Consiliul Local - Procesele verbale ale Consiliul Local Zalău


Procesul verbal al sedintei din 3 aprilie 2006

PROCES VERBAL
încheiat azi, 3 aprilie 2006,în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Zalău

Dl. ARDELEAN IOAN
Domnule Primar, doamnelor și domnilor consilieri, bună ziua! în calitate de decan de vârstă deschid lucrările acestei ședințe a Consiliului Local. Din 21 de consilieri sunt prezenți 20, d-na consilier Ciulea Simona este plecatăîn delegațieîn Italia.trebuie să vă propun să trecem la alegerea noului președinte de ședință. Deci, ca ultimă sarcină, vreau să vă rog să faceți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. Mulțumesc!
Dl. HAIDUC VASILE
îl propun pe dl. consilier Filip Vasile.
Dl. ARDELEAN IOAN
Mai sunt și alte propuneri ? – nu sunt.
- Cine este pentru? – 19 consilieri.
- Abțineri? - Filip
- împotrivă?– nu sunt.
Noul președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Zalău este dl. Filip Vasile.

Dl. FILIP VASILE
Declar deschise lucrările ședinței de astăzi, constatând că sunt prezenți 20 consilieri ai Consiliului Local Zalău.
Precizez că au fost convocați toți consilierii.
în calitate de invitați participă la ședință: dl. Primar Radu CăpÎlnașiu, d-na Abrudan Onorica – viceprimar, dl. Potroviță Stelian – secretar; d-na Ardelean Claudia, d-na Cuibuș Mariana, dl. Lipovan Ioan, dl. Făgărășan Viorel, d-na Opriș Doina, d-na Pușcaș Rodica, dl. Petre Adreian, dl. Sabău Gligore, dl Stan Vasile, dl. Matei Ardelean, dl. Pușcaș Ionel, d-na Cuibuș Mariana, dl. Sandu Constantin - directori și șefi de birouri din cadrul Primăriei Municipiului Zalău, Trif Vasile - delegatul sătesc din Stâna, dl. Stoian, dl. Vlaicu, dl. Puiu Ioan și dl. Ștefănescu, reprezentanții presei.
Procesul verbal al ședinței anterioare este redactat și este la secretariat pentru consultare. Dacă aveți observații? – Nu sunt.
Supun spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare.
- Cine este pentru? – 21 consilieri.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.
*
Dl. FILIP VASILE
Aveți ordinea de zi? Dacă sunt observații? – nu sunt!
Supun spre aprobare următoarea ORDINE DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul anului 2006 al Serviciului Taxe Speciale.
2.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 168/2001 .
3.Proiect de hotărâre privind completarea HCL 140/06.06.2005 privind realizarea unui parteneriat intre Ocolul Silvic Stejarul Zalau si Fundatia Acasa.
4. Proiect de hotărâre privind inchirierea respectiv transmiterea in folosinta gratuita a unor spatii proprietatea Municipiului Zalau ,situate in imobilul din P-ta Iuliu Maniu nr.11,Zalau.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea listei beneficiarilor de abonamente lunare gratuite pentru transportul localîn comun.
6. Proiect de hotarare privind incadrarea strazilor din municipiul Zalau in categorii ,conform OG 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.
7. Proiect de hotarare privind alocarea unor sume din bugetul local.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea unor PUD-uri.

Diverse.

D1. Proiect de hotarare privind modificarea HCL 104/2002 privind impozitul pe terenurile extravilane.
D2. Proiect de hotarare privind inchirierea unui spatiu in favoarea SC Publiserv SA Zalau.
D3. Proiect de hotarare privind modificarea anexei 13 a HCL 15/2006 privind lucrarile ce se vor executa de catre SC Uzina Electrica Zalau SA din redeventa aferenta anului 2006.
D4. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatie tehnico-economice aferente obiectivului nou de investitii “ Modernizarea sistemului de termoficare al mun.Zalau”.
D5. Proiect de hotarare privind modificarea HCL 100 si 105 din 03.05.2004 si revocarea HCL 197/30.08.2004.

