Hotărâri - Arhiva

Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.53 din 15 februarie 2018

HOTĂRÂREA NR.53

 

privind retragerea unor servicii/activitati de administrare a domeniului public si privat

l Municipiului Zalau din gestiunea directă a DGADP Zalău si delegarea acestora

catre SC Citadin Zalau SRL,inființarea unor noi servicii de utilitate publica

in sfera serviciilor de administrare a domeniul public si privat si delegarea către

SC Citadin Zalău SRL, precum și alte măsuri de imbunătățire  a calității serviciilor

Consiliul Local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

            -Referatul comun al Direcţiei Tehnice,Directiei Economice şi al Direcţiei Patrimoniu  nr. 9350/9.02.2018 ,

            -Prevederile art.3, art.9 si următoarele din OG 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat, ale art. 12, alin.1, lit.b, si urmatoarele din HGR 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002,

            -Vazând prevederile art.1 alin.1 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor si  prevederile art.31, alin.1 si 2 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, care excepteaza de la aplicarea  legii 98/2016 a  contractelor de achizitie publica/acordurilor cadru incheiate  intre entitati din sectorul public:

             -Referatul nr. 8192/06.02.2018 al  DAPL, Adresa DGADP ZALAU nr. 1254/06.02.2018 si Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău,

            În conformitate cu dispozițiile art.7 alin.13 din Legea nr.52/2013 privind transparența  decizională,

            În baza art. 36 alin. 2 lit. c şi d, art. 36 alin. 6 lit. a pct.10,13,16,17,18  şi art. 45 alin. 3 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1.Aprobarea Studiului  de oportunitate pentru fundamentarea  înfiinţării  unor servicii de administare a domeniului public si privat si stabilirea solutiilor optime de organizare si gestionare, inclusiv delegarea anumitor activitati din cadrul serviciilor de administare a domeniului public si privat al municipiului Zalau, prevazut in Anexa 1.

            Art.2. Înființarea serviciului de coșerit și a serviciului de reabilitare și reparații majore a fondului locativ al Municipiului Zalau în scopul menținerii fondului locativ  în stare corespunzătoare de întrebuințare pe toată durata locațiunii, în conformitate cu prevederile O.G. 71/2002.

            Art.3.Retragerea din gestiunea directă a DGADP Zalău a următoarelor servicii/activitati de administrare a domeniului public si privat:

            - administrarea, exploatarea  si intretinerea WC-urilor publice;

            - administrarea, organizarea, functionarea si intretinerea cimitirelor;

            - administrarea, amenajarea si intretinerea locurilor de joaca apartinind domeniului public si privat al municipiului Zalau, a spatiilor verzi, mobilierului urban, fintinilor arteziene si decorative, statuilor si monumentelor aferente Parcului Central si Parcului Brădet.

si a infrastructurii tehnico-edilitare (bunurilor de retur)  aparținând Municipiului Zalău aferentă acestor servicii conform Anexei 2.1,precum si a bunurilor proprii ale DGADP Zalău care deservesc aceste servicii, conform  Anexei  2.2 pe baza unui PV de predare primire,acestea urmând a fi înregistrate în domeniul privat al Municipiului Zalău și concesionate la SC Citadin Zalau SRL ca bunuri de retur.

            Art.4.Aprobarea formei de gestiune delegată și atribuirea către SC Citadin Zalău SRL a gestiunii  delegate a urmatoarelor servicii publice/activitati: 

            - coșerit;

            - reabilitare și reparații majore a fondului locativ al Municipiului Zalău;

            -administrarea, exploatarea  si intreținerea wc-urilor publice;

            -administrarea, organizarea, functionarea si intreținerea cimitirelor;

            -administrarea, amenajarea si intreținerea spațiilor de joacă aparținând domeniului public și privat al municipiului Zalău.

            Art.5.Transmiterea în administrarea operatorului SC Citadin Zalau SRL a infrastructurii tehnico-edilitare (bunurilor de retur) aferente serviciilor/activitatilor retrase de la DGADP Zalău  conform art.3 din prezenta hotărâre ,prevazute în Anexa 2.1 si Anexa 2.2 la prezenta hotărâre, pe baza unui PV de predare primire.

