Hotărâri - Arhiva

Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.193 din 24 mai 2018

HOTĂRÂREA NR.193

 

privind aprobarea achiziţionării de către Municipiul Zalău, în domeniul public,

a terenului în suprafaţă de 5652 mp identificat cu număr cadastral 68735

în vederea extinderii Cimitirului Municipal Zalău

Consiliul Local al Municipiului Zalău,

Având în vedere :

            -Referatul comun nr.32484 din 21.05.2018 al Direcției Patrimoniu și al Direcției Economice;

            -Hotărârea Consiliului Local nr.188 din 29 iunie 2017 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal “EXTINDERE CIMITIR MUNICIPAL ZALĂU” beneficiar Municipiul Zalău;

            -Acordul de înstrăinare a imobilului din partea proprietarilor având nr. 12600/22.02.2018 și nr. 26976/12.05.2015; 

            -Certificatul de urbanism nr. 300/20.03.2018 emis pentru înstrăinarea și dezlipirea terenului în suprafață de 22700 mp, înscris în CF 68430; Extrasul CF 68430 Zalău;

            -Văzând concluziile Raportului de evaluare (refacere) a terenului întocmit de către expert evaluator ANEVAR Dehelean Gheorghe din cadrul SC Demed Expert SRL Zalău  în vederea stabilirii prețului de piață;

            -Prevederile art.4-7 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare;

            În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;

            În  baza prevederilor art. 863 lit. d din Noul Cod civil și ale art. 36 alin. (2) lit. c, art.119, art. 120 alin. (1) și ale art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂȘTE

 

            Art.1. Însuşirea Raportului de evaluare întocmit de către evaluatorul Ing. Dehelean Gheorghe – evaluator ANEVAR din  cadrul SC DEMED EXPERT SRL, pentru stabilirea prețului de piață al imobilului teren intravilan, liber de sarcini, în suprafață de 5652 mp având nr. cadastral nou 68735, ce provine din dezmembrarea imobilului în suprafață totală de 22700 mp situat în Municipiul Zalău, înscris în CF 68430, nr. cadastral 68430, adiacent Cimitirului Municipal Zalău, Raport ce constituie Anexa 1 la prezenta hotărâre.

            Art.2. Achiziționarea în domeniul public, de către Municipiul Zalău de la proprietarii SZABO ISTVAN şi PROBST ILDIKO născută Szabo, a imobilului teren intravilan neîmprejmuit, adiacent Cimitirului Municipal Zalău, liber de sarcini, în suprafața de 5652 mp, categoria livadă identificat cu nr. cadastral 68735, rezultat în urma dezmembrării conform documentației de dezlipire  întocmită de  topograf Șofron Mihai Sebastian și recepționată de OCPI Sălaj prin Referatul de admitere nr.8456 din 1 martie 2018  (neoperată la CF- Anexa 2 la prezenta hotărâre), la prețul de cumpărare de  50,20  lei /mp rezultând  un preţ total de achiziţie de 283.730,4 lei (fără TVA).

Terenul ce se achiziționează de Municipiul Zalău este identificat potrivit Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire, ce face parte din documentația de dezlipire întocmită de topograf Șofron Mihai Sebastian și recepționată de OCPI Sălaj, Anexa 2 la prezenta hotărâre.

            Art.3. Dat fiind interesul public al Municipiului Zalău în ceea ce priveşte dobândirea acestui imobil necesar extinderii Cimitirului municipal, taxele necesare dezlipirii imobilului, a încheierii în formă autentică a actului de dezlipire, cele privind încheierea în formă autentică a contractului de vânzare – cumpărare şi înscrierii în evidenţele de publicitate imobiliară a dezlipirii și a dreptului de proprietate în baza convențiilor de  dobândire se vor suporta de Municipiul Zalău.

            Art.4. Se împuternicește prin prezenta Primarul municipiului Zalău ca la rândul său, prin  împuternicire, să desemneze consilierul juridic delegat să semneze în numele şi pe seama Municipiului Zalău contractul de vânzare-cumpărare în condițiile aprobate prin prezenta hotărâre.

            Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția economică, Direcția patrimoniu, Direcţia APL și SADP Zalău.

            Art.6.Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;

·         Primarul municipiului Zalău;

·         Direcţia administraţie publică locală;

·         Direcţia economică;

·         Direcţia tehnică;

·         SADP Zalău;

·         Direcţia patrimoniu.

 

© Primaria Municipiului Zalau