Dl FILIP VASILE
Dacă sunt obiecții sau propuneri de modificare la această ordinea de zi - prezentată ? Dacă nu sunt, supun spre aprobare Consiliului Local această ordinea de zi prezentată.
- Cine este pentru – 20 consilieri.
- împotrivă? Abțineri? – nu sunt.
Să trecem la dezbaterea proiectelor de pe ordinea de zi.

Dl. FILIP VASILE
1.Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul anului 2006 al Serviciului Taxe Speciale.
Dl. POTROVIȚĂ STELIAN
Aici, d-le Președinte, vă rog să-mi permiteți să fac o modificare, din partea Inițiatorului, a d-lui Primar. Se adaugă un art. 6 – “ se aprobă alocarea sumei de 60 mii RON din taxa specială sport – culturăîn favoarea Clubului Sportiv Armătura,începând cu luna aprilie 2006. După art 6 urmeayă să se adnoteze articolelele.
Dl. FILIP VASILE
Avizul comisiilor?
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
D-NA MARC MARIA
Comisia sport-cultură – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Discuții, dacă sunt?
Dl. CONDEA ROMAN
Aș avea doar oîntrebare. La art. 2 se spune că se alocă suma de 15000lei Casei de Cultură Municipală și apoiîn referat se face mențiunea că se diminuează cu suma respectivă din suma alocată Casei de Cultură Municipale. Aș putea primi explicații?
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
Deci, este vorba de Stagiunea de teatru de primăvară și pentru că am considerat corect ca de organizare să se ocupe aceste Instituții subordonate CL. Aceștia se vor ocupa și de organizare și de taxare. Am avut discuții cu cei de la Curtea de Conturi vis a vis de faptul că seîncasau bani pe bilete și, acele venituri nu se duceau la bugetul local…este modul cel mai curat mod de lucru. Va fi și o parte care nu se va recupera costul unui spectacol și practic acești 150 mil lei vor asigura cele trei spectacole.
D-na TRIF DAN SIMONA
Aș avea și eu oîntrebare leagtă de programul competițional a Clubului Sportiv Școlar, din referat nu rezultă.. nuînțeleg..este un protocol..
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
Este un program, știu că cei de la Comisia sport cultură a lucrat pentru alocarea acestor sume, a fost și o propunere și de la comisia economică pentru modificarea regulamentului de funcționare … s-a stabilit că se vor reuni cele două comisii și vor face alocările și pentru celelelate cluburi. Dar, dat fiind faptul că cele două cluburi – CSS și Clubul Sportiv Municipal suntîn plin program competițional și nu sunt cluburi private ca să existe suspiciuni din acest punct de vedere, am spus să se dea drumul la bani.
D-na TRIF DAN SIMONA
Aș avea rugămintea să se detaliezeîn referat, să știm ce seîntâmplă cu acești bani, să se anexeze eventual cererea, să știm și noi, să rezulte din referat.
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
Au fost discutateîn comisii, s-au discutat de mai multe ori despre modul de alocare…
Dl. VEREȘ ERNESTIN
Este o problemă care indirect este problema tuturor – afișajele. Afișarea spectacolelor esteîngreunată de lipsa locurilor legale pentru afișare. Am fost rugați să intervenim pentru această problemă. Sunt foarte puține locurile legale care se pretează la așa ceva iar Poliția Comunitară are această obligație de a verifica și de a sancționa pe cei care afișeazăîn locuri ilegale. Ar trebui să identificăm imediat acele locații care se pretează la așa ceva, și care sunt locuri frecventate și folosite pentru afișare, să facem niște panouri publicitae și apoi putem da și sancțiuni, mai drastice. Atunci putem canaliza această activitate de afișajîntr-un domeniu legal.
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
Aveți dreptate și o să ne preocupăm, este o problemă care trebuie rezolvată pentru că ne confruntăm și noi cu această problemă pentru publicitate..
Dl. FILIP VASILE
Dacă mai sunt și alte discuții? – nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- cine este pentru ? – 19 consilieri
- abțineri? – Margin
-împotrivă? – nu sunt.

