Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.128 din 26 aprilie 2018

HOTĂRÂREA NR.128

 

privind modificarea Contractului de prestări servicii silvice nr. 61678 din 10.12.2009

încheiat între Municipiul Zalău și Ocolul Silvic Stejarul Zalău

Consiliul local al municipiului Zalău;

            Având în vedere:

            -Referatul Direcţiei Patrimoniu nr.21650 din 28.03.2018;

            -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;

            -Contractul de prestări servicii silvice nr. 61678/10.12.2009, încheiat între Municipiul Zalău și Ocolul Silvic Stejarul Zalău;

            -Dispozițiile Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic, ale H.G nr. 715/2017 privind Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

            -Prevederile art. 77^2 al Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1242 din 2 februarie 2018;

            -Prevederile art.3 alin.(4) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.

                  -În baza art.36 alin.(2) lit.c, art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1. Modifiarea Contractului de prestări servicii nr. 61678/10.12.2009 încheiat între Municipiul Zalău și Ocolul Silvic Stejarul Zalău, în ceea ce privește conținutul art. 3.1.4., astfel că acesta va avea următorul conținut:

„Art. 3.1.4. Valorifică, în numele Primăriei Municipiului Zalău, masa lemnoasă ce se recoltează anual în conformitate cu prevederile Amenajamentului Silvic, din pădurea ce face obiectul prezentului contract, la preţurile stabilite prin H.C.L. nr. 279 din 28.09.2017 şi prin alte H.C.L. care se vor adopta în perioada de valabilitate a contractului.

            Întocmeşte documentele de provenienţă şi însoţire a materialului lemnos la vânzarea acestuia, respectiv aviz de expediţie, factură, chitanţă şi bon fiscal.

            Întocmeşte şi comunică săptămânal, fie direct la registratura Primăriei Municipiului Zalău, fie pe adresa de e-mail primaria@zalausj.ro, Centralizatoarele  cu masa lemnoasă şi materialele lemnoase livrate persoanelor fizice sau juridice (distinct pentru persoane fizice şi persoane juridice). Centralizatoarele vor fi comunicate Primăriei Municipiului Zalău în prima zi lucrătoare a fiecărei săptămâni pentru masa lemnoasă şi materialele lemnoase vândute în săptămâna precedentă. În situaţia în care ultima zi lucrătoare a unei luni este o zi de luni, marţi, miercuri sau joi, centralizatoarele vor fi comunicate în prima zi lucrătoare a lunii următoare.  În baza acestor centralizatoare, Primăria Municipiului Zalău, prin Direcţia Patrimoniu, va emite facturile, în termen de 24 de ore de la primirea centralizatoarelor.

     În facturile emise de Municipiul Zalău nu se va înscrie TVA, aplicându-se principiul taxării inverse.

            Ocolul Silvic Stejarul va achita facturile emise de Municipiul Zalău  în termen de 24 de ore de la data primirii acestora.

            Plata facturilor se va face prin virament bancar în contul de disponibilităţi 50.22.05, cod IBAN RO20TREZ561502205X009520 sau în numerar la casieria Primăriei Municipiului Zalău.

            În cazul masei lemnoase vândute persoanelor fizice Ocolul Silvic Stejarul Zalău va elibera bon fiscal în baza căruia va colecta TVA, iar în cazul masei lemnoase vândute  persoanelor juridice se aplică principiul taxării inverse.

            Va prezenta până în data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă, o fişă a contului contabil în care sunt înregistrate facturile primite şi plata acestora, pentru a confrunta situaţia din evidenţa contabilă a Primăriei Municipiului Zalău cu situaţia din evidenţa contabilă a Ocolului Silvic Stejarul Zalău.

            Pentru masa lemnoasă ce se vinde prin licitaţie, Ocolul Silvic Stejarul Zalău organizează licitaţia, numeşte comisia de licitaţie, întocmeşte caietul de sarcini, încheie contractele de vânzare-cumpărare, urmăreşte derularea contractelor şi încadrarea în graficele de eşalonare, cu respectarea legislaţiei silvice în vigoare. Din comisia de licitaţie, în calitate de membru va fi desemnat un reprezentant al Primăriei Municipiului Zalău din cadrul Direcţiei Patrimoniu.”

            Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcţia Patrimoniu şi Ocolul Silvic “Stejarul” Zalău.       

            Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;

·         Primarul municipiului Zalău;

·         Direcția administrație publică locală;

·         Direcţia patrimoniu,

·         Direcţia economică,

·         Direcţia tehnică;

·         Ocolul Silvic “Stejarul” Zalău.

© Primaria Municipiului Zalau