Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.58 din 27 februarie 2018

HOTĂRÂREA NR.58

 

privind modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului  Zalău nr.170

din 11 iunie 2007 privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin cetăţenilor,

instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice

pentru buna gospodărire, întreţinere şi înfrumuseţare a localităţii,

păstrarea permanentă a curăţeniei în municipiul Zalău

Consiliul local al municipiului Zalău;

Avînd în vedere:

            -Referatele  nr.66351/18.10.2017  și nr.12405/22.02.2018 ale Direcţiei Corp Control;

            -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău

            -HCL nr. 170  din 11 iunie 2007 privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin cetăţenilor, instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice pentru buna gospodărire, întreţinere şi înfrumuseţare a localităţii, păstrarea permanentă a curăţeniei  în municipiul Zalău modificată prin HCL nr.66/2008 și prin HCL nr.60/2009;

            Văzând prevederile Ordinului 119/2014  pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei,ale  O.U.G. nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, respectiv ale O.G. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale , ale Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala,

            În baza art.2 alin.2  si art.4 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;

            În temeiul art.36 alin.6 lit.d şi a art.45 alin.1  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului  Zalău nr.170/11.06.2007 privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin cetăţenilor, instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice pentru buna gospodărire, întreţinere şi înfrumuseţare a localităţii, păstrarea permanentă a curăţeniei  în municipiul Zalău, modificată prin HCL nr.66/2008 și prin HCL nr. 60/2009, astfel :

            1. la art. 3 se adaugă lit. p și va avea următorul conținut: p) proprietarii de imobile, case individuale au obligația de a nu scoate și a nu depozita pe domeniul public și privat al municipiului Zalău, resturi vegetale rezultate din curățarea grădinilor și a curților imobilelor. Aceste tipuri de deșeuri pot fi depozitate în grădină în vederea producerii de compost natural – operatorul serviciului va pune la dispoziția proprietarului, la solicitarea acestuia, contra cost, container pentru compost sau după caz operatorul va asigura contra cost container pentru colectare și transport deșeuri vegetale;

            amendă:          persoană fizică: 500 - 1.000 lei

                                    persoană juridică: 1.000 -1.500 lei

            2.la art. 3 se adaugă lit. r și va avea următorul conținut: r) de a salubriza, în aceeași zi, domeniul public sau zona unde persoană fizică sau juridică execută lucrări de construcții, reparații sau intervenții la rețelele tehnico-edilitare, indiferent dacă lucrarea este terminată sau continuă în zilelele următoare până la finalizarea acesteia;

            amendă:          persoană fizică: 500 - 1.000 lei

                                    persoană juridică: 1.000 - 2.500 lei

            3.la art. 3 se adaugă lit. s și va avea următorul conținut: s) să nu împrăștie gunoiul aflat în recipienți amplasați în punctele de colectare ale reziduurilor menajere, să nu depoziteze deșeuri menajere colectate din gospodării sau de la agenții economici, precum și ambalaje voluminoase în coșurile stradale;

            amendă: persoană fizica: 500 - 1.000 lei

            3^1.la art. 3 se adaugă lit. t și va avea următorul conținut: t) persoanele fizice și juridice au obligația de a nu deversa ape uzate menajere și fecaloid menajere, pe domeniul public sau privat al municipiului Zalău;

            amendă:          persoană fizică: 1.000 - 2.000 lei

                                    persoană juridică: 1500 - 2500 lei

            4.art. 4, lit. a se modifică și va avea următorul conținut: a) neluarea măsurilor de prevenire, respectiv de stârpire a rozătoarelor, paraziților și insectelor din gospodăriile proprii sau sedii de firmă;

            amendă:          persoană fizică: 500 - 1.000 lei

                                    persoană juridică: 1.500 - 2.500 lei

            5.art. 4, lit. d se modifică și va avea următorul conținut: d) neîncheierea contractelor de către agenții economici, instituții publice, persoane fizice sau asociații de proprietari pentru efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și neutralizare a deșeurilor de orice fel, cu firma care are concesionat acest serviciu, precum și nedepozitarea separată a deșeurilor de către aceștia. Neîncheierea de către persoanele fizice și juridice de contracte cu operatorii de salubritate pentru transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

            amendă:          persoană fizică: 500 - 1.000 lei

                                    persoană juridică: 2.000 - 2.500 lei

            6.art. 4, lit. e se modifică și va avea următorul conținut: e) răscolirea gunoaielor din containere de către persoane fizice în scopul recuperării a diferite obiecte, materiale, hârtii sau resturi alimentare, precum și aruncarea, scoaterea gunoaielor și a apelor uzate din localuri, magazine, imobile, cămine de colectare sau subsoluri, pe străzi; împrăștierea gunoiului măturat de pe trotuare în rigolă sau pe carosabil;