Cu 19 voturi “pentru” și o abținere s-a aprobat proiectul de hotărâre cu privire la alocarea unor sume din bugetul anului 2006 al Serviciului Taxe Speciale.

Dl. FILIP VASILE
2.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 168/2001.
Dl. FILIP VASILE
Avizul comisiilor?
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil cu următoarele completări: la poziția 3 și 4 la art 1 este o greșeală, tariful nu este pe oră ci este pe acțiune și, propunem 500 ron pe acțiune, cum scrie șiîn referat.
Dl CĂPîLNAȘIU RADU
Avândîn vedere că este o creștere substanțială față de tariful inițial care a fost 100 Ron iar Căminul esteîntr-o stare nu tocmai extraordinare, comunitatea (mai ales cea din Stâna) este mai săracă, poate vom reuși să facem niște investiții și atunci vom putea crește și tarifele… eu propun să rămânem la tariful din referat.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
D-NA MARC MARIA
Comisia sport-cultură – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Discuții, dacă sunt?
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de comisia economică – 500 Ron/acțiune.
- cine este pentru ? – 4 consilieri Vereș,Trif, Margin, Onac
- abțineri? – Haiduc, Balogh, Nistorescu, Duca, Brustan.
-împotrivă? – 11 consilieri.
RESPINS
Dl. FILIP VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre cu 250 Ron/acțiune
- cine este pentru ? – Matyi, Balogh, Pop, Condea, Marc, Plopeanu, Ardelean, Haiduc, BÎrsan, Prodan, Mureșan, Trifan, Nistorescu, Brustan, Duca, Filip – 16 voturi
- abțineri? – Vereș, Margin, Trif, Onac - 4 consilieri.
-împotrivă? – nu sunt

Cu 16 voturi “pentru” și 4 abțineri s-a aprobat proiectul de hotărâre cu privire la modificarea HCL 168/2001.

Dl. FILIP VASILE
3.Proiect de hotărâre privind completarea HCL 140/06.06.2005 privind realizarea unui parteneriat intre Ocolul Silvic Stejarul Zalau si Fundatia Acasa.
Dl. FILIP VASILE
Avizul comisiilor?
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil dar am dori totuși o precizare cu privire laîmprejmuirea. Nu am identificat amplasamentul și despre ce teren este vorba iar avândîn vedere căîn jurul Spitalului și avândîn vedere că este un spațiu de recuperare șiîn momentul de fața la punctul 3.2 să se scrie ca să nu se interzică accesulîn parc a locuitorilor mun. Zalău. Mă gândesc că se referă la partea din josul drumului…
Dl. STAN VASILE
Terenul este situatîn stânga drumului, mai sus de stația Peco. Acolo dânșii ar dori să facă un parc pentru persoanele cu deficiențe neuro-motorii la care am dori să participăm și noi. Noi am zis că, fiind pădure și domeniu public, toți cetățenii mun. Zalău să poată folosi acest parc. Inițial noi am interzis aceastăîmprejmuire dar consultându-ne cu dl. Primar, cu dl. Secretar am spus căîmprejmuirea am putea să o facem noi, Ocolul. Ne-am dori săîmprejmuim toată această suprafață. Am dori să vă prezentăm cât de curând câteva realizări. Va fiîmprejmuit dar va avea acces toată lumea și am făcutîn condițiile unor prevederi legale.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Discuții, dacă sunt?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- cine este pentru ? – 20 consilieri
- abțineri?împotrivă? – nu sunt

Cu 20 voturi “pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre cu privire la completarea HCL 140/06.06.2005 privind realizarea unui parteneriat intre Ocolul Silvic Stejarul Zalau si Fundatia Acasa.

