Hotărâri - Arhiva

Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.197 din 24 mai 2018

HOTĂRÂREA NR.197

 

privind modificarea și completarea Regulamentului și Caietului de sarcini al serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Zalău - administrarea, întreținerea și repararea drumurilor publice  de interes local din Municipiul Zalău, modificarea Anexei 7 la  HCL nr. 169/16.06.2014 cu modificările ulterioare, a HCL nr. 12/19.01.2011 și a contractului de delegare/concesionare nr.  36269/10.08.2010

Consiliul Local al municipiului Zalău

Având în vedere:

            -Referatul comun al Direcției  Tehnice și al Direcției Economice nr.  28717 din 03.05.2018;

            -Rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zalău;

            -Contractul de delegare/ concesionare a gestiunii unor activități din cadrul serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Zalău nr.  36269/10.08.2010 ;

            -Adresa nr. 28512/03.05.2018  a SC Citadin Zalău SRL;

            -Prevederile art. 36 alin. (2), lit. (c) și lit.(d), alin.(6), lit. (a), art. 45, alin. (3), art. 115 alin. (1), lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

     

            Art.1. Modificarea Regulamentului serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Zalău - administrarea, întreținerea și repararea drumurilor publice de interes local din Municipiul Zalău, astfel:

            1. În tot cuprinsul Regulamentului  activitatea de “administrarea, întreţinerea şi repararea drumurilor publice de interes local din Municipiul Zalău” se înlocuiește cu  “proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întreținerea și exploatarea drumurilor publice, străzilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane din Municipiul Zalău”.

            2.  Literele a), c) și d) ale  art.5  se modifică și vor avea următorul cuprins:

” a)  executarea  lucrărilor de construire, modernizare, reabilitare, reparare, întreținere și exploatare a  drumurilor publice, străzilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane din Municipiul Zalău, inclusiv proiectarea, în strictă concordanţă cu programele de lucrări aprobate și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă aprobat și conform prevederilor legale în vigoare în domeniul urbanismului și construcțiilor;

            c) creşterea eficienţei lucrărilor de construire, modernizare, reabilitare, reparare, întreținere și exploatare a drumurilor publice, străzilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane din Municipiul Zalău, inclusiv proiectarea, prin adoptarea unor soluţii, materiale şi tehnologii performante;

            d) organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor şi adoptarea restricţiilor de circulaţie necesare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă pe toată durata execuţiei lucrărilor de construire, modernizare, reabilitare, reparare, întreținere și exploatare a drumurilor publice;

            3.  Art. 6. se completează  cu următoarele definiții:

„-modernizare drum - amenajare complexă a unui drum existent prin sistematizarea elementelor  geometrice și aplicarea unei îmbrăcăminți moderne în cadrul unei structuri rutiere dimensionate conform reglementărilor tehnice în vigoare ( conform STAS SR4032-1 din 2001);

-reabilitare drum - ansamblu de lucrări de reamenajare a unui drum pentru îndeplinirea condițiilor impuse pentru perioada de perspectivă luată în considerare( conform STAS SR4032-1 din 2001)

-obiectiv/proiect de investiţii - rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiţii, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerinţelor formulate de beneficiarul investiţiei şi de investitor; în sintagma "obiectiv de investiţii" se cuprinde, după caz, obiectivul nou de investiţii, obiectivul mixt de investiţii sau intervenţie la construcţie existentă (cf HG nr. 907/2016;)

-investiţie publică - totalitatea cheltuielilor din fonduri publice, iniţiale sau ulterioare, destinate realizării de active fixe de natura domeniului public şi/sau privat al statului/unităţii administrativ-teritoriale, inclusiv înlocuirea activelor fixe uzate, precum şi cheltuielile ocazionate de înlocuirea acestora, care se finanţează total sau parţial din fondurile publice prevăzute la art. 1 din HG nr. 907/2016; se consideră investiţie publică şi totalitatea cheltuielilor de investiţii, iniţiale sau ulterioare, destinate realizării de active fixe de natura proprietăţii private a persoanelor fizice şi/sau juridice, inclusiv înlocuirea activelor fixe uzate, precum şi cheltuielile ocazionate de înlocuirea acestora, care se finanţează total sau parţial din fondurile publice prevăzute la art. 1 din HG nr. 907/2016;”

