Consiliul Local - Procesele verbale ale Consiliul Local Zalău


Procesul verbal al sedintei din 13 martie 2006

PROCES VERBAL
încheiat azi 13.03.2006,în ședința ordinară a Consiliului Local al
Municipiului Zalău


Dl. HAIDUC VASILE
Declar deschise lucrările ședinței de astăzi, constatând că sunt prezenți 20 de consilieri ai Consiliului Local Zalău. De la această ședință lipsește dl. consilier Plopeanu Stelian.
Precizez că au fost convocați toți consilierii.
în calitate de invitați participă la ședință: dl. Primar Radu CăpÎlnașiu, d-na Abrudan Onorica - viceprimar, dl Labo Dorel – viceprimar, dl. Potroviță Stelian – secretar, d-na Ardelean Claudia, d-na Pop Letiția, dl. Lipovan Ioan, dl. Făgărășan Viorel, d-na Opriș Doina, d-na Pușcaș Rodica, dl. Petre Adreian, dl. Sabău Gligore d-na Cuibuș Mariana, dl. Sandu Constantin, dl Pușcaș Ionel, dl Puiu Ion, dl. Pop Eugen - directori și șefi de birouri din cadrul Primăriei Municipiului Zalău, Trif Vasile - delegatul sătesc din Stâna.
Procesul verbal al ședinței anterioare este redactat și este la secretariat pentru consultare. Dacă aveți observații? – Nu sunt.
Supun spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare.
- Cine este pentru? – 20 consilieri.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

*
dl. HAIDUC VASILE
Aveți ordinea de zi? Dacă sunt observații? – nu sunt!
Supun spre aprobare următoarea ORDINE DE ZI:
1.Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local pe anul 2006 și din bugetul Serviciului Taxe Speciale.
2.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.323/2005 cu privire la vânzarea apartamentelor din blocul SCCM.
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea anexei nr.II la HCL nr.245/2005-tarifeînchiriere.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea unei deplasăriîn străinătate.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unei suprafețe de 125 mp. terenîn administrarea Consiliului local.
6.Informare cu privire la implicațiile legislației din domeniul concurenței și ajutorului de stat la nivelul autorităților publice locale.
7.Informare cu privire la modul deîndeplinire a hotărârilor consiliului local adoptateîn anul 2005.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a serviciului public de transportîn comun de călători pe raza municipiului Zalău
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2005 si a bilantului Consiliului local al Municipiului Zalau.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Consiliului local al Municipiului Zalau,pe anul 2005.
11.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 303/07.11.2005 privind avizarea achizitionarii unor bunuri de catre SC Publiserv SA Zalau avand ca sursa fondul de dezvoltare .
12.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Zalau pe anul 2006.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea unei deplasăriîn străinătate.
14. Proiect de hotărâre privind incheierea unei conventii cu Societatea Handicapatilor Zalau pentru prestarea de servicii de asistenta sociala.
15. Proiect de hotărâre privind incheierea unei conventii cu Fundatia pentru Ingrijirea Varstnicului Zalau pentru prestarea de servicii de asistenta sociala.
16. Proiect de hotărâre privind incheierea unei conventii cu Fundatia Maya Zalau pentru prestarea de servicii de asistenta sociala.
17. Proiect de hotărâre privind incheierea unei conventii cu Fundatia Acasa Zalau pentru prestarea de servicii de asistenta sociala.
18.Proiect de hotarare privind revocarea HCL 318/05.12.2005.
19. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatie tehnico-economice aferente obiectivului de investitii „Blocuri de locuinte cu apartamente pentru tineri destinate inchirierii –cart,D-va Nord-etapa I” din municipiul Zalau .
20. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatie tehnico-economice aferente obiectivului de investitii „Blocuri de locuinte cu apartamente pentru tineri destinate inchirierii –cart,D-va Nord-etapa II” din municipiul Zalau .
21. Proiect de hotarare privind propunerea de atribuire in proprietatea numitei Pacz Elisabeta a unui teren proprietatea Statului roman,conform art.36 Legea 18/1991 a fondului funciar .
22.Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii directe prin procedura negocierii ,in favoarea SC Rodipet SA Bucuresti ,a unor terenuri proprietatea publica a municipiului Zalau,pe care sunt amplasate puncte de vanzare.
23. Proiect de hotarare privind avizarea PUZ „Zona Rezidentiala Merilor” Zalau.
24. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere a terenurilor proprietatea municipiului Zalau,pe care sunt amplasate chioscuri.
25. Proiect de hotarare privind schimbarea denumirii unei unitati de invatamant.
26. Proiect de hotarare privind acceptarea unei donatii oferita Consiliului local al municipiului Zalau de catre Asociatia de proprietari „Casa mea”.
27. Proiect de hotarare privind aprobarea desfasurarii unor activitati in PT 7 si PT 20.
28.Proiect de hotarare privind aprobarea listei beneficiarilor de abonamente lunare gratuite pentru transportul localîn comun.
29.Proiect de hotarare privind avizarea unui PUZ.
30.Informare privind deplasarea primarului municipiului Zalau si a Comisiei de cultura a Consiliului local in Austria.
31. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local pe anul 2006.
D1. Proiect de hotărâre privind transmiterea in folosinta gratuita a Spitalului Judetean Salaj a spatiului situat in imobilul din Zalau,str.S.Barnutiu nr.60,Bl.H11,ap.1si 2.
D2. Proiect de hotărâre privind transmiterea in folosinta gratuita a Centrului de prevenire,evaluare si consiliere antidrog a spatiului situat in imobilul din Zalau,P-ta Iuliu Maniu nr.11.
D3. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuireîn proprietatea numitului Tamba Dumitru a unui teren proprietatea Statului Român, conform art. 36 Legea 18/1991 a fondului funciar.
D4. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul localîn favoarea asociației Casa mea.
D5. Proiect de hotărâre privind cuprinderea unui imobilîn domeniul public al Municipiului Zalău șiînchirierea unor spații din acestaîn favoarea DSP Sălăj și PNL Sălaj.
Dl HAIDUC VASILE
Dacă sunt propuneri de modificare la această ordinea de zi - prezentată ? Dacă nu sunt, supun spre aprobare Consiliului Local această ordinea de zi.
- Cine este pentru – 20 consilieri.
- împotrivă? Abțineri? – nu sunt.
Să trecem la dezbaterea proiectelor de pe ordinea de zi

