Consiliul Local - Procesele verbale ale Consiliul Local Zalău


Procesul verbal al sedintei din 10 aprilie 2006

PROCES VERBAL
încheiat azi, 10 aprilie 2006,în ședința extraordinară a Consiliului Local a Municipiului Zalău

Dl. FILIP VASILE
Declar deschise lucrările ședinței de astăzi, constatând că sunt prezenți 20 consilieri ai Consiliului Local Zalău. Lipsește de la această ședință d-na Marc Maria.
Precizez că au fost convocați toți consilierii.
în calitate de invitați participă la ședință: dl. Primar Radu CăpÎlnașiu, dl. Labo Dorel – viceprimar, d-na Ardelean Claudia, d-na Cuibuș Mariana, dl. Lipovan Ioan, dl. Făgărășan Viorel, d-na Opriș Doina, d-na Pușcaș Rodica, dl. Sabău Gligore, dl Stan Vasile, dl. Matei Ardelean, dl. Pușcaș Ionel, d-na Cuibuș Mariana, dl. Sandu Constantin - directori și șefi de birouri din cadrul Primăriei Municipiului Zalău, Trif Vasile - delegatul sătesc din Stâna, dl. director Pop Eugen, reprezentanții presei.
Procesul verbal al ședinței anterioare este redactat și este la secretariat pentru consultare. Dacă aveți observații? – Nu sunt.
Supun spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare.
- Cine este pentru? – 21 consilieri.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

*
Dl. FILIP VASILE
Aveți ordinea de zi? Dacă sunt observații? – nu sunt!
Supun spre aprobare următoarea ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării directe a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare către SC Companie de Apă Someș SA Cluj.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării cu titlu gratuit a Stadionului Municipal Zalău de către cluburi sportive din Municipiul Zalău și mandatarea DG ADP de aîncheia contractele de comodat.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 92 privind stabilirea taxei speciale pentru activitatea de colectare și transport a deșeurior menajere de la populație și a HCL nr. 245 din 03.10.2005 privind stabilirea impozitelor, taxelor locale, taxelor speciale și a tarifelor pe anul 2006.
4. Proiect de hotărâre privind refuzul suspendării procedurii de atribuire a contractului de concesiune pentru serviciul public de salubrizare.
5. DIVERSE
D1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru de alocare a fondurilor constituite din taxa specială sport-cultură
Dl FILIP VASILE
Dacă sunt obiecții sau propuneri de modificare la această ordinea de zi .
Dl. MARGIN ADRIAN
Propun intorducerea pe ordinea de zi, pentru că ne-amîntâlnit și am discutatîn comisii, a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului cadru de alocare a fondurilor constituite din taxa specială sport-cultură.
Dl. MUREȘAN SILVIU
Dar, vineri, nu am ajuns la nici un rezultat…
Propun să-l amânăm și să-l discutăm la prima ședință și să discutăm și să includemîn acest regulament și campionatele naționale care este un criteriu de concursîn toate ramurile sportive.
Dl. NISTORESCU RADU
Avândîn vedere că toți am stat două ore aici și, am ajuns la o concluzie și toți am fost “pentru” doar dl. Mureșan a fost “Împotrivă” .. propun să trecem la vot.
Dl FILIP VASILE
Supun spre aprobare propunerea d-lui Margin.
- Cine este pentru – 17 consilieri.
- împotrivă? Mureșan, Plopeanu
- Abțineri? – Pop
Dl. RADU CĂPîLNAȘIU
Aș vrea să mai avețiîn vedere un aspect. Acest proiect de hotărâre nu este promovat de către mine. Să se consemneze.
Dl. MARGIN ADRIAN
Da, este promovat de către comisia economică.