            amendă:          persoană fizică: 500 - 1.000 lei

                                    persoană juridică: 1.000 - 2.500 lei

            7.art. 4, lit. h se modifică și va avea următorul conținut: h) deversarea reziduurilor lichide și/sau solide pe domeniul public și privat al municipiului Zalău, în rigole, șanțuri stradale, precum și murdărirea străzilor de către cetățeni sau de mijloacele de transport;

            amendă:          persoană fizică:1.000 - 2.500 lei

                                    persoană juridică: 2.000 - 2.500 lei

            8.art. 4, lit. i se modifică și va avea următorul conținut: i) circulația cu vehicule cu tracțiune animală(căruțe), pe căile publice ale municipiului Zalău, cu excepția Cartier Ortelec, zona Valea Miții și localitatea componentă Stână, cu condiția respectării normelor de circulație pe drumurile publice;

            amendă:          persoană fizică: 500-1000 lei

            9.art. 4, lit. j, se modifică și va avea următorul conținut:

- pct. (1) spălarea autovehiculelor, a ambalajelor, a recipienților sau a altor bunuri pe străzi sau în alte locuri publice;

- pct. (2) lăsarea în libertate,  fără supraveghere a animalelor de orice fel pe domeniul public sau privat al municipiului Zalău, precum și hrănirea animalelor în afara locurilor amenajate în acest sens, precum și necurățarea gunoiului rezultat în urma necesităților fiziologice ale acestora;

            amendă:          persoană fizică: 300 - 1.000 lei

                                    persoană juridică: 1.000 - 2.500 lei

            10.art. 4, lit. m, se modifică și va avea următorul conținut: m) distrugerea și/sau deteriorarea prin lovire sau incendiere a containerelor, pubelelor, coșurilor de gunoi stradale, precum și deteriorarea sau distrugerea din culpa a platformelor gospodărești a materialelor sau dotărilor necesare întreținerii localităților, dacă fapta nu este săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerată infracțiune;

            amendă:          persoană fizică: 500 - 1.000 lei

            11. art. 4, lit. n, se modifică și va avea următorul conținut: n)neîmprejmuirea cu panouri aliniate, inscripționate cu denumirea firmei constructoare și cu aspect corespunzător a lucrărilor de construcție, în limita suprafețelor legal aprobate și cu asigurarea neîmpraștierii în zona imediată a materialelor de construcție, a molozului sau a pământului de către utilaje, mijloace de transport, curenți de aer sau ploaie;

            amendă:          persoană fizică: 500 - 1.000 lei

                                    persoană juridică: 1.500 - 2.500 lei

            12.art. 4, lit. p, se modifică și va avea următorul conținut: p) nedesfundarea, necurățarea și neefectuarea dezinfecțiilor subsolurilor înfundate, de către proprietari sau asociații de proprietari, precum și neevacuarea la timp a foselor septice;

            amendă:          persoană fizică: 500 - 1.000 lei

                                    persoană juridică: 1.500 - 2.500 lei

            13.art. 4, lit. s, se modifică și va avea următorul conținut: s) creșterea sau deținerea animalelor și păsărilor în spațiile comune, în jurul imobilelor cu mai multe apartamente sau în adăposturi amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Zalău;

            amendă:          persoană fizică: 500 - 1.000 lei

                                    persoană juridică: 1.000 - 2.500 lei

            14.art. 4, lit. t, se modifică și va avea următorul conținut t) inscripționarea, distrugerea mobilierului din mijloacele de transport în comun precum și neîntreținerea curățeniei indiferent de forma de proprietate a acestora, precum și murdărirea domeniului public sau privat al municipiului ca urmare a scurgerilor de ulei sau carburanți pe străzi sau în locurile de staționare;

            amendă:          persoană fizică: 500 - 1.000 lei

                                    persoană juridică: 2.000 - 2.500 lei

            15.art. 4, lit. w, se modifică și va avea următorul conținut: w) creșterea animalelor și păsărilor pentru producție și tracțiune în gospodăriile particulare din intravilanul urban al municipiului Zalău, cu excepția zonelor periurbane: Ortelec, Stâna, Valea Miții, precum și pășunatul animalelor în zonele de locuit ale municipiului Zalău, pe orice teren aparținând domeniului public sau privat al municipiului Zalău, inclusiv pe malurile văilor care străbat intravilanul municipiului(V. Miții, V. Sărmaș, V.Meseș, V. Pietriș, V. Zalău);

            amendă:          persoană fizică: 800 - 1.000 lei

                                    persoană juridică: 1.500 - 2.500 lei

            15^1. art.5, lit.a va avea următorul conținut:  "a) trecerea peste rondouri de flori, peluze, gazon, gard viu, de natura sa produca deteriorarea acestora, in afara aleilor amenajate in acest scop";

