Hotărâri - Arhiva

Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.350 din 28 noiembrie 2007

HOTĂRÂREA NR.350

 

de modificare a   anexei II a Hotărârii Consiliului local al municipiului Zalău nr.144/28.05.2007  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2008, a taxelor speciale și a tarifelor și chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Zalău

            Consiliul Local al Municipiului Zalău;

            Avândîn vedere : Referatul  nr .47.425 din 25.10.2007  si nr.53.328/27.11.2007întocmite de Direcția patrimoniu ;

          Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău

           Prevederile Titlului IX din Legea nr. 571/2003, republicată, privind Codul fiscal și ale HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, republicată, privind Codul Fiscal , cu toate modificările și completările apărute ulterior datei publicării , precum și prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale ;

           -      Prevederile O.G. nr.92/2003, republicată privind codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 36 alin. 4  lit. b și c , art. 45 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,republicata ;

 

HOTĂRĂȘTE

 

            Art.1. Se modifică anexa II a Hotărârii Consiliului local al municipiului Zalău nr.144/28.05.2007  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2008, a taxelor speciale și a tarifelor și chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Zalău,În sensul că :

a) se  stabilisc   tarife pentru utilizarea unor baze sportive, conform anexei 1 care face parte din prezenta hotărâre:

b)se include un nou articol (art. 4.3.2) la art 4.3,    astfel:

4.3. Tarifele ce constituie nivelul de pornire a licitației publice organizate pentruînchirierea terenurilor ce aparțin domeniului public și privat al Consiliului Local a Municipiului Zalău și unităților subordonate și care sunt folosite de terțe persoane

4.3.2. închiriere terenuri pentru desfășurarea altor activități economice (birouri / sedii sociale)în construcțiile existente pe domeniul public sau privat al Municipiului Zalău, respectiv teren Stat Românîn administrarea Consiliului Local, de către societăți comerciale  sau instituții publice, la tariful de:

a)pentru societăți comerciale                lei /mp/lună

4.3.2.1. zona A                                                6,31

4.3.2.2. zona B                                                 5,26

4.3.2.3. zona C                                                4,2

4.3.2.4. zona D                                                3,15

b)pentru instituții publice                       lei /mp/lună

4.3.2.5. zona A                                                1,58

4.3.2.6. zona B                                                 1,32

4.3.2.7. zona C                                                1,05

4.3.2.8. zona D                                                0,79

            Art.2.Odată cu prezenta se revocă anexa 2 a HCL 144/2007.

Art.3.Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează  Direcția patrimoniu.

            Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

                        -Institutia Prefectului - județul Sălaj      

                        -Primarul municipiului Zalău

                        -Directia economica                 

- Direcția patrimoniu

-Direcția administrație publică locală.

-mass-media locala , 

-Direcția Judeteana pentru Sport  .

© Primaria Municipiului Zalau