            Art.6.Ca urmare a delegării gestiunii serviciilor/activitatilor sus-menționate si a modificărilor aduse prin prezenta hotărâre se aprobă modificarea Contractului nr. 36269 din 10.08.2010 de delegare/concesionare a anumitor activitati din cadrul serviciului de administrare a domeniului public si privat al municipiului Zalau, a anumitor activitati din cadrul  serviciului de salubrizare si  a serviciului de canalizare, activitatea de colectare, canalizare si evacuare a apelor pluviale , după cum urmează :

            A) Modificarea   art.1 “ Obiectul  contractului “ , acesta urmand a avea urmatorul cuprins:  

 “ART. 1(1)Obiectul contractului de delegare a gestiunii constă în dreptul şi obligaţia de a furniza/presta serviciile/ activităţile :

   a.Serviciile/activitatile de administare a domeniului public si privat al municipiului Zalau-

            a.1.proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întreținerea și exploatarea drumurilor publice, strazilor, podurilor, viaductelor,a pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane din Municipiul Zalau;

            a.2.administrarea, amenajarea și intreținerea spațiilor verzi, spațiilor de joacă, a mobilierului urban, fântânilor arteziene și decorative, statuilor și monumentelor, panorilor de afișaj aferente domeniului public și privat al municipiului Zalau, inclusiv activitatea de  pavoazare  cu drapele; 

            a.3.gestionarea câinilor fără stapân;

            a.4. administrarea, amenajarea si regularizarea cursurilor de apă;

            a.5.administrarea, exploatarea  si intreținerea WC-urilor publice;

            a.6. administrarea, organizarea, funcționarea si intreținerea cimitirelor;

            a.7. reabilitare și reparații majore a fondului locativ al Municipiului Zalau;

            a.8. coșerit

   b.Serviciul de salubrizare- activitatile:

            b.1. măturat, spălat, stropit și intreținere căi publice;

            b.2.curățarea si transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora  pe timp de polei sau de îngheț;

            b.3.colectarea cadavrelor  animalelor de pe domeniul public si  predarea acestora  unitatilor de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare;

   c. Serviciul de canalizare- activitatea de evacuarea apelor pluviale şi de suprafaţă din intravilanul localităţii. inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor/ activităţilor delegate, în aria administrativ-teritorială Municipiul Zalau

            (2) Prin exceptie,  pentru serviciile/activitatile prevazute la  lit.a1 si a.7 , în situații expres justificate de către delegatul SC Citadin Zalău SRL privind imposibilitatea executării unor lucrări din Programul anual de activitate sau Lista de investiții a Municipiului Zalău, precum si în situația lucrărilor  de construire, modernizare, reabilitare a drumurilor publice de interes local  si a fondului locativ al Municipiului Zalau, prevăzute a fi realizate în cadrul unor programe cu finanțare nerambursabilă si care au obtinut finantare, lucrările de investitii  se vor atribui de delegatarul Municipiul Zalău altor operatori economici potrivit procedurilor de achiziții publice reglementate de Legea nr. 98/2016.”

            B) Completarea art. art.11 ”Obligațiile delegatului“ în sensul introducerii unor noi obligații la lit.k1 , acesta urmând a avea urmatorul  cuprins”

            ”k1) să sesizeze cu o justificare temeinică, înainte de demararea proiectării, în termen rezonabil care sa permita realizarea investiției propuse, delegatarul cu privire la imposibilitatea executării unor lucrări prevăzute în programul de activitate al delegatului sau în lista de investiții a Municipiului Zalău în vederea efectuării modificărilor corespunzătoare a programului de lucrări și atribuirii de către Municipiul Zalău a lucrărilor altui operator economic cu respectarea procedurilor privind achizițiile publice. ”

            Art.7. Aprobarea formei de autofinanțare a DGADP Zalau,  începand cu 01.03.2018,  data de la care acesta  nu va mai primi subvenții de la bugetul local . Sumele incasate din activitatile autofinanțate vor fi utilizate si pentru celelate activitati gestionate.

            Art.8. Aprobarea modificării si completării  tarífelor pentru prestarea  serviciilor de utilizare a parcărilor (cu plata/de resedinta), începand cu 01.03.2018, prin modificarea HCL 374/2017, Anexa 3, punctul 6, conform Anexei 3 la prezenta hotărâre .   

            Art.9.Ca urmare a retragerii din gestiune a serviciilor/activitatilor mentionate la art.3, si a aprobarii  autofinantarii, Contractul  de administrare  a anumitor activitati din cadrul serviciului de administrare a domeniului public  si  privat al municipiului Zalau si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului, nr.   36254/10.08.2010 încheiat de Municipiul Zalău cu DGADP Zalău  se modifică astfel:

Modificarea   art.2  ”obiectul  contractului”  , acesta urmând a avea următorul cuprins:   

            “Art.2 (1)Obiectul prezentului contract îl constituie dreptul si obligația operatorului de a presta serviciul de administare a domeniului public si privat al municipiului Zalău,  activitățile:

   - semnalizare rutieră și managementul traficului;

   - administrare, amenajare, întreținere si exploatare parcări ;

   - administrarea, exploatarea, întreținerea si modernizarea piețelor;

precum si dreptul si obligatia de a administra si exploata  infrastructura edilitar -urbană aferente acestui serviciu/activitati, în aria administrativ teritorială Municipiul Zalau.

