă a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare.
Dl. VEREȘ ERNESTIN
Cum au ajuns atunciîn patrimoniul Publiservului?
Dl. POTROVIȚĂ STELIAN
Le-au cumpărat ei, le-au achiziționat ei.
Dl. FILIP VASILE
întrebări, dacă mai sun? - nu
Dl. FILIP VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- cine este pentru? – 15 consilieri.
- împotrivă? - Brustan
- Abțineri? – Condea.

Cu 15 voturi “pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre privind răscumpărarea de la SC Publiserv SA a unor mijloace fixe aflateîn patrimoniul societății și concesionarea acestora către SC Compania de Apă Someș SA Cluj.


D9. Proiect de hotarare privind acceptarea unei donații oferite de Consiliul local al comunei Meseșenii de Jos.
Dl. POTROVIȚĂ STELIAN
Acceptăm o donație care constăîn teren, din partea Consiliul local al comunei Meseșenii de Jos și necesar pentru investiția pe care urmează să o realizăm “Șosea ocolitoare”.
Dl. FILIP VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- cine este pentru? – 17consilieri.
- împotrivă? Abțineri? – nu sunt.

Cu 17 voturi “pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acceptarea unei donații oferite de Consiliul local al comunei Meseșenii de Jos.


Dl. FILIP VASILE
Domnilor consilieri, ordinea de zi a fost epuizată. Vă mulțumesc pentru participare și implicare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
FILIP VASILE

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL MUN. ZALĂU
STELIAN POTROVIȚĂ


© Primăria Municipiului Zalău