Dl FILIP VASILE
Supun spre aprobare ordinea de zi cu propunerea d-lui Margin
- Cine este pentru – 20 consilieri.
- împotrivă? Abțineri? – nu sunt.
Să trecem la dezbaterea proiectelor de pe ordinea de zi.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării directe a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare către SC Companie de Apă Someș SA Cluj.
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil cu mențiunea că amendamentul formulat de serviciul juridic mi se pare pertinent cu privire la contract.
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Comisia de urbanism – aviz favorabil.
Dl. RADU CĂPîLNAȘIU
Aș vrea să mai introducem un articol la acest proiect de hotărâre. S-a mai lucrat la acest proiect și a fost văzut și de Dir. economică și de Serv. Juridic..sunt anumite lucruri care se impun pentru că au fost date anumite indicații din partea BERD-ului, cel puțin așa se spune. Noi am verificat șiîn acel acord dinîmprumut. Sigur, o parte nu se regăsescîn clauzele contractului de delegare de gestiune. Am zis să avem posibilitatea totuși, pentru că probabil că s-a greșit modalitatea delegării acestui serviciu de către mai multe administrații locale. Cred că ar fi fost mai bine să fi făcut ca și comisie paritară cu reprezentanții administrațiilor locale care să negocieze cu Compania de apa. Așa, s-a spus că este impus de către BERD. Sunt destul de obligatorii pentru Administrația locală dar cred că ar fi fost mai bine să putem negocia anumite aspecte punct cu punct. Să fie mai clar! Atunci, propun să introducem un punct prin care săîmputerniciți Primăria prin reprezentant - Primar să negocieze eventualele aspecte contractuale considerate benefice pentru Mun. Zalău,încheindîn acest sens acte adiționale.
“Seîmputernicește Primarul Municipiului Zalău să negocieze eventualele aspecte contractuale considerate benefice pentru Mun. Zalău,încheindîn acest sens acte adiționale”.
Contractul este cadru, această este marea problemă, pentru toate Primăriile și Consiliile Județene. Este aprobatîn formaîn care a ajuns dar este foarte greuîn condițiileîn care noi nu avem anexele la contract și de aceea m-am gândit cum să formulăm treba aceasta. Interesul este comun. Amîncercat o formulareîmpreună cu juridicul și dacă vor exista posibilități la anumite aspecte pe care să le introducemîn contract, să o putem face..
Dl. ONAC ALEXANDRU
Eu nuînțeleg și aș vrea săîntreb cine este această Companie, care sunt atribuțiile ei și ce preia de la noi?
Dl. RADU CĂPîLNAȘIU
Compania de Apă Someș SA s-a desprins din fosta Regie a apei Cluj. La ora actuală și noi CL suntem acționari,într-un procent mic, la aceasta alături de Consiliul Județean, sunt oreașele din jud. Cluj și Consiliul Jud. Cluj, mai puțin Turda și CÎmpia Turzii. Cei care au intrat pe proiectul SAMTID și preiau tot ceînseamnă activitatea de apă canal.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
într-o ședință anterioară am mai avutîn discuție acest contract și nici atunci nu am avut clauze mai precise dar, unul din motivul de a fi mai operativi și cei care suntemîn AGA la Publiserv știm cât de nerăbdători suntem să se deruleze mai rapid și din acest motiv propun să-lîmputernicim pe dl. Primar ca acele clauze care vor putea specificate spre negociere și pentru a fi mai operativi propun să procedămîn acest fel.
Dl. VEREȘ ERNESTIN
Am discutat oreîn șir despre taxa sport cultură cum să oîmpărțim și acum discutăm despre un proiect de hotărâre vital orașului și nu avem răbdarea să-l discutăm. Vreau să propun d-lui Primar să discute foarte atent și adânc cu conducerea Publiservului. Ar fi bine să puncteze și Publiservul aceleîntrebări care se pun la acest contractîn fața noastrăîn fața noastră, pentru că este foarte important pentru că noi decidem. Ori, noi respingem acest contract, așa cred eu și mi se pare o chestiune foarte serioasă, ar trebui să fim chemați la consultări. Sunt de acord să mai introducem un articol prin careîmputernicim Primarul, să fim chemați la discuții, să vină și cei de la Publiserv pentru că ei cunosc situația.
Dl. RADU CĂPîLNAȘIU
Dacă mai sunt luări de cuvânt, vă rog… de aceea l-am rugat și pe dl. Președinte de ședință. Dl dir. de la Publiserv este aici și ne poate da lămuriri…
Dl. POP EUGEN
Un mare accent se va pune când se vor negocia indicatorii economico-financiari, indicatorii de calitate. Atunci, cred eu că va fi necesar să fim foarte atenți pentru că acei indicatori va trebui să-Iîndeplinească compania. Va trebui format un colectiv de specialiști de la Publiserv și Dir. Tehnică și Dir. Economică de la Primărie. Contractul este ca un pumn pusîn Consiliul Local dar, cu această clauză cred că … dacă ne va accepta.. Contractul este aprobat și, practic este punctul de vedere al BERD-ului. Este doar o propunere dar, se poate să nu țină cont de punctul de vedere al Consiliului Local.
Dl. PLOPEANU STELIAN
Am acceptat acest program prin afilierea alături de mai multe judete la acest program. De doi ani se lucrează pe acest program. Ce se mai poate negocia? Dacă se va putea negocia, pentru Zalău va fi foarte bine.
Dl. CONDEA ROMAN
Și eu vreau să ridic două probleme – prima ar fi “tarifele” stabilite prin acest proiect de contract deoarece pentru județul Sălaj sunt nivelele cele mai mari și de ce este această situație. Iar.
Dl. POP EUGEN
Tarifele sunt celeîn vigoare, nici nu cresc nici nu scad. Prin proiectul SAMTID singurul element care era prevăzut să creascăîn 2007 este tariful serviciului de canalizare. Nu se prevede modificarea tarifelorîn perioada următoare.
Dl. CONDEA ROMAN
A doua problemă – ce seîntâmplă cu personalul actual al Societății. în contract este prevăzut dar mi se pare destul de general și se dă libertatea de a nu prelua integral personalul actual, eu așa văd. Este o problemă pentru că ar fi normal să se preia integral personalul muncitor,începând de sus până jos și apoi să se facă eventualele modificări pe parcurs.
Dl. POP EUGEN
Așa se și prevede, va fi preluatîntregul personal care la data semnării contractului esteîn serviciul Apă Canal.
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
Se areîn vedere o anumită reabilitare și o anumită restructurare dar va fi pusîn discuțieîn Consiliul de Administrație și AGA, se va hotărÎ dacă și cum se va realiza. Dacă ați observat,în vechiul proiect de hotărâre șiîn vechiul contract de concesiune valoarea redevenței era mai mare decât ce actuală, s-a redus de la 7mld și ceva la 4,80mld. S-a redus, probabil că mergeîn plata datoriei, se regăseșteîn tarif și se calculeazăîn funcție de amortizarea patrimoniului public…
Dl. TRIFAN AUREL
Au fost discuții legate de acest subiect și la Publiserv. Aș avea oîntrebare: Care va fi data cea mai apropiată de intrareîn funcțiune a Companiei? Pentru că s-a tot amânat de pe o lună pe alta…
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU

