Hotărâri - Arhiva

Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.102 din 2 aprilie 2007

De modificare a  Actului constitutiv al  R.A. Ocolul Silvic Stejarul Zalău

Consiliul Local al Municipiului Zalău;

            Avândîn vedere Referatul  nr .461  din 29.03.2007întocmit de RA Ocolul Silvic Stejarul Zalau ;           -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău

            în baza art.36 alin.2 lit.a  din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,republicata ;

            în baza art. 45 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,republicata ;       

 

HOTĂRĂȘTE

 

            Art.1. Se modifica Actul constitutiv al RA Ocolul Sivic Zalau după cum urmează:

1) Se modifica sediul social al Regiei Autonome Ocolul Silvic Stejarul Zalau de la adresa: Zalau , Piata Iuliu Maniu, nr. 3-parter la adresa: Zalau, str. Gheorghe Doja, nr.1.

2)  Se modifica art. 10 al actului constitutiv in sensul ca acesta va avea urmatorul cuprins:

(1)   în cadrul Ocolului Silvic Stejarul  Zalău R.A funcționează compartimente de specialitate. Organigrama unitatii si statul de functii se aproba de catre Consiliul Local al Mun. Zalau .

(2)   Personalul angajat al unitatii beneficiaza de drepturile si obligatiile personalului silvic, in conformitate cu legislatia in vigoare.

 (3)Ocolul Silvic Stejarul  Zalău R.A se poate asocia cu alte regii și societăți comerciale  sau cu terțe persoane fizice și juridice, române sau străine,în condițiile legii, pentru realizarea unor activități de interes comun, corespunzătoare obiectului său de activitate, cu acordul prealabil al Consiliului local al  municipiului Zalău.

3)  Se reduce numarul membrilor Consiliului de administratie al regiei de la 9 (noua ) la 7 (sapte ) membrii si se modifica componenta acesteia in sensul ca :

-se retrage din calitatea de membru al consiliului de administratie D-l Colcear Vasile prin demisie ;

-se numeste in calitate de membru al consiliului de administratie – ca reprezentant al Ministerului Finantelor Publice D-l. Butiri Laurentiu- cetatean roman, domiciliat in Mun. Zalau,

-   se retrag din calitatea de membrii   ai consiliului de administratie domnii Ilies Ioan Aurel  si Stanciu Gheorghe .

    4) Se modifica art. 14 din Actul constitutiv  in sensul:

a)            eliminarii alin .1 “ aproba structura organizatorica si functionala a Ocolului Silvic Stejarul Zalau R.A. “

b)            completarea acestuia cu doua   aliniate: “ negociaza si incheie cu sindicatul contractul colectiv de munca la nivelul   Ocolului Silvic Stejarul  “.

-         “ aproba statul de personal al Ocolui Silvic Stejarul “

 

c)            se modifica aliniatul 10 al Actului constitutiv  urmand a avea urmatorul cuprins :

“ stabileste nivelul salariului de incadrarea si acordarea sporurilor si indemnizatiilor, in conditiile legii, directorului – sefului de ocol”.

5) Se modifica continutul art. 18 acesta urmand a avea urmatorul cuprins:

    “Consiliul de administrație, dupa aprobarea sitatiilor financiar contabile anuale, prezintă Consiliului local,  un raport asupra activității Regiei, precum și programul de    activitate al acesteia pe anulîn curs .”

            6) Se modifica art. 20 al Actului constitutiv in sensul ca alin. 6 va avea urmatorul cuprins :

                “negociaza contractele individuale de muncă ale salariaților din cadrul regiei, precum

                și ale personalului de conducere” .

            7) Se modifica art. 23 astfel:

-         alin.6 va avea urmatorul cuprins “ cenzorii vor aduce la cunostinta membrilor consiliului de administratie neregulile in administratie si incalcarea dispozitiilor legale si ale actului constitutiv pa care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta Consiliului local.”

-         se elimina punctele 13,14 si 15;

-         se  modifica componenta   comisiei de cenzori in sensul retragerii prin demisie a D-nei Balint Narcisa Lacrimioara si numirea in locul acesteia a D-nei Ruzici Daniela , cetatean roman, domiciliata in Zalau,  

Art.2.Se adoptă un act constitutiv nou .

Art.3.Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează  RA Ocolul Silvic Stejarul Zalau .

           

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

                        -Institutia Prefectului - județul Sălaj                  

                        -Primarul municipiului Zalău

                        -Directia economica                 

            - Serviciul public de urmarire si incasare a taxelor speciale

-Direcția administrație publică locală.     

 -comisiile de specialitatea ale consiliului local

-mass-media locala,afisare.

PREȘEDINTE   DE    ȘEDINȚĂ                            CONTRASEMNEAZĂ,

       Trif Dan Simona Gabriela                                                 Secretar
                                                                                        Potrovita Stelian

                                                                                

© Primaria Municipiului Zalau