Hotărâri - Arhiva

Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.376 din 21 decembrie 2017

HOTĂRÂREA NR.376

 

privind modificarea art. 12 din Regulamentul privind gestionarea

taxei speciale de salubrizare pentru activitatea de deratizare şi dezinsecţie,

regulament aprobat prin H.C.L. nr.35 din 07.03.2016

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

            -Referatul Direcției Economice nr. 78.437 din 07.12.2017, Rapoartele comisiilor de specialitate;

            -Văzând Prevederile Ordinului nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

            -În conformitate cu prevederile art.485 din Legea nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal  precum şi cele ale art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările ulterioare;

            -În temeiul art.36, alin.2, lit.b şi lit.d, art.45, alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1. Se modifică art.12 din Anexa nr.1 - Regulamentul privind gestionarea taxei speciale de salubrizare pentru activitatea de deratizare și dezinsecție, la H.C.L. nr.35 din 07.03.2016, urmând a avea aurmătorul conţinut:

            “Art.12. Pentru taxa specială de salubrizare pentru activitatea de deratizare și dezinsecție se aplică următoarele facilități fiscale:

            1.Scutire de la plata taxei speciale de salubrizare pentru activitatea de deratizare și dezinsecție, pentru categoriile de persoane prevăzute :

a)la art.485 alin.1 literele a) adică veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război

b) la art.485 alin.1 lit.b) adica persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare (persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri) precum si  persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare din Legea 227/2015 privind Codul fiscal  ( adica  persoana, cetăţean român*, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuţii din motive etnice, după cum urmează:

            a) a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate;

            b) a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare;

            c) a fost refugiată, expulzată sau strămutată în altă localitate;

            d) a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată;

            e) a fost supravieţuitoare a trenului morţii;

            f) este soţul sau soţia persoanei asasinate ori executate din motive etnice sau în urma masacrelor îndreptate împotriva populaţiei minoritare, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

            g) a fost evacuată din locuinţa pe care o deţinea.

            (2)De aceleaşi drepturi beneficiază, la cerere, şi persoanele care aveau domiciliul pe teritoriul statului român sau pe teritoriile româneşti vremelnic ocupate de către alte state, indiferent dacă localitatea în care au fost refugiate, expulzate sau strămutate se afla sub administraţie românească ori sub administraţia acelor state, ale căror cereri anterioare au fost soluţionate prin hotărâri de respingere ale comisiei prevăzute la art. 7 alin. (1) şi alin. (1^1).

            2.Reducere cu 50% a nivelului stabilit anual pentru taxa specială de salubrizare pentru activitatea de deratizare și dezinsecție, pentru categoriile de persoane prevăzute la art.485 alin.1 litera f)  din Legea 227/2015 privind Codul fiscal ( persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate).

            3.Scutirea sau reducerea prevăzută mai sus se acordă pentru taxa specială, aferentă clădirii folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor menționate la art.485 alin.1 literele a), b) și f);

 

            4.Scutirea sau reducerea de la plata taxei speciale aferentă clădirii de la adresa de domiciliu se acordă integral în cazul în care aceasta este deținută în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din clădire aparţine unor terţi, scutirea sau reducerea taxei speciale nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi.”

            Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică.

            Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

·         Primarul municipiului Zalău,

·         Direcția Administrație Publică Locală

·         Direcţia economică,

·         CRP, mass-media locală, publicare pe site  

© Primaria Municipiului Zalau