Ultimele discuții pe care le-am avut cu dl. dir CsatarÎș a fost termenul de 15 aprilie pentru finalizarea și obținerea acestor hotărâri de CL și apoi semnarea contractuluiîn cursul acestei luni, sperăm. Interesul este acum din partea lor mai mare, acum..
Dl VEREȘ ERNESTIN
S-a mai discutat din start, când s-a demarat acest program, operator unic – tarif unic. De ce s-a ajuns la ..?
Dl. POP EUGEN
Când s-a demarat acest program și s-a semnat contractul de susținere cu BERD-ul s-a specificat că acest tarif unic pe Companie va intraîn vigoareîn 2008, după ce se va puneîn funcțiune toate sistemele din cele 7 orașe.
Dl. FILIP VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru? – 20 consilieri
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

Cu 20 de voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea delegării directe a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare către SC Companie de Apă Someș SA Cluj.

Dl. FILIP VASILE
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării cu titlu gratuit a Stadionului Municipal Zalău de către cluburi sportive din Municipiul Zalău și mandatarea DG ADP de aîncheia contractele de comodat.
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. ARDELEAN IOAN
Comisia sport cultură – aviz favorabil.
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Am oîntrebare: cât s-a cheltuit cuîntreținerea Stadionulîn anul 2005?
Dl. MARGIN ADRIAN
în ultimul raport care se găsește este trecut 2,9 mil care reprezintă cheltuieli cuîntreținerea.
Dl. BRUSTAN EMILIAN
La care se mai adaugă cheltuielie cu personal și atunci eu consider că la acest proiect ar trebui să găsim o soluție, nu de acordare de folosințăîn mod gratuit ci să cuantificăm oarecumîntr-un fel să fie introdus ca aport, ca susținere, susțienere a Consiliului Local la cluburile respective.
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
Este o discuție mai veche și o dorință mai veche a CL de a evidenția acest ajutor pe care-l dă prin punerea la dispoziție a bazelor cu titlu gratuit și trebuie să găsim o modalitate prin care să putem cuantifica acest lucru. Să nu avem ulterior mesaje că nu le-am acordat nici un sprijin fără să se țină cont și de acest sprijin care este real și care nu este chiar nesemnificativ..trebuie să găsim o soluție pentru cuantificarea acestui sprijin. O să vă aducemîn atenție propunerea noastră.
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Dacă avem o cerere de la un alt club, care nu este menționatîn proiectul de hotărâre, putem să-lînchiriem? (DA) dacă este stabilită o anumită taxă atunci putem cuantifica.
Dl. VEREȘ ERNESTIN
Eu propun să seîncheie convenții cu toate cluburile care folosesc aceste baze, să se facă un grafic și apoi se poate să se cuantifice. în baza acetor grafice se poate stabili câte ore, va fi și ordine, vom putem cuantifica și sumele acordate acestor cluburi, avem o situație clară.
Dl FILIP VASILE
S-au reținut aceste propuneri. Supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
- cine este pentru? – 17 consilieri.
- Abțineri? – Vereș, Nistorescu, Brustan
- împotrivă? – nu sunt.

