Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.410 din 29 noiembrie 2018

HOTĂRÂREA NR.410

 

privind aprobarea achiziționării de către Municipiul Zalău, în domeniul public, a unor imobile, fără construcții și sarcini, necesare realizării rețelei de canalizare menajeră din cadrul investiției publice “Lucrări tehnico-edilitare pentru blocurile ANL – Cartier Dumbrava Nord din Municipiul Zalău”

Consiliul Local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

             -Referatul comun nr. 72631 din 22.11.2018 al Direcției Patrimoniu, Direcției Tehnice și al Direcției Economice;

            -Hotărârea Consiliului Local nr. 329 din 26.10.2017 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție publică “Lucrări tehnico-edilitare pentru blocuri ANL, Cartier Dumbrava Nord din Municipiul Zalău” și a documentației tehnico-economice aferente; Certificatele de urbanism nr. 1365/27.11.2018, 1366/27.11.2018, respectiv 1367/27.11.2018.

            -Acordul de înstrăinare nr. 71660 din 09.11.2017 al doamnei Bikfalvi Judit Elisabeta formulat ca urmare a inițierii procedurii de achiziționare demarată de Municipiul Zalău prin adresa nr. 68077 din 25.10.2017; Acordurile de înstrăinare nr. 71128 din 08.11.2017 a domnului Dan Radu și soției Dan Adriana Claudia, respectiv nr. 71606 din 09.11.2017 a doamnei Pop Floare formulate ca urmare a inițierii procedurii de achiziționare demarată de Municipiul Zalău prin adresele nr. 68140 din 25.10.2017, respectiv 68141 din 25.10.2017; Acordul de înstrăinare nr. 72429 din 22.11.2018 a domnului Terdic Marius Tudor formulat ca urmare a inițierii procedurii de achiziționare demarată de Municipiul Zalău prin adresa nr.68077 din 25.10.2017;

            Văzând concluziile Rapoartelor de evaluare întocmite de evaluatorul Ing. Dehelean Gheorghe – evaluator ANEVAR - S.C. Demed Expert S.R.L., privind imobilele-teren situate pe amplasamentul lucrărilor de utilitate publică determinat prin documentația S.F. aferentă investiției publice “Lucrări tehnico-edilitare pentru  blocuri ANL, cartier Dumbrava Nord din Municipiul Zalău”;

            În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;

            În  baza prevederilor art. 863 lit. d din Noul Cod civil și ale art. 36 alin. (2) lit. c, art.119, art. 120 alin.(1) și ale art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1.Însușirea Rapoartelor de evaluare întocmite de către evaluatorul Ing. Dehelean Gheorghe – evaluator ANEVAR, S.C. Demed Expert S.R.L., preluate în baza Procesului verbal de predare primire nr. 59394/20.09.2017, privind imobilele teren situate pe amplasamentul lucrărilor de utilitate publică, determinat prin documentația S.F. aferentă investiției publice “Lucrări tehnico-edilitare pentru blocuri ANL, Cartier Dumbrava Nord din Municipiul Zalău”, Rapoarte ce constituie Anexa 1 (pt. nr. cadastral 68806), Anexa 2 (pt. nr. cadastral 69691) și Anexa 3 (pt. nr. cadastral 68809) la prezenta hotărâre.

            Art.2. (1)Achiziționarea în domeniul public, de către Municipiul Zalău de la coproprietarele BIKFALVI JUDIT ELISABETA și BIKFALVI JUDIT MARTA, a imobilului teren intravilan, liber de construcții și fără sarcini, deținut de acestea în cotă de ¼ , respectiv ¾ , în suprafață de 1260 mp, identificat cu nr. cadastral 68806, situat în Municipiul Zalău, zona Dealul Morii, conform Referatului de admitere privind recepția documentației de dezmemnrare al imobilului cu nr. cadastral 67198, la prețul de cumpărare de 52101 lei (fără TVA), calculat prin aplicarea valorii de 41,35 lei/mp x 1260 mp.