Dl HAIDUC VASILE
1.Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local pe anul 2006 și din bugetul Serviciului Taxe Speciale.
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică - propune modificarea proiectului din considerentele că:
1- ar fi că pentru activitățile prevăzute și care anul trecut nu au fost respectateîn totalitate – primul criteriu ar fi ca pentru taxa specială, taxa sport să asigurăm finanțare numai pentru sportul neprofesionist, respectiv amatori și copii, pentru evenimentele pe care le putem organizaîn Zalău cu participarea Primăriei și pentru premierea sportivilor la sfârșit de an.
Pentru partea de sport profesionist și, mă refer la punctul l) și m) – Fotbal Club Zalău și Handbal Club Zalău – să se aloce după același criteriu ca și pentru Remat din bugetul local de pe anul 2006. Propunerea noastră este ca aceste două capitole de la punctul a) de la art. 1 să treacă la articolul 2 și punctul b) art.1 rămâne să se aprobe și respingem art. 1 punctul a), urmând să se reanalizeze realocareaîntregii sume de 3 miliarde pentru activitățile pe care le-am propus și pe care le vom stabili de comun acord. Pentru toate cluburile care participă și au activități pe Stadionul Municipal cu folosință gratuită, nu s-a consemnat nicăieri cheltuielile pe care le facem cuîntreținerea Stadionului. Anul trecut s-au cheltuit 2,9 mld și eu consider că și aceasta este o alocare de fonduri… deci, dacă nu am fostînțeles – punctul a) se respinge și va fi analizat iar punctul l) și m) trece la art. 2 cu alocare din bugetul pe 2006 și, punctul b) aviz favorabil.
D-na MARC MARIA
Sunt de acord cu ceea ce propune comisia economică dar noi am analizatîn comisia de sport- cultură și am analizat variantele pe care le-am avut. Adică, cele 6 mld să leîmpărțim celor trei sporturi de bază (fotbal, handbal, volei) și celelalte din taxa sport cultură să le alocăm proporțional 80% sport, 20% cultură, să le alocăm sporturilor de masă. Am discutat aceste lucruriîn comisie și să ne spună executivul Primăriei, am discutat această propunere, caîn primă fază să alocăm taxa sport acestor sporturi și diferența să o luăm de la bugetul local. Avem o rezervă pe care să o menținem pentru alte competiții care vor avea locîn Municipiul Zalău.
D-na CIULE SIMONA
Taxa sport – cultură, este tot așa “Într-o oală” și, nu ar fi cinstit să avem așa un procent, cât e pentru sport și cât este pentru cultură?
DL. POTROVIȚĂ STELIAN
Este stabilit – 80% pentru sport și 20% pentru cultură.
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
Să vedem avizele și celorlalte comisii și apoi să vedem…
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. CIULE SIMONA
Comisia pentru drepturile omului – aviz favorabil.
Dl MATYI ȘTEFAN
Am o observație. Nu știuîn ce bază sau care este regulamentul cuîmpărțireaîn 80% și 20% și consider că și cultura este tot așa de importantă ca și sportul și procentul acesta mi se pare inegal.. Mulțumesc.
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
Aș vrea să răspund și la problema ridicată de d-na consilier Marc. în cadrul discuțiilor pe care le-am avutîmpreună cu comisia sport cultură, propunerea noastră a fost caîn primă fază să alocăm banii de pe taxa sport cultură și ulterior din buget. Dar, dat fiind faptul că acești bani erau cu dedicație și să nu avem pe taxa sport cultură sold iar noi să cheltuim bani din buget. Acum,în comisia economică, discuția a fost să alocăm bani conform promovăriiîn buget a acestor sume pentru aceste cluburi profesioniste și ulterior să rămânem pe celelalte cluburi care se ocupă pe sport de masă, copii, de competiții, de fond de premiere care să rămână din taxa sport cultură. Sigur că rămâne un semn deîntrebare dacă cei aproximativ cei 3 mld – este o sumă mare, care au rămas pentru aceste cluburi. în principiu eu aș fi de acord cu propunerile care sunt pentru alocare și pentru cu sumele discutate. în principiuîmiînsușesc propunerea comisiei economice urmând să mai discutăm taxa sport cultură cum să se facă alocarea pe competiții și am mers pe ideea să comunicăm cu Direcția Județeană de Educație Fizică și Sport pentru propunerea acestor competiții, ei sunt de specialitate, să vină cu propuneri șiîn funcție de programele care sunt putem face alocări pentru aceste competiții și pentru fondurile de premiere precum și pentru cluburiîn funcție de cerințele care sunt.
Dl. MUREȘAN SILVIU
Din cei 6mld avem o rezervă de 2 mld și de aici nu putem aloca pentru sportul de masă ..trebuie să fie neaparat din taxa sport cultură?!
Dl. MARGIN ADRIAN
Mențin punctul de vedere al comisiei economice și dorim ca pentru cluburile profesioniste (cele 3), pentru a putea controla și obiectivele propuse spre promovare, să avem un contractîncheiat cu toate cele trei grupări (FCM, HCM, Clubul Remat) și să avem un membru al Consiliului Localîn Consiliul de Administrație al acestora.
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
Nu este o problemă, am discutat și toți au fost de acord să avem un reprezentant și eu zic să satbilim acum, să faceți propuneri..
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Am de făcut o observațievis a vis de protocoalele pe care le-amîncheiat cu cu Cluburile respective, protocoaleîn care noi ceream și performanțe. Dacă la handbal nu se pune problema, la volei sunt pe locul 7 iar și noi am fost destul de darnici iar la fotbal obiectiv era promovareaîn divizia C. Trebuie să ținem cont de clauzele prevăzuteîn protocol șiîn funcție de acestea să alocăm banii.
Dl. CONDEA ROMAN
Cu clubul Remat s-a semnat un protocol și s-a stabilit ca obiectiv clasareaîn locurile 3-6. Acest obiectiv s-a atins. Este adevărat că am pierdut un meci acasă dar așa esteîn sport. Pentru anul următor este prevăzut un nou obiectiv și vis a vis de acest lucru vom face o informare și o prezentare. Despre justificarea cheltuielilor și a sumelor alocate se face și poate spune și d-na dir. Cuibuș, aparatul Primăriei urmărește. De fapt și noi am solicitatîn protocolul inițial, un reprezentant al Consiliului Local.
Dl. MUREȘAN SILVIU
Probabil căîn protocol trebuie să existe și un angajament la performanață..
Dl. MARGIN ADRIAN
Eu propun ca alocările pe care le facem să fieîn funcție de performanțele pe care le-au avutîn anul precedent. Deci, nu este normal ca voleiul să ia tot atâția bani ca handbalul care a fost pe locul 1.
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
S-a ținut cont și de sumele alocate și de Consiliul Județean pentru că există un protocolîntre Consiliul Județean și Handbal Club și se alocă 4 mld. Acesta a fost motivul pentru care am dat ceva mai mulți bani pentru echipa de volei. Pentru că am discutatîn comisia economică, este adevărat ce spune și dl. consilier, că am putea aloca bani și din buget dar este mai normal ca acești bani din taxa sport cultură să seîndrepte către marea masă și totuși aș vrea să aprobămîn forma propusă de comisia economică.
Dl. POTROVIȚĂ STELIAN
în acest caz trebuie să modificăm structura proiectului de hotărâre, inclusiv titlul – alocarea unor sume de bani din bugetul local..
D-na MARC MARIA
Am următoarea propunere: articolul 5 să devină art.6. La articolul 5 să nominalizăm prin vot consilierii care vor face parte din Consiliul de administrație a acestor trei cluburi, să nu avem discuții. Deci, colegii care vor răspunde de activitatea acestor cluburi ne vor informa de câte ori este necesar și, când vom avea informația că nu se respectă angajamentele,în acel moment sistăm …trebuie să recunoaștem că niciodată nu s-au alocat atâția bani pentru sport cultură alocați de un buget al Municipiului Zalău, cel puțin eu nu știu,în ultimii 7 ani. De aceea eu vă propun ca să și cerem nu numai să dăm. Eu vă propun să alegem cei trei colegi membriîn CA și să hotărâm acum la articolul 5 numele celor trei colegi.
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
Da, de acord. Să facem propunerile.
Pentru Fotbal Club Zalău, Club Sportiv Remat și Handbal Club – faceți propunerile.
Dl. FILIP VASILE
Pentru F C Zalău - propun pe dl. Margin.
D-NA CIULE SIMONA
Pentru CS Remat propun pe dl. Brustan.
Dl. DUCA VIOREL
Pentru Handbal Club propun pe dl. Condea Roman.
Dl. HAIDUC VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre cu modificările făcute șiînsușite de inițiator.
- Cine este pentru? – 20 consilieri.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

