Hotărâri - Arhiva

Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.66 din 28 martie 2019

HOTĂRÂREA NR.66

 

privind mandatarea unui nou reprezentant al Municipiului Zalău în cadrul AGA al SC Citadin Zalău SRL, conform dispoziţiilor legale prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, ca urmare a vacantării funcției

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

            -HCL nr. 156/14.07.2016 privind  mandatarea  de noi reprezentanți

ai Municipiului Zalău în cadrul AGA la SC Uzina Electrică Zalău SA, SC Citadin Zalău SRL respectiv la SC Transurbis SA Zalău, modificată prin HCL nr. 392/21.12.2017 și HCL nr. 119/28.05.2015 privind stabilirea limitelor mandatelor de reprezentare ale persoanelor desemnate prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Zalău să reprezinte asociatul Municipiul Zalău în AGA la Sc Citadin Zalău SRL

            -Referatul Direcţiei Administrație publică locală nr. 15374/11.03.2019, Procesul verbal al Comisiei de validare privind rezultatul votului exprimat secret și Rapoartele comisiilor de specialitate

            -Adresa nr. 14031/05.03.2019 a dl-ui consilier Ardelean Daniel Marius de demisie din AGA și 12 lit. c) din Contractul de mandat nr. 50393/28.07.2016, încheiat între Municipiul Zalău și mandatarul Ardelean Daniel Marius

            Vazând prevederile privind mandatul de reprezentare din Legea nr. 287/2009    republicată privind Codul civil  precum și cele ale art.2 pct.3 lit. b), art.3 pct.2 lit. a) și ale art. 64^3 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa

            În baza art.36 alin. (2) lit.a, ale art. 37 și ale art.45 alin (1) și (5) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1. Mandatarea unui nou reprezentant al Municipiului Zalău să reprezinte interesele asociatului unic-Municipiul Zalău în Adunarea Generală a Asociaților la SC Citadin Zalău SRL, urmare a demisiei dl-ui Ardelean Daniel Marius și a vacantării funcției, până la încetarea mandatului actualului Consiliu local al municipiului Zalău, în persoana dl.-ui Breje Alin Adrian

            Art. 2. În urma acestor modificări, Adunarea Generală a Asociaților a SC Citadin Zalău SRL va fi compusă din:

Deak Francisc - cetățean român, domiciliat în Zalău, jud. Sălaj

Breje Alin Adrian - cetățean român, domiciliat în Zalău, jud. Sălaj

            Art. 3. Urmare acestor noi reglementări SC Citadin Zalău SRL Zalău va proceda, dacă este necesar, la completarea/modificarea și înregistrarea la ORC Salaj a Statutului  actualizat cu aceste modificari.

            Art.4. Se împuternicește președintele de ședinta, în exercitiu la data adoptării prezentei hotărâri sa semneze în numele autoritatii tutelare –Consiliul local al Municipiului Zalău  contractul de mandat individual cu reprezentantul nou numit, conform modelului de contract de mandat ce constituie Anexa 1 la HCL nr. 119/28.05.2015.

            Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Resurse Umane pentru încheierea contractului de mandat și SC Citadin Zalău SRL Zalău care în termen de 60 de zile de la comunicarea prezentei va efectua procedurile de modificare a actelor de funcționare ale societății și depunerea la ONRC Sălaj, conform celor aprobate prin prezenta hotărâre.

            Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

·         Instituţia Prefectului - judeţul Sălaj

·         Primarul municipiului Zalău

·         Direcţia administraţie publică locală,

·         Direcţia economică,

·         Direcția Resurse umane,

·         SC Citadin Zalău SRL Zalău

·         Ardelean Daniel Marius

·         Breje Alin Adrian

© Primaria Municipiului Zalau