            4. Art. 20, alin. (1 ) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ În scopul asigurării  condițiilor tehnice necesare  desfășurării  circulației rutiere în condiții de siguranță și confort cu respectarea normelor în vigoare, precum și pentru conservarea patrimoniului rutier, operatorul execută lucrări de proiectare, construire , modernizare, reabilitare, reparare, întreținere și exploatare a drumurilor publice ( incluzând străzile și drumurile comunale), podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane din Municipiul Zalău”

După alin. (1),  se introduc două noi aliniate cu următorul cuprins:

            (1^1) Operatorul are obligația de a realiza lucrările aferente drumurilor publice din Municipiul Zalău astfel cum sunt descrise mai sus în detaliu, ce sunt aprobate atât în Programul anual de activitate al societății cât și cele din Lista de investiții a Municipiului Zalău, aprobată în condițiile legii dată fiind delegarea acestei activități prin contractul de delegare semnat în vederea administrării domeniului public.

            (1^2) Cu titlu de excepție, în situațiile expres justificate de către delegatul SC Citadin Zalău SRL privind imposibilitatea executării unor lucrări din Programul anual de activitate sau Lista de investiții a Municipiului Zalău și în situația lucrărilor  de construire, modernizare, reabilitare a drumurilor publice de interes local prevăzute a fi realizate în cadrul unor programe cu finanțare nerambursabilă, lucrările de investiții  se vor atribui de delegatarul Municipiul Zalău altor operatori economici potrivit procedurilor de achiziții publice reglementate de Legea nr. 98/2016.”

            5. Art. 26, alin. 13, paragraful 3, așa cum a fost completat prin HCL nr. 86/2014 se modifică  și va avea următorul cuprins:

            “ Pentru lucrări de investiții conținutul documentațiilor tehnico-economice  este cel prevăzut de HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții  finanțate din fonduri publice, cu modificările ulterioare. 

            6. Art. 29 așa cum a  fost modificat  prin HCL nr. 86/2014 se modifică și va avea următorul cuprins:

            “(1) Recepția lucrărilor executate conform prezentului regulament, se efectuează conform reglementărilor legale în vigoare.

            (2)Recepția lucrărilor de reparații curente, lucrări accidentale și reparații capitale, va fi efectuată de o comisie  formată dintr-un reprezentant al Direcției Tehnice, un reprezentant al Direcției Patrimoniu și un reprezentant al Direcției Corp Control, comisie numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Zalău.

            (3)  Convocarea recepției va fi efectuată de către  operator  la terminarea lucrărilor.

            (4)  În baza procesului verbal de recepție însoțit de documentația tehnico-economică, ce va fi comunicată de către Direcția Tehnică Direcției Patrimoniu, aceasta din urmă va asigura înregistrarea bunurilor rezultate în patrimoniul public, conform prevederilor legale privind  evidența tehnico-operativă.”

            7.  După art.  31 se introduce  un nou articol cu următorul cuprins:

            Art.31^1.  Proiectarea, construirea, reabilitarea și modernizarea străzilor urbane  va fi realizată în conformitate cu prevederile legilor, standardelor și normativelor în vigoare (Norma tehnică aprobată prin Ordinul nr. 49/1998, Ordinul nr. 1294/2017, HG nr. 907/2016, Legii nr. 50/1991, Legii nr. 10/1995, Legii nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 273/1994, etc).

            8. Art. 32, alin. (2 ) se modifică și va avea următorul cuprins:

“ Condițiile de  realizare a lucrărilor de refacere  sunt prevăzute în HCL de aprobare a Regulamentului pentru emiterea avizului de executare lucrări la rețelele tehnico-edilitare amplasate pe domeniul public al Municipiului Zalău, a normelor și tehnologiei de refacere.”      