Cu 20 de voturi pentru s-a aprobat proiectul de hotărâre hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local pe anul 2006 și din bugetul Serviciului Taxe Speciale
Dl. HAIDUC VASILE
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.323/2005 cu privire la vânzarea apartamentelor din blocul SCCM.
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Comisia de urbanism – aviz favorabil.
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
D-na CIULE SIMONA
Comisia pentru drepturile omului – aviz favorabil.
Dl. HAIDUC VASILE
Discuții? – nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru? – 20 consilieri.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

Cu 20 de voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr.323/2005 cu privire la vânzarea apartamentelor din blocul SCCM.

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea anexei nr.II la HCL nr.245/2005-tarifeînchiriere.
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Comisia de urbanism – aviz favorabil cu următorul amendament: pentru că mai avem un proiect de hotărâre prin care am atribuit unităților spitalicești de statîn mod gratuit, să fie radiată litera “e” – activități sanitare de Stat.
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU – ce vreau să vă spun este că am mai avut această discuție și aceste tarife de plecare la licitații sunt luateîn considerare și de celelalte instituții din oraș, aceasta este motivația, să fie fixat un valoarea. Țin cont și alte instituții de aceste tarifeîn momentulîn care se scoate la licitație…
Dl. HAIDUC VASILE
Discuții? – nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru? – 20 consilieri.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

Cu 20 de voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire rectificarea anexei nr.II la HCL nr.245/2005-tarifeînchiriere.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea unei deplasăriîn străinătate.
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. HAIDUC VASILE
Discuții? – nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru? – 20 consilieri.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

Cu 20 de voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unei deplasăriîn străinătate.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unei suprafețe de 125 mp. terenîn administrarea Consiliului local.
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Comisia de urbanism – aviz favorabil.
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. HAIDUC VASILE
Discuții? – nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru? – 20 consilieri.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

