Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.22 din 31 ianuarie 2019

HOTĂRÂREA NR.22

 

privind aprobarea vânzării terenului situat în municipiul Zalău, cartier Ortelec,

str. Mioriței, nr.12 (Grădina Onului), cu nr. cadastral 53766 (fost nr. cad. 3879)

din CF nr. 53766 Zalău (provenită din conversie din CF 2003/N)

în favoarea titularului construcţiilor edificate pe acest imobil

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

            - Referatul Direcţiei patrimoniu nr. 2508  din  15.01.2019;

            - Adresele înregistrate la Primăria Municipiului Zalău sub nr. 55303 din 11.09.2018, nr. 19854 din 27.03.2017 și  nr. 63068 din 28.09.2016 formulate de dl. Rînziş Nicolae-Călin;

            - Extrasul CF nr. 53766 Zalău;

            - Contractul de comodat nr. 33421 din 04.09.2006 încheiat între Municipiul Zalău şi dl. Rînziş Nicolae-Călin şi soţia, Adriana-Monica;

            - Raportul de evaluare pentru evaluarea lotului de teren identificat prin                   nr. cadastral 53766  (nr. cadastral vechi 3879) în CF nr. 53766  Zalău (CF vechi 2003/N), întocmit de evaluator autorizat ANEVAR Dehelean Gheorghe;

            - Rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local;

            - Prevederile art. 8 din Legea nr.15/2003 şi prevederile HG nr.896/2003 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003;

            În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c) şi alin.(5) lit. b), art. 115 alin.(1) lit. b) şi art. 123 alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;  

            În baza art. 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se însuşeşte Raportul  de evaluare - Anexa 1 la prezenta hotărâre, întocmit de evaluatorul ANEVAR Dehelean Gheorghe efectuat în scopul vânzării terenului cu categoria de folosinţă curţi-construcţii, identificat cu nr. cadastral 53766 (nr. cadastral vechi 3879) în CF nr. 53766 Zalău (CF vechi 2003/N), în suprafaţă de 300 mp situat în municipiul Zalău, cartier Ortelec, Grădina Onului, str.Mioriţei, nr.12.

            Art.2 Se aprobă vânzarea în favoarea d-lui Rînziş Nicolae-Călin a terenului intravilan identificat în Cartea Funciară nr. 53766 Zalău cu nr. cadastral 53766  (provenită după conversie din CF 2003/N, cu nr. cadastral vechi 3879, teren intravilan în suprafaţă de 300 mp, cu categoria de folosinţă curţi-construcţii, situat în Municipiul Zalău,  Grădina Onului,  str. Mioriței,  nr. 12.   Domnul  Rînziş  Nicolae-Călin  este proprietarul tabular al locuinței edificate pe terenul proprietatea privată a Municipiului Zalău acordat acestuia în folosință potrivit prevederilor Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

            Art.3 Prețul vânzării este cel stabilit prin raportul de evaluare întocmit de evaluatorul ANEVAR ing. Dehelean Gheorghe - adică de 25200 lei la care se adaugă TVA aferent, rezultând astfel prețul de vânzare de 29988 lei, la care se adaugă  și cheltuielile ocazionate cu evaluarea terenului în valoare totală de 1275 lei. Prețul vânzării se va achita de către cumpărător, integral, in termen de maxim 30 de zile de la data comunicarii prezentei hotărâri.

            Art.4 Contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică se va încheia în maxim 30 de zile de la data comunicării  prezentei hotărâri. Taxele necesare transferului dreptului de proprietate și înscrierea acestuia în evidențele de publicitate imobiliară sunt în sarcina exclusivă a cumpărătorului.

            Art.5 La data încheierii contractului de vânzare cumpărare încetează de drept Contractul de comodat nr. 33421 din 04.09.2006, urmând a se radia din CF existența acestui contract.

            Art.6 Se mandatează Primarul municipiului Zalău să desemneze consilierul juridic care va semna în numele si pe seama Municipiului Zalău contractul de vânzare cumpărare în formă autentică,  în condiţiile aprobate prin prezenta hotărâre.

            Art.7 Drepturile şi obligaţiile părţilor se stabilesc prin contractul de vânzare-cumpărare ce se va încheia între părţi şi pentru a cărui semnare se împuterniceşte Primarul Municipiului Zalău.

            Art.8 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia patrimoniu şi Directia administraţie publică locală.

            Art.9 Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului judeţul Sălaj;

·         Primarul municipiului Zalău;

·         Serviciul Urbanism şi amenajarea teritoriului;

·         Directia administraţie publică locală;

·         Direcţia patrimoniu;

·         Direcţia economică;

·         solicitanţi.      

 

© Primaria Municipiului Zalau