Hotărâri - Arhiva

Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.70 din 27 februarie 2018

HOTĂRÂREA NR.70

 

privind modificarea Ghidului Solicitanţilor (Regulamentului) pentru acordarea de finanţări

nerambursabile de la bugetul local, pentru programe/proiecte şi acţiuni culturale

de interes local, în municipiul Zalău, aprobat prin HCL nr.212/06.08.2010

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

            -Referatul comun nr. 12.992/ 26.02.2018 al Direcţiei economice si Centrului Narional de Informare si Promovare Turistica Zalau  ,

            -prevederile HCL nr. 212 din 06.08.2010 privind aprobarea Ghidului Solicitanţilor (Regulament) pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local, pentru programe/ proiecte şi acţiuni culturale de interes local, în municipiul Zalău

            -prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;Ordonanţa nr.51/1998 aprobată prin Legea nr.199/2008, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale;

            În conformitate cu prevederile art.7 alin.13 din legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala,

            În baza art.36 alin.2 lit.b şi d şi alin.6 lit.a pct.4 art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1. Se modifică Ghidul Solicitanţilor (Regulament) pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local, pentru programe/proiecte şi acţiuni culturale de interes local, în municipiul Zalău după  cum urmează :

 

FORMA INIȚIALĂ  ( HCL 212/2010 )

FORMA APROBATĂ

COFINANȚAREA, în sensul că finanțările nerambursabile trebuie însoțite de o contribuție din partea beneficiarului de minimum 30% din valoarea totală a finanțării

COFINANȚAREA, în sensul că finanțările nerambursabile trebuie însoțite de o contribuție din partea beneficiarului de minimum 15% din valoarea totală a finanțării

 

Domeniu specific:

 

FORMA INIȚIALĂ  ( HCL 212/2010 )

FORMA APROBATĂ

Acordarea de finanțări nerambursabile este condiționată de existența altor surse de finanțare, proprii sau atrase de beneficiar, în procent de minim 30% din totalul bugetului programului, proiectului sau acțiunii culturale.

Acordarea de finanțări nerambursabile este condiționată de existența altor surse de finanțare, proprii sau atrase de beneficiar, în procent de minim 15% din totalul bugetului programului, proiectului sau acțiunii culturale.

Producerea și sau exploatarea unui bun cultural poate fi cofinanțată, în condițiile prezentei ordonanțe, de mai multe autorități finanțatoare.

Producerea și sau exploatarea unui bun cultural poate fi cofinanțată, în condițiile prezentului regulament, de mai multe autorități finanțatoare.

 

DOCUMENTAȚIA DE SOLICITARE A FINANȚĂRII NERAMBURSABILE

 

FORMA INIȚIALĂ  ( HCL 212/2010 )

 FORMA APROBATĂ

Documentația se completează obligatoriu prin dactilografiere sau editare computerizată și trebuie să conțină următoarele: a,b,c…

g. hotărârea autorității tutelare în baza căreia a fost înființată persoana juridică de drept public ( 1 ex)

o. documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte instituții, organizații guvernamentale și neguvernamentale, dacă este cazul ( 1 ex )

p. certificat de înscriere emis de Judecătoria Zalău din care să rezulte că nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau lichidare ( 1 ex) – numai în cazul asociațiilor, fundațiilor și organizațiilor neguvernamentale

q. Regulamentul de organizare și funcționare a instituției – doar în cazul persoanelor juridice de drept public

r. declarația pe propria răspundere ( 1 ex ) că solicitantul:

- nu furnizează informații false în documentele prezentate,

- nu a comis o gravă greșeală în materie profesională sau nu și-a îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanțatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens,

- a contractat o singură finanțare nerambursabilă pentru aceeași activitate nonprofit de la aceeași autoritate finanțatoare în decursul aceluiași an fiscal și că nivelul finanțării nu depășește o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor /proiectelor/acțiunilor aprobate anual în bugetul local( vezi anunțul de participare)

- nu va deconta documentele justificative ale proiectului finanțat de la bugetul local și la alți finanțatori

Lit. g, o, p, q –  se exclude

Lit.r. - devine litera g - declarația pe propria răspundere, conform modelului (anexa 1.a), în original, din care să rezulte:

- nu are obligaţii de plată exigibile şi nu este în litigiu cu instituţia finanţatoare;

-nu are obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;

-informaţiile furnizate instituţiei finanţatoare în vederea obţinerii finanţării sunt veridice;

-nu se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive şi a regulamentelor proprii;

-se obligă să participe cu o contribuţie financiară de minimum 15% din valoarea totală a finanţării;

-nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare şi nu se află în stare de dizolvare ori de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

-nu beneficiază de un alt contract de finanţare din fonduri publice pentru acelaşi proiect de la aceeaşi autoritate finanţatoare în cursul anului fiscal curent;

-nu a beneficiat/a beneficiat în anul fiscal în curs de finanţare nerambursabilă de la instituţia ......................................, în sumă de .......................... lei;

-va utiliza sumele primite cu titlu de finanţare nerambursabilă exclusiv pentru derularea programului/proiectului/acţiunii menţionată în formularul de solicitare;

- nu va deconta documentele justificative ale proiectului finanțat de la bugetul local și la alți finanțatori

- nu a comis o gravă greșeală în materie profesională sau nu și-a îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanțatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens,

 

După lit. g restul literelor se vor redenumi.

 

VALOAREA TOTALĂ A FINANȚĂRII NERAMBURSABILE

 

FORMA INIȚIALĂ  ( HCL 212/2010 )

FORMA APROBATĂ

Finanțările nerambursabile se acordă doar pentru co-finanțarea unui program/proiect/acțiune culturală, dar nu mai mult de 70% din cheltuielile totale eligibile. Solicitantul poate depune mai multe proiecte/programe culturale de interes local.

Finanțările nerambursabile se acordă doar pentru co-finanțarea unui program/proiect/acțiune culturală, dar nu mai mult de 85% din cheltuielile totale eligibile. Solicitantul poate depune mai multe proiecte/programe culturale de interes local.

 

            Art.2.Urmare modificarilor aduse prin prezenta hotărâre se republică Ghidul Solicitanţilor (Regulamentul) pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local, pentru programe/proiecte şi acţiuni culturale de interes local,potrivit Anexei 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Centrul de Informare turistica .

            Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

·         Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj

·         Primarul municipiului Zalău

·         Direcţiile : Administraţie publică locală, Patrimoniu, Economică

·         Centrul de Informare turistica .

·         Membri Comisiei de evaluare a selectiei ofertelor culturale

·         Mass media locală

© Primaria Municipiului Zalau