Dl. FILIP VASILE
4. Proiect de hotărâre privind inchirierea respectiv transmiterea in folosinta gratuita a unor spatii proprietatea Municipiului Zalau, situate in imobilul din P-ta Iuliu Maniu nr.11,Zalau.
Dl. FILIP VASILE
Avizul comisiilor?
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Comisia de urbanism – aviz favorabil.
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil dacă ne spune dl. Potroviță că este și legal.
Dl. POTROVIȚĂ STELIAN
Da, l-am avizat. în Titlu este proprietatea Statului Român șiîn administrarea Consiliului Local. Esteîn administrarea lor de peste 40 de ani, este la noiîn administrare și acolo este o unitate publică. întreținerea clădirii esteîn sarcina lor.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Discuții, dacă sunt? – nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- cine este pentru ? – 19 consilieri
- abțineri? – 1 Nistorescu.
-împotrivă? – nu sunt

Cu 19 voturi “pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre cu privire la inchirierea respectiv transmiterea in folosinta gratuita a unor spatii proprietatea Municipiului Zalau, situate in imobilul din P-ta Iuliu Maniu nr.11,Zalau.

Dl. FILIP VASILE
5. Proiect de hotarare privind aprobarea listei beneficiarilor de abonamente lunare gratuite pentru transportul localîn comun.
Dl. FILIP VASILE
Avizul comisiilor?
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. ARDELEAN IOAN
Comisia pentru drepturile omului – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Discuții, dacă sunt?
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- cine este pentru ? – 20 consilieri
- abțineri?împotrivă? – nu sunt

Cu 20 voturi “pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de abonamente lunare gratuite pentru transportul localîn comun.

Dl. FILIP VASILE
6. Proiect de hotarare privind incadrarea strazilor din municipiul Zalau in categorii, conform OG 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.
Dl. FILIP VASILE
Avizul comisiilor?
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Comisia de urbanism – aviz favorabil.
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Discuții, dacă sunt?
Dl. CONDEA ROMAN
Am oîntrebare. Avândîn vedere că se discutăîncadrarea străzilorîn categorii aș avea douăîntrebări. Dacă acele categorii se areîn vedere și amenajarea pistelor pentru bicicliști și treceri pentru persoanele cu handicap și cărucioare? Unele astfel de treceri nu sunt făcute conforme.
DL. CĂPîLNAȘIU RADU
Vis a vis de accese o să avemîn vedereîn acest an realizarea acestor racordăriîntre trotuare și carosabil șiîn plus este adevărat că nu sunt bani dar sper să găsim soluții de finanțare pentru amenajarea și a altor străzi. A unor străzi care nu au fost proiectate, să putem trece la realizarea acestora chiar prin credite… Este un lucru care neîmpiedică la realizarea acestora – realizarea infrastructurii subterane a realizării canalizarii menajere și pluviale. într-o primă fază, cunoaștem firma de consultanță care pe ISPA ne va face tot ceînseamnă proiectare pentru tot ceînseamnă canalizare menajere la nivelul orașului, pe fonduri nerambursabile 100%. Având aceste studii vom putea trece la realizarea canalizării pe fonduri structurale sau prin operator. Abia apoi ne putem gândi la un program de reabilitare a străzilor și a carosabilului, cu adevărat. Din păcate și unde există această canalizare funcționează prost…
Dl. FILIP VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- cine este pentru ? – 20 consilieri
- abțineri?împotrivă? – nu sunt

Cu 20 voturi “pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre cu privire la incadrarea strazilor din municipiul Zalau in categorii, conform OG 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.

