Hotărâri - Arhiva

Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.306 din 19 septembrie 2018

HOTĂRÂREA NR.306

 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”

Consiliul Local al Municipiului Zalau:

Având în vedere:

            -Referatul de specialitate nr . 56767/ 17.09.2018 al Direcției Tehnice și Direcției Economice

            -Adresa Companiei de Apă SOMEȘ S.A. nr. 25392/DD/UIP/12.09.2018;

            -Avizul Comisiei tehnico-economice (CTE) a Operatorului Regional Compania de Apă SOMEȘ S. nr. 25150/10.09.2018;

            -Ghidul Solicitantului AP 3. OS 3.2 Dezvoltarea infrastructurii integrate de apǎ şi apǎ uzatǎ, Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020;

            -Prevederile art. 8 alin. 1), 3) lit. a, c, k și art. 9 alin. 1), lit. a si b din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            -Prevederile art. 12 alin. 1, lit. a, c, i si l din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare republicată;

            -Prevederile art. 44 alin.1 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

            -Prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

            -Prevederile art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

            -Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d, alin. 6 lit. a, pct.14 și art. 126 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În urma analizei documentației tehnico-economice a proiectului “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”, a Strategiei de tarifare și a Schemei de finanțare a proiectului,

            În temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, d și art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art. 1. Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” ce urmează a fi implementat de Compania de Apă SOMEŞ S.A. și indicatorii tehnico-economici cuprinși în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. Aprobarea participării Municipiului Zalău prin Consiliul Local al municipiului Zalău la cofinanțarea pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” din bugetul local în suma prevăzută în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 3. (1) Se aprobă strategia de tarifare inclusă în Studiu de fezabilitate și ”Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023” (Anexa 2) și includerea strategiei de tarifare în Contractul de delegare directă a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

            (2) Se acordă mandat Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, al cărei membru este Municipiul Zalău să semneze Actul Adițional la Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama Municipiul Zalău.

            Art.4.Se mandatează dl Ionel Ciunt, primar al Municipiului Zalău să aprobe in Adunarea Generală a Asociatiei Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic  Somes-Tisa, din data de  20.09.2018, documentele menționate la art 1-3 din prezenta hotărâre.

            Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

            Art.6.Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituția Prefectului județului Sălaj;

·         Primarul municipiului Zalău;

·         Direcția administrație publică locală,

·         Direcția tehnică,

·         Direcția economică;

·         Compania de Apă Someș S.A;   

·        Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa;

·         Consiliul Județean Sălaj.

© Primaria Municipiului Zalau