Cu 20 de voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea preluării unei suprafețe de 125 mp. terenîn administrarea Consiliului local.6.Informare cu privire la implicațiile legislației din domeniul concurenței și ajutorului de stat la nivelul autorităților publice locale.
7.Informare cu privire la modul deîndeplinire a hotărârilor consiliului local adoptateîn anul 2005.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a serviciului public de transportîn comun de călători pe raza municipiului Zalău
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Comisia de urbanism – aviz favorabil.
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil și a propus la art. 3 completarea concesiunii pe o perioadă de 10 ani.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. DUCA VIOREL
La art. 4, avândîn vedere că trebuie desemnat un consilier localîn comisia de evaluare, euîl propun pe dl. Nistorescu Radu.
Dl. HAIDUC VASILE
Alte propuneri mai sunt? – nu sunt. completăm la art. 4 cu dl. Nistorescu Radu.
Dl. CONDEA ROMAN
Caietul de sarcini pentru acest proiect de hotărâre pare a fi făcut pentru un operator de transport urban care să aibă o dotare excepțională. Dar, cred că trebuie să existe și o concurență pentru că, dacă Transurbisul rămâne singurul operator …
Dl. HAIDUC VASILE
Aș vrea să vă răspund…deci, de ce spuneți căîn țara asta există doar Transurbis-ul care corespunde solicitărilor de aici. Va fi o licitație publică deschisă…
Dl. ONAC ALEXANDRU
La documentele prezentate aici avem o circulară transmisă la toate Primăriile, transmisă de dl. Prefect prin care ne sunt precizate că acțiunile careîmpiedică concurența sunt interzise. Referitor la faptul că dumneavoastră spuneți că faceți licitație, condițiileîn care se face licitație nu sunt corecte. Pentru cel care va veni, la prețul de 12500 lei se acordă 10 puncte. Acești operatori privați dacă se duc și fac transportul gratuit, tot pierd licitația pentru că dacă aceștia nu au autotaxare au 2 puncte, nici nu au ce căuta la licitație. Mi se par criteriile de evaluare “necorecte”.
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
Aș vrea să fac referire la nivelul biletului. Da, se dă pentru 1,25 lei /călătorie – 10 puncte. Dacă mergi sub, pentru fiecare 0,5 lei la bilet mai puțin se acordă 2 puncteîn plus.
(DISCUȚII CONTROVERSATE)
DL ONAC ALEXANDRU
Dacă nu au autotaxare, pierd 8 puncte! Și, ce mă interesează pe mine autotaxarea? Sau la ce vă interesează dacă au sau nu stație de spălare?
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
Sunt condiții reglementate prin lege.
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Consiliul Local puteaîn conformitate cu OG să facemîncredințare directă Societății de Transport Local ce aparține de CL. Dar, pentru a nu exista discuții, suspiciuni și altele, am hotărât să fie licitație. Iar, la gratuități, orice firmă trebuie să asigure transportulîn tot Zalăul și pe toate traseele.
DL ONAC ALEXANDRU
Vă rog să mă iertați dar,în modulîn care s-au stabilit criteriile de evaluare ați făcut altceva, ați dorit caîn spatele unei Hotărâri a Consiliului Local să-Iînlăturați pe transportatorii privați!
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
Dați-mi voie să vă contrazic! Aici și acum nu discutăm despre Transurbis ci despre transportul local care poate să fie oricine, poate fi orice asociere. Se poateîntâmpla orice. Trebuie să asigure niște condiții care sunt obligatorii prin Lege și dacă se dorește autotaxare … autotaxarea noi am impus-o și la Transurbis! Dacă coroborăm legislația concurenței cu legislația care este strict pe partea de transport public de călători,local – acolo se spune că CL poate să hotărască dacă este nevoie de unul sau mai mulți operatori de transport la nivelul unei localități. Eu nu cred că la noi este nevoie de mai mulți operatori de transport public de călători. Dacăîn Cluj – care este mult mai mare decât Zalăul și nu este nevoie decât de un singur operator. O altă motivație care stă la baza acestui proiect de hotărâre este faptul că,în momentulîn care există un operator și se eliberează abonamente, se pot estima să ajungăîn toate colțurile orașului cu costuri minime. în momentulîn care sunt doi operatori costurile cresc – ați văzut exemplul cu traseulîn cart. Traian. CÎnd sunt doi operatori lucrurile se complică…
Dl. ONAC ALEXANDRU
D-le Primar, eu amînțeles că de laînceput s-a gândit să fie eliminat ceva!
Dl. POP GHEORGHE
Care este nivelul subvenției acordat de Consiliul Local pentru Transurbis și, dacă va câștiga altcineva licitația subvenția va fi acordată?
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
Subvenția este de 25% din costuri și se va asigura indiferent cine va câștiga licitația.
Dl ONAC ALEXANDRU
Putem ști valoarea redevenței plătite de Transurbis Consiliului și, valoarea plătită de operatorii privați Consiliului ? dacă are cineva aceste date…
D-na CUIBUȘ MARIANA
Valoarea redevenței pe anul 2005 de la Transurbis a fost de 357 mil și pe 2006 a fost 420 mil. de la operatorii privați nu avem.
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
în mod normal, există un contract de concesiune și care ar trebui să mai dureze 5 ani. Dar,în legislație există … reglementări ce precizează că la modificarea legislației ar trebui să seînchie contractele de concesiune după noile norme. Aceasta este motivația. Au fost foarte multe discuții și dl. Brustan a avut dreptate. în momentulîn care apare un traseu nou se dă operatorului care există. în momentul de față au fost imixtiuni, a apărut un operator nou mai mult de nevoie decât de voie. Ca să se reglementeze acest lucru, există această posibilitate: scoaterea la licitație și rezolvarea acestei probleme..
Dl. HAIDUC VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâreîn formaîn care este.
- Cine este pentru? – 13 consilieri.
- Abțineri? - Matyi, Pop, Trif, Conde, Marc, Prodan.
- împotrivă? – Onac

