Hotărâri - Arhiva

Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.391 din 21 decembrie 2017

HOTĂRÂREA NR.391

 

privind completarea/modificarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local

nr. 133/04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc

domeniul public al municipiului Zalău, în baza documentațiilor cadastrale

a unor imobile teren intravilan aferente străzilor

Consiliul Local al municipiului Zalău ;

Având în vedere:

            -Referatul Direcţiei Patrimoniu nr.79194/11.12.2017 , Documentațiile cadastrale privind notarea în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară a unor imobile terenuri intravilane aferente străzilor,

            -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  al Municipiului Zalău;

            Văzând prevederile art.3 alin.(4) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietatea publică, cu modificările și completările ulterioare și ale art.863 din Legaea nr.287/2009 privind Codul Civil;

            În temeiul art.36 alin.(2) lit.c și alin.(5) lit.a, art.45 alin(3), art.115 alin.(1) lit.b și art.123 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1. Completarea  Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor  ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Zalău, în baza documentației cadastrale a imobilelor-teren intravilan cu construcții aferent,,Str. Cetății “ și ,, Str. Bujorilor“, la CAP. XI PODURI, PODEȚE, PASARELE, conform Anexei nr.1.

            Art.2 Modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Zalău  în baza documentațiilor cadastrale a imobilelor- teren intravilan aferente străzilor, astfel:

CAP.VIII. STRĂZI

            - Poziția 955

            - coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ,,str. Moigradului-DJ 191C, L = 2,9617 km, asfalt“

            - coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „528.482,29 lei“,

            - coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: ,,CF nr. 68104 nr. cad. 68104; CF nr. 68103 nr. cad.68103; CF nr. 67884 nr. cad. 67884, CF 67800 nr. cad. 67800, CF 67755 nr. cad. 67755“.

            -Poziția nr.965

             - coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Piața Iuliu Maniu – DJ 191C, L –3,7329 km, asfalt“

            - coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „491.991,01 lei“,

            - coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: ,,CF nr. 68105 nr. cad. 68105; CF nr. 67754 nr. cad.67754; CF nr. 67625 nr. cad. 67625, CF nr. 67753 nr. cad. 67753, CF nr. 68010 nr. cad. 68010, CF nr. 67751 nr. cad. 67751, CF nr. 67879 nr. cad. 67879“.

            - poziția nr.951

            - coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Porolissum-Str. Luncii, L – 0,224 km, asfalt“

            -  coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „647.377,70 lei“,

            - coloana 6 va avea următorul cuprins: ,,CF nr. 68107 nr. cad. 68107“

            - poziția nr.1057

             -coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Bd. M.Viteazul - Bd. M. Viteazul, L=0,924 km, asfalt“

            - coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „512.925,06 lei“,

            -  poziția nr.1011

            - coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Bujorilor-Parcela F 1934, L – 0,72 km, asfalt“

            - coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „242.217,99 lei“,

            - coloana 6 va avea următorul cuprins: ,,CF nr. 67624 nr. cad. 67624“

            -  poziția nr.1035

             - coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. T. Vladimirescu-Str. Bujorilor, L – 1,91 km, asfalt“

            - coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „422.777,21 lei“,

            - coloana 6 va avea următorul cuprins: ,,CF nr. 67619 nr. cad. 67619, CF nr. 68011 nr. cad. 68011“

            -  poziția nr.990

            - coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Bd. M. Viteazul-Str. Unirii-Str. 22 Decembrie 1989, L – 0,414 km, asfalt“

            - coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „42.186,70 lei“,

            - coloana 6 va avea următorul cuprins: ,,CF nr. 66311 nr. cad. 66311“

Cap XI. PODURI, PODEȚE, PASARELE

            - Poziția 1182

            - coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ,,Str. 22 Decembrie 1989, pod rampă, Valea Zalăului, km 2+470, suprafața construita la sol=83 mp“,

            - coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „ 25.874,64 lei“, 

            - coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: ,,Cartea Funciara nr. 67753 UAT Zalău nr. cad. 67753-C1“,

            - Poziția 1183

            - coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ,,Str. 22 Decembrie 1989, pod poligon, Valea Zalăului, km 2+60, suprafața construita la sol=44 mp“,

            - coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „ 17.465,38 lei“, 

            - coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: ,,Cartea Funciara nr. 67751 UAT Zalău nr. cad. 67751-C1“,

             - Poziția 1184

            - coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ,,Str. 22 Decembrie 1989, pod moară, Valea Zalăului, km 1+655, suprafața construita la sol=60 mp“,

            - coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „30.187,08 lei“, 

            - coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: ,,Cartea Funciara nr. 67754 UAT Zalău nr. cad. 67754-C1“,

            - Poziția 1190

            - coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ,,Str. 22 Decembrie 1989, Primărie, Valea Zalăului, km 0+100, suprafața construita la sol=108 mp“,

            - coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „ 767.962,75 lei“, 

            - coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: ,,Cartea Funciara nr. 68105 UAT Zalău nr. cad. 68105-C1“,

Cap. IX. TROTUARE (inclusiv platforme)

            - Poziția 1116

            - coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ,,Piața Iuliu Maniu, L=0,555 km asfalt, suprafața = 2382 mp“,

            - coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „ 10.535,62 lei“, 

            - coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: ,,Cartea Funciara nr. 66311 UAT Zalău nr. cad. 66311-C1“,

            Art.3. Modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău, în baza documentațiilor cadastrale a imobilelor- teren intravilan aferente străzilor, transmise în concesiunea S.C Citadin Zalău S.R.L conform Contractului de delegare nr. 36269 din 10.08.2010, în sensul majorării valorii bunurilor concesionate cu valoarea celor două podețe aferente Str. Cetății, în valoare totală de 10.694,25 lei și modificarea caracteristicilor unor străzi, trotuare, podețe (lungime, suprafață) fără a se modifica valoarea bunurilor, conform Anexei nr.2.

            Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

            Art.5. Prezenta se comunică cu

·         Instituția Prefectului Județului Sălaj;

·         Consiliul Județean Sălaj;

·         Primarul Municipiului Zalău;

·         Direcția Administrație Publică Locală;

·         Direcția Economică,

·         Direcția Patrimoniu;

© Primaria Municipiului Zalau