Hotărâri - Arhiva

Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.392 din 21 decembrie 2017

HOTĂRÂREA NR.392

 

de modificare a HCL nr.156/14.07.2016 privind  mandatarea  de noi reprezentanți

ai Municipiului Zalău în cadrul AGA la SC Uzina Electrică Zalău SA,

SC Citadin Zalău SRL respectiv la SC Transurbis SA Zalău

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

            -Referatul Directiei Administratie publica Locală nr.73.628 din 16.11.2017, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr.156 din 14.07.2016 si HCL nr.117, 118 si 119 din 28 mai 2015 privind stabilirea  limitelor mandatelor de reprezentare ale persoanelor  desemnate prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Zalău să reprezinte  acţionarul Municipiul Zalău  în A.G.A la aceste trei societati comerciale ,

            -HCL nr.260/24.08.2017 privind aprobarea fuzionării prin absorție intre SC Citadin Zalău SRL în calitate de societate absorbantă și SC Uzina Electrică Zalău SA în calitate de societate absorbită,ambele societăți având unic acționar/asociat Municipiul Zalău,

            Vazand prevederile privind mandatul de reprezentare din Legea  Nr. 287 din 17 iulie 2009   *** republicată privind Codul civil  precum si cele ale art.2  pct.3 lit.b,art.3  pct.2 lit.a  din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, respectiv cele ale art.14 din OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară astfel cum a fost modificat prin OUG 53/2016;

            În conformitate cu prevederile art.36, alin.3, lit.c, ale art.37 precum si ale  art.45, alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr.156/14.07.2016   privind mandatarea  de noi reprezentanţi ai Municipiului Zalău în cadrul AGA la SC Uzina Electrică Zalău SA, SC Citadin Zalău SRL respectiv la SC Transurbis SA  ca urmare a  fuziunii dintre SC Uzina Electrica Zalau si SC Citadin Zalau SRL, urmare demisiei dlor Dume Marin respectiv Cosma Claudiu Adrian  respectiv  urmare a modificarii OUG 26/2013 prin OUG 53/2016  în sensul că :

1. Se abrogă art.1 al HCL 156/14.07.2016 si HCL nr.117/28.05.2015 privind stabilirea  limitelor mandatelor de reprezentare ale persoanelor  desemnate prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Zalău să reprezinte  acționarul Municipiul Zalău  in A.G.A la SC Uzina Electrică Zalău SA,ca urmare a absorbției SC Uzina Electrica Zalau SA de către SC Citadin Zalău SRL in cadrul procesului de fuziune aprobat prin HCL nr.260/24.08.2017 .

2. Se modifică art.2. al HCL 156/14.07.2016  acesta  urmând a avea următorul cuprins :

“ Art.2.Mandatarea unui număr de 2 reprezentanţi ai Municipiului Zalău  să reprezinte interesele asociatului unic Municipiului Zalău în Adunarea Generală a Asociatilor la SC CITADIN ZALĂU SRL, până la încetarea mandatului actualului Consiliu local al municipiului Zalău, în persoana următorilor:

1.ARDELEAN DANIEL  MARIUS - cetățean român, domiciliat în Zalău, Județul Sălaj

2.DEAK  FRANCISC- cetăţean român, domiciliat  în Zalău, judeţul Sălaj

3.Se modifică art.3.al HCL 156/14.07.2016 acesta  urmând a avea următorul cuprins

“Art.3. Mandatarea unui număr de 2 reprezentanţi ai Municipiului Zalău să reprezinte interesele acționarului unic Municipiului Zalău în Adunarea Generală a Acționarilor la  SC TRANSURBIS SA Zalău, până la încetarea mandatului actualului Consiliu local al municipiului Zalău, în persoana următorilor :

1.CONDEA  ROMAN FLORIAN - cetățean român, domiciliat în Zalău, Județul Sălaj,

2.GOMBOS MIKLOS - cetăţean român, domiciliat  în Zalău, judeţul Sălaj,

4.Se abrogă art.5 al HCL 156/14.07.2016 .

5.Se modifică art.6.al HCL 156/14.07.2016 acesta  urmând a avea următorul cuprins :

“Art.6.Urmare acestor noi reglementari cele 2 societati comerciale vor  proceda, dacă este necesar, la completarea/modificarea si  inregistrarea la ORC Salaj a Statutului  actualizat cu aceste modificari, reglementând totodată  cvorumul  pentru desfaşurarea sedintelor necesar  adoptării  deciziilor de catre AGA   în condiţiile  reprezentării de catre cei 2 mandatari .

            Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează  societatilor comerciale care în termen de 60 de zile de la comunicarea  prezentei vor efectua procedurile de  modificare a  actelor de functionare ale societatii si depunere la ONRC Salaj, conform celor aprobate prin prezenta hotarare .

            Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu:

                        - Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

                        - Primarul municipiului Zalău,

                        - Direcţia Administraţie publică locală

                        - Direcţia Economică,

                        - Directia Resurse umane

                        - societatilor comerciale

© Primaria Municipiului Zalau