(2) Operatorul va presta si  activitatea de pregătire a secțiilor de votare cu ocazia alegerilor.”

            Modificarea art.11, acesta urmand a avea urmatorul cuprins:

“ART.11.(1)Finanțarea  cheltuielilor curente de funcționare si exploatare ale serviciilor publice gestionate conform  prezentului contract se asigură din veniturile proprii ale operatorului.

Cheltuielile curente pentru asigurarea funcționării propriu-zise a serviciilor publice și prestarea  activităților  precum și pentru întretinerea, exploatarea si funcționarea sistemelor  aferente, se asigură conform hotărârilor  Consiliul Local al Municipiului Zalău, din:

   -încasarea   tarifelor  și chiriilor pentru administrarea bunurilor ce apartin  domeniului public  si privat al municipiului Zalau, aflate in administrarea operatorului, stabilite anual prin hotarirea consiliului local de aprobarea a taxelor si impozitelor locale: utilizarea temporara a locurilor publice in piete, tirguri si oboare, tarife de utilizare a parcarilor cu plata,etc

   -încasarea pe baza de factura a contravalorii serviciilor prestate catre terti, altii decit  Consiliul Local  al Municipiului Zalau, conform devizelor si situatiilor de lucrari acceptate de beneficiari, cu exceptia  despagubirilor platite de catre societatile  de asigurari, caz in care nu se   emite  factura, plata facindu-se in baza devizului de lucrari, respectiv incasarea contravalorii produselor vindute conform preturilor de piata; cota  de cheltuieli indirecte si cota de profit luate in calcul la stabilirea  valorii lucrarilor   executate  va fi de 15% si respectiv 6%;

   -alte surse, potrivit legii;

   (2)Finantarea cheltuielilor de investitii se realizeaza de catre operator din veniturile proprii si din alte surse de venit, potrivit legii; cheltuielile de capital  vor fi  nominalizate  in lista anuala  de investitii anexata bugetului local  si se vor aproba  odata cu bugetul local.

   (3)Beneficiarul, autoritatea publica locala, poate realiza investitii pentru dezvoltarea serviciilor de utilitati publice date in administrarea DGADP Zalau, urmind ca acestea sa fie date in  administrare si exploatare operatorului.”

            Art.10. Regulamentul și caietele de sarcini ale serviciilor /activitatilor de  administare a domeniului public şi privat al Municipiului Zalău delegate către SC Citadin Zalau SRL  conform prezentei hotărâri , precum și tarifele  pentru serviciile delegate, vor fi aprobate/actualizate printr-o hotârâre adoptată ulterior de  Consiliul local al municipiului Zalău  ”.

            Art.11.Serviciile nou inființate vor fi desfășurate de către operator numai după  aprobarea Regulamentelor si caietelor de sarcini, precum si  a tarifelor aferente acestora.

            Art.12. Până la aprobarea noilor tarife  de  prestare a serviciilor/activitatilor de:administrarea, exploatarea si intretinerea wc-urilor publice, respectiv administrarea, organizarea, functionarea si intretinerea cimitirelor, preluate in gestiune delegata de la DGADP Zalau de catre SC Citadin Zalau SRL, conform art.4 de mai sus,  aceste servicii vor funcționa în baza tarifelor aprobate prin HCL 374/21.12.2017 privind  stabilirea impozitelor si taxelor  locale, a tarifelor si chiriilor pentru administrarea bunurilor ce apartin domeniului public si privat al Municipiului Zalau pentru anul 2018, anexa 3, punctele 4 si 5.

            Art.13.Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri  se abrogă dispozițiile contrare din următoarele acte administrative:HCL 207/06.08.2010; HCL nr.208/2010;-HCL 202 /30 septembrie  2011 HCL 66/21.03.2011;HCL 255/2011 ,HCL 313/19.12.2013 ,HCL 53/2012 ,HCL 54/2012 ,HCL 25/2015 HCL 234/2011  ; HCL 137/2016. 

            Art.14.In baza prezentei hotărâri se vor  încheia acte aditionale la contractele de delegare a serviicilor publice încheiatae cu SC Citadin Zalău SRL respective DGADP Zalau ,prin grija Directiei tehnice si Directiei patrimoniu.

            Art.15.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică, Directia economica, Directia Patrimoniu, DGADP Zalau şi S.C. Citadin Zalău S.R.L . 

            Art.16.Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

·         Primarul municipiului Zalău,

·         Direcţia Administraţie Publică Locală

·         Direcţia Economică,

·         Direcţia Tehnică,

·         Directia Patrimoniu,

·         DGADP Zalău,

·         S.C. Citadin Zalău S.R.L.

·         aducere la cunoștință publică

© Primaria Municipiului Zalau