Dl. FILIP VASILE
7. Proiect de hotarare privind alocarea unor sume din bugetul local.
Dl. FILIP VASILE
Avizul comisiilor?
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Comisia de urbanism – aviz favorabil .
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil cu modificarea art. 2, pentru asigurarea sumei necesare reparațiilor curente la blocul...
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
De acord. Deci, fără necesareîncheierii contractului.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Discuții, dacă sunt?
Dl ONAC ALEXANDRU
Am oîntrebare. Nu amînțeles, deci se suplimentează suma cu 1 mld și jumătate. A mai fost alocat inițial 1 mld, da? De ce este așa mare diferență? Și, această lucrare a fost licitată și adjudecată?
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
Această lucrare a fost licitată dar nu s-aîncheiat contractul pentru că nu au fost activate sumele. Deci,din estimările inițiale s-a considerat că vor fi nec esare aprox 1 mld dar..
Dl ONAC ALEXANDRU
Dacă a fost adjudecată, prin alocarea aîncă 1mld și jumătate pentru aceeași lucrare, firma câștigătoare va fi aceeași care a câștigat la 1 mld?
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
Ofertele au fost făcute și cea mai bună ofertă a fost la 2,5 mld…sumele pe care le aveam noi alocate erau niște sume globale (la poziții distincte)în care erau cuprinse și reparațiile pentru șarpantă …
Dl. BRUSTAN EMILIAN
S-a știut de laînceput că nu va fi suficient 1 mld, urmând pe parcurs, după organizarea licitației să se mai aloce…
Dl ONAC ALEXANDRU
Deci, nu s-a semnat contractul, lucrarea nu e atacată? – NU
Dl. FILIP VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre cu modificările aduse de comisia economică.
- cine este pentru ? – 14 consilieri
- abțineri? – Pop, Trif, Marc, Onac, Plopeanu - 5
-împotrivă? – Condea.

Cu 14 voturi “pentru”, 5 abțineri și un votîmpotrivă - s-a aprobat proiectul de hotărâre cu privire la alocarea unor sume din bugetul local.

Dl. FILIP VASILE
8. Proiect de hotarare privind aprobarea unor PUD-uri.
Dl. FILIP VASILE
Avizul comisiilor?
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Comisia de urbanism – aviz favorabil .
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil .
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Discuții, dacă sunt? – nu sunt
Dl. FILIP VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre .
- cine este pentru ? – 19 consilieri
- abțineri?Împotrivă? – nu sunt.
- dl. Onac nu esteîn sală.

Cu 19voturi “pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unor PUD-uri.


Diverse.

Dl. FILIP VASILE
D1. Proiect de hotarare privind modificarea HCL 104/2002 privind impozitul pe terenurile extravilane.
Dl. FILIP VASILE
Avizul comisiilor?
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Comisia de urbanism – aviz favorabil .
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil .
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Discuții, dacă sunt? – nu sunt
Dl. FILIP VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre .
- cine este pentru ? – 19 consilieri
- abțineri?Împotrivă? – nu sunt.
- dl. Onac nu esteîn sală.

Cu 19 voturi “pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre cu privire la modificarea HCL 104/2002 privind impozitul pe terenurile extravilane.

Dl. FILIP VASILE
D2. Proiect de hotarare privind inchirierea unui spatiu in favoarea SC Publiserv SA Zalau.
Dl. FILIP VASILE
Avizul comisiilor?
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Comisia de urbanism – aviz favorabil .
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil .
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Discuții, dacă sunt? – nu sunt
Dl. FILIP VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre .
- cine este pentru ? – 19 consilieri
- abțineri?Împotrivă? – nu sunt.
- dl. Onac nu esteîn sală.

Cu 19 voturi “pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre cu privire la inchirierea unui spatiu in favoarea SC Publiserv SA Zalau.

Dl. FILIP VASILE
D3. Proiect de hotarare privind modificarea anexei 13 a HCL 15/2006 privind lucrarile ce se vor executa de catre SC Uzina Electrica Zalau SA din redeventa aferenta anului 2006.
Dl. FILIP VASILE
Avizul comisiilor?
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Comisia de urbanism – aviz favorabil .
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil .
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Discuții, dacă sunt? – nu sunt
Dl. FILIP VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre .
- cine este pentru ? – 19 consilieri
- abțineri?împotrivă? – nu sunt.
- dl. Onac nu esteîn sală.

