Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA Nr. 8 din 16 ianuarie 2006

privindîcheierea unui protocol de parteneriat cu Consiliul SANWELLîn cadrul Programului Romano-Britanic de Dezvoltare Reciproca a Autorității Localeîn Domeniul Asistenței Sociale

Consiliul Local al Municipiului Zalău

Avândîn vedere , expunerea de motive a Primarului Municipiului Zalău ;

 • Referatul Direcției de Asistență Socială Comunitară nr.10237 din 3.11.2005;

 • Văzând avizul Min. Afacerilor Externe nr.H2-1/2014 –Directia Drept Internațional și tratate

în conformitate cu prevederile art.38 lit.,,X,, din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

în baza art.46 din Legea 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobăîncheierea unui Protocol de parteneriatîntre Consiliul Local al Municipiului Zalău și Consiliul SANWELL-Anglia cu o durată de doi ani conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta și va intraîn vigoare la data semnării.

Art.2. Cheltuielile ocazionale de cazare și masa delegatilor britanici vor fi suportate din bugetul DASC pe toată perioada derulării parteneriatului conform Anexei nr.2.

Art.3.Seînputerniceste Primarul Municipiului Zalău pentru a semna Protocolul de parteneriat, pentru a coordona și monitoriza activitatea de dezvoltate a autorității locale pe cele două teme: ,, Protectia persoanelor vârstnice,, și protectia copilului provenit din familii defavorizate de etnie rromă ,, ;

Art.4. Cu ducere laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Direcția de Asistență Socială Comunitară.

Art.5.Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția prefectului județului Sălaj

- Primarul municipiului Zalău

- Direcția Economică

- Direcția administrație publică locală

-Direcția de Asistență Socială Comunitară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                            CONTRASEMNEAZĂ

Ardelean Ioan                                                                                       SECRETAR,

                                                                                                               Potroviță Stelian

ANEXA nr. 1

La HCL NR. 8/2006

PROTOCOL DE PARTENERIAT

încheiatîn cadrul Programului Româno-Britanic de Dezvoltare Reciprocă al Autorităților Localeîn Domeniul Asistenței Sociale

PĂRȚILE:

1. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALĂU, cu sediulîn localitatea Zalău, P-ța Iuliu Maniu nr. 3, reprezentat legal prin ing. CăpÎlnașiu S.V. Radu – primar, Potroviță Stelian – secretar și ec. Cuibuș Marianaîn calitate de director economic.

ȘI

2. CONSILIUL SANDWEL, cu sediulîn M. Britanie, str. Floor Kingstone House 438 Highstreet WEST Fromwich, reprezentată prin Andrea Pope Smithîn calitate de coordonator al programului pentru Zalău, reprezentant al Consiliului Metropolitan KIRKLEES – Anglia.

Au convenit laîncheierea următorului protocol cu respectarea următoarelor clauze:

  1. SCOPUL PROIECTULUI

 • Dezvoltarea activităților autorităților localeîn domeniul protecției copilului de etnie rromă aflatîn situație de risc social și protecția persoanelor vârstnice.

  1. OBIECTIVUL PROTOCOLULUI DE PARTENERIAT:

 • Cooperarea celor doi parteneriîn vederea dezvoltării serviciilor de asistență socialăîn domeniul protecția copilului de etnie rromă și a persoanelor vârstnice din municipiul Zalău.

 • Suport financiar pentru traducerea documentelor cheie și cursuri de limbă engleză pentru personalul implicatîn realizarea acțiunilor din cadrul Programului.

  1. OBIECTIVE:

  1. DOMENIUL PROTECȚIEI COPILULUI DE ETNIE RROMĂ

 • Formarea unei baze de date privind grupurile vulnerabile de copii,în special copiii de etnie rromă;

 • Identificarea și prioritizarea nevoilor acestor grupuri;

 • Identificarea de resurse umane și financiareîn vederea dezvoltării de servicii sociale pentru aceste grupuri țintă;

 • înființarea unui centru de informare și consiliere destinat populației de etnie rromă;

 • Schimb de experiențăîn vedereaîmbunătățirii calității serviciilor sociale realizateîn domeniul asistenței sociale prin acordarea de asistență tehnică personalului implicatîn derularea proiectului;

