Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.8 din 25 ianuarie 2018

HOTĂRÂREA NR.8

 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Zalău, a Direcţiei Publice comunitare de evidenţă persoane și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Zalău, ca urmare a transferării cotelor de contribuții de asigurări sociale obligatorii de la angajator la angajat  începând cu data de 1 ianuarie 2018

Consiliul Local al Municipiului Zalău,

Având în vedere:

            -Referatul nr.3552 din 18.01.2018 al Direcţiei Resurse umane, monitorizare unităţi de învăţământ, CFG – Serviciul Resurse umane, salarizare și al Direcției Economice precum și           -Rapoartele Comisiilor de specialitate ale consiliului local;

            -Procesul verbal de consultare nr.3256 din data de 17.01.2018 încheiat cu Sindicatul CIVITAS și Sindicatul LEX COM  /reprezentanții salariaților;

            În conformitate cu prevederile art.1, art.2 alin 1 lit.a și alin.3, art.6, art.7, art.8 alin1, art.10 alin 1, art.11, art.12 alin.1, art.38 alin.3 lit.e și f, art.40 și Anexa nr.VIII cap. I lit. A pct. III și cap. II lit. A pct.IV din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

            Potrivit Hotărârii Guvernului nr.846/29.11.2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

            În temeiul art.36 alin.1, art.36 alin.(2) lit.a), art.36 alin.9 şi art.45 alin.1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Începând cu luna ianuarie 2018 se stabilesc salariile de bază pentru funcționarii publici din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Zalău, a Direcției Publice comunitare de evidență persoane și din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Zalău conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a transferării cotelor de contribuții de asigurări sociale obligatorii de la angajator la angajat.

            Art.2. Începând cu luna ianuarie 2018 se stabilesc salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Zalău, a Direcției Publice comunitare de evidență persoane și din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Zalău conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a transferării cotelor de contribuții de asigurări sociale obligatorii de la angajator la angajat.

            Art.3. Salariile de bază ale personalului încadrat în funcții specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în statele de funcții dovedite a fi necesare desfășurării activității Aparatului de specialitate al primarului, a Direcției Publice comunitare de evidență persoane și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Zalău sunt cele prevăzute în anexele Legii-cadru nr.153/28.06.2017 cu modificările și completările ulterioare și se acordă potrivit prevederilor art.38 din aceasta.

            Art.4. Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Zalău, a Direcției Publice comunitare de evidență persoane și din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Zalău se asigură de fiecare ordonator de credite, la nivelul de competență stabilit, ordonatorii de credite vor emite acte administrative individuale prin stabilirea salariului lunar cuvenit salariațiilor din subordine, începând cu data de 01.01.2018, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri și ale Legii-cadru nr.153/28.06.2017 cu modificările și completările ulterioare.

            Art.5. Se modifică alin.2 al art.88 din Regulamentul de organizare și funcţionare a Consiliului Local al municipiului Zalău aprobat prin HCL nr.125/27.04.2017, acesta urmând a avea următorul conţinut :

            „(2) până la data de 31 decembrie 2021, indemnizaţia maximă lunară de şedinţă de care beneficiază membrii Consiliului Local al municipiului Zalău pentru participarea la un număr maxim de şedinţe este de până la 10 % din indemnizaţia lunară a primarului, fără a cuprinde majorările prevăzute la art.16 alin.2” din Legea 153/2017 cu modificările și completările ulterioare.

            Art.6. Cu data de 01.01.2018 își încetează aplicabilitatea HCL nr.233 din 28.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din Aparatul de specialitate al primarului municipiului Zalău, a Direcţiei Publice comunitare de evidenţă persoane Zalău și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Zalău.

            Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Resurse umane, monitorizare unităţi de învăţământ-CFG, Direcția Economică și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Zalău.

            Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia prefectului Judeţului Sălaj;

·         Primarul Municipiului Zalău;

·         Direcţia Administraţie publică;

·         Direcţia Economică;

·         Direcţia Resurse umane, monitorizare unităţi de învăţământ-CFG;

·         Direcția Publică comunitară de evidență persoane;                                          

·         Sindicatul CIVITAS și Sindicatul LEX COM;

·         Poliția Locala Zalău;

·         Casa municipală de Cultură Zalău;

·         Direcția de Asistență Socială Comunitară Zalău;

·         Direcția Generală de Administrare a Domeniului Public Zalău

© Primaria Municipiului Zalau