Hotărâri - Arhiva

Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.107 din 25 aprilie 2007

privind aprobarea contractării unuiîmprumut

intern/externîn valoare de maxim 79,27 milioane lei

 

 în temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) și (2) lit. b), precum și ale art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicata,

având in vedere Legea datoriei publice nr. 313/2004, cu modificările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9 / 2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare aîmprumuturilor locale;

luând in considerare prevederile art. 13 si art. 16 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificările si completările ulterioare privind atribuirea contractelor de achiziții publice, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 925 / 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG nr. 34/2006 si ale prevederilor capitolului IV, Etapa 1, punctul 5, aliniatul 7 - „Recomandări” din Ordinul A.N.R.M.A.P. nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziție publica;

având in vedere prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/1999 privind calificarea unor titluri de credit ca valori mobiliare si ale Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare;

ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, coroborate cu cele ale art. 3 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 313/2004, cu modificările ulterioare,

luândîn considerare prevederile art.9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

ținând seama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local a căror documentație tehnico -economica / nota de fundamentare au fost aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local .

Avândîn vedere Raportul Primarului si al Direcției Economice nr. 15469 din 05.04.2007,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALĂU adoptă prezenta hotărâre.

 

Art.1.- Se aprobă contractarea unui credit bancar de   tip linie de finanțare „Bridge Loan”în valoare de maxim 79,27 milioane lei intern/extern, pe o perioada de maxim 3 ani.

Art.2.-  Se aprobă emiterea de valori mobiliare (obligațiuni municipale) pe piața internă de capitalîn valoare de maxim 79,27 milioane RON, cu o maturitate de maxim 20 ani, pentru refinanțarea creditului specificat la Art.1 

Art.3.-  Contractareaîmprumutului prevăzut la art. 1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local care se regăsesc in Anexa nr. 1.

Art.4.-  Din bugetul local al Municipiului Zalău se asigură integral plata:

a) serviciului anual al datoriei publice locale;

b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local.

c) alte cheltuieli neeligibile la finanțare dinîmprumutul menționat la art.1.

Art.5.- Se aprobă Normele procedurale interne pentru achiziționarea de servicii financiare de structurare aîmprumutului / emisiunii de valori mobiliare (obligațiuni municipale), așa cum sunt acestea descriseîn Anexa nr. 2.
Art.6.- Seîmputernicește Primarul Municipiului Zalău să aprobe normele procedurale interne de achiziție a serviciilor de creditare / intermediere financiară, să stabilească momentul emisiunii de obligațiuni, sa stabilească structura finală - inclusiv eventuala emitere a valorilor mobiliare in serii - precum și orice alte caracteristici ale finanțării bancare / obligatareîn funcție de mediul economico-financiar,în concordanță cu necesitățile specifice ale obiectivelor de investiții ce urmează a fi finanțate.

Art.7.- Seîmputernicește Primarul Municipiului Zalău să semneze in numele si pentru Municipiul Zalău contractele de finanțare, acordurile de garantare aleîmprumuturilor și orice alte documente necesare obținerii si derulării finanțărilor prin creditare obligatară si / sau bancară.

Art.8.- Se constituie o comisie de evaluare, negociere si adjudecare a serviciilor financiare de structurare precum si a serviciilor de creditare  / intermediere financiara si de vânzare pe piața primară interna de capital a emisiunii de obligațiuni municipale Zalău. Comisia va avea următoarea componență:

1)      primar ing. CăpÎlnașiu S.V.Radu – președinte

2)      director economic ec. Cuibuș Mariana - membru

3) șef serviciu investiții ing. Sabou Grigore – membru, secretar

4) șef serviciu juridic jr. Pop Letiția - membru

5) consilier local Margin Adrian - membru

6) consilier local Duca Viorel – membru

7) consilier local Vereș Ernestin - membru

8). Consilier local Filip Vasile – membru

9). Consilier local Trif Dan Simona - membru

Art.9.- Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2 fac parte integranta din prezenta Hotărâre.

Art.10.- Cu aducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seînsărcinează Primarul Municipiului Zalău .

Art.11.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului,în termenul prevăzut de lege, primarului Municipiului și Institutiei Prefectului Județului Sălaj și se aduce la cunoștință publică prin publicareaîn presa locala, publicatia Informatia  precum și pe pagina de internet  a primariei. 

 

 

                                                                                            

      Presedinte de sedinta                              Contrasemneaza

   Trif Dan Simona Gabriela                                   Secretar

                                                                       Potrovita Stelian

© Primaria Municipiului Zalau