PROIECT RESPINS

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2005 si a bilantului Consiliului local al Municipiului Zalau.
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. HAIDUC VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru? – 20 consilieri.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

Cu 20 de voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2005 si a bilantului Consiliului local al Municipiului Zalau.10.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Consiliului local al Municipiului Zalau,pe anul 2005.
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. HAIDUC VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru? – 20 consilieri.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.
Cu 20 de voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Consiliului local al Municipiului Zalau,pe anul 2005


11.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 303/07.11.2005 privind avizarea achizitionarii unor bunuri de catre SC Publiserv SA Zalau avand ca sursa fondul de dezvoltare .
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Comisia economică – aviz favorabil.
Dl. CONDEA ROMAN
Se solicită completarea listei de achiziții cu alte poziții pe anul 2005. Este Nota făcută de către Publiserv către CL. întrebarea mea este – nu se poate referi la anul 2005 completarea listei de achiziții…
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
A fost aprobată prin HCL din 2005 și acum vinîn completare cu aceste utilaje.
Dl. HAIDUC VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru? – 20 consilieri.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.


Cu 20 de voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la modificarea HCL 303/07.11.2005 privind avizarea achizitionarii unor bunuri de catre SC Publiserv SA Zalau avand ca sursa fondul de dezvoltare.


12.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Zalau pe anul 2006.
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. HAIDUC VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru? – 20 consilieri.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.
Cu 20 de voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Zalau pe anul 2006.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea unei deplasăriîn străinătate.
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. HAIDUC VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru? – 19 consilieri.
- Abțineri? – 1 Ciule Simona
- împotrivă? – nu sunt.

Cu 19 de voturi “pentru” și o abținere a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unei deplasăriîn străinătate.

14. Proiect de hotărâre privind incheierea unei conventii cu Societatea Handicapatilor Zalau pentru prestarea de servicii de asistenta sociala.
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
D-na CIULEA SIMONA
Comisia pentru drepturile omului – aviz favorabil.
Dl. HAIDUC VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru? – 20 consilieri.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

Cu 20 de voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la incheierea unei conventii cu Societatea Handicapatilor Zalau pentru prestarea de servicii de asistenta sociala.

15. Proiect de hotărâre privind incheierea unei conventii cu Fundatia pentru Ingrijirea Varstnicului Zalau pentru prestarea de servicii de asistenta sociala.
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
D-na CIULEA SIMONA
Comisia pentru drepturile omului – aviz favorabil.
Dl. VEREȘ ERNESTIN
Pentru că sunt trei sau patru proiecte cu aceeași tematică, aș solicita să se facă rapoarte cu cei care utilizează banii alocați ..deci, Societatea Handicapaților, Fundația..
Dl. RADU CĂPîLNAȘIU
într-o ședință următoare o să se facă o informare …
(D-na dir. Pușcaș a reținut..)
Dl. HAIDUC VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru? – 20 consilieri.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

Cu 20 de voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la incheierea unei conventii cu Fundatia pentru Ingrijirea Varstnicului Zalau pentru prestarea de servicii de asistenta sociala.

16. Proiect de hotărâre privind incheierea unei conventii cu Fundatia Maya Zalau pentru prestarea de servicii de asistenta sociala.
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
D-na CIULEA SIMONA
Comisia pentru drepturile omului – aviz favorabil.
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
Vreau să mai spun un lucru, aceste Fundații, Asociații – au trebuit să se acrediteze, să parcurgă niște proceduri, săîntocmească documentații pentru a putea să presteze aceste servicii sociale. Toate cele cu careîncheiem aceste contracte au reușit să se acrediteze.
Dl. HAIDUC VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru? – 20 consilieri.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

Cu 20 de voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la incheierea unei conventii cu Fundatia Maya Zalau pentru prestarea de servicii de asistenta sociala.

17. Proiect de hotărâre privind incheierea unei conventii cu Fundatia Acasa Zalau pentru prestarea de servicii de asistenta sociala.
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
D-na CIULEA SIMONA
Comisia pentru drepturile omului – aviz favorabil.
Dl. HAIDUC VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru? – 20 consilieri.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

Cu 20 de voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la incheierea unei conventii cu Fundatia Acasa Zalau pentru prestarea de servicii de asistenta sociala.

18.Proiect de hotarare privind revocarea HCL 318/05.12.2005.
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Comisia de urbanism – aviz favorabil.
Dl. HAIDUC VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru? – 20 consilieri.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

Cu 20 de voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la revocarea HCL 318/05.12.2005.

19. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatie tehnico-economice aferente obiectivului de investitii „Blocuri de locuinte cu apartamente pentru tineri destinate inchirierii –cart,D-va Nord-etapa I” din municipiul Zalau .
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Comisia de urbanism – aviz favorabil.
Dl. HAIDUC VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru? – 20 consilieri.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

Cu 20 de voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea documentatie tehnico-economice aferente obiectivului de investitii „Blocuri de locuinte cu apartamente pentru tineri destinate inchirierii –cart,D-va Nord-etapa I” din municipiul Zalau.

20. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatie tehnico-economice aferente obiectivului de investitii „Blocuri de locuinte cu apartamente pentru tineri destinate inchirierii –cart,D-va Nord-etapa II” din municipiul Zalau .
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Comisia de urbanism – aviz favorabil.
Dl. HAIDUC VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru? – 20 consilieri.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

Cu 20 de voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea documentatie tehnico-economice aferente obiectivului de investitii „Blocuri de locuinte cu apartamente pentru tineri destinate inchirierii –cart,D-va Nord-etapa II” din municipiul Zalau

21. Proiect de hotarare privind propunerea de atribuire in proprietatea numitei Pacz Elisabeta a unui teren proprietatea Statului roman,conform art.36 Legea 18/1991 a fondului funciar.
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Comisia de urbanism – aviz favorabil.
Dl. HAIDUC VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru? – 20 consilieri.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

Cu 20 de voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire in proprietatea numitei Pacz Elisabeta a unui teren proprietatea Statului roman,conform art.36 Legea 18/1991 a fondului funciar.