Cu 17 voturi “pentru” și 3 abțineri a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării cu titlu gratuit a Stadionului Municipal Zalău de către cluburi sportive din Municipiul Zalău și mandatarea DG ADP de aîncheia contractele de comodat.

Dl. FILIP VASILE
3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 92 privind stabilirea taxei speciale pentru activitatea de colectare și transport a deșeurior menajere de la populație și a HCL nr. 245 din 03.10.2005 privind stabilirea impozitelor, taxelor locale, taxelor speciale și a tarifelor pe anul 2006.
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – nu se poate pronunța pentru că nu l-am avut la dispozițieîn timp util.
(vineri a fostîn căsuțe la sfârșitul programului)
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. VEREȘ ERNESTIN
Proiectul nr. 4 este legat de salubrizare. Eu cred că ar trebui să discutăm maiîntâi proiectul 4 și apoi pe acesta. Este vorba despre respingerea unei cereri de suspendare… noi vrem să votămînainte de a decide suspendarea procedurii acesteia.
Dl. FILIP VASILE
Să discutăm proeictul 4în acest caz.
Dl. FILIP VASILE
4. Proiect de hotărâre privind refuzul suspendării procedurii de atribuire a contractului de concesiune pentru serviciul public de salubrizare. Avizele comisiei, vă rog.
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil cu o corectură,în referat este trecut greșit punctajul.( e un 2în loc de 1)
Dl. FILIP VASILE
Discuții?
Dl. VEREȘ ERNESTIN
De ce să decidem noi, Consiliul Local și nu prin comisie?
D-na ARDELEAN CLAUDIA
Pentru că prin Legea 219 cu privire la regimul concesiunilor, competența de suspendare revine autorității contractante, respectiv Municipiului Zalău prin decizia dumneavoastră și concesionarea s-a decis totîn Consiliu Local. Deci a fostîn CL când s-a aprobat concesionare prin licitație a acestui serviciu. Este prima solicitare de acest gen…dar, nu revineîn competența comisiei de contestații la licitații. Spune doar autoritatea contractantă, ori aceasta sunteți dumneavoastră, CL – ca organ deliberativ.
Dl. VEREȘ ERNESTIN
Autoritatea contractantă este reprezentată de această comisie, zic eu..
D-na ARDELEAN CLAUDIA
Contractul esteîncheiat cu Municipiul Zalău prin Consiliul Local. Calitatea de concedent o are Consiliul Local nu Primăria.
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
Este o exprimare ambiguă, sunt multe situațiiîn care am puteaîntruni CL săptămânal …. Dar atâta timp cât esteîmputernicit cineva de CL pentru o licitație sau altceva …însă am considerat că este mai sănătos să facem acest lucru prin Consiliul Local.
Dl. FILIP VASILE
Supun la vot acest proiect de hotărâre.
- cine este pentru? – 20 consilieri.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

Cu 20 de voturi “pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre cu privire la refuzul suspendării procedurii de atribuire a contractului de concesiune pentru serviciul public de salubrizare.

