Hotărâri - Arhiva

Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.204 din 24 mai 2018

HOTĂRÂREA NR.204

 

privind încheierea unui Contract de superficie cu titlu gratuit, respectiv

a unui Contract  de comodat, între Municipiul Zalău în calitate de beneficiar

și SC Transurbis SA Zalău în calitate de proprietar, în vederea implementării

proiectului „Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023”

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

            -Referatul comun al Direcției Patrimoniu și al Direcției Tehnice nr. 30912 din 14.05.2018;         -Certificatul de urbanism nr. 627/23.05.2018;

            -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

            -Extrasul de carte funciară pentru informare nr. 55911 Zalău; Documentația de dezlipire întocmită de Savu Ovidiu Ion; Referatul de admitere OCPI 19854/2018;

            -Prevederile art. 693-702 din Legea nr. 287/2009 privind Cod Civil;

            -Prevederile art. 2146-2157 din Legea nr. 287/2009 privind Cod Civil;

            În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a pct. 14, art.45 alin.(1) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂȘTE

 

            Art. 1. Aprobarea încheierii unui Contract de superficie cu titlu gratuit între Municipiul Zalău în calitate de superficiar şi SC TRANSURBIS SA ZALĂU în calitate de proprietar în vederea constituirii dreptului de superficie în favoarea Municipiului Zalău, asupra imobilelor, terenuri situate în intravilanul Municipiului Zalău, identificate astfel:

teren în suprafață de 454 mp identificat cu nr. cadastral 69011, proprietatea SC TRANSURBIS SA ZALĂU;

teren în suprafață de 544 mp identificat cu nr. cadastral 69012, proprietatea SC TRANSURBIS SA ZALĂU;

necesare instalării a 22 de stații de alimentare cu energie electrică a autobuzelor hibride, ce se vor achiziționa de Municipiul Zalău în cadrul proiectului “Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023.”, în următoarele condiții:

Dreptul de superficie se va constitui cu titlu gratuit  pe o durata de 15 ani cu posibilitatea de prelungire, durată care va acoperi  perioada de durabilitate a contractului de finanţare. 

La expirarea duratei de superficie, superficiarul beneficiază de dreptul de reînnoire a superficiei potrivit art. 694 Cod civil.

    b) Încetarea  superficiei va opera în următoarele cazuri:

    I)  prin consolidare, dacă terenurile şi staţiile devin proprietatea aceleaşi persoane;

    II) prin pieirea instalaţiilor - staţiilor;

    III)  la expirarea termenului;

    IV) de comun acord, cu reglementarea situației juridice a instalațiilor amplasate pe imobilul  mai sus menționat.

            Beneficiarul dreptului de superficie se obligă să respecte întocmai toate prevederile legale şi dispoziţiile privind apărarea împotriva incendiilor, sens în care va obţine dacă este necesar  toate  avizele/autorizaţiile necesare funcţionării.

            SC TRANSURBIS SA ZALĂU în calitate de proprietar al imobilului mai sus identificat, se obligă să asigure menţinerea  investiţiei realizate pe terenurile ce fac obiectul Contractului de superficie, în baza PROIECTULUI „ Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023”, pe toată perioada de durabilitate a contractului de finanţare şi declară că este de acord cu realizarea activităţilor proiectului.

            Toate taxele necesare încheierii în forma autentică a actului de dezlipire, a constituirii dreptului de servitute și a contractului de superficie și a înscrierii acestora în Cartea Funciară, cad în sarcina beneficiarului dreptului de superficie, Municipiul Zalău.

            Art. 2.  Aprobarea încheierii unui Contract de comodat între Municipiul Zalău în calitate de comodatar şi SC TRANSURBIS SA ZALĂU în calitate de proprietar (comodant) în vederea  implementării proiectului „Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023”, contract ce va avea ca obiect :

     a) 20 de autobuze identificate în Anexa 1, aflate în proprietatea Transurbis SA Zalău, în scopul  instalării sistemelor de E-ticheting, informare în timp real a pasagerilor, localizare  a mijloacelor de transport și de management al flotei, supraveghere video CCTV, alte ITS , după caz;

     b) spațiile (2 birouri, hol, casa scării, WC ) în suprafață totală de 150 mp situate la etajul 1 al imobilului identificat în Cartea Funciară nr. 69013 Zalău, înscrisă sub A1.1 cu nr. Cadastral 69013- pentru amenajarea şi dotarea DISPECERATULUI cu echipamente-componente specifice software și hardware  pentru Sistemele de E-ticheting, informare în timp real a pasagerilor, localizare  a mijloacelor de transport și de management al flotei, de supraveghere video CCTV, alte ITS , după caz;

            Dreptul de folosinţă cu titlu gratuit a bunurilor ce fac obiectul contractului de comodat se transmite pe o perioada 15 ani cu posibilitatea de prelungire, durată care va acoperi perioada de durabilitate a contractului de finanţare.

            Art. 3. Mandatarea de către Consiliul Local al Municipiului Zalău a reprezentanţilor  în AGA a SC Transurbis SA Zalău, să aprobe dezmembrarea imobilului înscris în Cartea funciară nr. 55911, având nr. cadastral 55911, potrivit documentației de dezlipire Anexa 2 la prezenta hotărâre, precum și să încheie contractul de superficie şi contractul de comodat, în condițiile stabilite prin prezenta Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Zalău.   

            Art. 4. Mandatarea Primarului Municipiului Zalău să desemneze în scris, funcționarul public din cadrul Serviciului juridic contencios care va semna în numele Municipiului Zalău actul autentic de constituire a dreptului de superficie în condițiile stabilite prin prezenta Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Zalău.

            Art. 5. Mandatarea Primarului Municipiului Zalău să semneze în numele Municipiului Zalău contractul de comodat în condițiile stabilite prin prezenta Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Zalău.

            Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu, Direcția Tehnică, reprezentanții în AGA a SC Transurbis SA Zalău și Direcția Administrație Publică Locală.

            Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia prefectului Judeţului Sălaj;

·         Primarul Municipiului Zalău;

·         Direcţia Administraţie Publică Locală;

·         Direcţia Economică;

·         Direcția Patrimoniu;

·         Direcția tehnică;

·         SC Transurbis SA Zalău;

·         reprezentanții în AGA a SC Transurbis SA Zalău.

© Primaria Municipiului Zalau