            (2)Imobilul cu nr. cadastral 68806 ce se achiziționează de Municipiul Zalău se identifică conform Referatului de admitere nr. 10561/15.03.2018 și Planului de amplasament și delimitare cu propunere de dezlipire, ce face parte din documentația de dezlipire a CF nr. 67198  Zalău, întocmită de topograf Juhasz Miklos, Anexa 4 la prezenta hotărâre.

            Art.3. (1)Achiziționarea în domeniul public, de către Municipiul Zalău de la proprietarul TERDIC MARIUS TUDOR, a imobilului teren intravilan, liber de construcții și fără sarcini, în suprafață de 1796 mp, identificat cu nr. cadastral 69691, situat în Municipiul Zalău, zona Dealul Morii, conform Referatului de admitere privind recepția documentației de dezmembrare al imobilului cu nr. cadastral 67919, la prețul de cumpărare de 74264,6 lei (fără TVA), calculat prin aplicarea valorii de 41,35 lei/mp x 1796 mp.

            (2) Imobilul cu nr. cadastral 69691 ce se achiziționează de Municipiul Zalău se identifică conform Referatului de admitere nr. 44432/20.11.2018 și Planului de amplasament și delimitare cu propunere de dezlipire, ce face parte din documentația de dezlipire a CF nr. 67919 Zalău întocmită de topograf Juhasz Miklos, Anexa 5 la prezenta hotărâre.

            Art.4. (1)Achiziționarea în domeniul public, de către Municipiul Zalău de la coproprietarii DAN RADU cu soția DAN ARIANA CLAUDIA și POP FLOARE, a imobilului teren intravilan, liber de construcții și fără sarcini, deținut de aceștia în cotă de ½ , în suprafață de 385 mp, identificat cu nr. cadastral  68809, situat în Municipiul Zalău, zona Dealul Morii, conform Referatului de admitere privind recepția documentației de dezmembrare al imobilului cu nr. cadastral 64883, la prețul de cumpărare de 15919,75 lei (fără TVA), calculat prin aplicarea valorii de 41,35 lei/mp x 385mp. Prețul se va achita coproprietarilor în cote egale de ½.

            (2)Imobilul cu nr. cadastral 68809 ce se achiziționează de Municipiul Zalău se identifică conform Referatului de admitere nr. 10559 și Planului de amplasament și delimitare cu propunere de dezlipire, ce face parte din documentația de dezlipire a CF nr. 64883 Zalău, întocmită de topograf Juhasz Miklos, Anexa 6 la prezenta hotărâre.

            Art.5.Achiziționarea imobilelor identificate în art. 2, 3 și 4 se realizează în vederea realizării rețelei de canalizare menajeră din cadrul investiției publice “Lucrări tehnico-edilitare pentru blocuri ANL, Cartier Dumbrava Nord din Municipiul Zalău”

            Art.6.Dat fiind interesul public al Municipiului Zalău în ceea ce priveşte dobândirea acestor imobile necesare realizării lucrărilor tehnico-edilitare aferente obiectivului de investiție publică “Lucrări tehnico-edilitare pentru blocuri ANL, Cartier Dumbrava Nord din Municipiul Zalău”, taxele necesare dezlipirii imobilelor, a încheierii în formă autentică a actelor de dezlipire, cele privind încheierea în formă autentică a contractelor de vânzare – cumpărare și înscrierii în evidențele de publicitate imobiliară a dezlipirii și a dreptului de proprietate în baza convențiilor de  dobândire se vor suporta de Municipiului Zalău.

            Art.7.Se împuternicește prin prezenta Primarul Municipiului Zalău ca la rândul său, prin  împuternicire, să desemneze consilierul juridic delegat să semneze în numele şi pe seama Municipiului Zalău contractele de vânzare-cumpărare în condițiile aprobate prin prezenta hotărâre.

            Art.8.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică, Direcția Patrimoniu și Direcția Administrație Publică Locală.

            Art.9..Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;

·         Primarul municipiului Zalău;

·         Direcţia Administraţie Publică Locală;

·         Direcţia Economică;

·         Direcţia Tehnică;

·         Direcţia Patrimoniu;

·         proprietarii imobilelor.

© Primaria Municipiului Zalau