            16.art. 5, lit. c se modifică și va avea următorul conținut: c) cosirea fără acordul scris al administratorului domeniului public, în parcuri, zone verzi, scuar-uri sau grădini publice; cultivarea de legume și zarzavaturi pe terenul municipiului Zalău, precum și distrugerea spațiilor verzi din cartierele de locuințe;

            amendă:          persoană fizică: 400 - 600 lei

                                    persoană juridică:1.000 - 1.500 lei

            17.art. 5, lit. d se modifică și va avea următorul conținut: d) circulația, oprirea, parcarea sau staționarea autovehiculelor, remorcilor sau a oricărui tip de vehicul pe zone verzi, alei pietonale sau pe căile de acces pentru persoanele cu dizabilități;

            amendă:          persoană fizică: 500 - 1.000 lei

                                    persoană juridică: 1.000 - 2.500 lei

            17^1. art.5, lit. e va avea următorul conținut: "e) practicarea jocurilor sportive sau lasarea copiilor sa se joace pe zone verzi, daca aceasta produce sau este de natura sa produca deteriorarea acestor zone, in afara locurilor special amenajate in acest scop".

            18.art. 5, lit. j se modifică și va avea următorul conținut:j) depozitarea direct pe trotuar, sol sau pe carosabilul străzilor, a materialelor de construcții: mortar, beton, nisip, balast, resturi vegetale rezultate din curățarea spațiilor verzi, alte deșeuri amestecate/ resturi rezultate din activități de reparații și amenajări la clădiri și locuințe și din demolarea unor construcții civile sau industriale, deșeuri provenite din gospodării. Fac execepție de la aceste prevederi materialele de construcție ambalate sub orice formă dacă nu afectează solul, cu condiția achitării taxelor legale pentru ocuparea temporară a domeniului public și depozitarea lor în mod ordonat;

            19.art. 5, lit. l se modifică și va avea următorul conținut: l) circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată peste 3.5 tone pe aleile din cartierele de locuințe, precum și staționarea sau parcarea autovehiculelor în alte locuri decât cele special amenajate în acest scop;

            amendă:          persoană fizică: 500 - 1.000 lei

                                    persoană juridică: 2.000 - 2.500 lei

            20.la art. 5, lit. o se modifică și va avea următorul conținut: o) parcarea, staționarea autobuzelor, autocarelor și vehiculelor grele sau agregatelor agricole, remorcilor, containerelor, pe domeniul public sau privat al municipiului Zalău, exclusiv străzi, fără  acordul scris al administratorului domeniului public;

            amendă:          persoană fizică: 500 - 2.000 lei

                                    persoană juridică: 1.000 - 2.500 lei

            21.art. 6, lit. c, se modifică și va avea următorul conținut: c) distrugerea trotuarelor, bordurilor, străzilor sau a zonelor verzi, în scopul executării unor lucrări în subteran sau la suprafață;

            amendă:          persoană fizică: 500 - 2.000 lei

                                    persoană juridică: 1.000 - 2.500 lei

            21^1. Art.6 lit.f va avea următorul conținut: f) neintervenția imediată a  Companiei de Apă, a SC Citadin SRL și a altor deținători de rețele subterane transportoare de apă sau alte lichide,  pentru remediere, în cazul unor avarii care produc scurgeri de lichide pe străzi, trotuare, parcări sau zone verzi sau care produc prăbușiri ale suprafețelor carosabile;

            22.art. 6, lit. i, se modifică și va avea următorul conținut:- pct-(1) -neasigurarea funcționării corespunzătoare a rețelelor de canal, nedesfundarea permanentă a receptorilor de canal pluvial precum și neîntreținerea permanentă a rețelelor exterioare de gaz sau termoficare, neexecutarea unor lucrări periodice de vopsire pentru împiedicarea degradării prin ruginirea acestora, de către cei care exploatează aceste rețele;

            amendă: - persoană juridică: 1.000 - 2.500 lei

            23.art.6 lit.i pct (2) - folosirea apei potabile de la cișmele, puțuri sau fântâni publice pentru spălarea mașinilor, covoarelor sau altor echipamente;

