Hotărâri - Arhiva

Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.89 din 11 aprilie 2019

HOTĂRÂREA NR.89

 

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor locații – teren, proprietatea publică a Municipiului Zalău, în scopul  desfășurării activității de comerț stradal cu înghețată și reglementarea închirierii unor terenuri în vecinătatea spațiilor comerciale

Consiliul local al municipiului Zalău;

Văzând:

            -Referatul Direcției Patrimoniu nr. 23028 din 09.04.2019 și Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

            -Prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 384 din 29.11.2018, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Zalău pentru anul 2019;

            -Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 113 din 03 aprilie 2018 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor locaţii–terenuri, proprietatea publică a municipiului Zalău, în scopul desfăşurării activității de comerț stradal cu îngheţată;

            -Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 80 din 28 martie 2019 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor locaţii–terenuri, proprietatea publică a municipiului Zalău, în scopul desfăşurării activității de comerț stradal cu îngheţată;

            Văzând prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și regimul juridic al acesteia, precum și în temeiul dispozițiilor art. 554 alin.(1) și ale art. 858, art. 861 alin.(3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

            Ţinând cont de prevederile art. 36 alin.(2) lit. c) şi alin.(5) lit. a), art. 120 alin.(1) şi art. 123 din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

            În baza dispoziţiilor art. 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările  și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1.Închirirerea prin licitaţie publică  publică a 6 locații – terenuri proprietatea publică a Municipiului Zalău, în suprafață de 2 mp/locație, în scopul desfășurării activității de comerț stradal cu înghețată, identificate astfel:

a)      locație – teren în suprafață de 2 mp, situată pe str. Simion Bărnuțiu, în zona  stației de transport în comun ”Spitalul Județean”;

b)      locație – teren în suprafață de 2 mp, situată pe str. Gh Doja, în zona de acces în Parc pădure BRADET;

c)      locație –teren în suprafață de 2 mp, situată pe Avram Iancu în zona Stației de autobuz;

d)      locație – teren în suprafață de 2 mp, situată pe b-dul.  Mihai Viteazu în zona stației de transport în comun ”Astralis”;

e)      locație – teren în suprafață de 2 mp, situată pe b-dul.  Mihai Viteazu în zona  blocului A96 (spre parc);

f)       locație – teren în suprafață de 2 mp, situată pe b-dul.  Mihai Viteazu zona Piața  1 Dec. 1918 (platoul de marmura - lângă Telekom).

 

            Art.2.Chiria se datorează pentru perioada 1 mai - 30 septembrie, cu posibilitate de extindere a perioadei  de funcționare/închiriere a locației adjudecate, la cererea scrisă a chiriașului și cu acordul proprietarului.

            Pentru perioada de nefuncționare a punctului de lucru (1 octombrie – 30 aprilie), chiriașul nu datorează chirie și are obligația să elibereze amplasamentul, sens în care se va întocmi un proces verbal de predare primire.

            Art.3.Închirierea terenului (locațiile mai sus identificate) pe o durată de 1 an, începând cu data încheierii contractului de închiriere, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin acordul părților, prin încheierea unui act adiţional la contract, chiria și taxa pe teren (similară cu impozitul – taxa prevazută de Codul fiscal) se datorează pentru perioada 1 mai - 30 septembrie, cu posibilitate de extindere a perioadei  de închiriere a locației adjudecate, la cererea scrisă a chiriașului și cu acordul proprietarului. Pentru perioada de nefuncționare a punctului de lucru (1 octombrie – 30 aprilie), chiriașul nu datorează chirie/taxă pe teren.         

            Art.4.Aprobarea caietului de sarcini care constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

            Art.5.Pentru locațiile situate în vecinătatea spațiilor comerciale în care se desfășoară activități de alimentație publică, la solicitarea administratorului societății comerciale, se va putea închiria o suprafață de 2 mp în scopul desfășurării unor activități de comerț stradal cu înghețată (prin atribuire directă) la nivelul chiriei prevăzut în anexa la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Zalău privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Zalău în vigoare la data încheierii contractului de închiriere.

            Art.6.Pentru locațiile situate în vecinătatea spațiilor comerciale în care se desfășoară activități de alimentație publică, la solicitarea administratorului societății comerciale, se va putea închiria o suprafață de maxim 3 mp în scopul desfășurării unor activități de comerț stradal, exceptând comerțul stradal cu înghețată, (prin atribuire directă) la prețul stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Zalău în vigoare la acea dată.

            La stabilirea locației și  încheierea contractului de închiriere se va avea în vedere ca prin amplasarea mijlocului de producere sau păstrare a înghețatei /obiectului stradal, să nu fie afectat traficul pietonal.

            Art.7.Abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 113 din 03.04.2018 și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 80 din 28.03.2019 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor locații-terenuri, proprietatea publică a Municipiului Zalău, în scopul desfășurării activității de comerț stradal cu înghețată.

            Art.8.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

            Art.9.Prezenta hotărâre se comunică cu:

                        - Instituția Prefectului Județului Sălaj

                        - Primarul Municipiului Zalău

                        - Direcția Administrație Publică Locală

                        - Direcția Economică

                        - Direcția Patrimoniu

                        - Direcția Tehnică

                        - Aducere la cunoștința publică

© Primaria Municipiului Zalau