Dl. FILIP VASILE
Propun să revenim la proiectul 3 pe care l-am citit.
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Chiar dacă nu s-a discutatîn comisia de urbanism, totuși cresc cheltuielile, să mi se explice de ce se majorează pe toate capitolele…consider că ar trebui un alt articol, și majorarea se modifică?!
D-na CUIBUȘ MARIANA
Am menționatîn referat, este pe ultima pagină, se majorează și partea de venituri dinînchirieri și este repartizat pe cheltuieli materiale. Se majorează …
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
Să reformulăm corect..
D-na CUIBUȘ MARIANA
Reformularea este cea din referat. “se majorează veniturile bugetului local, se introduceîncă un aliniat la art 3, se majorează veniturile, poziția venituri din concesiuni șiînchirieri, cod 300205, cu suma de 107 miii lei. Urmează partea de cheltuieli și detaliat este corect. La art. 2 să se specifice tariful de 1,95 ce include TVA și 19,35 la care se adaugă TVA .
Dl. VEREȘ ERNESTIN
Ce este pe investiții, cheltuieli și cine le face, conform contractului, dar contrctul nu s-aîncheiatîncă? Sau noi investim și ei…încasează.
D-na CUIBUȘ MARIANA
în momentulîn care se vaîncheia contractul se va urmari un program de investiții și suma se va repartiza pe investiții. Va exista un program de investiții pe care-l vom supune aprobării CL, un program de investiții…
Dl. VEREȘ ERNESTIN
La fel și cu cheltuielile materiale..
D-na CUIBUȘ MARIANA
Cheltielile materiale sunt pentru chiria rampei. Este nominalizat poentru ce..
Dl. VEREȘ ERNESTIN
Acum două luni am maiîntrebat dacă nu putem colecta această taxă, așa cum am făcut până acum. Mi s-a spus, de la juridic că nu se poate! Acum se poate? Am spus să se colecteze de noi nu neaparat să fie taxă…
D-na CUIBUȘ MARIANA
Este un serviciu prestat de Serviciul taxe speciale.
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
Se va factura de către Societate, practic noi vom funcționa ca o caserie. Cei care vor dori, vor putea să plătească și direct la societate.
Dl. FILIP VASILE
Supun la vot acest proiect de hotărâre cu modificările propuse.
- cine este pentru? – 20 consilieri.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

Cu 20 de voturi “pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre cu privire modificarea HCL nr. 92 privind stabilirea taxei speciale pentru activitatea de colectare și transport a deșeurior menajere de la populație și a HCL nr. 245 din 03.10.2005 privind stabilirea impozitelor, taxelor locale, taxelor speciale și a tarifelor pe anul 2006.