            amendă:          persoană fizică: 400 - 1.000 lei

                                    persoană juridică: 2.000 - 2.500 lei

            24.art. 6, lit. k, se modifică și va avea următorul conținut: k ) nerefacerea corespunzătoare a lucrărilor de construire în subteran autorizate, care afectează suprafața trotuarelor, străzilor, parcajelor sau a zonelor verzi, nerespectarea termenului aprobat prin avizul de spargere sau a oricăror condiții menționate în avizul de spargere, dacă fapta nu este săvârșită în astfel de condiții încât potrivit legii să fie considerată infracțiune;

            amendă:  persoană juridică: 1.500 - 2.500 lei

            25.art. 6, lit. n – se abrogă

            26.la art. 7, lit. a se modifică și va avea următorul conținut: t) neasigurarea curățeniei în gări și autogări;

            amendă:  persoană juridică: 1.000 - 1.500 lei

            27.la art. 7 se adaugă litera k și va avea următorul conținut: k) nerespectarea obligației deținătorilor de construcții de a interveni imediat pentru remedierea deficiențelor și totodată de a marca și izola zona expusă, ca urmare a gradului de degradare al acestora(desprinderi de elemente constructive, părți din fațadă sau acoperiș etc.) care afectează spațiul public;

            amendă:          persoană fizică: 1.000 - 2.000 lei

                                    persoană juridică: 2.000 - 2.500 lei

            28.la art. 7 se adaugă litera l și va avea următorul conținut: l)scuturarea covoarelor, lenjeriei sau a altor obiecte pe ferestre și balcoane; aruncarea de la ferestre sau balcoane cu diverse obiecte, dispozitive sau deșeuri menajere;

            amendă: persoană fizică: 200 - 500 lei

            29.la art. 7 se adaugă litera m și va avea următorul conținut: m) ancorarea pe stâlpi, sub formă de colaci a cablurilor electrice, de telefonie, de transmitere a semnalelor TV, de internet, ce pot constitui real pericol pentru cetățenii și traficul auto;

            amendă: persoană juridică: 1.000 - 2.000

            30.art. 7 se adaugă lit. n și va avea următorul conținut: n) montarea schelelor sau macaralelor de construcții fără acordul administratorului domeniului public sau privat și fără plata taxelor legale, pe terenul aparținând municipiului Zalău;

            amendă:          persoană fizică: 500 - 1.000 lei

                                    persoană juridică: 1.500 - 2.500

            31.Capitolul VI, art. 9, va avea următorul conținut:

            - alin (1) - constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții săvârșite de persoane fizice și/sau juridice, se va face pentru încalcarea obligațiilor și săvărșirea faptelor stabilite în articolele cuprinse în hotărâre și se sancționează cu amendă prevăzută în cuantumul menționat în anexa 1 la prezenta hotărâre;

            - alin (2) – pentru contravențiile reglementate de prezenta hotărâre se poate aplica și sancțiunea contravențională ,, avertisment”;

            32.Capitolul VII,

            art. 10 – se modifică și va avea următorul conținut:

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor din prezenta hotărâre se face prin proces verbal încheiat de primar, împuterniciții acestuia și polițiștii locali.

            33.  art. 12 se modifică și va avea următorul conținut:

            Art. 12 - alin (1) - Împotriva procesului verbal de contravenție și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în timp de 15 zile de la data înmănării sau comunicării acestuia. Plângerea se depune la instanța competentă conform      Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor;
            - alin (2) –În cazul în care contravenientul nu respectă obligația de a înlătura situația creată prin săvărșirea contravenției, organul constatator poate aplica, în mod repetat, dacă contravenientul nu se conformează, o nouă amendă pentru contravenția săvărșită.

            Art.2.Modificările adoptate prin prezenta  hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile calendaristice  de la data aducerii la cunostinţă publică a cetăţenilor şi persoanelor juridice, prin publicare în presa locală, postare pe site-ul Municipiului Zalău și afișare la sediul Primăriei Municipiului Zalău

            Art.3. HCL nr.170/2007 cu modificările ulterioare, adoptate prin HCL nr.66/2008 și prin HCL nr. 60/24.03.2009 și prin această hotărâre, va fi republicată potrivit anexei  la prezenta hotărâre.

            Art.4. Cu ducere la îndeplinire se încredinţează  Direcţia  Corp Control şi Politia Locală Zalău..

            Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului - judeţul Sălaj

·         Primarul municipiului Zalău

·         Direcţia administraţie publică locală.

·         Direcţia Economică

·         Direcţia Corp Control

·         Direcția  Urbanism

·         Direcția de Sănătate Publică Sălaj

·         D.G.A.D.P.- Zalău

·         Mass-media locală

·         Politia Locală Zalău

·         Monitorul  Oficial al Judeţului Sălaj.

© Primaria Municipiului Zalau