Hotărâri - Arhiva

Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.90 din 19 aprilie 2019

HOTĂRÂREA NR.90

 

privind aprobarea bugetului general al municipiului Zalău pe anul 2019

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

            -Raportul nr.24653 din 16.04.2019 privind proiectul de buget pe anul 2019 întocmit de Direcţia Economică și Referatul comun al Direcției Economice și Direcțiai Resurse Umane, Monitorizare Unități de Învățământ nr. 24228/15.04.2019;

            -Văzând procesul verbal nr. 25680  încheiat cu ocazia dezbaterii publice organizate în data de 19.04.2019 pentru discutarea proiectului de buget pe anul 2019,

            -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalau.,

            În conformitate cu prevederile Legii nr.50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019, ale Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;

            Văzând îndeplinirea procedurilor de publicitate ale proiectului de buget pentru anul 2019;

            În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit."b", alin.4 lit.a şi 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata;

 

HOTĂRĂȘTE

 

            Art. 1. (1) Se aprobă bugetul local - secţiunea de funcţionare şi dezvoltare al Municipiului Zalău pentru anul 2019 conform :

            Anexei nr.1 - venituri buget local şi 

            Anexei nr.2 - cheltuieli buget local.

            (2) Se aprobă bugetul împrumutului intern pe anul 2019 şi perioada 2020 - 2022 conform Anexei nr.3.

            (3) Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local la 31.12.2018 în sumă totală de 701.793,22 lei ca sursă de finanţare în bugetul local de dezvoltare pentru cheltuieli de investiţii. 

            Art. 2. Se aprobă lista cu obiectivele de investiţii ale Municipiului Zalău pentru anul 2019, finanţate din bugetul local de dezvoltare, împrumutul intern contractat, excedent, alte surse, conform Anexei nr. 4 şi a anexelor în detaliu nr. 4.1 - 4.4.

            Art. 3. (1) Se aprobă bugetul activităţilor finanţate integral sau parțial din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local, astfel:

            Anexa nr.5 - Serviciul de administrare a domeniului public – Sursa G activitate           finanțată din subvenţii de la bugetul local și venituri proprii  cap 54.10

            Anexa nr.6 - Serviciul de administrare a domeniului public – Sursa E activitate finanţată integral din venituri proprii cap 87.10

            Anexa nr.7 - Învăţământ – Sursa E activitate autofinanţată

            Anexa nr.8 - Casa Municipală de Cultură – Sursa G activitate finanțată din subvenţii de la bugetul local și venituri proprii

 (2) Se aprobă agenda culturală a Casei Municipale de Cultură pentru anul 2019, conform anexei nr.8.1.

            Art. 4. Se aprobă programele de activitate pentru anul 2019, pe fiecare activitate în parte pentru SC Citadin Zalău SRL, conform Anexelor nr. 9, nr. 10, nr. 11.

            Art. 5. Se însuşesc sumele repartizate prin Decizia directorului executiv al Administraţiei Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj pentru perioada 2020 – 2022, conform adresei comunicate care se regăsesc în structura bugetului de venituri şi cheltuieli, după cum urmează:                                                                      

 

Mii lei

Denumire indicator

Cod indicator

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor

110202

18.959,99

19.061,75

19.144,75

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

4.429,00

4.920,00

5.306,00

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului privat sau confesional acreditat

110209

371,00

371,00

371,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

36.272,00

36.272,00

36.272,00

Sume alocate din cota de 17,5% din impozitul pe venit

040204

938,00

1.005,00

1.071,00

            Art. 6. Se aprobă bugetul estimat pe următorii 3 ani respectiv 2020 – 2022, conform:  

            Anexei nr.12 – venituri buget local, 

            Anexei nr.13 – cheltuieli buget local 

            Anexei nr.14 – lista cu obiectivele de investiţii multinuale 2020 – 2022

            Anexei nr.15 – bugetul de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local.

            Art. 7. Se aprobă acordarea normei de hrană pentru anul 2019 personalului din cadrul Poliţiei Locale Zalău, începând cu drepturile salariale ale lunii aprilie, la nivelul indemnizaţiei de hrană stabilită conform prevederilor Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi în limita bugetului aprobat aferent anului 2019.

            Suma necesară pentru anul 2019 a fost cuprinsă în sumele alocate în bugetul Poliţiei Locale – titlu 10 “cheltuieli de personal”.

            Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Economică din cadrul aparatului propriu.

            Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu:

                        -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

                        -Primarul municipiului Zalău

                        -Direcţia economică

                        -Direcţia administraţie publică locală,

                        -Direcţia tehnică

                        -Poliţia Locală Zalău

                        -aducere la cunostinta publica.

© Primaria Municipiului Zalau