Dl. FILIP VASILE
D1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru de alocare a fondurilor constituite din taxa specială sport-cultură.
Nu știu dacă s-auîntrunit comisiile? Dacă sunt discuții?
Dl MUREȘAN SILVIU
Fiecare ramură sportivă are un calendar competițional bine pus la punct și noi acum vrem să inventăm “mersul pe jos”. Nu știu ce vrem să promovăm acum..să facem un sistem competițional acum, care nu există nicăieriîn lume, prin care nu se recunoaște performanța sportivă. Nu ne interesează să avem reprezentanțiîn marile competiții unde să ne facem cunoscuți – unde duc numele orașului și municipiului unde să ne facem cunoscuți. Ori, vreți să avem numai sport de cartier sau de masă? Dacă asta doriți??
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Asta este problema Ministerului ! ați primit bani și de la CL, nu puteți spune că nu ați primit bani și nu ați fost sprijiniți de CL. Trebuie sprijinit și sportul de masă, și ăia cu miuța trebuie sprijinit să facă sportîntr-un cadru organizat nu numai cei din performanță! Ce performanță ați obținut și ați băgat baniiîn buzunarul vostru destul pe lângă ce alocă Guvernul? Sunteți bugetari și priviți problema ca niște bugetari? Avem un regulament! Este unînceput, un pasînainte și dacă nu va funcționa vom face modificările ce se impun! (discuții controversate)
D-na TRIF DAN SIMONA
Am purtat discuții cu antrenori de cluburi sportive și mi-au spus că nu-I interesează să legitimeze copii și juniorii. Că noi nu sprijinim copii și juniorii! Că dăm fonduri doar la performanță. Copii mergîn deplasări și participă la competiții pe banii părinților, dar acei copii ai căror părinți nu au bani noi nu le dăm voie să facă sport..
Dl. MUREȘAN SILVIU
Există un sistem de selecție după care sunt selecționați copii care doresc să facă sport – performanță și sunt cu zecile, cu sutele la fiecare club
Dl. MARGIN ADRIAN
Am discutatîn ședința comună vineri și am stabilit că principiul este de a seîntoarce acești bani spre comunitate. De aceea s-a instituit această taxă. Acei copii care nu pot face sport de performanță să poată face mișcare, esteîn interesul copiilor noștri. Iar acei copii care fac sport pe banii părinților… să neîntoarcem fața și spre aceștia, pentru sportul de masă. Am discutat și am hotărât că acești bani să seîndrepte spre sportul de masă. Există un articol art 3 pct. C) care se referă doar la sportul de performanță unde alocăm baniîn baza clasamentelor pe care le formulează federațiile, etc.
Dl. PLOPEANU STELIAN
Am și eu oîntrebare. Care a fost proporția de alocare pe 2005între sport și cultură?
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
Aceeași și, trebuie specificat că pentru cultură este și un buget separat prin Casa Municipală de cultură și Ansamblul Porolissum.
Dl. POP GHEORGHE
Ideeaîn care colegii consideră oportun acest proiect de hotărâre, aș ruga colegii ca acele cote procentuale să fie puțin modificateîn sensul că alocările directe (art 3)către cluburi nu este normal să fie 60 % pentru că nu este normal ca acele competiții organizateîn parteneriat cu Primăria să aibă alocat 30%. Procentulîn acest caz să fie 45% pentru competiții și, eventual, tot 45 % și pentru cluburi.
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
Vis a vis de discuțiile ce au avut loc privind această taxa sport cultură și de modulîn care seîmpart acești bani trebuie să avemîn vedere și, este foarte bine să vedem, ceînseamnă sport de masă și sport de performanță. Sportul de performanță poate să existe de la vârsta junioratuluiîn condițiileîn care se faceîntr-un mod organizat,într-un sistem reglementat,în competiții naționale la nivel de juniori. La copiii nu prea există așa ceva. Putem să-lîncadrăm la sport de masă,în primul rând pentru că se face pe o bază mult mai largă de unde se selecționează vârfurile. De ce eu am avut semne deîntrebare vis a vis de acest mod de punctare ? pentru că se punctează competițiile ori la nivelul, de ex. a copiilor și, nu știu dacă acestea sunt edificatoare. Aceste competiții le poate organiza oricine fără să știi dacă există o anumită valoare la acest nivel. Nu știu cum putem aprecia valorile la acest nivel. Dacă vrem să neîndreptăm cu această taxă spre contribuabili, până la urmă, ar fi săîndreptăm această taxă pentru baze sportive pe care să le punem la dispoziție gratuit pentru marea masă a copiilor și, să fim organizatori de competițiiîmpreună cu Dir. Jud. De Educație Fizică și Sport, pentru că este instituția dedicată pentru așa ceva … nu putem să facem pe baza unui punctaj participări la competiții, la turnee de nivelul copiilor. De aceea eu am avut reticiențeîn aîmpărțiîn acest mod acești bani.
Dl. MARGIN ADRIAN
Nu aș vrea să intrămîn polemică dar aș fi de acord să retragem proiectul de hotărâre la care am participat ca autor și să-l votăm pe cel din februarie, proiectul respinsîn februarie…pe criteriile care existau la acel moment.
Dl. MATYI ȘTEFAN
O singură mențiune aș avea, procentul de 80% respectiv 20%, pe care l-am stabilit de comun acord să rămână neschimbat cel puțin până la sfârșitul anului și vom reveni asupra lui, așa cum am stabilit de comun acord.
Dl. FILIP VASILE
Supun spre aprobare modificarea propusă de dl. Pop, respectiv 45% alocari directe către cluburi și 45% alocări pentru competiții.
- cine este pentru? – 18 consilieri
- abțineri? – Condea, BÎrsan
-împotrivă? – nu sunt.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre cu această modificare.
- cine este pentru? – 18 consilieri
- abțineri? – Condea, Mureșan
-împotrivă? – nu sunt.

Cu 18 voturi “pentru” și 2 abțineri a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului cadru de alocare a fondurilor constituite din taxa specială sport-cultură.

Dl. FILIP VASILE
Domnilor consilieri, ordinea de zi a fost epuizată. Vă mulțumesc pentru participare și implicare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
FILIP VASILE
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL MUN. ZALĂU
STELIAN POTROVIȚĂ


© Primăria Municipiului Zalău