Hotărâri - Arhiva

Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.24 din 25 ianuarie 2018

HOTĂRÂREA NR.24

 

privind ajustarea/modificarea tarifelor pentru serviciile/activitatile prestate de

S.C. Citadin Zalau S.R.L si aprobarea de noi tarife pentru utilaje

Consiliul Local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

            -Solicitarea SC Citadin Zalau  SRL nr. 8098/15.12.2017, inregistrata la Primaria Municipiului Zalau cu nr. 80490/15.12.2017 completata   cu adresa nr. 175/15.01.20178  inregistrata cu nr. 2827/15.01.2018 solicita  modificarea/ajustarea  tarifelor  aferenta serviciilor gestionate si aprobarea a 4 noi tarife pentru masini si utilaje;

            Vazând Avizul favorabil nr. 3201 din 16.01.2018 al Comisiei de analiza, stabilire, ajustare sau modificare a preturilor  si  tarifelor aferente serviciilor de utilitati publice, atasat, prin care se propune aprobarea  solicitarii;

            -Referatul comun al Directiei economice si tehnice nr.3543 din 17.01.2018 ;

            În conformitate cu prevederile Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare OG nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public, aşa cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr.3/2003;prevederile HG nr.955/2004 - pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a OG nr.71/2002 ,

In temeiul prevederilor Ordinului 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor,

            Rapoartele  comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău,

            În baza art.36, alin.4, lit.c şi 45, alin.2, lit.c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată

 

HOTǍRĂŞTE:

           

            Art.1. Aprobarea ajustarii/modificarii tarifelor pentru serviciile /activitatile prestate de SC Citadin Zalau SRL prin modificarea HCL 106/30.03.2017 privind aprobarea modificarii tarifelor pentru serviciile/activitatile prestate de catre operatorul de servicii publice, SC Citadin Zalau SRL si aprobarea unor tarife pentru utilaje,  astfel:

1.Se modifica art.1, acesta urmand a avea urmatorul continut :

            „Ajustarea/modificarea prețurilor și tarifelor la anumite activități  din cadrul serviciului public prestat de către  S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L   conform următoarelor anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotarare:

            - Tarife  salubrizare - Anexa nr.1 si Anexa 2

            -Tarife pentru gestionarea cainilor fără stăpân - Anexa 3

            -Tarife  zone verzi-  Anexa nr.4;

            -Tarife pentru functionare si stationare masini si utilaje - Anexa nr 5;

            -Tarife pentru transport(lei/km) in functie de viteza de deplasare a autovehiculelor  si utilajelor in  oras - Anexa nr.6;

            -Tarife pentru transport(lei/km) in functie de viteza de deplasare a autovehiculelor  si utilajelor in afara orasului - Anexa nr.7;

            -Tarifele pentru  transportul  cu autovehicule al materialelor  de la depozitele locale la punctele de lucru si a pamintului rezultat din sapaturi la halda de depozitare( lei/tona) - Anexa nr.8.

            Tarifele nu includ TVA.”

            Anexa nr. 9 ramane nemodificata.

2.Se modifica art.2, acesta urmand a avea urmatorul continut:

 „Modificarea tarifarului orar de la 12,80 lei/ora la 17.61 lei/ora pentru activitatile de administrare, intretinere si reparatii dumuri publice de interes local, evacuarea apelor  pluviale si de suprafata, administrarea cursurilor de apa din municipiul Zalau, tarif care va fi

utilizat de catre operator la intocmirea devizelor si situatiilor de lucrari si modificarea in consecinta a art.9, alin.6 din Caietul de sarcini pentru administrarea, intretinerea si repararea drumurilor publice de interes local din municipiul Zalau, aprobat prin HCL 246/2010 modificat prin  HCL 124/26.05.2011, HCL 201/14.07.2014 si HCL 161/06.07.2015.”

            Art.2. La data adoptarii prezentelor modificari se modifica Anexa 7 a HCL 169/16.06.2014 privind ajustarea/modificarea prețurilor și tarifelor la anumite activități  din cadrul serviciului public prestat de către  S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L si modificarea Anexei 1 a HCL nr.271/3.11.2010,  in sensul diminuarii   redeventei, de la 5% la 2,5%.

            Art.3.Tarifele aprobate  vor fi aplicate incepand cu luna ianuarie 2018.

            Art.4. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Economica, Directia tehnica şi S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L..

            Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj

·         Primarul municipiului Zalău

·         Direcţia administraţie publică locală

·         Direcţia tehnică

·         Direcţia economică

·         Direcţia patrimoniu

·         SC CITADIN ZALAU SRL

© Primaria Municipiului Zalau