Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.75 din 22 martie 2018

HOTĂRÂREA NR.75

 

privind aprobarea Planului  Urbanistic de Detaliu

“CONSTRUIRE LOCUINȚE SEMICOLECTIVE“, în Municipiul Zalău,

str. Mihai Eminescu nr.20,

investitori HULUBAN LĂCRIMIOARA şi HULUBAN FLORIN

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

            -Referatul Direcţiei  de Urbanism –Arhitect şef nr.7850/8.12.2017,

            În conformitate cu prevederile art.25,45 lit.c,48,49,50,56 alin.6 şi 57 ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările ulterioare, ale Ordinului Nr. 233/2016 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism si ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Zalău nr.57/21.03.2011  privind aprobarea „Regulamentului local de informare şi consultare a publicului cu privire la  elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism”;

            Văzând Certficatul de urbanism nr. 989/08.08.2017, Documentaţia tehnică de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINȚE  SEMICOLECTIVE“, în Municipiul Zalău, str. Mihai Eminescu nr.20, investitori HULUBAN LĂCRIMIOARA şi HULUBAN  FLORIN,

            -Avizele  obţinute pentru documentaţia tehnică de urbanism PUD: Aviz favorabil Telekom România Communications S.A. nr. 220/30.08.2017; Aviz favorabil DELGAZ GRID S.A. nr. 238369/07.09.2017; Aviz favorabil Compania de Apă Someş S.A.–Sucursala Sălaj din 13.09.2017; Decizia etapei de încadrare a planului nr. 5012/01.09.2017 – Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj; Aviz de amplasament favorabil - S.C. Electrica S.A. nr. 60601704456 din 13.09.2017; Aviz favorabil S.C. Bratner Environment S.R.L. nr. 1248 din 13.09.2017 cu condiţia încheierii contractului de salubrizare; Aviz de începere a lucrărilor emis de O.C.P.I. Sălaj nr. 1364/2017; Punct de vedere Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al jud. Sălaj nr. 1127/17/SU-SJ/06.09.2017; Plan de încadrare în zonă după ortofotoplan la scară 1:2000, eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sălaj nr. 23685/20.07.2016; Studiu geotehnic elaborat de S.C. Bader Prod Com S.R.L. Zalău (Proiect /2016); Aviz nr.12 din 08.12.2017 a Comisiei Municipale de Urbanism şi Amenajare a teritoriului Zalău.

            -Rapoartele Informării publicului şi consultării proprietarilor parcelelor vecine cu nr.77.979/6.12.2017 respectiv nr. 13080/26.02.2018, Avizul Arhitectului Şef nr. 8/15.03.2018.

            În conformitate cu prevederile Legii nr.52 din 21 ianuarie 2003 republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică,

            În baza art.36 alin.2 lit.c şi alin.5 lit c şi ale 45 alin.2 lit.e respectiv art.127 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1.Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru “CONSTRUIRE  LOCUINȚE  SEMICOLECTIVE“, în Municipiul Zalău, str.Mihai Eminescu nr.20 ce constituie Anexa 1 parte integrantă din prezenta hotărâre, documentaţie de urbanism elaborată de investitorii HULUBAN LĂCRIMIOARA şi HULUBAN FLORIN şi întocmită  de B.I.A. Carmen Nădășan.

            Art.2. Perioada de valabilitate a documentaţiei de urbanism prevăzută la art.1 este de 3 ani  de la data aprobării acesteia cu posibilitatea prelungirii  acesteia prin hotărâre a consiliului local, până la data aprobării noului PUG.

            Art.3.Investiţiile din zona reglementată se vor realiza cu respectarea prevederilor cuprinse în Planul Urbanistic de Detaliu  aprobat prin prezenta hotărâre şi a condiţiilor/restrictiilor impuse prin avizele emise de organele de specialitate.

            Art.4.Prin grija Arhitectului şef, documentaţia de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre se postează pe site-ul instituţiei, se comunică, în termen de 15 zile de la aprobare, într-un exemplar, Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în format electronic, pentru preluarea informaţiilor în sistemul de evidenţă de cadastru şi publicitate imobiliară şi în geoportalul INSPIRE, şi un exemplar Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

            Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism-Arhitect şef-Serviciul urbanism.

            Art.6.Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

·         Primarul municipiului Zalău,

·         Direcția Administrație Publică Locală,

·         Direcţia Patrimoniu,

·         Direcţia urbanism-Serviciul Urbanism şi amenajarea teritoriului,

·         OCPI Sălaj, beneficiar

·         Publicare MO al judeţului, presa locală, site, afişare la sediu

© Primaria Municipiului Zalau