Hotărâri - Arhiva

Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.85 din 22 martie 2018

HOTĂRÂREA NR.85

 

privind transmiterea concesiunii terenului în suprafaţă de 750 mp situat în Municipiul Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 10/A,  în favoarea S.C. IMO PROPERTY INVESTEMENTS BUCUREȘTI S.A., actuala proprietară a construcţiei realizate pe terenul concesionat în baza Contractului de concesiune nr. 8140/27.09.1993

Consiliul local al municipiului Zalău;     

Având în vedere:

            -Referatul Direcţiei Patrimoniu nr. 16398/09.03.2018;

            -adresa înregistrată cu nr. 127 din 01.03.2018 a S.C. IMO PROPERTY INVESTEMENTS BUCUREȘTI S.A;

            -contractul de concesiune nr. 8140 din 27.09.1993;

            -contractul de vânzare cumpărare autentificat prin încheierea nr. 1547/27.12.2017;

            -Extras CF nr. 67706 Zalău;

            -dispoziţiile art.871, 872 din Codul civil; art.41 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

             -prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. a, art. 123 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;   

            În baza art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1. Transmiterea concesiunii terenului în suprafață de 750 mp identificat în CF nr. 67706 Zalău (nr. CF vechi 5462), nr. top. 604/2.604/3/b, situat în Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 10/A, în favoarea S.C. Imo Property Investements București S.A., actuala proprietară a construcției realizate pe terenul concesionat în baza contractului de concesiune nr. 8140/27.09.1993, încheiat între Municipiul Zalău și Bancpost S.A., construcții – construcții administrative și social culturale, înscrisă în CF 67706 Zalău, conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat prin încheierea nr. 1547 din 27 decembrie 2017, sens în care se va încheia un nou contract de concesiune, cu noul proprietar al construcției, pe durata rămasă din concesiunea inițială.

            Art. 2. Prețul concesiunii pentru terenul în suprafață de 750 mp, rămas de plată este de 1188,60 lei și se datorează pentru perioada 01.01.2018 - 09.10.2018.

            Art. 3. Cheltuielile privind notarea în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară se suportă de către concesionar.

            Art. 4.Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Patrimoniu.

            Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

·         Instituţia Prefectului - judeţul Sălaj;

·         Primarul municipiului Zalău;

·         Direcţia Patrimoniu;

·         Direcția Urbanism;

·         Direcţia Economică;

·         Direcţia administraţie publică locală;

·         Concesionar.

© Primaria Municipiului Zalau