Hotărâri - Arhiva

Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.121 din 09 mai 2019

HOTĂRÂREA NR.121

 

privind modificarea Regulamentului de organizare a pășunatului precum

și exploatarea pajiștilor permanente aflate în proprietatea/administrarea

Municipiului Zalău și aprobarea  închirierii prin licitație publică deschisă

a pășunilor Druia Stâna și Dealu Mare Ortelec

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

            - Referatul Direcţiei Patrimoniu nr. 23082 din 10.04.2019;

            - Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

            - Prevederile art. 6 din HG nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 34/2013, privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

            - Prevederile art. 9 alin. 2 din OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

            - HCL nr. 63 din 12.03.2019 privind  aprobarea  Amenajamentului pastoral, documentație       întocmită pentru  toate pajiștile permanente aflate în Municipiul Zalău

            În baza art. 36 alin. 2 lit. a și c, art. 45 alin 3 din  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

            Date fiind prevederile art. 7 alin. 13 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se modifică Regulamentul de organizare a pășunatului precum și exploatarea pajiștilor permanente aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Zalău, aprobat prin HCL nr. 85 din 28 aprilie 2014 și modificat prin HCL nr. 116 din 18 aprilie 2016, astfel:

            Art. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

            „Prevederile prezentului regulament stabilesc drepturile și obligațiile deținătorilor de animale privind regimul de pășunat, reguli de exploatare și modalitatea de administrare a  pajiștilor permanente de pe teritoriul administrativ al Municipiului Zalău identificate astfel:

Nr. Crt.

Denumire păşune

Categ. animale

 

 Suprafața terenului cu categ folosinta  pajiște

–ha-

Modalitatea de atribuire

 

Druia Stână –  trup pajiste T2

Teren în suprafața măsurată de 932745 mp din care 226979mp  având categoria de folosință pășune, iar 700766 mp – pășune împădurită și 5000 mp drum

și

TEREN în suprafață de 38420mp – pășune identificată în CF 56203

Ovine /caprine

 

26,53ha

Licitatie publică Închiriere

 

Dealu Mare Ortelec –trup pajiste T5

Teren în suprafața măsurată de 145239 mp 

Ovine /caprine

14,52ha

Licitatie publică Închiriere

 

Pleşa Stâna - trup pajiste T2

Teren în suprafața măsurată de 507402 mp din care 315076mp  având categoria de folosință pășune, iar 185026mp – pășune împădurită și 7300mp drum

Ovine si caprine

31,5ha

Licitatie publică Închiriere

 

Delniţa Stâna - trup pajiste T1

Teren în suprafața măsurată de 769149mp din care 349329mp  având categoria de folosință pășune, iar 418080 mp – pășune împădurită și 1740 mp - drum

Bovine

34,9ha

Licitatie publică Închiriere

 

Crecuta Ortelec - trup pajiste T5

 Teren în suprafața măsurată de 239107mp din care 237107mp  având categoria de folosință pășune, iar 2000 mp - drum

Ovine caprine bovine

23,7ha

Licitatie publică Închiriere

 

Ciutruci Ortelec - trup pajiste T4

Teren în suprafața măsurată de 465954 mp din care 465679 mp  având categoria de folosință pășune din care 108104 mp este ocupata de o zona de stâncărie cu vegetație slaba, iar 275 mp având categoria de folosință - drum

Ovine si caprine

35,75ha

10,81ha

Licitatie publică Închiriere

 

Repaos Ortelec - trup pajiste T4

Teren în suprafața măsurată de 674988mp din care 669588mp  având categoria de folosință pășune, iar  5400 mp având categoria de folosință - drum

Ovine si caprine

66,95ha

Licitatie publică Închiriere

 

            Art. 3 se modifică și va avea următorul conținut:

„Păşunatul se execută sub formă organizată. Orice altă formă de păşunat a animalelor se consideră păşunat clandestin/neautorizat şi contravine prevederilor prezentului regulament. Nerespectarea prezentei prevederi constitue contravenţie în temeiul dispoziţiilor art. 42 alin. 1 lit. o) din  Legea  nr. 32 din 16 ianuarie 2019 - Legea zootehniei şi se sancţionează, conform alin. 2 lit a) a aceluiași articol, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.”

            Art. 4 se modifică și va avea următorul conținut:

„ (1)Anual păşunatul se va desfăşura în perioada 23 aprilie -26 octombrie atât pentru ovine şi caprine cât şi pentru bovine şi cabaline. Păşunatul animalelor se va face pe parcele separate pentru fiecare categorie de animale (bovine, ovine, cabaline).

(2)Accesul la păşunat se permite de la data când se poate asigura hrana animalelor şi nu poate depăşi 180 de zile pentru zona de dealuri, pe parcursul unui an.”

            Art. 5 se modifică și va avea următorul conținut:

„Se interzice accesul animalelor domestice de orice specie pe terenurile agricole proprietate privată fără aprobarea scrisă a proprietarul terenului, indiferent de anotimp, de starea de umiditate a terenului, dacă este cu recoltă, fără recoltă sau pârloaga, dacă animalele sunt în turma sau izolate. Încălcarea prevederilor prezentului articol constituie contravenţie conform art. 42 alin. 1 lit. o) din  Legea  nr. 32 din 16 ianuarie 2019 - Legea zootehniei şi se sancţionează, conform alin. 2 lit a) a aceluiași articol, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.”

            Art. 18 alin (7) se modifica și va avea următorul conținut:

„(7) Să efectueze LUCRĂRILE AGROPEDOAMELIORATIVE prevăzute a se executa pe trupul de pajişte din care face parte blocul fizic închiriat, așa cum sunt ele prevăzute în AMENAJAMENTUL PASTORAL.”

            Art. 19 se completează cu următorul alineat:

„(6) Să ţină evidenţa lucrărilor executate anual pentru fiecare parcelă, (punctul 6.4. din amenajamentul pastoral).”

            Art.2. Se aprobă închirierea prin licitație publică deschisă a următoarelor pajisti:

 

Nr. Crt.

Denumire păşune

Categ. animale

 

 Suprafața terenului cu categ folosinta  pajiște

–ha-

Modalitatea de atribuire

 

Druia Stână –  trup pajiste T2

Teren în suprafața măsurată de 932745 mp din care 226979mp  având categoria de folosință pășune, iar 700766 mp – pășune împădurită și 5000 mp drum

și

TEREN în suprafață de 38420mp – pășune identificată în CF 56203

Ovine /caprine

 

26,53ha

Licitatie publică Închiriere

 

Dealu Mare Ortelec –trup pajiste T5

Teren în suprafața măsurată de 145239 mp 

Ovine /caprine

14,52ha

Licitatie publică Închiriere

 

            Art. 3. Se aprobă Caietul de sarcini în vederea închirierii prin licitaţie publică deschisă a păşunilor proprietatea Municipiului Zalău, conform  Anexei nr. 1  la prezenta hotărâre.

             Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

            Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului - judeţul Sălaj

·         Primarul municipiului Zalău

·         Direcţia Administraţie Publică Locală

·         Direcţia Patrimoniu

·         Direcția Economică

© Primaria Municipiului Zalau