Hotărâri - Arhiva

Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.371 din 08 decembrie 2017

HOTĂRÂREA NR.371

 

privind aprobarea achiziţionării de către Municipiul Zalău,în domeniul public a unor imobile terenuri  intravilane ,libere de sarcini,necesare extinderii Cimitirului Municipal Zalău conform documentatiei de urbanism PUZ Extindere Cimitir municipal Zalau

Consiliul Local al municipiului Zalau :

Având in vedere :

            -Referatul comun nr.77.714 din 5.12.2017 al Directiei Patrimoniu și al Directiei economice;

            -Solicitarile Primariei municipiului Zalau nr.45066/2017,45064/2017,45065/2017 si acordurile  de înstrăinare a imobilelor din partea  proprietarilor de imobile necesare extinderii Cimitirului municipal Zalau având nr.56566/2017,47.242/2017,46811/2017  ;

            -Văzând concluziile Rapoartelor de evaluare ale terenurilor  intocmite de catre expert evaluator ANEVAR Dehelean Gheorghe din cadrul SC Demed Expert SRL  în vederea stabilirii pretului de piata al imobilelor pentru efectuarea achizitiei,

            -Hotărârea Consiliului Local nr.188 din 29 iunie 2017 prin care s-a aprobat Planului Urbanistic Zonal “EXTINDERE CIMITIR MUNICIPAL ZALĂU” - beneficiar Municipiul Zalău, prin care s-a reglementat functiunile, utilizarile functionale și condițiile de construibilitate a terenurilor studiate în această lucrare

            -Văzând Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.144/29.11.2017 de declarare a utilității publice a lucrării Extindere Cimitir Municipal Zalau,

            -Prevederile art.4-7 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare

            În conformitate cu prevederile art.3 alin.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

            În  baza prevederilor art.863 lit.d din  noul Cod civil  si ale art.36 alin.2 lit.”c”, art.119, art.120 alin.1 si ale art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

HOTARASTE

 

            Art.1. Se însuşesc Rapoartele de evaluare întocmite de către evaluatorul  Ing. Dehelean Gheorghe – evaluator ANEVAR, SC DEMED EXPERT SRL pentru stabilirea pretului de piata al   urmatoarele imobile terenuri libere de constructii si de sarcini astfel :

1.pentru terenul intravilan de 1.122 mp avand nr.cad nou 68355 ce provine din dezmembrarea  imobilului in suprafaţă totală de 3685  mp.situat în Zalău  inscris  în CF  nr. 55.336  nr. cad.55.336, adiacent Cimitirului Municipal Zalău, Raport ce constituie Anexa 1 la prezenta hotarare.

2.pentru terenul intravilan de 958 mp avand nr.cad nou 68.349 ce provine din dezmembrarea  imobilului in suprafaţă totală de 1340  mp.situat în Zalău  inscris  în CF  nr. 54 492 nr. cad. 54 492, adiacent Cimitirului Municipal Zalău, Raport ce constituie Anexa 2 la prezenta hotarare.

3.pentru terenul intravilan de 2.286 mp avand nr.cad nou 68.358 ce provine din dezmembrarea  imobilului in suprafaţă totală de 4508   mp.situat în Zalău  inscris în CF  nr. 54 491 nr. cad. 54.491 adiacent Cimitirului Municipal Zalău, Raport ce constituie Anexa 3 la prezenta hotarare.

            Art.2.Se aprobă achiziționarea de către Municipiul Zalău de la proprietara Uțiu Monica Elena ,a imobilului teren intravilan neîmprejmuit ,adiacent Cimitirului Municipal Zalău, liber de sarcini, în suprafața de 1122 mp,categoria livadă si np,identificat cu nr.cadastral 68.355 , rezultat in urma dezmembrarii conform documentatiei de dezlipire  intocmita de  topograf Sofron Sabin si receptionata de OCPI Salaj prin Referatul de admitere nr.40.145 din 17.11.2017 (Anexa 1 la prezenta hotarare), la prețul de cumpărare de  79,90 lei /mp rezultând  un preţ total de achiziţie de  89.648 lei (fără TVA) .

            Art.3.Se aprobă achiziționarea de către Municipiul Zalău de la proprietara Marosan Eva,a imobilului teren intravilan neîmprejmuit , adiacent Cimitirului Municipal Zalău, liber de sarcini, în suprafața de 958 mp,categoria livadă,  identificat cu nr.cadastral 68.349 , rezultat in urma dezmembrarii conform  documentatiei de dezlipire  intocmita de  topograf Sofron Sabin si receptionata de OCPI Salaj prin Referatul de admitere nr.40.142 din 17.11.2017 (Anexa 2 la prezenta hotarare), la prețul de cumpărare de  50,20  lei /mp rezultând  un preţ total de achiziţie de  48.092 lei (fără TVA) .

            Art.4.Se aprobă achiziționarea de către Municipiul Zalău de la proprietarul Chis Ruben ,a imobilului teren intravilan neîmprejmuit , adiacent Cimitirului Municipal Zalău, liber de sarcini, în suprafața de 2.286 mp,categoria livadă identificat cu nr.cadastral 68358 , rezultat in urma dezmembrarii conform documentatiei de dezlipire  intocmita de  topograf Jarca Traian si receptionata de OCPI Salaj prin Referatul de admitere nr. 40.611 din 21.11.2017 (Anexa 3 la prezenta hotarare), la prețul de cumpărare de  50,20  lei /mp rezultând  un preţ total de achiziţie de  114.757  lei (fără TVA) .

            Art.5.Dat fiind interesul public al Municipiului Zalau in ceea ce priveste dobandirea acestor imobile necesare extinderii Cimitirului municipal ,taxele necesare dezlipirii imobilelor,a incheierii in forma autentica a actelor de dezlipire ,cele privind incheierea in forma autentica a  contractelor de vânzare – cumpărare si inscrierii in evidentele de publicitate imobiliară a dezlipirii si a dreptului de proprietate in baza conventiilor de  dobandire se vor suporta de Municipiului Zalau.

            Art.6.Se imputerniceste prin prezenta Primarul municipiului Zalau ca la rândul său, prin  imputernicire, sa desemneze  consilierii juridici delegati sa semneze în numele şi pe seama Municipiului Zalău  contractele de vanzare- cumparare în conditiile aprobate prin prezenta hotarâre.

            Art.7.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia economica, Directia patrimoniu, Direcţia APL și DGADP Zalău.

            Art.8.Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;

·         Primarul municipiului Zalău;

·         Direcţia administraţie publică locală;

·         Direcţia economică;

·         Direcţia tehnică; DGADP Zalău

·         Direcţia patrimoniu

 

 

© Primaria Municipiului Zalau