Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.112 din 03 aprilie 2018

HOTĂRÂREA NR.112

 

privind aprobarea constituirii  unui drept de superficie cu titlu gratuit asupra

imobilului teren intravilan, situat pe b-dul. Mihai Viteazu, identificat în CF 54653 Zalău,

nr. cadastral 7146, în suprafaţă de 300 mp, proprietatea privată a Municipiului Zalău,

în favoarea Casei Județene de Pensii Sălaj

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

            -Referatul Direcției Patrimoniu nr. 20355 din 23.03.2018, solicitarea formulată de către Casa Județeană de Pensii Sălaj, înregistrată la Primăria  Zalău sub nr. 10975 din 05.12.2017;

            -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău;

            -Extras CF nr. 54653 Zalău;  

            -Prevederile art. 693-702 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;

             În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b), art.119, art. 121 alin.(2) și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art. 1. Constituirea unui drept de superficie cu titlu  gratuit în favoarea  Casei Județene de Pensii Sălaj asupra imobilului  teren intravilan situat pe str. b-dul. Mihai Viteazu din Municipiul Zalău, identificat în CF nr. 54653 Zalău cu nr. cadastral 7146, având nr. de inventar 3805 şi o valoare de inventar de 78.807,99 lei, în suprafaţă totală de  300 mp, proprietatea privată a Municipiului Zalău în vedera construirii unui imobil pentru desfășurarea activității specifice Casei Județene de Pensii (arhivă, spațiu pentru cabinet de expertiză medicală a capacității de muncă etc.).

            Art. 2. Dreptul de superficie se va constitui  cu titlu gratuit  pe toată durata de existenţă a  construcţiilor, dar nu mai mult de 99 de ani. La expirarea duratei de superficie, superficiarul beneficiază de dreptul de reînnoire a superficiei potrivit art. 694 Cod civil.

            Art. 3. Cesionarea dreptului de superficie asupra terenului este permisă doar în condiţiile şi odată cu înstrăinarea construcţiilor edificate pe acest teren, cu o notificare prealabilă a proprietarului terenului  transmisă în termen de 30 zile calendaristice înainte.

            Art. 4 Toate taxele necesare încheierii în forma autentică  a contractului de superficie  și a înscrierii acestuia în Cartea Funciară, cad în sarcina beneficiarului dreptului de superficie.

            Art. 5 Încetarea  superficiei va opera în următoarele cazuri:

            a) prin consolidare, dacă terenul şi construcţia devin proprietatea aceleiaşi persoane;

            b) prin pieirea construcţiilor;

            c) la expirarea termenului;

            d) dreptul de superficie încetează de plin drept, dacă  în termen de 5 ani de la data semnării contractului, beneficiarul nu a realizat construcțiile pentru care s-a încheiat contractul de superficie, iar termenul nu a fost prelungit cu acordul părților prin act adițional și cu acordul Consiliului Local. Excepție de la această modalitate de încetare a contractului o constituie situația în care titularul dreptului de superficie deține la împlinirea termenului de 5 ani de la încheierea contractului de superficie o autorizație de construire valabilă în vederea construirii imobilului propus.

În cazul în care  autoritatea locală, la data încetării   contractului de superficie,  nu va opta pentru dobândirea construcţiilor, proprietarul construcţiilor existente pe terenul proprietatea  Municipiului Zalău  va restitui  terenul proprietarului, într-un  termen de maxim 90 de  zile de la data  încetării contractului, liber de orice constructii, sarcini, obligații, inclusiv de mediu.

Efectuarea lucrărilor, obtinerea avizelor, autorizaţiilor necesare dezafectării (inclusiv cele privind mediul) și cheltuielile privind dezafectarea terenului de construcţiile deţinute de superficiar  pentru restituirea liberă a terenului către proprietar cad în sarcina exclusivă a proprietarului construcțiilor de la  data încetării contractului  de superficie.

            Art. 6. Beneficiarului dreptului de superficie  îi revine pe toată durata contractului,  obligaţia plăţii taxelor/impozitelor prevăzute de Codul fiscal în sarcina beneficiarului dreptului de superficie.

            Art. 7. Beneficiarul dreptului de superficie se obligă să respecte întocmai toate prevederile legale şi dispoziţiile privind apărarea împotriva incendiilor, sens în care va obţine dacă este necesar  toate  avizele/autorizaţiile necesare funcţionării.

            Art. 8. Mandatarea Primarului Municipiului Zalău să desemneze în scris, funcționarul public din cadrul Serviciului juridic contencios care va semna în numele Municipiului Zalău actul autentic de constituire a dreptului de superficie în condițiile stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău.

            Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Administraţie Publică Locală și Direcția Patrimoniu.

·         Art.10. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului - judeţul Sălaj;

·         Primarul municipiului Zalău;

·         Direcţia Administraţie Publică Locală;

·         Direcţia Patrimoniu;

·         Direcţia Economică;

·         Casa Județeană de Pensii Sălaj.

© Primaria Municipiului Zalau