22.Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii directe prin procedura negocierii ,in favoarea SC Rodipet SA Bucuresti ,a unor terenuri proprietatea publica a municipiului Zalau,pe care sunt amplasate puncte de vanzare.
Dl. ONAC ALEXANDRU
Aș vrea să pun oîntrebare. Dacă și ceilalați operatori din domeniul vânzării presei, care sunt Sălăjeni, vor beneficia de același tratament?
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
De fapt, acum se puneîn aplicare o OG care ne obligă să concesionăm aceaste suprafețe pentru RODIPET, cu excepția mun. București. O considerăm și noi puțin cam..amețită, dar asta e…
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Dacă nu trece hotărârea … nu trece..
Dl. POTROVIȚĂ STELIAN
Există riscul să ne judecăm, cu cheltuieli..simpla motivație că nu vrem noi nu este suficientă..
Dl. ONAC ALEXANDRU
Dar, posibilitatea să le acordăm și celorlalți operatori sălăjeni, există?
Dl. RADU CĂPîLNAȘIU
Dar, nu avem interes. Chioșcurile sunt pe domeniul public, pe trotuare…
Dl. HAIDUC VASILE
Să vedem avizele comisiilor..
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz nefavorabil (discuții controversateîn sală)
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Comisia de urbanism – aviz nefavorabil.
Dl. HAIDUC VASILE
Discuții?
Dl. CONDEA ROMAN
Este o regulă de bază – dacă o lege creează nedreptate, ea trebuie eliminată sau nu trebuie aplicată. Probabil că este o cale prin care să rezolvăm.
D-na ARDELEAN CLAUDIA
în cazul unui proces civil se poate invoca excepția de neconstituționalitate. Dacă va fi cazul ne vom judeca,în țară mai sunt câteva cazuri.. această Lege a fost aprobatăîn completarea Legii 136 prin care s-a acordat ca o facilitateîn cadrul privatizării societății comerciale…
Dl HAIDUC VASILE
Discuții ? – nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru? – nu sunt.
- Abțineri? – Prodan, Brustan, Marc, Matyi, BÎrsan – 5 consilieri
- împotrivă? – 15 consilieri.

PROIECT RESPINS CU 15 VOTURI îMPOTRIVĂ ȘI 5 ABȚINERI.

23. Proiect de hotarare privind avizarea PUZ „Zona Rezidentiala Merilor” Zalau.
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Comisia de urbanism – aviz favorabil.
Dl. HAIDUC VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru? – 20 consilieri.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

Cu 20 de voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la avizarea PUZ „Zona Rezidentiala Merilor” Zalau.

24. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere a terenurilor proprietatea municipiului Zalau,pe care sunt amplasate chioscuri.
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil cu modificarea perioadei, pe un an.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Comisia de urbanism – aviz favorabil, subscriem comisiei economice.
Dl. MATYI ȘTEFAN
Oîntrebare aș aveaîn legătură cuîncăperile, depozitele respective unde sunt depozitate foarte multe lucruri, materiale… ce seîntâmplă cu terenul aferent?
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
Avem o hotărâre de consiliu care stabilește că la fiecare chioșc să fie aprobată o vitrină frigorifică și vom urmări, să facem verificări… cei din comisia economică știu, am discutat și se va pregăti o informare.. să pregătim un studiu de oportunitate pentru chioșcurile care există acumîn oraș și, dacă este normal să existe chioșcuri care vând tot felul de produseîn afară de cele pentru care au fost inițial destinate, adică presă, flori și răcoritoare.. De aceea am spus că vom pregăti vis a vis de treaba aceastaîn cursul acestui an și vomîncerca să facem ordine. Oricum, de aceea am acceptat prelungirea pe un an, practic odată cu intrareaîn UE s-ar putea modifica și aceste prevederi și s-ar putea să avem și alte impuneri.
Dl. HAIDUC VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre cu modificarea făcută – 1 anîn loc de 3 ani.
- Cine este pentru? – 20 consilieri.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

Cu 20 de voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere a terenurilor proprietatea municipiului Zalau, pe care sunt amplasate chioscuri.

25. Proiect de hotarare privind schimbarea denumirii unei unitati de invatamant.
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. CIULE SIMONA
Comisia pentru drepturile omului – aviz favorabil.
Dl. HAIDUC VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru? –19 consilieri.
- Abțineri? – 1 Condea
- împotrivă? – nu sunt.

Cu 20 de voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la schimbarea denumirii unei unitati de invatamant.

26. Proiect de hotarare privind acceptarea unei donatii oferita Consiliului local al municipiului Zalau de catre Asociatia de proprietari „Casa mea”.
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. CIULE SIMONA
Comisia pentru drepturile omului – aviz favorabil.
Dl. HAIDUC VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru? –20 consilieri.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

Cu 20 de voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la acceptarea unei donatii oferita Consiliului local al municipiului Zalau de catre Asociatia de proprietari „Casa mea”.

