Hotărâri - Arhiva

Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.41 din 15 februarie 2018

HOTĂRÂREA NR.41

 

privind trecerea din domeniul public al Municipiului Zalău în domeniul privat

al Municipiului Zalău, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și, după caz,

casării bunurilor propuse la casare cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului

public și privat al Municipiului Zalău pe anul 2017

Consiliul local al municipiului Zalău;

Văzând:

            -Referatul comun al Direției Economice și Direcției Patrimoniu nr.7555/02.02.2018;

            -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local ;

            -Având în vedere OG nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unitaţilor administrativ-teritoriale;

            -Procesul verbal nr.74186 din 20.11.2017 încheiat cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului public și privat al municipiului Zalău pe anul 2017, Procesul verbal nr.12723 din 06.10.2017 și Nota de constatare nr.63379 din 05.10.2017, referitor la constatarea pagubelor de la Castrul Roman Porolissum;

            -Procesul verbal  de inventar nr.6969 din 13.11.2017, întocmit de comisia centrală de inventar a DGADP Zalău;

            Luând în considerare prevederile art.3 alin (4) și art.10 alin (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

            Văzând dispozițiile art. 36, alin.2, lit.c, art. 45 alin. 3 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1.Trecerea din domeniul public al Municipiului Zalău în domeniul privat al Municipiului Zalău, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi, după caz, casării bunurilor ce fac obiectul contractului de delegare nr. 36254 din 10.08.2010 încheiat cu DGADP Zalău, în valoare totală de 23.492.76 lei, identificate în Anexa nr. 1 (Anexa nr. 8 la Procesul Verbal de inventar nr.74186/20.11.2017 ) parte integrantă din prezenta hotărâre.

Bunurile rămân în evidenţa şi gestionarea DGADP Zalău pâna la casarea efectivă a acestora.

            Art.2. Trecerea din domeniul public al Municipiului Zalău în domeniul privat al Municipiului Zalău, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi, după caz, casării bunurilor ce fac obiectul contractului de delegare nr. 36269 din 10.08.2010 încheiat cu SC Citadin Zalău SRL, astfel:

       -în valoare de 4.956,83 lei, identificate în Anexa nr. 2 (Anexa nr.13 la Procesul Verbal de inventar nr.74186/20.11.2017) parte integrantă din prezenta hotărâre.

       -în valoare de 5.000,00 lei, identificate în Anexa nr. 3 (Anexa nr.14 la Procesul Verbal de inventar nr.74186/20.11.2017) parte integrantă din prezenta hotărâre.

Bunurile rămân în evidenţa şi gestionarea SC Citadin Zalău SRL pâna la casarea efectivă a acestora.

            Art.3.Trecerea din domeniul public al Municipiului Zalău în domeniul privat al Municipiului Zalău în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi, după caz, casării bunurilor ce fac obiectul contractului de delegare de gestiune din 16.05.2006, încheiat cu Compania de Apă Someş SA Cluj-Napoca prin Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş Tisa în calitate de autoritate delegantă, în valoare de 56.592.27 lei, identificate în Anexa nr. 4 (Anexa nr. 19 la Procesul Verbal de inventar nr. 74186/20.11.2017) parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Bunurile rămân în evidenţa şi gestionarea Companiei de Apă Someş SA pâna la casarea efectivă a acestora.

            Art.4. Trecerea din domeniul public al Municipiului Zalău în domeniul privat al Municipiului Zalău în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi, după caz, casării bunurilor date în gestionarea și administrarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODES Sălaj, în valoare de 26.555,36 lei identificate în Anexa nr. 5 (Anexa nr.30 la Procesul Verbal de inventar nr. 74186/20.11.2017), reprezentând eurocontainere scoase din uz, bunuri ce nu pot fi valorificate, se propune scoaterea lor din evidențele patrimoniale.

            Bunurile vor fi retrase din evidenţa şi gestionarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODES Sălaj prin modificarea listei bunurilor de retur proprietatea publică/privată a Municipiului Zalău, respectiv anexa nr. 4 la contractul de delegare nr. 479 din 07.12.2016, prin Proces Verbal de predare-primire.

            Art.5. Trecerea din domeniul public al Municipiului Zalău în domeniul privat al Municipiului Zalău în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi, după caz, casării bunurilor ce fac obiectul contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de iluminat public încheiat cu Asocierea SC Neon Lighting SRL Cluj-Napoca și SC Citadin Zalău SRL, astfel:

            - în valoare de 20.000,00 lei identificate în Anexa nr. 6 (Anexa nr.31 la Procesul Verbal de inventar nr. 74186/20.11.2017) parte integrantă din prezenta hotărâre.

            - în valoare de 13.203,05 lei identificate în Anexa nr. 7 (Anexa nr.32 la Procesul Verbal de inventar nr. 74186/20.11.2017) parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Bunurile rămân în evidenţa şi gestionarea Asocierii SC Neon Lighting SRL Cluj-Napoca și SC Citadin Zalău SRL pâna la casarea efectivă a acestora.

            Art.6. Trecerea din domeniul public al Municipiului Zalău în domeniul privat al Municipiului Zalău în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi, după caz, casării bunurilor ce fac obiectul Protocolului de administrare nr. 27797 din 12.09.2002 încheiat cu Liceul Tehnologic V. Gelu și Protocolului de administrare nr. 277817 din 12.09.2002 încheiat cu Grădinița cu program normal nr.13 Ortelec, în valoare totală de 2.204,39 lei, identificate în Anexa nr. 8 (Anexa nr.33 la Procesul Verbal de inventar nr. 74186/20.11.2017) parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.7. Scoaterea din funcţiune, valorificarea şi după caz casarea unor mijloace fixe, precum şi declasarea obiectelor de inventar şi materialelor aparţinând domeniului privat al Municipiului Zalău şi ale unităţilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Zalău în valoare totală de 1.654.418,65 lei, identificate în Anexa nr.9 - Centralizatorul propunerilor de casare (Anexele 10-28 la procesul verbal de inventar nr.74186/20.11.2017) -parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.8. Casarea şi valorificarea bunurilor din domeniul privat al Municipiului Zalău se va face de către comisia permanentă de casare și valorificare numită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Zalău nr.1529 din 04.08.2017 iar pentru casarea şi valorificarea bunurilor de la unităţile subordonate, în baza art.4 al Dispoziţiei Primarului Municipiului Zalău nr. 1529 din 04.08.2017, se împuternicesc conducătorii unităţilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Zalău, să numească comisiile de casare și valorificare.

            Art.9. Comisiile de casare şi valorificare desemnate răspund de modul în care mijloacele fixe sunt scoase din funcţiune, casate şi după caz, valorificate potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Sumele obţinute din valorificare se fac venit la bugetul local şi se virează în contul RO25TREZ56121390201xxxxx deschis la Trezoreria Municipiului Zalău, cod fiscal 4291786.

            Art.10. Documentele aferente casării şi valorificării bunurilor rezultate vor fi comunicate Primăriei Municipiului Zalău -Direcţia  Patrimoniu, până cel târziu la data de 30.05.2017.

            Art.11. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu și Direcția Economică.

            Art.12. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituția Prefectului Sălaj;

·         Primarul municipiului Zalău;

·         Direcția administrație publică locală,

·         Direcția Patrimoniu,

·         Direcția Economică,

·         Direcția Tehnică;

·         D.G.A.D.P,

·         SC. Citadin Zalău S.R.L.,

·         SC Neon Lighting SRL Cluj-Napoca,

·         Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECODES Sălaj,

·         Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş Tisa.

© Primaria Municipiului Zalau