Hotărâri - Arhiva

Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.103 din 19 aprilie 2019

HOTĂRÂREA NR.103

 

privind modificarea contractului de concesiune nr. 22346 din 25.07.2005 încheiat între Municipiul Zalău și S.C. Davex Chiș S.N.C. şi aprobarea transmiterii concesiunii acestui teren în favoarea actualilor proprietari ai construcţiei edificate pe terenul concesionat

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

            -Referatul Direcției Patrimoniu nr. 20413 din 01.04.2019 și Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  al Municipiului Zalău;

            -Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Zalău sub nr. 4923 din 28.01.2019 a S.C. DAVEX CHIS S.N.C.,  respectiv Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Zalău sub nr. 17587 din 19.03.2019 formulata de Gal Cristina Elena,

            -Prevederile art. 12 din contractul de concesiune nr. 22346 din 25.07.2005 încheiat între Municipiul Zalău și S.C. DAVEX CHIȘ S.N.C., respectiv prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,

            -dispozițiile art. 871, 872 din Codul civil, art.41 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

             -prevederile art. 36 alin. (2) lit. c și alin. (5), art. 123 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;   

            În baza art. 45  alin. (3) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1.(1)Modificarea contractului de concesiune nr. 22346 din 25.07.2005 încheiat între Municipiul Zalău și S.C. DAVEX CHIȘ S.N.C., în sensul diminuării suprafeței terenului ce face obiectului contractului, cu 5 mp, de la 18,50 mp la 13,50 mp, teren situat în municipiul Zalău, Aleea Astrei, nr.1, identificat în CF nr. 1073/N Zalău, cu nr. cadastral 3135, sens în care art. 2.1 și art. 2.2, cap. II ”Obiectul contractului de concesiune”, se modifică şi vor avea următorul conţinut:

”2.1. Obiectul contractului constă în cedarea și preluarea în concesiune a terenului în suprafață de 13,50 mp – proprietatea Statului Român, identificat în CF nr. 1073/N Zalău, nr. cadastral 3135, situat în municipiul Zalău, Aleea Astrei nr.1, adiacent spațiului comercial existent la parterul blocului G160, ap.81 și 82, în vederea extinderii acestuia.

2.2. În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza bunuri de retur și bunuri proprii. Sunt bunuri de retur, care se restituie în mod gratuit și libere de orice sarcini la încetarea contractului, bunurile ce fac obiectul concesiunii.” 

            (2)Se completează contractul de concesiune nr. 22346 din 25.07.2005 cu următoarea clauză, la capitolul Obligațiile concesionarului:

”Concesionarul va face demersurile necesare în vederea identificării terenului și atribuirii de număr cadastral pentru imobilul concesionat, în termen de maxim 6 luni de la semnarea contractului de concesiune modificat conform prezentei hotărâri”.

            (3)Având în vedere modificarea semnificativă a contractului de concesiune în ceea ce privește obiectul concesiunii și în consecință a celorlalte obligații, se actualizează contractul de concesiune conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

            Art.2.(1)Transmiterea concesiunii terenului situat în municipiul Zalău, Aleea Astrei nr.1, adiacent ap. nr.9 din blocul G160, în suprafaţă de 5 mp, identificat în Cartea Funciară nr 69831 Zalău, cu nr. cadastral 69831 în favoarea noilor proprietari GAL LIVIU-DUMITRU și soția GAL CRISTINA-ELENA, ambii cu domiciliul în municipiul Zalău, Aleea Karoly Kis nr.10, bl. A33, sc.A, et.3, ap.14, sens în care se va încheia un nou contract de concesiune cu noii proprietari ai construcției edificată pe acest teren.

            (2)Prețul concesiunii pentru terenul în suprafață de 5 mp este de 500 lei/mp, rezultând o valoare de 2.500 lei, redevență achitată integral de către vechiul concesionar.

            Art.3.Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Patrimoniu.

            Art.4.Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - județul Sălaj;
  • Primarul municipiului Zalău;
  • Direcția Patrimoniu;
  • Direcția Economică;
  • Direcția administrație publică locală;
  • Concesionari.

© Primaria Municipiului Zalau