27. Proiect de hotarare privind aprobarea desfasurarii unor activitati in PT 7 si PT 20.
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Comisia de urbanism – aviz favorabil.
D-na MARC MARIA
Așa cum vedeți la art. 1 se spune căîn PT 20 se aprobă … la art 2 se aspune activități de vestiare și depozit de mână. Nu apare o expunere de motive. Să ni se spună de fapt ce se face și ce nu se face? Și să vedem la ce distanță este față de blocurile de locuințe..
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
La art. 2 pot să vă spun că au venit la mine cei de la firma care face service-ul la iluminatul public, ei au solicitat respectivul PT…
Dl. VEREȘ ERNESTIN
De ce să-I dăm o destinație anume și să nu-I spunem activitate economică..
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Pentru că nu sunt solicitări mai multe. Dacă este câte o solicitare la un PT și noi considerăm că obiectul de activitate poate fi desfășuratîn bune condiții, aprobăm sau nu aprobăm.
Dl. HAIDUC VASILE
Este o problemă pentru că acele Puncte Termice care nu sunt folosite pe raza mun. Zalău, devin niște puncte negre. Noi asta am dorit de fapt, să fie folosite. Pentru fiecare activitate trebuie să se obțină anumite avize. Dacă le obține funcționează, dacă nu, nu!
D-na TRIF DAN SIMONA
în ce măsură se verifică activitatea ce se desfășoarăîn PT pentru că am văzut că la un moment dat au cerut spații pentru depozite. Cine ne dă garanția că nu va fi altfel de depozit sau că nu se folosesc la altceva. Noi le-am aprobat pentru anumite materiale..
Dl. CĂPîLNAȘIU RADU
Acum, dacă intrămîn substraturi, ar trebui să definim ceînseamnă deăpozit de mână și până unde merge cu… nu este un depozit en gros, această firmă este specializată pe servicii de iluminat și, ce pot să aibă acolo – becuri, sârme.. o să facem o verificare cu inspectorii noștri …
Dl. HAIDUC VASILE
Dacă mai suntîntrebări? – nu sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru? –20 consilieri.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

Cu 20 de voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea desfasurarii unor activitati in PT 7 si PT 20.

28.Proiect de hotarare privind aprobarea listei beneficiarilor de abonamente lunare gratuite pentru transportul localîn comun.
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. CIULE SIMONA
Comisia pentru drepturile omului – aviz favorabil.
Dl. HAIDUC VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru? –20 consilieri.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

Cu 20 de voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de abonamente lunare gratuite pentru transportul localîn comun.

29.Proiect de hotarare privind avizarea unui PUZ.
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Comisia de urbanism – aviz favorabil.
Dl. HAIDUC VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru? –20 consilieri.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

Cu 20 de voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la avizarea unui PUZ.

30.Informare privind deplasarea primarului municipiului Zalau si a Comisiei de cultura a Consiliului local in Austria.

31. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local pe anul 2006.
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil ș era o rugăminte la comisia economică să se aloce din sumele disponibile și pentru bisericile din Stâna și Ortelec.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
D-na MARC MARIA
Comisia noastră a fost solicitată, noi ne-am prezentat și pe baza cererilor și pe baza banilor ce s-au alocat s-a făcutîmpărțirea acestor bani.
Dl. LABO DOREL
Vreau să fac o precizare, am propus ca acești bani pe viitor să-I acordăm pentru programe și proiecte de activități sociale și aș vrea să facem o regulă din aceasta, să le dăm acestor bani o destinație pe acțiuni sociale nu pentru construirea de biserici. Să avemîn vedere pe viitor..
Dl. DUCA VIOREL
în comisia economică s-a discutat a se retrage de la Parohiile care au câte 14000în proiectul de buget, să rămână doar cu 12 iar cele de la Stâna și de la Ortelec să primească câte 4000.
Dl. HAIDUC VASILE
Nu mi se pare de loc corect pentru că suntîn faza de licitație a bisericii iar la biserica de lângă Mol suntem deja la cota “10” – este foarte greu, acolo e cartierul proletarilor, nu am avut niciodată bani mulți acolo, trebuie să o acoperim…
D-na MARC MARIA
Aceste alocări le-am făcut la propunerea comisiei. Au fost modificate și răsmodificate funcție de cerințele fiecărui obiectiv. Concret: am analizat toate cererile existente până laîntrunirea comisiei și am alocat cea mai mare sumă de bani la bisericile care suntîn construcțieîn acest moment. Mai avem și o cerere de la Biserica din Ortelec și Stâna care anul trecut au primit câte 50 mil, la prima rectificare de buget și, am discutat și cu dl. Primar și cu d-na Directoare, aceasta este motivația.
Dl. VEREȘ ERNESTIN
A fost o propunere de modificare, cred că ar trebui să o discutăm. Care sunt modificările propuse, concret, vă rog să le citiți.
Dl. MARGIN ADRIAN
S-au făcut propuneri de includere pe listă și a altor bisericiîn aceeași sumă. La momentulîntrunirii comisie acestea ne-au fost informațiile și acestea au fost sumele.
Dl. VEREȘ ERNESTIN
Am discutatîn comisia economică și cu reprezentanții executivului și am convenitîn felul următor: luăm 1000lei de la Biserica Baptistă Maghiară și să alocăm 2000lei de la Protopopiatul Ortodox Român și să alocăm 3000 lei la Parohia Reformată…
D-na MARC MARIA
Vreți să știți exact câți bani s-auîmpărțit anul trecut. Dacă nu știți vă informez: Biserica Reformată din Zalău a primit 100 mil lei, Biserica Stâna - 50 mil, Biserica Ortelec – 50 mil. față de anul trecut,în acest an comunitatea maghiară a primit bani pentru trei biserici. Corect? (da, spune dl. Vereș)
Dl. HAIDUC VASILE
Sunt sau nu sunt propuneri de modificare??
Dl. MARGIN ADRIAN
Modificările propuseîn comisie au fost așa: de la Parohia Ortodoxă Română poziția 2, 3, 4, 5 – se reduce la 12 și se ia câte 20 și se dă la Stâna și Ortelec câte 40. De la Protopopiatul Ortodox și de la Biserica Baptistă Maghiară se ia câte 1000 și se duc la poziția 11.
D-na MARC MARIA
D-le Primar, eu propun să nu mai chemați la comisii să ne pierdem timpul pe aici. Am discutat toate cererile depuse la timp. Dacă anul trecut am dat la Biserica Romano-Catolică 100mil că au fost probleme concrete cu acoperișul, anul acesta le-am redus la 45 că nu suntîn construcție… am alocat sume mai mari la cele patru Biserici care se aflăîn construcție, să avețiîn vedere acest aspect. Sigur, sunt banii comunității, nu sunt banii noștrii dar haideți să vedem prioritățile fiecărei Biserici acum și, anul viitor vom institui reguli pentru acordarea acestora. Și ce justificare dăm pentru alocarea…
Dl. POTROVIȚĂ STELIAN
Să vedem, să supunem la vot dacă toți consilierii sunt de acord cu aceste modificări. Dacă trece supuneți la vot proiectu cu modificări, dacă nuîn forma inițială.
Dl. HAIDUC VASILE
Supun la vot MODIFICĂRILE propuse pentru acest proiect.
- Cine este pentru? – 4 consilieri.
- Abțineri? - nu sunt
- împotrivă? - 16 RESPINS
Dl. HAIDUC VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâreîn forma inițială.
- Cine este pentru? – 15 consilieri.
- Abțineri? - Ciule, Prodan, Margin, Vereș, Matyi
- împotrivă? Nu sunt.