  1. îN DOMENIUL PERSOANELOR VÂRSTNICE

 • Extinderea bazei de date privind grupurile țintă vulnerabile de persoane vârstnice;

 • Analiza practicilor, procedurilor și progreselor realizate pânăîn prezent prin Centrul de Informare și consiliere – Advocacy “SENIOR”;

 • înființarea de noi servicii pentru persoanele vârstniceîn parteneriat cu furnizorii de servicii sociale de pe plan local;

 • Organizarea Centrului de Zi “Tinerețe fără bătrânețe”, dedicat persoanelor vârstnice marginalizateîn plan social;

 • Identificarea de resurse umane și financiareîn vederea dezvoltării de servicii sociale pentru aceste grupuri țintă;

 • Schimb de experiențăîn vedereaîmbunătățirii calității serviciilor sociale prin acordarea de asistență tehnică personalului implicatîn derularea proiectului.

  1. MANAGERI DE PROIECT:

   Andrea Pope Smith și Rodica Pușcaș – director executiv D.A.S.C. Zalău.

  2. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • Consiliul Local prin Direcția de Asistență Socială Comunitară se obligă la:

 1. Să finanțeze costurile de cazare pentru personalul din Consiliul Sandwell care se va deplasa la Zalău;

 2. Să furnizeze informații partenerilor cu privire la stadiul de derulare a proiectului;

 3. Să formeze echipa de lucru – formată din personal specializatîn cadrul parteneriatului, pe cele două domenii.

 4. Să identifice noi oportunități pentru dezvoltarea de noi servicii sociale comunitare.

 5. Să informeze comunitatea despre activitățile desfășurateîn cadrul programului;

 6. Să disemineze cunoștințele și experiența altor instituții din domeniul administrației publice locale.

 7. Să evalueze și să monitorizeze progresele realizate la nivel comunitar urmare a derulării proiectului româno-britanic. Să solicite avizul MAI conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001.

 • Consiliul Sandwell se obligă la:

 1. Să furnizeze informații, ghidare, sfaturi, sprijinîn vederea identificării grupurilor țintă vulnerabile, a nevoilor comune, a stabilirii unor planuri de intervenție adecvate, responsabilitățile la nivel comunitar din cadrul unor parteneriate locale.

 2. Va finanța toate costurile legate de călătorie și de personal privind consilierii proprii.

 3. Va asigura suport financiar pentru: traducerea documentelor cheieîn limba română și plata orelor de limba engleză pentru personalul DASC implicatîn derularea Proiectului.

 4. Va asigura personal calificat și sprijin grupului de lucru pe cele două domenii:

Protecția copilului de etnie rromă și Persoane vârstnice prin organizarea a 3 viziteîn fiecare an la Zalău (2 ofițeri /vizită) cu obligativitatea de a prezenta un rezumat clar privind munca și progresele care au fost realizateîn timpul vizitei.

Una din aceste vizite va putea fi folosită pentru a trimite două persoane de la Zalău la Sandwell, detaliile urmând a fi stabilite ulterior.

5. Va evalua și va monitoriza activitatea desfășurată și progresele obținute pe parcursul Parteneriatului prin intermediul managerilor de proiect – Andrea Pope Smith și Rodica Pușcaș.

  1. DURATA

 • Prezentul protocol seîncheie pentru o perioadă de 2 ani și va intraîn vigoare la data semnării. Acesta va putea fi prelungit prin acordul părților.

VII. DISPOZIȚII FINALE

Seîmputernicește Serviciul Public de Asistență Socială Comunitară – DASC Zalău, pentru coordonarea planului de acțiuniîn vederea realizării scopului obiectivelor prezentului Protocol.

DASC vaîntocmi rapoarte anuale care vor fiînaintate atât Consiliului Local al Municipiului Zalău cât și celui din Sandwell.

Prezentul protocol seîncheie la sediul _____________________la data de__________În două exemplare originale, fiecareîn limbile română și engleză, ambele fiind egal autentice.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

HAIDUC VASILE

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR

STELIAN POTROVIȚĂ

© Primaria Municipiului Zalau