Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.394 din 29 noiembrie 2018

HOTĂRÂREA NR.394

 

privind aprobarea participării Municipiului Zalău la proiectul ,,Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe P+8 și V1 din Municipiul Zalău” și a bugetului aferent

Consiliul Local al municipiului Zalău,

Având în vedere:

            -Referatul de necesitate comun al Direcției tehnice și Direcției economice, nr. 70665/ 15.11.2018;

            -Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

            -Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional, Axa 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, P.I - 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidenţiale

            În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale;

            În baza art. 36, alin. 4, litera d) şi art. 45, alin.2 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată;   

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Zalău la proiectul ,,Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe P+8 și V1 din Municipiul Zalău” în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidenţiale.”

            Art. 2. Se aprobă, conform Anexei 1, bugetul proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe P+8 și V1 din Municipiul Zalău " în valoare totală de 1.941.190,30 lei inclusiv TVA din care:

            - valoarea totală eligibilă este de 1.894.643,88 lei cu TVA,

            - valoarea totală neeligibilă este de 46.546,42 lei cu TVA.

            Art. 3. Se aprobă contribuția proprie (UAT Municipiul Zalău și asociațiile de proprietari) în cuantum de 804.403,97 lei, din care:

cheltuieli eligibile  în valoare de 757.857,55 lei cu TVA reprezentând  40% din valoarea eligibilă a proiectului (suma reprezintă cofinanțarea proiectului),

cheltuieli neeligibile ale proiectului în valoare de 46.546,42 lei cu TVA.-

            Art. 4. Se aprobă contribuția asociaţiilor de proprietari ale blocurilor P+8 și V1 în valoare de 452.424,00 lei cu TVA din care:

            -196.800,00 lei contribuție asociație de proprietari Bloc P+8;

            -255.624,00 lei contribuție asociație de proprietari Bloc V1.

            Art. 5. Se aprobă contribuția asociaţiei de proprietari a blocului V1 la cheltuielile neeligibile în valoare de 46.546,42 lei cu TVA reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor aferente lucrărilor (cheltuieli aferente cap./subcap. 1.1, 1.2, 2, 4, 5.1.1 și 5.3 din bugetul cererii de finanțare) corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice

            Art. 6. Se aprobă contribuţia UAT Zalău, în valoare totală de 305.433,55 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli eligibile.

            Art. 7.Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. Valoarea de 1.136.786,33 reprezintă asistența financiară nerambursabilă solicitată, ce va fi recuperată.

            Art. 8. Mecanismul de recuperare a sumelor reprezentând contribuția asociațiilor de proprietari va fi prin stabilirea unei taxe speciale de reabilitare termică pentru fiecare apartament și a unei proceduri de recuperare, aprobate prin HCL după semnarea contractului de finanțare. 

            Art. 9 Se aprobă ca în cazul apariției unor eventuale costuri suplimentare pe parcursul implementării proiectului, acestea să fie acoperite din bugetul local. Identificarea sursei de finanțare din bugetul local se va face după obținerea finanțării.

            Art. 10. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

            Art. 11  Prezenta hotărâre se comunică la:

·         Instituţia Prefectului judeţului Sălaj,

·         Primarul municipiului Zalău,

·         Direcția economică,

·         Direcția tehnică,

·         Direcţia patrimoniu,

·         Direcția administrație publica locală.

© Primaria Municipiului Zalau