            9. Art. 43 se modifică  în sensul introducerii unor noi obligații la lit. k1, astfel:

” k1) să sesizeze cu o justificare temeinică, înainte de demararea proiectării, în termen rezonabil care să permită realizarea investiției propuse, delegatarul cu privire la imposibilitatea executării unor lucrări prevăzute în programul de activitate al delegatului sau în lista de investiții a Municipiului Zalău în vederea efectuării modificărilor corespunzătoare a programului de lucrări și atribuirii de către Municipiul Zalău a lucrărilor altui operator economic cu respectarea procedurilor privind achizițiile publice. ”

            Art.2. Modificarea caietului de sarcini al serviciului de administrare, întreținere și reparare a drumurilor publice  de interes local din Municipiul Zalău, astfel:

            1. În tot cuprinsul caietului de sarcini activitatea de “administrarea, întreţinerea şi repararea drumurilor publice de interes local din Municipiul Zalău” se înlocuiește cu  “proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întreținerea și exploatarea drumurilor publice, străzilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane din Municipiul Zalău”.

            2. Alin. (6) al art. 9 așa cum a fost modificat prin HCL nr. 124/2011 se modifică și va vea următorul cuprins:

“Operatorul va utiliza la întocmirea  situațiilor de lucrări recapitulațiile aprobate prin hotărâre a consiliului local “

            3. Alin. ( 1) al art. 18, se modifică și va avea avea următorul cuprins:

  Lucrările de întreținere, reparații curente  și lucrările de investiții-RK, construire, modernizare și reabilitare, se execută  pe baza unui program  de perspectivă, a unor programe anuale de lucrări defalcate din programul de perspectiva, care se elaborează pe baza realizărilor perioadei respectiv anului anterior  de programare și a notelor de fundamentare elaborate în acest sens de către operator și avizate de către Consiliul local precum și a programelor trimestriale și lunare defalcate din programul anual,  comunicate către autoritatea publică locală. “         

            4. Alin. (5) al art. 18  așa cum a fost modificat prin HCL nr. 86/2014 se modifică și  va avea următorul cuprins:

“ Programele anuale de lucrări  vor fi întocmite de către  operator prin defalcarea din  programul de perspectivă, în ordinea urgenței de realizat și vor fi fundamentate pe  baza documentatiilor tehnico-economice.

            Programele anuale de lucrări, însoțite de documentațiile tehnico-economice vor fi propuse spre aprobare Consiliului local al Municipiului Zalău odată cu aprobarea bugetului local, anual, cu respectarea  prevederilor  din OMFP 1917/2005.

            Pentru lucrări accidentale, cu caracter urgent și operativ ( cum sunt: prevenirea și  combaterea efectelor inundațiilor, cutremurelor sau alte calamități) documentația tehnico-economică se poate elabora pe parcursul execuției lucrărilor în aceleași condiții  ca pentru reparații curente. Aceste documentații se elaborează pe baza actelor de constatare întocmite la fața locului de către  comisia tehnică convocată în acest scop de către  organul care administrează drumul/strada.”

            5. Alin. (2) al art. 19, așa cum a fost modificat prin HCL nr. 86/2014,  se modifică și va avea următorul cuprins:

            “Verificarea cantitativă și calitativă a lucrărilor executate de către operator se efectuează de către personalul responsabil  din  cadrul  SMSCUP.

            În cazul lucrărilor de reparații curente, lucrări accidentale și lucrări de investiții, la terminarea lucrărilor, operatorul va convoca  recepția.

            Recepția lucrărilor executate conform prezentului regulament, se efectuează conform reglementărilor legale în vigoare.

            Recepția lucrărilor de reparații curente, lucrări accidentale și reparații capitale, va fi efectuată de o comisie formată dintr-un reprezentant al Direcției Tehnice, un reprezentant al Direcției Patrimoniu  și un reprezentant al Direcției Corp Control, comisie numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Zalău.

