Hotărâri - Arhiva

Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.353 din 23 noiembrie 2017

HOTĂRÂREA NR.353

 

privind aprobarea noului mod de calcul al chiriilor pentru locuințele pentru tineri

destinate închirierii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998

privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată,

cu modificările și completările ulterioare, aduse prin Legea nr. 151/2017

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2017

Consiliul Local al Municipiului Zalău;

Având în vedere:

            -Referatul Direcției Patrimoniu nr.  71725 din  09.11.2017;

            -Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zalău;

            -Prevederile art. 15 alin. (23) - (27) din HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu completările și modificările ulterioare, aduse prin H.G. nr. 304/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevedrilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001  şi ANEXA 16 la normele metodologice;

            -Dispozițiile art. 8 alin. (7) - (13) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenţiei Naţionale de Locuinţe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aduse prin Legea nr. 151/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

            -Prevederile art. 20 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile Hotărârii nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe; prevederile Legii  nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național;

            În temeiul  prevederilor art. 36 alin. (2), lit.d), alin. (6), lit. (a) - pct.17, art. 45 alin.(2), art. 115 alin. (1), lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1. Actualizarea și completarea modului de calcul al chiriilor pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii ( ANL), în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, republicată, conform modelului din Anexa nr. 16 la H.G. nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

            Cuantumul chiriei nete anuale se determină prin însumarea următoarelor   elemente:

            -Recuperarea investiției – (amortizarea) reprezintă valoarea de înlocuire a construcției raportată la durata normată, respectiv 60 de ani;

            -Valoarea cheltuielilor de întreținere curentă, reparații curente, reparații capitale și administrare - 0,8% din valoarea de înlocuire a construcției;

            -Cota autorității publice (beneficiu) – 0,5% din valoarea de înlocuire a construcției pentru tinerii cu vârsta de peste de 35 de ani;

            -Chiria lunară se stabilește pornindu-se de la chiria netă anuală raportat la numărul de luni, care se ponderează succesiv cu coeficientul de ponderare în funcție de:

 

            -  rangul localității (municipiul Zalău - rang II, coeficient - 0,8);

            - anul recepției locuinței  (0,85 pentru bl. O3 și bl. O4; 0,9 - bl. IAIFO și bl. DM-uri)

            - venit:

            0,8 – dacă  venitul net pe membru de familie este mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată;

            0,90 - dacă venitul net pe membru de familie este mai mare decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, dar care nu depășește cu 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată;

            1,00 - în situația în care venitul net pe membru de familie este mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

            Art.2.  Stabilirea cuatumului chiriei  prin raportare la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată( minim pe economie), stabilit prin Hotărâre de Guvern, în situația în care titularul contractului de închiriere face dovada că nu realizează venituri sau că venitul realizat este mai mic decât salariul minim pe țară garantat în plată.

            Art.3. Ponderarea chiriilor cu coeficientul 1,00 pentru chiriașii care nu depun înscrisurile solicitate în termenul și în forma cerută (venitul net lunar) pentru fiecare din membrii familiei.

            Art.4. Chiriile astfel calculate se datorează de la data intrării în vigoare a Legii  Nr. 151/ 27 iunie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, respectiv de la data de 03.07.2017.

            Art.5. Obligațiile de plată reprezentând chirie datorată pentru locuințele închiriate, achitate în plus, pentru perioada 03.07.2017-31.10.2017, se  evidențiază pe fiecare chiriaș și se compensează cu obligațiile de plată ale acestuia, reprezentând chirie recalculată în condițiile Legii  Nr. 151/ 27 iunie 2017, începând cu data de 03.07.2017, până la valoarea obligațiilor achitate în plus. Chiria achitată în plus nu va putea face obiectul restituirii acesteia către chiriaș,  deoarece pentru sumele încasate în perioada 03.07.2017-31.10.2017 s-a procedat la virarea în contul ANL București a cotei stabilite prin Lege, reprezentând recuperarea investiției calculată la cuantumul chiriei stabilită prin HCL nr. 177 din 6 iunie 2017.

            Art.6. Abrogarea HCL nr. 177 din 6 iunie 2017 privind aprobarea modului de calcul al chiriilor pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii, realizate în condițiile Legii nr. 152/1998 și abrogarea art. 1 și al art. 2 din HCL 340 din 22 dec. 2016.

            Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu.

            Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;

·         Primarul Municipiului Zalău;

·         Direcţia Administraţie Publică Locală;

·         Direcţia Economică;

·         Direcţia Patrimoniu;

·         Prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Zalău și postare pe site-ul Municipiului Zalău.

© Primaria Municipiului Zalau