Cu 15 voturi “pentru” și 5 abțineri a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la alocarea unor sume din bugetul local pe anul 2006.

D1. Proiect de hotărâre privind transmiterea in folosinta gratuita a Spitalului Judetean Salaj a spatiului situat in imobilul din Zalau,str.S.Barnutiu nr.60,Bl.H11,ap.1si 2.
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Comisia de urbanism – aviz favorabil.
Dl. HAIDUC VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru? –20 consilieri.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

Cu 20 de voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la transmiterea in folosinta gratuita a Spitalului Judetean Salaj a spatiului situat in imobilul din Zalau,str.S.Barnutiu nr.60,Bl.H11,ap.1si 2.

D2. Proiect de hotărâre privind transmiterea in folosinta gratuita a Centrului de prevenire,evaluare si consiliere antidrog a spatiului situat in imobilul din Zalau,P-ta Iuliu Maniu nr.11.
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Comisia de urbanism – aviz favorabil.
Dl. HAIDUC VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru? –20 consilieri.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

Cu 20 de voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la transmiterea in folosinta gratuita a Centrului de prevenire,evaluare si consiliere antidrog a spatiului situat in imobilul din Zalau,P-ta Iuliu Maniu nr.11.

D3. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuireîn proprietatea numitului Tamba Dumitru a unui teren proprietatea Statului Român, conform art. 36 Legea 18/1991 a fondului funciar.
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. BRUSTAN EMILIAN
Comisia de urbanism – aviz favorabil.
Dl. HAIDUC VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru? –20 consilieri.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

Cu 20 de voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la propunerea de atribuireîn proprietatea numitului Tamba Dumitru a unui teren proprietatea Statului Român, conform art. 36 Legea 18/1991 a fondului funciar.

D4. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul localîn favoarea asociației Casa mea.
Dl. MARGIN ADRIAN
Comisia economică – aviz favorabil.
Dl. BîRSAN CRISTIAN
Comisia juridică – aviz favorabil.
Dl. CIULE SIMONA
Comisia pentru drepturile omului – aviz favorabil.
Dl. HAIDUC VASILE
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru? –20 consilieri.
- Abțineri? împotrivă? – nu sunt.

Cu 20 de voturi “pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la alocarea unor sume din bugetul localîn favoarea asociației Casa mea.

D5. Proiect de hotărâre privind cuprinderea unui imobilîn domeniul public al Municipiului Zalău șiînchirierea unor spații din acestaîn favoarea DSP Sălăj și PNL Sălaj.
Dl. POTROVIȚĂ STELIAN
Stați o clipă! Eu am un punct de vedere vis a vis de acest proiect de hotărâre. Acest imobil face parte din proprietatea Statului Român, noiîl avem doarîn administrare și nu văd cum l-am putea prindeîn domeniul public al Mun. Zalău un bun care nu ne aparține nouă. Putem să-l administrămîn continuare acest bun dar nu putem să-l trecemîn domeniul public al mun. Zalău, nu avem o HG, sau vre-o hotărâre sau Legeîn sensul acesta. Nu ne putem prevala acum de acel inventar. Eu vă recomand să nu-l votațiîn această formă, de aceea am luat poziție.. noi ar trebui să facem inventar și să propunem printr-o Hotărâre de Guvern să ne modifice 966 și să ne cuprindă prin HGîn domeniul public, nu acum, din propria putere să-l trecemîn proprietatea noastră, nu este legal. Este pe Stat Român șiîn administrarea Municipiului Zalău. Este mai bine săînlăturăm o greșalăîn fazaîn care suntem…
Dl CĂPîLNAȘIU RADU
Practic, apareîn administrarea noastră, cu toate că este relativă această chestiune. Și este de când lumeaîn sistemul sanitar.. și acum am venit pentru avize… am dorit să reglementăm această situație, clădirea nu este nici la ei nici la noi.
Deocamdată propun să retragem proiectul de hotărâre.

PROIECT RETRAS

Dl. HAIDUC VASILE
Domnilor consilieri, ordinea de zi a fost epuizată. Vă mulțumesc pentru participare și implicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
HAIDUC VASILE


CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL MUN. ZALĂU

STELIAN POTROVIȚĂ


© Primăria Municipiului Zalău