            Convocarea recepției va fi efectuată de către  operator  la terminarea lucrărilor.

În baza procesului verbal de recepție însoțit de documentația tehnico-economică, ce va fi comunicată de către Direcția Tehnică Direcției Patrimoniu, aceasta din urmă va asigura înregistrarea bunurilor rezultate în patrimoniul public, conform prevederilor legale privind  evidența tehnico-operativă.”

            Art.3. Modificarea Anexei 7 la HCL nr. 169/16 iunie 2014, așa cum a fost modificat prin  HCL nr. 24/25.01.2018, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

            Art.4. Modificarea art. 8^1 a contractului de delegare/concesionare nr. 36269/10.08.2010 cu privire la garanția de bună execuție pentru lucrări de reparații și investiții,  care  va avea următorul cuprins:

            (1). Delegatul are obligația  de a constitui garanția de bună execuție  pentru lucrările de reparații curente și investiții - reparații capitale, construire, reabilitare și modernizare  executate în cadrul activității de administrare drumuri publice de interes local, în cadrul contractului de delegare.

            (2). Cuantumul garanţiei de bună execuţie reprezintă:

            - 1% din preţul fără TVA al lucrării de reparație curentă ;

            - 2% din preţul fără TVA  al lucrării de reparație capitală;

            -3% din preţul fără TVA  al lucrării de investiție de construire, reabilitare, modernizare,

 şi va fi constituită prin reţinere succesivă din facturile emise de delegat.

            (3). Delegatul are obligația de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la Trezorerie.

            (4). Delegatarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă delegatul nu îşi execută, execută cu întarziere sau execută necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, delegatarul are obligaţia de a notifica acest lucru delegatului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.  

            (5). Delegatarul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, astfel:

            -70%  din valoarea garanției în termen de  14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată  pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

            -30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate , pe baza procesului verbal  de recepție finală;

            (6). Perioada de garanție aferentă lucrărilor de reparații capitale drumuri publice de interes local, executate în cadrul contractului, va fi de:

             - 1 an de la recepția la terminarea lucrărilor, în cazul lucrărilor de reparații curente ;

            -  2 ani de la recepția la terminarea lucrărilor, în cazul lucrărilor de  reparații capitale ;

            -  3 ani de la recepția la terminarea lucrărilor, în cazul lucrărilor de investiții:construire, reabilitare, modernizare.   

            Art.5. Modificarea  Art. 2, alin.( 9) și art. 9, alin. (6) din Anexa nr. 1 la HCL  nr. 12/19.01.2011,  care vor  avea următorul cuprins:

          Art.2. alin. (9)„ Administratorul drumurilor va utiliza   la fundamentarea devizelor și situațiilor de lucrări pentru lucrările de refacere prestate terților,  recapitulațiile  vor fi cele aprobate pentru fundamentarea devizelor și situațiilor de lucrări prestate către consiliul local, conform mai sus, exclusiv :  2% fondul de dezvoltare și 2,5% redevența.

            Art. 9, alin. (6) “Tariful pentru refacerea zonei afectate se stabilește pe zone  și categorii de drumuri, utilizând la fundamentarea devizelor și situațiilor de lucrări pentru lucrările de refacere prestate terților, recapitulațiile aprobate pentru fundamentarea devizelor și situațiilor de lucrări prestate către consiliul local, conform mai sus, exclusiv:  2% fondul de dezvoltare și 2,5% redevența și va fi depusă de solicitantul avizului în contul administratorului drumurilor SC Citadin Zalău SRL, nr. ............................................... deschis la ............................................ ”.

            Art.6. Modificarea în tot cuprinsul  HCL  nr. 12/19.01.2011  a  expresiei  “ taxei de refacere”  în  “ tarif de refacere ”.

           Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

            Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;

·         Primarul Municipiului Zalău;

·         Direcţia Administraţie Publică Locală;

·         Direcția Patrimoniu;

·         Direcţia Economică;

·         Direcția Tehnică;

·         S.C Citadin Zalău S.R.L

© Primaria Municipiului Zalau