Hotărâri - Arhiva

Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.1 din 25 ianuarie 2018

HOTĂRÂREA NR.1

 

privind aprobarea achiziţionării de către Municipiul Zalău, în domeniul public

a unui imobil teren  intravilan în suprafață de 411 mp, liber de sarcini,

adiacent Cimitirului Municipal Zalău

Consiliul Local al municipiului Zalau :

Având in vedere :

            -Referatul comun nr.1529 din 10.01.2018 al Directiei Patrimoniu și al Directiei Generale ADP Zalău;

            -Solicitarile Primariei municipiului Zalau nr.12.881/28.02.2017, 36.262/12.06.2017 si acordul   de înstrăinare a imobilului din partea  proprietarilor având nr.36.557/13.06.2017 ;

            Văzând concluziile Raportului de evaluare (refacere) a terenului întocmit de catre expert evaluator ANEVAR Dehelean Gheorghe din cadrul SC Demed Expert SRL  în vederea stabilirii pretului de piata,

            -prevederile art.5 al HCL NR.14/29.06.2017 privind aprobarea achiziţionării în domeniul public al Municipiului Zalău a unui teren intravilan, în suprafață de 1400 mp, situat în Zalău strada A. Șaguna, identificat în CF  nr. 59471 nr. cad. 59471, adiacent Cimitirului Municipal Zalău

            -Prevederile art.4-7 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare

            În conformitate cu prevederile art.3 alin.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

            În  baza prevederilor art.863 lit.d din  noul Cod civil  si ale art.36 alin.2 lit.”c”, art.119, art.120 alin.1 si ale art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

HOTARASTE

 

            Art.1. Se însuşește Raportul de evaluare întocmit de către evaluatorul  Ing. Dehelean Gheorghe – evaluator ANEVAR din cadrul SC DEMED EXPERT SRL pentru stabilirea pretului de piață al imobilului teren intravilan  liber de sarcini în suprafață de 411 mp avand nr.cad nou 68444 ce provine din dezmembrarea  imobilului in suprafaţă totală de 2000  mp.situat în Zalău  inscris  în CF  nr. 59.409 (nr.CF vechi 6502/N) nr. cad.59.409 (nr. cadastral vechi 5279/1), adiacent Cimitirului Municipal Zalău, Raport ce constituie Anexa 1 la prezenta hotarare.

            Art.2.Se aprobă achiziționarea în domeniul public, de către Municipiul Zalău de la proprietarii MARCHIS AUGUSTIN ȘI SOȚIA MARCHIS LUCIA, a imobilului teren intravilan parțial imprejmuit cu gard de sârmă, adiacent Cimitirului Municipal Zalău, liber de sarcini, în suprafața de 411 mp,categoria livadă identificat cu nr.cadastral 68.444, rezultat in urma dezmembrarii conform documentatiei de dezlipire  intocmita de  topograf Mastan Leontin si receptionata de OCPI Salaj prin Referatul de admitere nr.43.300 din 13.12.2017 (Anexa 2 la prezenta hotarare), la PREȚUL DE CUMPĂRARE de  50,20 lei /mp rezultând  un preţ total de achiziţie de  20.632 lei (fără TVA) .

            Terenul ce se achiziționează de Municipiul Zalău este identificat potrivit Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire ce face parte din documentatia de dezlipire  intocmita de topograf Mastan Leontin si receptionata de OCPI Salaj Anexa 2 la prezenta hotarare,

            Art.3.Dat fiind interesul public al Municipiului Zalau in ceea ce priveste dobandirea acestui  imobil taxele necesare dezlipirii imobilului, a incheierii in forma autentica a actului de dezlipire, cele privind incheierea in forma autentica a  contractului de vânzare – cumpărare si inscrierii in evidentele de publicitate imobiliară a dezlipirii si a dreptului de proprietate in baza conventiei de  dobandire se vor suporta de Municipiului Zalau.

            Art.4.Se imputerniceste prin prezenta Primarul municipiului Zalau ca la rândul său, prin  imputernicire, sa desemneze  consilierul juridic delegat sa semneze în numele şi pe seama Municipiului Zalău  contractul de vanzare- cumparare în conditiile aprobate prin prezenta hotarâre.

            Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia economica, Directia patrimoniu, Direcţia APL și DGADP Zalău.

            Art.6.Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;

·         Primarul municipiului Zalău;

·         Direcţia administraţie publică locală;

·         Direcţia economică;

·         Direcţia tehnică; DGADP Zalău

·         Direcţia patrimoniu

 

           

© Primaria Municipiului Zalau