Cu 19 voturi “pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre cu privire la modificarea anexei 13 a HCL 15/2006 privind lucrarile ce se vor executa de catre SC Uzina Electrica Zalau SA din redeventa aferenta anului 2006.

Dl. FILIP VASILE
D4. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatie tehnico-economice aferente obiectivului nou de investitii “Modernizarea sistemului de termoficare al mun.Zalau”.
Dl. FILIP VASILE
Avizul comisiilor?
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Comisia de urbanism – aviz favorabil .
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – nu s-a pronunțat pentru că nu am avut informații din capitolul cheltuieli .., era vorba despre suma de la proiectare, și suma de organizare la achiziții publice.. nu am fost lămurit și nu am dat avizul.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Discuții, dacă sunt?
Dl. SABĂU GRIGORE
Structura devizului general este reglementată prin HG. Proiectantul face o radiografie asupra a ceea ce se dorește să se modernizeze. Investiția de bază este estimată la 55,7 mil dolari de acolo proiectantul lucreazăîn baza unor normative de proiectare cu un coeficient – 3% din valoarea estimată, este un procent legal și este o estimare a proiectantului. Vine licitația și aceasta va confirma procentul sau nu. Proiectantul lucrează cu acești indici…sunt costuri estimative.
Dl. MARGIN ADRIAN
Domnu Sabău, este 9 mld procedura de organizare a achiziției, procedură executată de personalul Primăriei.
Dl. SABĂU GRIGORE
Trebuie trecutăîn valoarea devizului general pentru că, dacă sursa de finanțare este bugetul local, este clar că pentru serv. Investiții nu se plătește dar, dacă sursa de finanțare este BERD sau .. acolo se plătește..proiectantul este obligat să ia măsuri de siguranță. Estimarea se bazează pe niște indici maximali.
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
Există tendința de a acoperi tot, este o problemă dacă nu se acoperă tot ce s-a preconizat a se realiza..
Dl. FILIP VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre .
- cine este pentru ? – 16 consilieri
- abțineri? Pop, Trif, Conde, Marc
-împotrivă? – nu sunt.

Cu 16 voturi “pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea documentatie tehnico-economice aferente obiectivului nou de investitii Modernizarea sistemului de termoficare al mun.Zalau”.

Dl. FILIP VASILE
D5. Proiect de hotarare privind modificarea HCL 100 si 105 din 03.05.2004 si revocarea HCL 197/30.08.2004.
Dl. FILIP VASILE
Avizul comisiilor?
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. FILIP VASILE
Discuții, dacă sunt?
Dl. CONDEA ROMAN
La art. 1 se spune că se modificăîn sensul eliminării mențiuniiîn vederea concesionării acestora, mi s-ar părea normal ca hotărâreaîn forma finală să fie inteligibilă, nu se spune ce rămâne după ce s-a eliminat ..
Dl POTROVIȚĂ STELIAN
Nu facem republicare, poate ar fi bine. Este vorba despre două situații distincte, s-a schimbat cuvântul concesionare cu vânzare, pentru noi ce care lucrăm cu acestea practic neîntoarcem la Hot 197 care este propusă pentru revocare și 100 și 105 pentru modificare...nu s-a procedat la republicare.
Dl. FILIP VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre .
- cine este pentru ? – 20 consilieri
- abțineri?împotrivă? – nu sunt.

Cu 20 de voturi “pentru” s-a aprobat proiectul de hotărâre cu privire la modificarea HCL 100 si 105 din 03.05.2004 si revocarea HCL 197/30.08.2004.

Dl. FILIP VASILE
Domnilor consilieri, ordinea de zi a fost epuizată. Vă mulțumesc pentru participare și implicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
FILIP VASILE
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL MUN. ZALĂU

STELIAN POTROVIȚĂ


© Primăria Municipiului Zalău